Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

O Brexit a Threth Ystafell Wely i gyflogau a chyfoeth, yr amgylchedd ac ynni i iechyd a'r digartref, prin yw'r dylanwad fu gan economegwyr erioed yng nghyfeiriad a'r drafodaeth ynghylch materion sy'n effeithio ar gymunedau'r byd.

academic-school

Ar ôl i chi raddio

Roedd 97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

screen

Ein hystafell masnach

Hyfforddi yn ein Hystafell Masnach arloesol, y fwyaf yng Nghymru.

tick

Materion a phenblethau moesegol

Astudiwch y materion a’r penblethau moesegol ym myd busnes ar fodiwlau arbenigol mewn economeg ddiwydiannol, hanes economaidd, economeg llafur neu economeg ryngwladol.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Almaeneg ac Economeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd Economeg ac Almaeneg yng Nghaerdydd yn darparu dealltwriaeth drylwyr i chi o ddadansoddiad economaidd a bydd yn eich ysgogi i werthfawrogi’r dadansoddiad hwn wrth ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth ehangach o faterion

Athroniaeth ac Economeg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd gydanrhydedd Athroniaeth ac Economeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Bancio a Chyllid (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Datblygu gwybodaeth economaidd arbenigol o’r sectorau arian, bancio a chyllid ar ein rhaglen seiliedig ar ymarfer.

Bancio a Chyllid gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Bydd y radd Bancio a Chyllid o ddiddordeb arbennig i'r rhai sydd am ymuno â'r sector ariannol.

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r rhaglen astudio hon nid yn unig yn darparu hyfforddiant i chi sy’n berthnasol i ymarfer bancio a gyrfaoedd ariannol eraill, ond hefyd yn golygu bod modd eich eithrio o rai o arholiadau Sefydliad Siartredig y Bancwyr.

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r rhaglen astudio hon nid yn unig yn darparu hyfforddiant i chi sy’n berthnasol i ymarfer bancio a gyrfaoedd ariannol eraill, ond hefyd yn golygu bod modd eich eithrio o rai o arholiadau Sefydliad Siartredig y Bancwyr.

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r cwrs hwn o ddiddordeb arbennig i'r rhai sy'n dymuno ymuno â'r sector ariannol gan y gall roi cyfle i fyfyrwyr gael gwybodaeth economaidd arbenigol am sut mae'r sectorau ariannol yn gweithio.

Economeg (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Economeg a Chyllid (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfle i roi economeg a chyllid yn eu cyd-destun sefydliadol, cymdeithasol a gwleidyddol ar y rhaglen arbenigol hon.

Economeg a Chyllid gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae'r rhaglen radd BScEcon Economeg a Chyllid ym Mhrifysgol Caerdydd wedi'i chynllunio i ddatblygu sgiliau academaidd a thechnegol i'ch paratoi ar gyfer gyrfa ym meysydd economeg, cyllid a busnes, yn ogystal â rhoi'r sylfeini ar gyfer astudio

Economeg ac Astudiaethau Rheolaeth (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfle i archwilio economeg a rheoli yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Economeg ac Astudiaethau Rheoli gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Cyfle i archwilio economeg a rheoli yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Economeg Busnes (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Pontio’r bwlch rhwng theori ac ymarfer wrth i chi astudio economeg busnes ar y rhaglen arbenigol hon.

Economeg Busnes gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Nod y radd Economeg Busnes yw pontio'r bwlch rhwng theori ac ymarfer ym meysydd economeg sy'n uniongyrchol berthnasol i fusnes.

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Nod y radd Economeg Busnes yw pontio'r bwlch rhwng theori ac ymarfer ym meysydd economeg sy'n uniongyrchol berthnasol i fusnes.

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae deall agweddau damcaniaethol Economeg yn caniatáu i fyfyrwyr ymgysylltu â nifer o broblemau a materion polisi.

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae deall agweddau damcaniaethol Economeg yn caniatáu i fyfyrwyr ymgysylltu â nifer o broblemau a materion polisi.

Economeg gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes a phrofi eich sgiliau mewn blwyddyn ar leoliad proffesiynol.

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd astudio Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn rhoi hyfforddiant trylwyr i chi a fydd yn sail ddefnyddiol i’ch gyrfa yn y dyfodol.

