Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Rydym yn gwerthfawrogi ac yn dathlu chwilfrydedd, trafodaeth wybodus, dadansoddi beirniadol a meddwl yn greadigol. Ystyriwn ein rôl fel partneriaeth, gan eich galluogi yn eich dysgu drwy ddarparu addysgu arbenigol mewn diwylliant cyfeillgar, cefnogol a phersonol.

briefcase

Rhagolygon gyrfa ardderchog

92% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

rosette

Ymchwil o safon

Yn 4ydd yn y DU ar gyfer effaith ein hymchwil ac yn bumed ar gyfer pŵer ymchwil ym maes Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (REF 2021).

star

Staff arobryn

Mae ein tîm Ysgrifennu Creadigol talentog yn ennill gwobrau cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd am eu nofelau a'u barddoniaeth a gyda’i gilydd mae ganddynt brofiad ym myd y theatr, teledu a ffilm.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Cerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd Gydanrhydedd hon yn eich galluogi i astudio Cerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg ar y cyd.

Cymraeg ac Iaith Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ddilyn eich cariad at amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg ar draws y rhychwant cronolegol llawn, a chael sylfaen gadarn i ddadansoddi'r iaith Saesneg, ynghyd â rhyddid i ddewis o flwyddyn dau gan gynnwys ein modiwlau iaith gyda phwyslais ar

Iaith Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Byddwch yn datblygu offer ieithyddol hanfodol seineg, gramadeg a dadansoddi disgwrs, cyn ehangu i feysydd arbenigol sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau a'ch cyfeiriad gyrfa.

Iaith Saesneg a Ieithyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfunwch astudiaeth systematig o'r gallu dynol ar gyfer iaith yn ei holl mynegiant gyda ffocws ychwanegol ar yr iaith Saesneg ynghyd â sylfaen gadarn ym mhob agwedd allweddol ar ddadansoddi iaith, gan gynnwys opsiynau arbenigol ar gyfer gyrfaoedd

Iaith Saesneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfunwch astudiaeth systematig o'r gallu dynol ar gyfer iaith a sylfaen gadarn ym mhob agwedd allweddol ar ddadansoddi iaith, gyda'r gallu i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig hanes a chreu'r rhesymu cymhleth sydd ei angen i fynd i'r afael

Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Archwiliwch amrywiaeth gogoneddus llenyddiaeth Saesneg ar draws y rhychwant cronolegol, gan greu cysylltiadau ar draws pob ffurf ar ddiwylliant o'r cyfnod Eingl-Sacsonaidd hyd at yr 21ain ganrif - gyda rhwydd hynt i ddewis modiwlau ar sail sylfaen

Llenyddiaeth Saesneg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfunwch eich cariad tuag at y gorffennol gyda’ch angerdd am lenyddiaeth yn ein gradd gydanrhydedd gyfoethog a buddiol mewn Llenyddiaeth Saesneg a Hanes. 

Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ddarganfod amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg drwy bob cyfnod, ynghyd â'r gallu i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig hanes a chreu'r rhesymu cymhleth sydd ei angen i fynd i'r afael â'r presennol yn ein gradd Cydanrhydedd

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ddarganfod amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg drwy bob cyfnod, ynghyd â hyfforddiant mewn ysgrifennu creadigol mewn genres o ffuglen gyfoes a hanesyddol i farddoniaeth, drama, ffilm a cherddoriaeth.

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd gydanrhydedd mewn Newyddiaduraeth a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Ein fideos

Astudio Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein hacademyddion yn rhannu mewnwelediad i'r pwnc hynod ddiddorol hwn, y gymuned groesawgar y byddwch yn ymuno â hi, a'r mathau o gyfleoedd cyffrous a chymorth ehangach y gallwch eu disgwyl.

Astudio Iaith Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein hacademyddion yn rhannu mewnwelediad i'r pwnc hynod ddiddorol hwn, y gymuned groesawgar y byddwch yn ymuno â hi, a'r mathau o gyfleoedd cyffrous a chymorth ehangach y gallwch eu disgwyl.

Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyriwr sut beth yw astudio llenyddiaeth Saesneg gyda ni.

Saesneg iaith ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyriwr sut beth yw astudio Saesneg iaith gyda ni.

Beth mae ein myfyrwyr yn dweud

Cewch glywed gan Laura sy'n astudio llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol gyda ni.

Mae Caerdydd yn lle gwych i astudio a byw. Ceir rhestr hirfaith o fodiwlau i ddewis o'u plith, ac mae'r addysgu'n hynod ddiddorol ac addysgiadol. Mae darlithwyr yn eich annog i feddwl yn annibynnol ac ymchwilio i'ch syniadau eich hun, gan roi cefnogaeth a chyngor defnyddiol.
Zoe Bridger BA Llenyddiaeth Saesneg

Mwy amdanom ni

Two students working and talking

Cefnogi cyflogadwyedd

Mae ein cymorth gyrfaoedd penodol yn amrywio o leoliadau gwaith i siaradwyr gwadd, dosbarthiadau meistr a gweithdai i'ch helpu i gymryd y camau cyntaf at eich dewis yrfa.

Female student smiling

Ystod eang o opsiynau cydanrhydedd

Gallwch ddewis cyfuno dau bwnc gyda rhaglen gydanrhydedd, yn cynnwys opsiynau gydag athroniaeth ac amrywiaeth eang o ieithoedd modern.

John Percival Building

Ble byddwch chi'n astudio

Cynhelir y rhan fwyaf o’n darlithoedd, ein tiwtorialau a’n seminarau yn ein cartref, sef Adeilad John Percival, yng nghalon campws Parc Cathays.

Roedd y gefnogaeth anhygoel a gynigiwyd drwy gydol fy ngradd yn arbennig. Aeth llawer o fy narlithwyr gam ymhellach i roi adborth i mi a fyddai'n sicrhau fy mod i’n llwyddo ac yn cyflawni fy mhotensial mewn aseiniadau. Fy mhrif nod wrth ddod i Gaerdydd oedd cael gradd dda, ac eto rydw i wedi gorffen gyda chymaint mwy! Mae Prifysgol Caerdydd wedi cynnig nifer mawr o gyfleoedd anhygoel, megis Gwobr Caerdydd, Mentora Myfyrwyr a bod yn Gynrychiolydd Myfyrwyr Academaidd.
Nancy Cameron BA Saesneg Iaith

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

book
Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Two students talking to each other

Athroniaeth

Drwy ystyried posau athronyddol mawr y presennol a'r gorffennol, byddwn ni'n eich dysgu i ddadansoddi a chreu cadwyni cymhleth o resymu i ymdrin â chwestiynau cymhleth o hanes ac yn y presennol.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.