Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

A ninnau’n chwilfrydig am y profiad dynol ar draws milenia a diwylliannau, rydym am ddeall ein gorffennol yn well er mwyn taflu goleuni ar y presennol er budd ein dyfodol. Rydym yn gymuned academaidd ymofyngar, angerddol dros astudio’r gorffennol a chredoau cyn-hanesyddol i gymdeithasau cyfoes.

academic-school

Ar ôl graddio

Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

tick

Cyfleoedd byd-eang

Ehangwch eich gorwelion drwy archwilio ystod o opsiynau astudio dramor.

structure

Hyblygrwydd

Cewch deilwra eich rhaglen gan gyfuno dulliau thematig, cymdeithasol, gwyddonol, ieithyddol a hanesyddol.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Byddwch yn archwilio’r hanes, y diwylliannau a’r credoau sydd ynghlwm wrth draddodiadau crefyddol mawr a rhai llai adnabyddus yn y cyfuniad cydanrhydedd hwn gydag Athroniaeth, fydd yn eich galluogi i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig

Crefydd a Diwinyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Byddwch yn archwilio’r hanes, y diwylliannau a’r credoau sydd ynghlwm wrth draddodiadau crefyddol mawr a rhai llai adnabyddus, gan ddewis o blith amrywiaeth o ymagweddau

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio crefydd a diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau astudiaethau crefyddol a diwinyddiaeth, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Astudiaethau crefyddol a diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyrwyr am sut beth yw astudio crefydd a chred gyda ni.

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Phrifysgol Caerdydd

Rhagor o wybodaeth am astudio yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Y rheswm roeddwn i wrth fy modd â fy mhwnc oedd oherwydd nad ydych chi’n dysgu am grefydd yn unig. Rydych chi’n dysgu am bobl, y gyfraith, cymdeithas a hanes. Mae Caerdydd yn lle amrywiol: y ffrindiau a’r cydberthnasau yw’r pethau agosaf at fy nghalon.
Aisha Islam BA Crefydd a Diwinyddiaeth

Mwy amdanom ni

Two students

Cael effaith sy'n cyfrif

Fel Ysgol, rydyn ni'n helpu i lunio ein cymuned, gan harneisio pŵer ein holl bynciau mewn prosiectau ymgysylltu parhaol ac mewn ysgolion lleol. Os ymunwch â ni, gallwch chi hefyd fod yn rhan o'r gwaith pwysig ac effeithiol hwn.

Angkor Wat

Astudio dramor

Gallwch dreulio blwyddyn astudio dramor yn rhan o’ch gradd, gan gael profiad diwylliannol gwerthfawr a chyfleoedd i deithio.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Male and female student sitting in Students' Union, looking at tablet.

Gwneud cais drwy Clirio

Os bydd eich cynlluniau'n newid neu os byddwch yn gwneud yn well na'r disgwyl, rydym yma i helpu. Darganfyddwch sut i wneud cais trwy Glirio.

Neuaddau Preswyl

Gwarant o lety

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

academic-school
icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Mwy o wybodaeth am sut i wneud cais drwy'r broses Clirio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Student dusting off a sarcophagus

Archaeoleg a chadwraeth

Mae ein graddau ymarferol o fri’n cyflwyno’r hyfforddiant, y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i chi wneud eich marc yn y sector treftadaeth, ynghyd â’r sgiliau cyflogadwyedd i ddilyn eich gyrfa mewn meysydd perthnasol.

Students sitting in a classroom

Hanes a hanes yr henfyd

Ymchwiliwch i fydoedd a fu ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol yn ein rhaglenni uchel eu bri sy’n cael eu haddysgu gan arbenigwyr angerddol a thrwy gipolygon o’u hymchwil ddiweddaraf.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.