Ewch i’r prif gynnwys

Nid Bywyd Gwledig yw'r Cyfan: yr ardd drefol newydd

Hyd 10 cyfarfod wythnosol
Tiwtor Stephen Parker
Côd y cwrs SCI23A5519A
Ffi £186
Ffi ratach £148 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Location

Cwrs ar-lein

Ymrestrwch nawr

Mae'r unfed ganrif ar hugain yn newid mawr yn y ffordd yr ydym yn creu ac yn cynnal ein gerddi.

Mae newid yn yr hinsawdd, planhigion newydd a datblygu heriau dylunio yn cyfuno i greu deialog newydd sbon ynghylch yr ardd gyfoes. Rydym yn trafod y llu o erddi, dylunwyr a dulliau newydd ac arloesol, gwledig a threfol, bach a mawr.

Heddiw, mae gerddi'n cael eu creu ym mhobman mewn awydd i wneud ein dinasoedd yn lleoedd gwerth i fyw ynddynt.

Mae'r newid cryf hwn o'r ystâd wledig, sydd mor gyffredin trwy gydol hanes yr ardd, i amgylchedd mwy trefol hefyd yn cysylltu â phensaernïaeth gyfoes a datblygiad ôl-ddiwydiannol. O gwrtiau a thoeau, i barciau a mannau gwyrdd bach - mae hyd yn oed gerddi fertigol a choedwigoedd yn helaeth.

Mae gwneuthurwyr yr ardd drefol newydd yn grŵp amrywiol o ddylunwyr, artistiaid, penseiri, ac actifyddion sy'n gweithio i drawsnewid mannau trefol yn werddonau gwyrdd bywiog sy'n darparu ystod o fuddion i'w cymunedau.

Mae'r gerddi hyn yn aml yn cael eu creu mewn ymateb i amrywiaeth o heriau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd sy'n wynebu ardaloedd trefol, gan gynnwys llygredd aer a dŵr, diffyg hawl at fwyd ffres, ac arwahanrwydd cymdeithasol.

Byddai ychydig o enghreifftiau o wneuthurwyr yr ardd drefol newydd a'r gerddi y maent yn eu creu yn cynnwys:

Garddwyr Guerrilla: Mae garddio Guerrilla yn fudiad llawr gwlad sy'n ymwneud â thrawsnewid mannau trefol sydd wedi'u hesgeuluso neu eu gadael yn fannau gwyrdd heb ganiatâd yr awdurdodau.

Mae garddwyr Guerrilla yn plannu blodau, llysiau a phlanhigion eraill mewn mannau cyhoeddus fel ymyl palmentydd, rhwng lonydd, a rhandiroedd wedi'u gadael, gan ddefnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu yn aml i greu potiau planhigion a nodweddion gardd eraill.

Sefydliadau Ffermio Trefol: Mae sefydliadau ffermio trefol yn grwpiau sy'n gweithio i greu mannau gwyrdd cynhyrchiol mewn ardaloedd trefol, yn aml gyda ffocws ar ddarparu bwyd ffres ac iach i gymunedau lleol.

Gall y sefydliadau hyn greu gerddi to, gerddi cymunedol, neu ffermydd trefol, ac yn aml maent yn defnyddio arferion ffermio cynaliadwy fel compostio, cynaeafu dŵr glaw, a chompost mwydod.

Garddwyr Cymunedol: Mae garddwyr cymunedol yn grwpiau o drigolion lleol sy'n dod at ei gilydd i greu a chynnal mannau gardd a rennir.

Mae'r gerddi hyn yn darparu amrywiaeth o fuddion i'w cymunedau, gan gynnwys mynediad at fwyd ffres, cyfleoedd ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol ac adeiladu cymunedol, a chreu mannau gwyrdd mewn ardaloedd a fyddai fel arall yn drefol.

Ar y cyfan, mae gwneuthurwyr yr ardd drefol newydd yn grŵp amrywiol o unigolion a sefydliadau sy'n gweithio i wneud dinasoedd yn lleoedd y mae’n haws byw ynddynt, yn fwy cynaliadwy a gwydn trwy greu mannau gwyrdd.

Mae eu gwaith yn helpu i wella ansawdd bywyd trigolion trefol a hyrwyddo dyfodol mwy cynaliadwy i'n dinasoedd.

Dysgu ac addysgu

Bydd darlithoedd, astudiaethau achos a thrafodaethau grŵp.

Gwaith cwrs ac asesu

wedi’u hennill neu eu gwella. Rhaid i rywfaint o’r dystiolaeth hon fod ar ffurf y gallwn ei rhoi gerbron arholwyr allanol er mwyn i ni allu bod yn hollol sicr bod safonau’n cael eu cyrraedd ym mhob cwrs a phwnc. Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gyfoethogi’ch dysg.

Mae ein dulliau ni wedi’u dylunio i gynyddu eich hyder, ac rydym ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

 • Stephen Parker; England's Gardens: A Modern History. ( Dorling Kindersley 29 Jun. 2023)
 • Wild: The Naturalistic Garden, Noel Kingsbury , Phaidon Press (17 Feb. 2022)
 • Gardens Under Big Skies: Reimagining Outdoor Space, the Dutch Way, Noel Kingsbury, Filbert
 • Press (11 Nov. 2021)
 • Planting the Natural Garden, Piet Oudolf, Timber Press; Illustrated edition (3 Oct. 2019)
 • Tom Stuart-Smith: Drawn from the Land , Tim Richardson, Thames and Hudson Ltd; 1st edition
 • (18 May 2021)
 • The Thoughtful Gardener: An Intelligent Approach to Garden Design, Jinny Blom, Jacqui Small
 • LLP; Illustrated edition (16 Mar. 2017)
 • Naturalistic Planting Design The Essential Guide: How to Design High-Impact, Low-Input
 • Gardens, Nigel Dunnett, Filbert Press (21 Mar. 2019)
 • Planting in a Post-Wild World: Designing Plant Communities for Resilient Landscapes, Thomas
 • Rainer, Timber Press; Illustrated edition (13 Oct. 2015)
 • The View from Federal Twist: A New Way of Thinking About Gardens, Nature and Ourselves,
 • [James Golden, Filbert Press (28 Oct. 2021)
 • A Beautiful Obsession: Jimi Blake's World of Plants at Hunting Brook Gardens , Jimi Blake, Filbert
 • Press (2 Sept. 2019)
 • Home Ground: Sanctuary in the City, Dan Pearson, Conran Octopus; 1st edition (7 Mar. 2011)
 • The Naturally Beautiful Garden: Contemporary Designs to Please the Eye and Support Nature,
 • Kathryn Bradley-Hole, Rizzoli International Publications; 1st edition (13 April 2021).

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.