Ewch i’r prif gynnwys

Hanfodion Barddoniaeth

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Beth sy'n gwneud cerdd? Beth sy'n gwneud bardd? Sut gall darllen siapio ysgrifennu?

Mae'r modiwl ysgrifennu creadigol a beirniadol ymarferol hwn yn cyflwyno rhai o brif faterion hanfodion y ddisgyblaeth o ysgrifennu barddoniaeth gyfoes i fyfyrwyr. Trwy roi'r cyfle i chi ddarllen ac ysgrifennu, nod y modiwl yw datblygu eich sgiliau ysgrifennu creadigol a dadansoddol, magu hyder, a'ch helpu chi i leoli'ch hun fel rhan o gymuned farddonol.

Prif nod y modiwl yw rhoi’r wybodaeth a'r ddealltwriaeth i chi ymgymryd â phrosiectau ysgrifennu mwy cynaliadwy neu soffistigedig, a mireinio eich sgiliau myfyrio beirniadol ac adborth.

Cynghorir myfyrwyr ar Lwybr Naratifau Mewnol sy'n anelu at y rhaglen BA (Anrh) Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol i ddewis y modiwl hwn ochr yn ochr â Hanfodion Llenyddiaeth ac Hanfodion Ysgrifennu Creadigol.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl drwy naw gweithdy 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog.

Cynnwys y maes llafur

  • Beth sy'n gwneud cerdd? Cyflwyniad i'r Gweithdy Barddoniaeth: darllen cerddi, ysgrifennu cerddi.
  • ‘I am, I am, I am’: Y delyneg ‘Fi’ a'r gerdd gyffesol.
  • Hunan-fyfyrio nid hunan-obsesiwn: cadw dyddiadur barddoniaeth.
  • Barddoniaeth am y pethau pwysig: eco-farddoniaeth, gwleidyddiaeth, profiad bywyd…
  • Technegau ffurf a barddonol: heriwch eich hun (a thorri'r rheolau).
  • ‘Nid oes y fath beth â Gruffalo!’: Barddoniaeth wedi'i hysgrifennu ar gyfer plant.
  • ‘Slam!’: Barddoniaeth yn y Byd Go Iawn. Gair llafar, perfformiad, yr ŵyl farddoniaeth.
  • Cael sylw: Barddoniaeth yn y Byd Rhithwir. Instapoets, Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol.
  • Sut mae cyhoeddi barddoniaeth draddodiadol (ac nid mor draddodiadol) yn gweithio: cyflwyniadau, cylchgronau, blodeugerddi, casgliadau. Adeiladu cymunedau barddonol: cefnogi ei gilydd a ‘rhoi yn ôl’.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Ar gyfer yr asesu, byddwch yn cynhyrchu portffolio o sgriptiau, gan gynnwys cydran myfyriol. Bydd portffolios oddeutu 1,500 - 2,000 o eiriau.

Deunydd darllen awgrymedig

Bydd y tiwtor yn darparu rhestr ddarllen lawn.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.