Ewch i’r prif gynnwys

Archwilio'r Gorffennol: Archaeoleg

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae archaeolegwyr yn gwneud llawer mwy na phalu. Mae'r cwrs hwn yn cynnig cyflwyniad i ddulliau a deongliadau archaeolegol, gan ddefnyddio cyfres o astudiaethau achos.

O gwestiynau cychwynnol am archaeoleg (Sut y mae safleoedd yn cael eu darganfod a’u cloddio? Pa mor hir yw’r gorffennol archaeolegol? Ar gyfer pwy yr ydym yn ei astudio?), mae'r cwrs yn mynd ymlaen i gyflwyno rhai o'r dulliau a’r technegau (o'r traddodiadol i wyddoniaeth flaengar) sy'n ein galluogi i ail-greu bywyd yn y gorffennol. Mae'r testunau dan sylw yn cynnwys:

 • rolau archeolegwyr heddiw
 • dod o hyd safleoedd, a’u cloddio
 • technegau a phroblemau
 • dyddio a dadansoddi arteffactau
 • gweddillion dynol a DNA
 • arferion claddu
 • y dirwedd a'r economi
 • planhigion ac anifeiliaid
 • yr hinsawdd a llystyfiant.

Bydd y cwrs hefyd yn pwysleisio’r angen i gwestiynu’r gorffennol, a bydd yn amlinellu rhai tueddiadau diweddar ym maes dehongli archaeolegol.

Mae’r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn archaeoleg a’r brwdfrydedd i ddatblygu’r diddordeb hwnnw ymhellach.

Mae'n gweithredu fel rhan o'r llwybr Archwilio’r Gorffennol, a bydd yn eich arfogi â’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a fydd yn eich helpu i astudio cyrsiau eraill ar y llwybr.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y cwrs mewn naw dosbarth nos trwy gyfuniad o ddarlithoedd, trafodaethau/seminarau a gweithdai. Cyflwynir pob thema trwy astudiaethau achos a safleoedd, er mwyn i chi gael gwir ddealltwriaeth o’r broses gam wrth gam o ddatrys problemau archaeolegol.

Bydd pob sesiwn ddwyawr yn cynnwys elfennau o gyfranogiad uniongyrchol gan fyfyrwyr, er mwyn mireinio eich sgiliau o ran llunio dadl, ysgrifennu a chyfathrebu ar lafar.

Ceir sesiynau ar ddadansoddi a chyflwyno data archaeolegol go iawn, yn ogystal â thrafodaethau ar ddeongliadau croes o’r gorffennol. Ategir at y sesiynau nos hyn gan gymorth a gweithgareddau a gyflwynir ar-lein trwy Dysgu Canolog, sef Rhith-amgylchedd Dysgu’r brifysgol.

Gwaith cwrs ac asesu

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys tri darn byr o waith asesedig a ddylai, gyda’i gilydd, ddod i oddeutu 1500 o eiriau. Cynlluniwyd y darnau hyn o waith i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r dulliau y mae arnoch eu hangen i astudio’r gorffennol yn llwyddiannus.

Bydd y cyntaf o'r rhain yn eich galluogi i ymarfer cyflwyno eich syniadau mewn geiriau ar ffurf academaidd. Mae’r ail yn adroddiad byr, a fydd yn eich helpu i feithrin eich sgiliau dadansoddi safle, a bydd y trydydd yn rhoi cyfle i chi ysgrifennu traethawd archaeolegol byr.

Bydd llawer o gymorth a chefnogaeth ar gael ar gyfer pob un o’r tri aseiniad.

Deunydd darllen awgrymedig

 • Carver, M. 2009. Archaeological Investigation. London: Routledge.
 • Flatman, J. 2011. Becoming an Archaeologist: A Guide to Professional Pathways. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gamble, C. 2001. Archaeology. The Basics. London: Routledge.
 • Hurcombe, L.. 2007. Archaeological Artefacts as Material Culture. London: Routledge.
 • Ralston, I. and Hunter, J.  (eds) 2009. The Archaeology of Britain. London: Routledge (2nd Edition).
 • Renfrew, C. and P. Bahn. 2008. Archaeology: Theories, Methods and Practice. London: Thames and Hudson. (5th Edition).
 • Scarre, C. (ed.) 2005. The Human Past: World Prehistory & The Development of Human Societies. New York: Thames & Hudson.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

Adeilad John Percival
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU