Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

A ninnau’n chwilfrydig am y profiad dynol ar draws milenia a diwylliannau, rydym am ddeall ein gorffennol yn well er mwyn taflu goleuni ar y presennol er budd ein dyfodol. Rydym yn gymuned academaidd ymofyngar, angerddol dros astudio’r gorffennol a chredoau cyn-hanesyddol i gymdeithasau cyfoes.

academic-school

Ar ôl graddio

Roedd 98% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

tick

Ein hymchwil

Rydym yn y 10fed safle am ymchwil arwyddocaol, drylwyr a gwreiddiol ym maes Astudiaethau Crefyddol (REF 2014).

structure

Hyblygrwydd

Cewch deilwra eich rhaglen gan gyfuno dulliau thematig, cymdeithasol, gwyddonol, ieithyddol a hanesyddol.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r gradd Cydanrhydedd mewn Athroniaeth ac Astudiaethau Crefydd yn eich darparu gyda’r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc gradd Prifysgol.

Crefydd a Diwinyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

O'r olion cynharaf o fodolaeth ddynol, bu crefydd yn ffordd bwerus i ddeall pwrpas bywyd, natur y cosmos a'r sail ar gyfer ymddygiad dynol.

Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Astudiaethau Crefyddol a Chymraeg BA (Cyd-anrhydedd) yn rhoi’r cyfle i astudio crefydd, sydd wedi bod yn rhan o fywyd dynol ers dechrau dynoliaeth, yn ogystal â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio crefydd a diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau astudiaethau crefyddol a diwinyddiaeth, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Ers ffilmio, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i raglenni cyd-anrhydedd. Ewch i'n rhestrau cyrsiau i weld pa opsiynau sydd ar gael.

Astudiaethau crefyddol a diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyrwyr am sut beth yw astudio crefydd a chred gyda ni.

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Phrifysgol Caerdydd

Rhagor o wybodaeth am astudio yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Y rheswm roeddwn i wrth fy modd â fy mhwnc oedd oherwydd nad ydych chi’n dysgu am grefydd yn unig. Rydych chi’n dysgu am bobl, y gyfraith, cymdeithas a hanes. Mae Caerdydd yn lle amrywiol: y ffrindiau a’r cydberthnasau yw’r pethau agosaf at fy nghalon.
Aisha Islam BA Crefydd a Diwinyddiaeth

Mwy amdanom ni

Two students

Cael effaith sy'n cyfrif

Fel Ysgol, rydyn ni'n helpu i lunio ein cymuned, gan harneisio pŵer ein holl bynciau mewn prosiectau ymgysylltu parhaol ac mewn ysgolion lleol. Os ymunwch â ni, gallwch chi hefyd fod yn rhan o'r gwaith pwysig ac effeithiol hwn.

Angkor Wat

Astudio dramor

Gallwch dreulio blwyddyn astudio dramor yn rhan o’ch gradd, gan gael profiad diwylliannol gwerthfawr a chyfleoedd i deithio.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os byddwch yn cyrraedd ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Y camau nesaf

academic-school
icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Student dusting off a sarcophagus

Archaeoleg a chadwraeth

Mae ein graddau ymarferol o fri’n cyflwyno’r hyfforddiant, y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i chi wneud eich marc yn y sector treftadaeth, ynghyd â’r sgiliau cyflogadwyedd i ddilyn eich gyrfa mewn meysydd perthnasol.

Students sitting in a classroom

Hanes a hanes yr henfyd

Ymchwiliwch i fydoedd a fu ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol yn ein rhaglenni uchel eu bri sy’n cael eu haddysgu gan arbenigwyr angerddol a thrwy gipolygon o’u hymchwil ddiweddaraf.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.