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd astudio Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn rhoi hyfforddiant trylwyr i chi a fydd yn sail ddefnyddiol i’ch gyrfa yn y dyfodol.

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd Economeg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i chi o ddadansoddiad economaidd ac yn eich ysgogi i werthfawrogi’r dadansoddiad hwn wrth ddeall problemau economaidd ac ystod ehangach o faterion cymdeithasol

Eidaleg ac Economeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd Eidaleg ac Economeg yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i chi o ddadansoddiad economaidd ynghyd ag astudiaeth fanwl o iaith a diwylliant yr Eidal.

Ffrangeg ac Economeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd Economeg a Ffrangeg yng Nghaerdydd yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i chi o ddadansoddiad economaidd ac yn eich ysgogi i werthfawrogi’r dadansoddiad hwn wrth ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth ehangach o faterion cymdeithasol a

Gwleidyddiaeth ac Economeg (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

An understanding of economics deepens our understanding of politics and vice versa making Politics and Economics an ideal study combination.

Hanes ac Economeg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfunwch astudiaeth fanwl o'r gorffennol â’r cyfle i ennill dealltwriaeth drylwyr o ddadansoddi economaidd ar ein rhaglen Hanes ac Economeg (BA).

Sbaeneg ac Economeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd Sbaeneg ac Economeg yng Nghaerdydd yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i chi o ddadansoddiad economaidd ac yn eich ysgogi i werthfawrogi’r dadansoddiad hwn wrth ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth ehangach o faterion cymdeithasol a

Ein fideos

Ein graddau economeg

Dyma Laura, Abheesh ac Anna yn dweud wrthym am y cyfleoedd a'r profiadau sydd ar gael yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Cyfleoedd i fynd ar leoliadau yn Ysgol Busnes Caerdydd

Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd pwrpasol yma i'ch helpu i ddatblygu'r sgiliau ymarferol a'r hyder proffesiynol i lwyddo yn y farchnad swyddi i raddedigion.

Ymunais â’r cwrs yn fyfyriwr aeddfed, a phrin oedd fy nealltwriaeth o economeg. Roedd yr amgylchedd yn groesawgar iawn a gwnes i gymaint o atgofion gwych gyda ffrindiau rydw i'n dal i'w gweld heddiw. Mwynheais yr holl gyfleoedd i gymhwyso'r syniadau yn y darlithoedd i broblemau’r byd go iawn, gan helpu i feithrin fy sgiliau dadansoddi fel ymchwilydd - gyrfa rwyf i nawr yn ei dilyn fel myfyriwr ôl-raddedig.
Suraj Nair BScEcon Economeg

Mwy amdanom ni

Portrait of young man with tiled wall behind

Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol

Mae ein holl raddau israddedig ar gael gyda'r opsiwn o flwyddyn ar leoliad proffesiynol. Mae’r flwyddyn gyflogedig hon mewn gwaith yn rhoi cyfle i roi hwb i’ch hyfforddiant proffesiynol a rhagori ar ymgeiswyr eraill ar ôl graddio.

Two female students sat at a computer

Ystafell Masnach fodern

Dewch i ragweld ymddygiad y farchnad arian gyda data go iawn yn ein Hystafell Masnach parod ar gyfer Bloomberg. Mae platfform Volcube Market Squared a phlatfform Global Investor Simulations’ Finance Lab Professional yno sy’n caniatáu i chi ddysgu am fasnachu a rheoli risg mewn amgylchedd a reolir.

Students in discussion

Ein cyfadran

Mae gennym brofiad o gynghori ac ymgynghori mewn sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ledled y byd. Gyda’n cymorth ni, byddwch yn rhoi theori ar waith ac yn chwilio am atebion i ystod o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

academic-school

Pob cwrs economeg israddedig

Edrychwch ar ein cyrsiau.

Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Student sitting at a laptop.

Cyfrifeg a chyllid

Bydd ein rhaglenni sydd wedi'u hachredu yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar y maes cyfrifeg a chyllid byd-eang.

Three students standing outside of a building

Rheoli busnes

Bydd ein rhaglenni hyblyg yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar yr amgylchedd busnes cystadleuol byd-eang.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, yr Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20, a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Hawlfraint: Yn cynnwys data gan HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliad y bydd trydydd partïon yn ei wneud o ganlyniad i’w data.