Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Mae cyfrifeg a chyllid yn ddisgyblaethau busnes craidd sydd wrth wraidd pob sefydliad llwyddiannus sy’n gweithredu ym marchnad fyd-eang heddiw. Mae hyn yn golygu y bydd mawr alw am eich sgiliau proffesiynol gan gyflogwyr a fydd yn arwain at gyfleoedd i ddatblygu eich gyrfa yn ogystal â chyflogau cystadleuol o’r cychwyn cyntaf.

academic-school

Ar ôl i chi raddio

97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs. (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

tick

Lleoliadau cyflogedig

Rydym yn rhan o Raglen Bartneriaeth Israddedig Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr ICAEW sy’n golygu y cewch y cyfle i wneud lleoliad cyflogedig blwyddyn o hyd yn rhan o’ch astudiaethau.

rosette

Rydym yn arbenigwyr

Mae ein staff yn arbenigwyr rhyngwladol blaenllaw yn eu meysydd ymchwil, ac mae nifer ohonynt yn weithwyr cyfrifeg proffesiynol cymwys sydd â blynyddoedd o brofiad ymgynghori.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Cyfrifeg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein rhaglen achrededig yn edrych i’r dyfodol, gan sicrhau y cewch chi offerynnau a thechnegau arbenigol i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn cyfrifeg.

Cyfrifeg a Chyllid (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein rhaglen achrededig yn cydbwyso theori ac ymarfer er mwyn i chi allu datblygu gwybodaeth a sgiliau i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa cyfrifeg a chyllid.

Cyfrifeg a Chyllid gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglen achrededig yn cydbwyso theori ac ymarfer er mwyn i chi allu datblygu gwybodaeth a sgiliau i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa cyfrifeg a chyllid.

Cyfrifeg gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglen achrededig yn edrych i’r dyfodol, gan sicrhau y cewch chi offerynnau a thechnegau arbenigol i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn cyfrifeg.

Ein fideos

Astudio cyfrifeg a chyllid ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae Dr Eleanor Dart yn siarad am bwysigrwydd y proffesiwn cyfrifeg a chyllid a pham y dylech ddewis astudio gyda ni.

Dyma Ruth, Ayuni a Richard yn sôn am y cyfleoedd a’r profiadau sydd ar gael yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Ein graddau cyfrifeg a chyllid

Dyma Ruth, Ayuni a Richard yn sôn am y cyfleoedd a’r profiadau sydd ar gael yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Gwrandewch ar yr hyn sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud am eu hamser yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Profiad y myfyrwyr

Gwrandewch ar yr hyn sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud am eu hamser yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd pwrpasol yma i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau ymarferol a’r hyder proffesiynol i lwyddo yn y farchnad swyddi i raddedigion.

Cyfleoedd i fynd ar leoliadau yn Ysgol Busnes Caerdydd

Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd pwrpasol yma i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau ymarferol a’r hyder proffesiynol i lwyddo yn y farchnad swyddi i raddedigion.

Mae ein cyfleoedd am leoliad gwaith yn rhoi cyfle i chi roi hwb i'ch hyfforddiant proffesiynol a sicrhau eich bod gam ar y blaen ar ôl graddio.

Lleoliadau: Ella

Mae ein cyfleoedd am leoliad gwaith yn rhoi cyfle i chi roi hwb i'ch hyfforddiant proffesiynol a sicrhau eich bod gam ar y blaen ar ôl graddio.

Rydym wedi meithrin partneriaethau gyda phrifysgolion yn Ewrop a thu hwnt gan roi cyfle i chi astudio dramor ar gyfer rhan o'ch gradd.

Astudio dramor

Rydym wedi meithrin partneriaethau gyda phrifysgolion yn Ewrop a thu hwnt gan roi cyfle i chi astudio dramor ar gyfer rhan o'ch gradd.

Yn ystod yr haf yn fy ail flwyddyn, es i ar leoliad gwaith gydag Undeb Rygbi Cymru yng Nghaerdydd. Roedd gweithio mewn amrywiaeth o feysydd gwahanol yn Adran Gyllid yr Undeb wedi fy ngalluogi i gymhwyso fy astudiaethau mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn. Mae'r profiad wedi rhoi hyder i fi ac wedi fy helpu i ganolbwyntio ar y meysydd y gallaf i barhau i weithio arnyn nhw yn y dyfodol.
Emma Chard Cyfrifeg (BSc)

Mwy amdanom ni

Portrait of young man with tiled wall behind

Blwyddyn ar leoliad proffesiynol

Mae ein holl raddau israddedig ar gael gyda'r opsiwn o flwyddyn ar leoliad proffesiynol. Mae’r flwyddyn gyflogedig hon mewn gwaith yn rhoi cyfle i roi hwb i’ch hyfforddiant proffesiynol a rhagori ar ymgeiswyr eraill ar ôl graddio.

Student at graduation

Rhaglenni gradd achrededig

Astudiwch radd sydd wedi’i hachredu gan Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli, Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr a Chymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig.

Two female students sat at a computer

Bloomberg ELP

Daethom yn Bartner Dysgu drwy Brofiad Swyddogol Bloomberg yn ddiweddar. Mae hynny’n golygu ein bod ni’n rhan o grŵp arbennig o sefydliadau addysgol sy’n cael eu cydnabod fel arweinwyr mewn dysgu drwy brofiadau.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

academic-school
Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Three students standing outside of a building

Rheoli busnes

Bydd ein rhaglenni hyblyg yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar yr amgylchedd busnes cystadleuol byd-eang.

Students sitting behind computers

Economeg

Edrychwch ar economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.