Ewch i’r prif gynnwys

Athroniaeth Emosiwn

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Beth yw emosiwn? Pam mae ofn yn emosiwn ond pryder yn hwyl? Beth sy'n gwneud rhywbeth yn ddicter yn hytrach na braw?

A yw emosiwn a rheswm yn gyferbyniadau sylfaenol neu'n fwy tebyg nag y mae safbwyntiau traddodiadol yn ei awgrymu?

Pa rôl ddylai emosiynau ei chwarae mewn ymholi, barn a bywyd moesol? Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i chi i'r astudiaeth o athroniaeth emosiwn; nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol o athroniaeth.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog.

Dyma’r pynciau a allai fod o dan sylw:

  • Ontoleg – beth yw emosiwn? Beth sy'n gwahaniaethu un emosiwn oddi wrth un arall?
  • Rhesymoldeb – sut mae emosiwn a rheswm yn gysylltiedig?
  • Moeseg a seicoleg foesol – pa rôl ddylai emosiynau ei chwarae mewn theori foesegol a bywyd moesol?
  • Epistemoleg – beth yw'r berthynas rhwng emosiwn a'r canfyddiad o wirionedd?
  • Seicopatholeg – beth all anhwylderau emosiynol ddweud wrthym am rôl a therfynau prosesu affeithiol?
  • Anifeiliaid nad ydynt yn ddynol – a yw anifeiliaid nad ydynt yn ddynol yn profi emosiynau?
  • Estheteg – beth yw'r berthynas rhwng emosiwn a gwerth esthetig?

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Byddwch yn cwblhau tri aseiniad byr trwy gydol y cwrs. Byddwch yn ysgrifennu cyfanswm o oddeutu 1,700-2,000 o eiriau.

Deunydd darllen awgrymedig

Bydd darllen ac adnoddau yn amrywio yn ôl y themâu penodol yr eir i’r afael â nhw yn y modiwl. Efallai y bydd y testunau rhagarweiniol canlynol yn ddefnyddiol i fyfyrwyr.

Goldie, Peter, (gol.) The Oxford Handbook of Philosophy of Emotion (Rhydychen: Oxford University Press, 2010)

Solomon, Robert C., What is an emotion? Classic and contemporary readings, Ail argraffiad. (Efrog Newydd; Rhydychen: Oxford University Press 2003)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.