Ewch i’r prif gynnwys

Y Meddwl Ymchwilgar: Cyflwyniad i Athroniaeth

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae athroniaeth yn ein dysgu sut i gwestiynu’r cyfarwydd, herio’r confensiynol, a deall y byd o'n cwmpas yn well.

Gan ddefnyddio ymagwedd thematig, bydd y cwrs hwn yn archwilio rhai o'r prif faterion mewn athroniaeth: celf a chymdeithas; gwybodaeth ac amheuaeth; canfyddiad; realaeth a gwrthrychedd gwyddonol; iaith a meddwl; gwerthoedd a chyfrifoldebau; bodolaeth a Duw.

Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol am athroniaeth.

Dysgu ac addysgu

Addysgir y modiwl hwn dros ddeg sesiwn dwy awr o hyd, wedi’u cyflwyno’n wythnosol. Bydd cymysgedd o ddarlithoedd a seminarau, a bydd yr union gyfran yn cael ei phennu yn ôl anghenion y myfyrwyr sy’n cofrestru.

Efallai y bydd yr elfen seminar yn cynnwys dadl, trafodaeth, gweithgareddau grŵp, cyflwyniadau a darlleniadau. Bydd deunydd darllen ychwanegol yn cael ei argymell a rhoddir rhestr ddarllen. Rhoddir taflenni cwrs fel y bo'n briodol.

Bydd y seminarau yn annog datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r syniadau a chysyniadau a drafodwyd yn ystod y cwrs. Byddwn ni’n ceisio helpu pawb i feithrin medrau deallusol trwy drafodaethau yn y dosbarth, darllen a gwaith cwrs.

Bydd amrywiaeth o faterion athronyddol yn cael eu cwmpasu, wedi’u dewis o’r pynciau canlynol (efallai bydd pynciau newydd yn cael eu hychwanegu at y rhestr hon, a/neu eu tynnu ohoni, gan ddibynnu ar gyd-destun y cyflwyniad mewn unrhyw flwyddyn):

 • Cyflwyno Athroniaeth
 • Dadleuon dros Fodolaeth Duw
 • Ewyllys Rhydd vs Penderfyniaeth
 • Dulliau Rhesymu Moesol
 • Athroniaeth Wleidyddol
 • Athroniaeth Celf
 • Natur y Meddwl
 • Problem Canfyddiad
 • Athroniaeth Iaith
 • Realaeth Gwyddonol

Dysgu ac addysgu

Traethodau neu orchwylion ysgrifenedig cyfatebol eraill hyd at 1500 o eiriau sy'n dangos eich bod yn deall elfennau craidd deunydd y cwrs. Yr elfen bwysicaf o’r asesu, yn ein barn ni, yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau wedi’u cynllunio i gynyddu eich hyder, ac rydym yn ymdrechu’n galed iawn i ddyfeisio ffyrdd o’ch asesu, sy’n ddifyr ac yn addas i oedolion â bywydau prysur.

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi’u caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Gwaith cwrs ac asesu

Essays or other equivalent written assignments to a total of 1500 words demonstrating an understanding of core elements of the course material. For us, the most important element of assessment is that it should enhance your learning. Our methods are designed to increase your confidence and we try very hard to devise ways of assessing you that are enjoyable and suitable for adults with busy lives. To award credits we need to have evidence of the knowledge and skills you have gained or improved. Some of this has to be in a form that can be shown to external examiners so that we can be absolutely sure that standards are met across all courses and subjects.

Deunydd darllen awgrymedig

Y prif testun gosod ar gyfer y modiwl fydd:

 • Warburton, Nigel. Philosophy: the basics (pumed argraffiad; Routledge, 2013)

Efallai y bydd yr adnoddau canlynol hefyd yn ddefnyddiol i fyfyrwyr:

 • Honderich, Ted, The Oxford Companion to Philosophy (Oxford University Press, 2005)
 • Norris, Christopher. Philosophy of Language and the Challenge to Scientific Realism (Routledge, 2004)
 • Russell, Bertrand, A History of Western Philosophy, new edn (Routledge, 2004)
 • Singer, Peter. Applied Ethics (Oxford University Press, 1986)
 • Swinburne, Richard. The Existence of God (Ail Argraffiad; Oxford University Press, 2004)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.