Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

rosette

Ar y brig

Rydym ar frig tablau'r Complete University Guide 2022 ar gyfer Optometreg.

briefcase

100% cyflogaeth

Mae 100% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach o fewn 6 mis i raddio (Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch).

academic-school

Cyfleuster optometreg gwerth £22 miliwn

Mae ein Hysgol mewn cyfleuster optometreg pwrpasol gwerth £22 miliwn gyda chlinig llygaid ar y safle.

tick

Achredir y rhaglen gan y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC)

Mae ein cyrsiau israddedig yn bodloni’r safonau ansawdd uchel mewn addysg a nodwyd gan y GOC.

star

100% bodlonrwydd cyffredinol ymysg myfyrwyr

Dywedodd 100% o'r myfyrwyr eu bod yn gyffredinol fodlon ar y cwrs 3 blynedd yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf (NSS 2020).

people

Staff sy’n flaenllaw ym myd ymchwil yn cyfrannu at gynllunio a chyflwyno cyrsiau

Mae'r rhan fwyaf o'n staff addysgu yn ymchwilwyr ymarferol ac, mewn sawl achos, arbenigwyr arweiniol yn eu meysydd.

Mae astudio optometreg yng Nghaerdydd wedi bod yn brofiad gwych i mi. Ochr yn ochr â defnyddio technolegau optometrig uwch a gweithio gyda chleifion go iawn, yr elfen orau i mi yw’r ymdeimlad o gymuned ymysg y myfyrwyr, y darlithwyr a’r goruchwylwyr.
Elicia Perkins - BSc Optometreg

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Optometreg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi’r wybodaeth wyddonol a chlinigol i raddio fel optometrydd cyn-cofrestru a chychwyn ar eich hyfforddiant terfynol o dan oruchwyliaeth optometrydd sy’n ymarfer.

Optometreg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer pobl sydd â’r awydd a’r gallu academaidd i astudio ar gyfer gradd mewn Optometreg ond nad oes ganddynt, o reidrwydd, gefndir academaidd addas.

Ein fideo

Dyma farn ein myfyrwyr

Rydym yn Ysgol gyfeillgar, arloesol a chroesawgar sy'n angerddol dros optometreg. Rydym yn falch o’n cymuned gref o fyfyrwyr ac yn aml, mae ein myfyrwyr a’n graddedigion yn disgrifio astudio yma fel ‘amgylchedd teuluol’. Dewch i glywed beth mae rhai o'n myfyrwyr yn ei ddweud am astudio yma.

Ein Hysgol

Mae ein Hysgol mewn cyfleuster optometreg pwrpasol gwerth £22 miliwn ac ar Gampws Arloesedd Parc Maendy. Rydym mewn man cyfleus ger adeiladau academaidd eraill, Undeb y Myfyrwyr, siopau canol y ddinas, parcdir deniadol a nifer o breswylfeydd myfyrwyr.

Ynghyd â'n cyfleusterau ymchwil rhagorol, mae gennym hefyd gyfleusterau israddedig pwrpasol i wneud yn siŵr y cewch y profiad gorau posibl, gan gynnwys ein clinig llygaid pwrpasol sydd ar agor i'r cyhoedd ac sy'n cynnig lleoliadau mewnol i fyfyrwyr.

Rhagor o wybodaeth

ug wEB 2

Ein cyrsiau

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau israddedig, ôl-raddedig a addysgir, ymchwil ôl-raddedig a DPP.

Ein Hysgol

Ein Hysgol

Rhagor o wybodaeth am ein Hysgol, gan gynnwys ein cyfleusterau, ein hymchwil a’n clinig llygaid sydd gennym ar y safle.

Facebook

Facebook

Edrychwch ar ein tudalen Facebook i gael newyddion, lluniau a newyddion yr Ysgol.

Twitter logo

Twitter

Dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf gan yr Ysgol.

Mae'r cwrs optometreg yng Nghaerdydd heb ei ail. Mae ansawdd yr ymchwil sy'n cael ei chynnal yn rhagorol, ac mae hynny'n amlygu ei hun yn ansawdd yr addysgu; roeddwn bob amser yn teimlo fy mod wedi fy amgylchynu gan athrawon, darlithwyr a goruchwylwyr sydd wir yn angerddol am yr hyn maent yn ei wneud.
Drew Johnson - myfyriwr graddedig BSc Optometreg

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws

Mae'n bwysig o hyd ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pawb yn ddiogel rhag y coronafeirws (COVID-19). Rydym yn cadw rhai mesurau ar waith i sicrhau eich bod yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os byddwch yn cyrraedd ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

icon-pen

Sut i wneud cais

Mwy o wybodaeth am sut i wneud cais.

academic-school

Lawrlwythwch lyfryn ein Hysgol

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol yn ehangach.

icon-chat

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - @SchoolOfOptom.