Ewch i’r prif gynnwys

Ecoleg Drefol

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae Ecoleg Drefol yn cynnig archwiliad manwl o ddeinameg ecolegol mewn lleoliadau trefol.

Bob wythnos, mae dysgwyr yn cymryd rhan mewn trafodaethau damcaniaethol a theithiau ymarferol i ecosystemau trefol lleol, gan wella eu dealltwriaeth o sut mae amgylcheddau trefol yn dylanwadu ar fioamrywiaeth.

Mae'r cwrs yn ymdrin ag adnabod a rolau planhigion, coed, adar, ystlumod, mamaliaid bach, a phryfed, gan bwysleisio cadwraeth a chynllunio trefol cynaliadwy.

Rhoddir sylw arbennig i sgiliau ymarferol, megis adnabod rhywogaethau ac asesiadau effaith ecolegol, paratoi dysgwyr i gyfrannu at reoli bioamrywiaeth drefol ac ymdrechion cadwraeth.

Dysgu ac addysgu

Bydd yr addysgu yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau, a gweithgareddau maes.

Yn rhychwantu semester o 8 wythnos, gyda sesiynau nos 2-awr bob wythnos a dosbarth dydd Sadwrn, bydd myfyrwyr yn archwilio pynciau amrywiol fel ecoleg adar ac ystlumod, deinameg cyrff dŵr trefol, ac iechyd priddoedd trefol.

Mae pob sesiwn wedi'i strwythuro i ddarparu digon o amser ar gyfer arsylwadau a thrafodaethau yn y maes, gan annog myfyrwyr i ymgysylltu'n weithredol â'r ffenomenau ecolegol a arsylwir yn ystod gwibdeithiau a'u trafod.

Bydd sesiynau ymarferol yn mynd â myfyrwyr yn uniongyrchol i ecosystemau trefol amrywiol i gymryd rhan mewn gweithgareddau fel adnabod rhywogaethau, monitro ecolegol, ac asesiadau effaith amgylcheddol.

Bydd prosiectau grŵp yn canolbwyntio ar ddadansoddi'r rhyngweithio rhwng datblygu trefol a bywyd gwyllt lleol, a bydd ymarferion chwarae rôl yn efelychu cymhlethdodau rheolaeth ecolegol drefol.

Mae'r dull ymarferol hwn nid yn unig yn helpu myfyrwyr i ddysgu cysyniadau damcaniaethol ond hefyd yn eu cymhwyso mewn ffyrdd ymarferol, dylanwadol, gan feithrin dealltwriaeth gynhwysfawr o ecoleg drefol.

Gwaith cwrs ac asesu

Bydd y gwaith cwrs yn cynnwys cynnal astudiaeth ecoleg sy'n canolbwyntio ar amgylcheddau trefol.

Bydd y prosiect hwn yn eich galluogi i ymgysylltu’n weithredol ag ecosystemau lleol, gan arsylwi a dadansoddi’r cydadwaith rhwng datblygiad trefol a chynefinoedd naturiol.

Trwy'r ymchwiliad ymarferol hwn, byddwch chi’n cael mewnwelediad dyfnach i fioamrywiaeth drefol a dynameg ecolegol.

Ar ddiwedd y cwrs, bydd yna brawf dosbarth. Mae'r asesiad hwn wedi'i gynllunio i fod yn hawdd mynd ato ac yn atgyfnerthu, gan sicrhau eich bod yn teimlo bod cefnogaeth i chi wrth i chi ddangos eich dealltwriaeth o'r deunydd dan sylw.

Gyda'i gilydd, nod y cydrannau hyn yw gwella'ch gwybodaeth a'ch sgiliau mewn ecoleg drefol mewn modd pleserus a chyfoethog.

Deunydd darllen awgrymedig

  • Gaston, K (2010) Urban Ecology
  • Parris, K (2016) Ecology of Urban Environments
  • Douglas, I (2021) Handbook of Urban Ecology

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.