Ewch i’r prif gynnwys

Daeareg Maes yn Sir Benfro Rhan 2

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae tirwedd Sir Benfro yn wahanol i lawer o Gymru gan nad yw’n fynyddig iawn, gydag ardaloedd helaeth o lwyfandiroedd o dan 183m (600 tr).

Bydd y cwrs hwn yn ymweld â nifer o leoliadau arfordirol allweddol yn ne Sir Benfro, gan archwilio creigiau a ffurfiwyd yn ystod y cyfnodau Silwraidd, Defonaidd a Charbonifferaidd. Amserir y cwrs i sicrhau'r mynediad mwyaf diogel i draethau, ac nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol am ddaeareg.

Sylwer: Mae daeareg Sir Benfro o dan sylw mewn dau gwrs, Rhan 1 a Rhan 2; mae'r ddau gwrs yn annibynnol ar ei gilydd - gallwch gofrestru ar y naill neu'r llall neu'r ddau.

Noder y bydd angen ichi wneud eich trefniadau teithio a llety eich hunain, gydag amser a lleoliad cwrdd i'w cadarnhau.

Dyddiadau: Dydd Llun 24 Mehefin hyd Dydd Iau 27 Mehefin 2021.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?

Unrhyw un sydd â, neu sy'n dymuno datblygu, diddordeb mewn daeareg ymarferol.

Dysgu ac addysgu

Mae’r taith maes yn para 4 diwrnod, gyda phwyslais ar arsylwi ymarferol a chydnabod nodweddion arwyddocaol.

20 o oriau cyswllt.

Bydd myfyrwyr yn dysgu hanfodion gwyddoniaeth daearegol, a daeareg (gan gynnwys tirffurfiau) y maes astudio yn gyntaf, drwy wneud darllen cefndirol o’r daflen wybodaeth a anfonir atynt cyn y cwrs (gan gynnwys testun, mapiau a brasluniau anodedig disgrifiadol); bydd llawer o’r agweddau a ddisgrifir yn y daflen wybodaeth wedyn yn cael eu dangos iddynt yn y maes – a bydd y daflen wybodaeth ar gael iddynt bob amser i gyfeirio ati.

Bydd sgiliau maes yn cael eu haddysgu yn ystod y cwrs, gan gynnwys sut i arsylwi a chofnodi, sut i samplu sbesimenau cyfeirio da, a bod yn ymwybodol o agweddau allweddol o ran cadwraeth daearegol a diogelwch, a gweithredu arnynt.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

I'w darparu gan y tiwtor.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.