Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Mae cyfrifeg a chyllid yn ddisgyblaethau busnes craidd sydd wrth wraidd pob sefydliad llwyddiannus sy’n gweithredu ym marchnad fyd-eang heddiw. Mae hyn yn golygu y bydd mawr alw am eich sgiliau proffesiynol gan gyflogwyr a fydd yn arwain at gyfleoedd i ddatblygu eich gyrfa yn ogystal â chyflogau cystadleuol o’r cychwyn cyntaf.

academic-school

Ar ôl i chi raddio

Roedd 97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Data HESA).

tick

Lleoliadau cyflogedig

Rydym yn rhan o Raglen Bartneriaeth Israddedig Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr ICAEW sy’n golygu y cewch y cyfle i wneud lleoliad cyflogedig blwyddyn o hyd yn rhan o’ch astudiaethau.

rosette

Rydym yn arbenigwyr

Mae ein staff yn arbenigwyr rhyngwladol blaenllaw yn eu meysydd ymchwil, ac mae nifer ohonynt yn weithwyr cyfrifeg proffesiynol cymwys sydd â blynyddoedd o brofiad ymgynghori.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Cyfrifeg (BSc) (Amser llawn)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein rhaglen achrededig yn edrych i’r dyfodol, gan sicrhau y cewch chi offerynnau a thechnegau arbenigol i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn cyfrifeg.

Cyfrifeg a Chyllid (BSc) (Amser llawn)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein rhaglen achrededig yn cydbwyso theori ac ymarfer er mwyn i chi allu datblygu gwybodaeth a sgiliau i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa cyfrifeg a chyllid.

Cyfrifeg a Chyllid gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc) (Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglen achrededig yn cydbwyso theori ac ymarfer er mwyn i chi allu datblygu gwybodaeth a sgiliau i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa cyfrifeg a chyllid.

Cyfrifeg gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc) (Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglen achrededig yn edrych i’r dyfodol, gan sicrhau y cewch chi offerynnau a thechnegau arbenigol i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn cyfrifeg.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio cyfrifeg ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau cyfrifeg israddedig, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Ein graddau cyfrifeg a chyllid

Dyma Ruth, Ayuni a Richard yn sôn am y cyfleoedd a’r profiadau sydd ar gael yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Cyfleoedd i fynd ar leoliadau yn Ysgol Busnes Caerdydd

Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd pwrpasol yma i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau ymarferol a’r hyder proffesiynol i lwyddo yn y farchnad swyddi i raddedigion.

Yn ystod yr haf yn fy ail flwyddyn, es i ar leoliad gwaith gydag Undeb Rygbi Cymru yng Nghaerdydd. Roedd gweithio mewn amrywiaeth o feysydd gwahanol yn Adran Gyllid yr Undeb wedi fy ngalluogi i gymhwyso fy astudiaethau mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn. Mae'r profiad wedi rhoi hyder i fi ac wedi fy helpu i ganolbwyntio ar y meysydd y gallaf i barhau i weithio arnyn nhw yn y dyfodol.
Emma Chard BSc Cyfrifeg

Mwy amdanom ni

Portrait of young man with tiled wall behind

Blwyddyn ar leoliad proffesiynol

Mae ein holl raddau israddedig ar gael gyda'r opsiwn o flwyddyn ar leoliad proffesiynol. Mae’r flwyddyn gyflogedig hon mewn gwaith yn rhoi cyfle i roi hwb i’ch hyfforddiant proffesiynol a rhagori ar ymgeiswyr eraill ar ôl graddio.

Student at graduation

Rhaglenni gradd achrededig

Astudiwch radd sydd wedi’i hachredu gan Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli, Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr a Chymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig.

Two female students sat at a computer

Bloomberg ELP

Daethom yn Bartner Dysgu drwy Brofiad Swyddogol Bloomberg yn ddiweddar. Mae hynny’n golygu ein bod ni’n rhan o grŵp arbennig o sefydliadau addysgol sy’n cael eu cydnabod fel arweinwyr mewn dysgu drwy brofiadau.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

academic-school

Pob cwrs cyfrifeg a chyllid israddedig

Edrychwch ar ein cyrsiau.

Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Three students standing outside of a building

Rheoli busnes

Bydd ein rhaglenni hyblyg yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar yr amgylchedd busnes cystadleuol byd-eang.

Students sitting behind computers

Economeg

Edrychwch ar economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, yr Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20, a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Hawlfraint: Yn cynnwys data gan HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliad y bydd trydydd partïon yn ei wneud o ganlyniad i’w data.