Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

rosette

Ar y brig

Roeddem ar frig tablau’r Complete University Guide 2022 ar gyfer Optometreg.

briefcase

98% cyflogaeth

Roedd 98% o’n graddedigion mewn swyddi hynod fedrus 15 mis ar ôl i’w cwrs ddod i ben (Arolwg Hynt Graddedigion 2018/19).

academic-school

Cyfleuster optometreg gwerth £22 miliwn

Mae ein Hysgol mewn cyfleuster optometreg pwrpasol gwerth £22 miliwn gyda chlinig llygaid ar y safle.

tick

Achredir y rhaglen gan y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC)

Mae ein cyrsiau israddedig yn bodloni’r safonau ansawdd uchel mewn addysg a nodwyd gan y GOC.

star

90% bodlonrwydd cyffredinol ymysg myfyrwyr

Dros y pedair blynedd diwethaf, mae 90% o'n myfyrwyr wedi dweud eu bod yn fodlon yn gyffredinol ar ein cwrs tair blynedd (Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2018 –2021).

people

Staff sy’n flaenllaw ym myd ymchwil yn cyfrannu at gynllunio a chyflwyno cyrsiau

Mae'r rhan fwyaf o'n staff addysgu yn ymchwilwyr ymarferol ac, mewn sawl achos, arbenigwyr arweiniol yn eu meysydd.

Mae astudio optometreg yng Nghaerdydd wedi bod yn brofiad gwych i mi. Ochr yn ochr â defnyddio technolegau optometrig uwch a gweithio gyda chleifion go iawn, yr elfen orau i mi yw’r ymdeimlad o gymuned ymysg y myfyrwyr, y darlithwyr a’r goruchwylwyr.
Elicia Perkins - BSc Optometreg

Courses

Blwyddyn mynediad

Optometreg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer pobl sydd â’r awydd a’r gallu academaidd i astudio ar gyfer gradd mewn Optometreg ond nad oes ganddynt, o reidrwydd, gefndir academaidd addas.

Ein fideos

Dyma farn ein myfyrwyr

Rydym yn Ysgol gyfeillgar, arloesol a chroesawgar sy'n angerddol dros optometreg. Rydym yn falch o’n cymuned gref o fyfyrwyr ac yn aml, mae ein myfyrwyr a’n graddedigion yn disgrifio astudio yma fel ‘amgylchedd teuluol’. Dewch i glywed beth mae rhai o'n myfyrwyr yn ei ddweud am astudio yma.

Beth yw Optometrydd?

Mae rôl optometrydd yn ehangu – darganfyddwch ragor am y proffesiwn gofal iechyd cyffrous hwn.

Ein Hysgol

Mae ein Hysgol mewn cyfleuster optometreg pwrpasol gwerth £22 miliwn ac ar Gampws Arloesedd Parc Maendy. Rydym mewn man cyfleus ger adeiladau academaidd eraill, Undeb y Myfyrwyr, siopau canol y ddinas, parcdir deniadol a nifer o breswylfeydd myfyrwyr.

Ynghyd â'n cyfleusterau ymchwil rhagorol, mae gennym hefyd gyfleusterau israddedig pwrpasol i wneud yn siŵr y cewch y profiad gorau posibl, gan gynnwys ein clinig llygaid pwrpasol sydd ar agor i'r cyhoedd ac sy'n cynnig lleoliadau mewnol i fyfyrwyr.

Rhagor o wybodaeth

ug wEB 2

Ein cyrsiau

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau israddedig, ôl-raddedig a addysgir, ymchwil ôl-raddedig a DPP.

Ein Hysgol

Ein Hysgol

Rhagor o wybodaeth am ein Hysgol, gan gynnwys ein cyfleusterau, ein hymchwil a’n clinig llygaid sydd gennym ar y safle.

Facebook

Facebook

Edrychwch ar ein tudalen Facebook i gael newyddion, lluniau a newyddion yr Ysgol.

Twitter logo

Twitter

Dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf gan yr Ysgol.

Mae'r cwrs optometreg yng Nghaerdydd heb ei ail. Mae ansawdd yr ymchwil sy'n cael ei chynnal yn rhagorol, ac mae hynny'n amlygu ei hun yn ansawdd yr addysgu; roeddwn bob amser yn teimlo fy mod wedi fy amgylchynu gan athrawon, darlithwyr a goruchwylwyr sydd wir yn angerddol am yr hyn maent yn ei wneud.
Drew Johnson - myfyriwr graddedig BSc Optometreg

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Male and female student sitting in Students' Union, looking at tablet.

Gwneud cais drwy Clirio

Os bydd eich cynlluniau'n newid neu os byddwch yn gwneud yn well na'r disgwyl, rydym yma i helpu. Darganfyddwch sut i wneud cais trwy Glirio.

Neuaddau Preswyl

Gwarant o lety

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

icon-pen

Sut i wneud cais

Mwy o wybodaeth am sut i wneud cais drwy'r broses Clirio.

academic-school

Lawrlwythwch lyfryn ein Hysgol

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol yn ehangach.

icon-chat

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - @SchoolOfOptom.