Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

O Brexit a Threth Ystafell Wely i gyflogau a chyfoeth, yr amgylchedd ac ynni i iechyd a'r digartref, prin yw'r dylanwad fu gan economegwyr erioed yng nghyfeiriad a'r drafodaeth ynghylch materion sy'n effeithio ar gymunedau'r byd.

academic-school

Ar ôl i chi raddio

Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

screen

Ein hystafell masnach

Hyfforddi yn ein Hystafell Masnach arloesol, y fwyaf yng Nghymru.

tick

Materion a phenblethau moesegol

Astudiwch y materion a’r penblethau moesegol ym myd busnes ar fodiwlau arbenigol mewn economeg ddiwydiannol, hanes economaidd, economeg llafur neu economeg ryngwladol.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Almaeneg ac Economeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r radd Almaeneg ac Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn rhoi’r cyfle i chi gael dealltwriaeth drwyadl o ddadansoddi economaidd. Bydd hefyd yn eich ysgogi chi i ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

Athroniaeth ac Economeg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Bydd y radd cydanrhydedd mewn Athroniaeth ac Economeg yn rhoi'r cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc gradd prifysgol.

Bancio a Chyllid (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Datblygu gwybodaeth economaidd arbenigol o’r sectorau arian, bancio a chyllid ar ein rhaglen seiliedig ar ymarfer.

Bancio a Chyllid gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae’r rhaglen radd Bancio a Chyllid o ddiddordeb penodol i rai sy’n dymuno i fynd i mewn i’r sector ariannol.

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs gradd yma yn eich darparu nid yn unig gyda’r hyfforddiant priodol ar gyfer ymarfer o fancio a gyrfaoedd cyllidol eraill. Ond hefyd gydag esgusodiad o arholiadau penodol o Sefydliad Siartredig y Bancwyr.

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs gradd yma yn eich darparu nid yn unig gyda’r hyfforddiant priodol ar gyfer ymarfer o fancio a gyrfaoedd cyllidol eraill. Ond hefyd gyda esgusodiad o arholiadau penodol o Sefydliad Siartredig y Bancwyr.

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae hyn o ddiddordeb penodol i’r rheiny sydd yn dymuno ymuno â’r sector cyllidol gan ei fod yn medru darparu myfyrwyr gyda’r cyfle i gael gwybodaeth economaidd arbenigol o weithredai o sectorau ariannol a chyllidol.

Economeg (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Economeg a Chyllid (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfle i roi economeg a chyllid yn eu cyd-destun sefydliadol, cymdeithasol a gwleidyddol ar y rhaglen arbenigol hon.

Economeg a Chyllid gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae’r rhaglen radd BScEcon Economeg a Chyllid ym Mhrifysgol Caerdydd wedi’i ddylunio i ddatblygu sgiliau academaidd a thechnegol i’ch paratoi ar gyfer gyrfa mewn economeg, cyllid a busnes, yn ogystal â rhoi sylfaen ar gyfer astudiaeth bellach.

Economeg ac Astudiaethau Rheolaeth (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfle i archwilio economeg a rheoli yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Economeg ac Astudiaethau Rheoli gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Cyfle i archwilio economeg a rheoli yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Economeg Busnes (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Pontio’r bwlch rhwng theori ac ymarfer wrth i chi astudio economeg busnes ar y rhaglen arbenigol hon.

Economeg Busnes gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Nod y radd Economeg Busnes yw pontio’r bwlch rhwng theori ac ymarfer mewn meysydd economeg yn uniongyrchol berthnasol i fusnes.

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r radd Economeg Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd yn anelu i bontio’r bwlch rhwng theori ac ymarfer mewn agweddau o Economeg sydd yn uniongyrchol berthnasol i Fusnes.

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae deall yr agweddau damcaniaethol Economeg yn galluogi myfyrwyr i addunedu gyda nifer o broblemau a materion polisiau.

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae deall yr agweddau damcaniaethol Economeg yn caniatáu myfyrwyr i ymgysylltu â nifer o broblemau a materion polisi.

Economeg gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes a phrofi eich sgiliau mewn blwyddyn ar leoliad proffesiynol.

