Ewch i’r prif gynnwys

Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae'r modiwl Cynaliadwyedd Amgylcheddol yn cynnig archwiliad cynhwysfawr o sut mae adnoddau naturiol a bioamrywiaeth yn hanfodol i gynnal cydbwysedd ecolegol a chefnogi lles dynol.

Rydyn ni’n ymchwilio i'r rhyng-gysylltiadau rhwng diogelu'r amgylchedd, cynaliadwyedd economaidd, a'r bygythiadau cyffredinol i'n systemau naturiol.

Bydd dysgwyr yn edrych ar y cysyniad o ofod gweithredu diogel ar gyfer dynoliaeth, mynd i'r afael â rhwystrau i ddatblygu cynaliadwy, a deall effaith golchi gwyrdd.

Yn ogystal, mae'r cwrs yn pwysleisio cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) yn fframweithiau ar gyfer hyrwyddo arferion busnes moesegol a chynaliadwy.

Mae'r modiwl hwn yn ymdrin ag arferion cynaliadwy a sut rydyn ni’n diwallu anghenion y presennol heb gyfaddawdu'r dyfodol.

Dysgu ac addysgu

Bydd addysgu yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau, a gweithgareddau ymarferol wedi'u teilwra i ddyfnhau dealltwriaeth o gynaliadwyedd amgylcheddol.

Mae'r cwrs yn dechrau drwy gyflwyno cysyniadau sylfaenol adnoddau naturiol, bioamrywiaeth, a hanfodion diogelu'r amgylchedd.

Atgyfnerthir y cysyniadau hyn drwy ddarlithoedd rhyngweithiol a dadansoddiadau astudiaethau achos.

Dros semester (10 wythnos), gyda sesiynau wythnosol 2 awr, bydd dysgwyr yn ymgysylltu â phynciau gan gynnwys cynaliadwyedd economaidd, bygythiadau i systemau naturiol, a chyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol.

Mae pob sesiwn dosbarth wedi'i chynllunio i ganiatáu digon o amser ar gyfer trafodaethau, gan annog myfyrwyr i archwilio a thrafod gwahanol heriau ac atebion cynaliadwyedd.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau academaidd, mae'n hanfodol dangos y wybodaeth a'r sgiliau rydych chi wedi'u caffael neu eu gwella trwy dystiolaeth ddiriaethol.

Mae hyn yn angenrheidiol nid yn unig i gynnal ein safonau addysgol ond hefyd i sicrhau bod arholwyr allanol yn gallu gwirio'r rhain ar draws pob cwrs a phwnc. Yn ganolog i'n proses asesu yw ei allu i wella eich profiad dysgu.

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddatblygu dulliau asesu sy'n meithrin eich hyder ac yn cyd-fynd ag anghenion dysgwyr sy'n oedolion sy'n rheoli amserlenni prysur.

Ein nod yw creu profiadau asesu sy'n bleserus ac ymarferol, gan wella eich taith addysgol gan barchu eich ymrwymiadau.

Deunydd darllen awgrymedig

  • Savitz, A., 2013. The triple bottom line: how today's best-run companies are achieving economic, social and environmental success-and how you can too. John Wiley & Sons.
  • Rockström, J., et al., 2009. Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. Ecology and society, 14(2).
  • Buckingham, S. a Theobald, K. goln., 2003. Cynaliadwyedd amgylcheddol lleol. Woodhead Publishing.
  • Carson, R., 2009. Silent spring. 1962

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.