Ewch i’r prif gynnwys

Daeareg Maes yn Sir Benfro Rhan 1

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae tirwedd Sir Benfro yn wahanol i lawer o Gymru gan nad yw’n fynyddig iawn, gydag ardaloedd helaeth o lwyfandiroedd o dan 183m (600 tr).

ydd y cwrs hwn yn ymweld â nifer o leoliadau allweddol, yn arfordirol yn bennaf ac yng ngogledd y sir yn bennaf, yn archwilio creigiau a ffurfiwyd yn ystod y cyfnod Cyn-Gambriaidd, Cambriaidd ac Ordofigaidd. Amserir y cwrs i sicrhau'r mynediad mwyaf diogel i draethau, ac nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol am ddaeareg.

Sylwer: Mae daeareg Sir Benfro o dan sylw mewn dau gwrs, Rhan 1 a Rhan 2; mae'r ddau gwrs yn annibynnol ar ei gilydd - gallwch gofrestru ar y naill neu'r llall neu'r ddau.

Noder y bydd angen ichi wneud eich trefniadau teithio a llety eich hunain, gydag amser a lleoliad cwrdd i'w cadarnhau.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?

Unrhyw un sydd â, neu sy'n dymuno datblygu, diddordeb mewn daeareg ymarferol.

Dysgu ac addysgu

Mae’r taith maes yn para 4 diwrnod, gyda phwyslais ar arsylwi ymarferol a chydnabod nodweddion arwyddocaol.

20 o oriau cyswllt.

Bydd myfyrwyr yn dysgu hanfodion gwyddoniaeth daearegol, a daeareg (gan gynnwys tirffurfiau) y maes astudio yn gyntaf, drwy wneud darllen cefndirol o’r daflen wybodaeth a anfonir atynt cyn y cwrs (gan gynnwys testun, mapiau a brasluniau anodedig disgrifiadol); bydd llawer o’r agweddau a ddisgrifir yn y daflen wybodaeth wedyn yn cael eu dangos iddynt yn y maes – a bydd y daflen wybodaeth ar gael iddynt bob amser i gyfeirio ati.

Bydd sgiliau maes yn cael eu haddysgu yn ystod y cwrs, gan gynnwys sut i arsylwi a chofnodi, sut i samplu sbesimenau cyfeirio da, a bod yn ymwybodol o agweddau allweddol o ran cadwraeth daearegol a diogelwch, a gweithredu arnynt.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

I'w darparu gan y tiwtor.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.