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd astudio Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda hyfforddiant manwl a fydd yn sail defnyddio ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd astudio Economeg yng Nghaerdydd yn rhoi hyfforddiant trwyadl i chi a fydd yn sylfaen ddefnyddiol ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd Economeg â Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda dealltwriaeth drwyadl o ddadansoddiad economaidd ac yn eich ysgogi chi i werthfawrogi’r dadansoddiad mewn deall problemau economaidd ac amryw eang o faterion

Eidaleg ac Economeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae astudio Economeg yn eich darparu gyda hyfforddiant trylwyr a fydd yn sylfaen defnyddiol ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Ffrangeg ac Economeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd Ffrangeg ac Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda dealltwriaeth o ddadansoddi economaidd. Mae hefyd yn eich ysgogi chi i ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

Gwleidyddiaeth ac Economeg (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae dealltwriaeth o economeg yn arwain at well dealltwriaeth o wleidyddiaeth ac fel arall felly yn gwneud Gwleidyddiaeth ac Economeg yn gyfuniad astudio delfrydol.

Hanes ac Economeg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae BA Hanes ac Economeg (Cydanrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr astudio'r gorffennol ochr yn ochr â theori economaidd brif ffrwd a modiwlau dewisol eraill.

Sbaeneg ac Economeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd Sbaeneg ac Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda dealltwriaeth o ddadansoddi economaidd. Mae hefyd yn eich ysgogi chi i ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio economeg ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir hwn yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau economeg israddedig, sut rydym yn addysgu, a'r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o'ch gradd.

Ein graddau economeg

Dyma Laura, Abheesh ac Anna yn dweud wrthym am y cyfleoedd a'r profiadau sydd ar gael yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Cyfleoedd i fynd ar leoliadau yn Ysgol Busnes Caerdydd

Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd pwrpasol yma i'ch helpu i ddatblygu'r sgiliau ymarferol a'r hyder proffesiynol i lwyddo yn y farchnad swyddi i raddedigion.

Ymunais â’r cwrs yn fyfyriwr aeddfed, a phrin oedd fy nealltwriaeth o economeg. Roedd yr amgylchedd yn groesawgar iawn a gwnes i gymaint o atgofion gwych gyda ffrindiau rydw i'n dal i'w gweld heddiw. Mwynheais yr holl gyfleoedd i gymhwyso'r syniadau yn y darlithoedd i broblemau’r byd go iawn, gan helpu i feithrin fy sgiliau dadansoddi fel ymchwilydd - gyrfa rwyf i nawr yn ei dilyn fel myfyriwr ôl-raddedig.
Suraj Nair BSc Econ Economeg

Mwy amdanom ni

Portrait of young man with tiled wall behind

Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol

Mae ein holl raddau israddedig ar gael gyda'r opsiwn o flwyddyn ar leoliad proffesiynol. Mae’r flwyddyn gyflogedig hon mewn gwaith yn rhoi cyfle i roi hwb i’ch hyfforddiant proffesiynol a rhagori ar ymgeiswyr eraill ar ôl graddio.

Two female students sat at a computer

Ystafell Masnach fodern

Dewch i ragweld ymddygiad y farchnad arian gyda data go iawn yn ein Hystafell Masnach parod ar gyfer Bloomberg. Mae platfform Volcube Market Squared a phlatfform Global Investor Simulations’ Finance Lab Professional yno sy’n caniatáu i chi ddysgu am fasnachu a rheoli risg mewn amgylchedd a reolir.

Students in discussion

Ein cyfadran

Mae gennym brofiad o gynghori ac ymgynghori mewn sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ledled y byd. Gyda’n cymorth ni, byddwch yn rhoi theori ar waith ac yn chwilio am atebion i ystod o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Camau nesaf

academic-school

Pob cwrs economeg israddedig

Edrychwch ar ein cyrsiau.

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Student sitting at a laptop.

Cyfrifeg a chyllid

Bydd ein rhaglenni sydd wedi'u hachredu yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar y maes cyfrifeg a chyllid byd-eang.

Three students standing outside of a building

Rheoli busnes

Bydd ein rhaglenni hyblyg yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar yr amgylchedd busnes cystadleuol byd-eang.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.