Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

O Brexit a Threth Ystafell Wely i gyflogau a chyfoeth, yr amgylchedd ac ynni i iechyd a'r digartref, prin yw'r dylanwad fu gan economegwyr erioed yng nghyfeiriad a'r drafodaeth ynghylch materion sy'n effeithio ar gymunedau'r byd.

academic-school

Ar ôl i chi raddio

97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs. (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

screen

Ein hystafell masnach

Hyfforddi yn ein Hystafell Masnach arloesol, y fwyaf yng Nghymru.

tick

Materion a phenblethau moesegol

Astudiwch y materion a’r penblethau moesegol ym myd busnes ar fodiwlau arbenigol mewn economeg ddiwydiannol, hanes economaidd, economeg llafur neu economeg ryngwladol.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Bancio a Chyllid (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Datblygu gwybodaeth economaidd arbenigol o’r sectorau arian, bancio a chyllid ar ein rhaglen seiliedig ar ymarfer.

Bancio a Chyllid gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Bydd y radd Bancio a Chyllid o ddiddordeb arbennig i'r rhai sydd am ymuno â'r sector ariannol.

Economeg (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Economeg Busnes (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Pontio’r bwlch rhwng theori ac ymarfer wrth i chi astudio economeg busnes ar y rhaglen arbenigol hon.

Economeg Busnes gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Nod y radd Economeg Busnes yw pontio'r bwlch rhwng theori ac ymarfer ym meysydd economeg sy'n uniongyrchol berthnasol i fusnes.

Economeg gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes a phrofi eich sgiliau mewn blwyddyn ar leoliad proffesiynol.

Ein fideos

Studying economics at Cardiff University

Our Director of Undergraduate Economics Programmes, Dr Iain Long, talks about the importance of economics and the career opportunities which an economics degree can lead to.

Dyma Laura, Abheesh ac Anna yn dweud wrthym am y cyfleoedd a'r profiadau sydd ar gael yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Ein graddau economeg

Dyma Laura, Abheesh ac Anna yn dweud wrthym am y cyfleoedd a'r profiadau sydd ar gael yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Gwrandewch ar yr hyn sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud am eu hamser yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Profiad y myfyrwyr

Gwrandewch ar yr hyn sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud am eu hamser yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd pwrpasol yma i'ch helpu i ddatblygu'r sgiliau ymarferol a'r hyder proffesiynol i lwyddo yn y farchnad swyddi i raddedigion.

Cyfleoedd i fynd ar leoliadau yn Ysgol Busnes Caerdydd

Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd pwrpasol yma i'ch helpu i ddatblygu'r sgiliau ymarferol a'r hyder proffesiynol i lwyddo yn y farchnad swyddi i raddedigion.

Mae ein cyfleoedd am leoliad gwaith yn rhoi cyfle i chi roi hwb i'ch hyfforddiant proffesiynol a sicrhau eich bod gam ar y blaen ar ôl graddio.

Lleoliadau gwaith: Ella

Mae ein cyfleoedd am leoliad gwaith yn rhoi cyfle i chi roi hwb i'ch hyfforddiant proffesiynol a sicrhau eich bod gam ar y blaen ar ôl graddio.

Rydym wedi meithrin partneriaethau gyda phrifysgolion yn Ewrop a thu hwnt gan roi cyfle i chi astudio dramor ar gyfer rhan o'ch gradd.

Astudio dramor

Rydym wedi meithrin partneriaethau gyda phrifysgolion yn Ewrop a thu hwnt gan roi cyfle i chi astudio dramor ar gyfer rhan o'ch gradd.

Ymunais â’r cwrs yn fyfyriwr aeddfed, a phrin oedd fy nealltwriaeth o economeg. Roedd yr amgylchedd yn groesawgar iawn a gwnes i gymaint o atgofion gwych gyda ffrindiau rydw i'n dal i'w gweld heddiw. Mwynheais yr holl gyfleoedd i gymhwyso'r syniadau yn y darlithoedd i broblemau’r byd go iawn, gan helpu i feithrin fy sgiliau dadansoddi fel ymchwilydd - gyrfa rwyf i nawr yn ei dilyn fel myfyriwr ôl-raddedig.
Suraj Nair Economeg (BScEcon)

Mwy amdanom ni

Portrait of young man with tiled wall behind

Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol

Mae ein holl raddau israddedig ar gael gyda'r opsiwn o flwyddyn ar leoliad proffesiynol. Mae’r flwyddyn gyflogedig hon mewn gwaith yn rhoi cyfle i roi hwb i’ch hyfforddiant proffesiynol a rhagori ar ymgeiswyr eraill ar ôl graddio.

Two female students sat at a computer

Ystafell Masnach fodern

Dewch i ragweld ymddygiad y farchnad arian gyda data go iawn yn ein Hystafell Masnach parod ar gyfer Bloomberg. Mae platfform Volcube Market Squared a phlatfform Global Investor Simulations’ Finance Lab Professional yno sy’n caniatáu i chi ddysgu am fasnachu a rheoli risg mewn amgylchedd a reolir.

Students in discussion

Ein cyfadran

Mae gennym brofiad o gynghori ac ymgynghori mewn sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ledled y byd. Gyda’n cymorth ni, byddwch yn rhoi theori ar waith ac yn chwilio am atebion i ystod o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

academic-school

Pob cwrs economeg israddedig

Archwilio ein cyrsiau.

Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Student sitting at a laptop.

Cyfrifeg a chyllid

Bydd ein rhaglenni sydd wedi'u hachredu yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar y maes cyfrifeg a chyllid byd-eang.

Three students standing outside of a building

Rheoli busnes

Bydd ein rhaglenni hyblyg yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar yr amgylchedd busnes cystadleuol byd-eang.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.