Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Rydym yn gwerthfawrogi ac yn dathlu chwilfrydedd, trafodaeth wybodus, dadansoddi beirniadol a meddwl yn greadigol. Ystyriwn ein rôl fel partneriaeth, gan eich galluogi yn eich dysgu drwy ddarparu addysgu arbenigol mewn diwylliant cyfeillgar, cefnogol a phersonol.

briefcase

Rhagolygon gyrfa ardderchog

Roedd 96% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

rosette

Ymchwil o safon

Yn 4ydd yn y DU ar gyfer effaith ein hymchwil ac yn bumed ar gyfer pŵer ymchwil ym maes Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (REF 2021).

star

Staff arobryn

Mae ein tîm Ysgrifennu Creadigol talentog yn ennill gwobrau cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd am eu nofelau a'u barddoniaeth a gyda’i gilydd mae ganddynt brofiad ym myd y theatr, teledu a ffilm.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Almaeneg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Llenyddiaeth Saesneg ac Almaeneg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Cerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd Gydanrhydedd hon yn eich galluogi i astudio Cerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg ar y cyd.

Cymraeg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae'r BA Llenyddiaeth Saesneg a Chymraeg yn gyfle i astudio dau gwrs anrhydedd yn y Brifysgol.

Cymraeg ac Iaith Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Eidaleg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd gydanrhydedd mewn Eidaleg a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd gydanrhydedd mewn Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ddilyn eich cariad at amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg ar draws y rhychwant cronolegol llawn, a chael sylfaen gadarn i ddadansoddi'r iaith Saesneg, ynghyd â rhyddid i ddewis o flwyddyn dau gan gynnwys ein modiwlau iaith gyda phwyslais ar

Iaith Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Byddwch yn datblygu offer ieithyddol hanfodol seineg, gramadeg a dadansoddi disgwrs, cyn ehangu i feysydd arbenigol sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau a'ch cyfeiriad gyrfa.

Iaith Saesneg a Ffrangeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith a Ffrangeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Iaith Saesneg a Ieithyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfunwch astudiaeth systematig o'r gallu dynol ar gyfer iaith yn ei holl mynegiant gyda ffocws ychwanegol ar yr iaith Saesneg ynghyd â sylfaen gadarn ym mhob agwedd allweddol ar ddadansoddi iaith, gan gynnwys opsiynau arbenigol ar gyfer gyrfaoedd

Iaith Saesneg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith a Sbaeneg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Iaith Saesneg ac Almaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith ac Almaeneg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Iaith Saesneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfunwch astudiaeth systematig o'r gallu dynol ar gyfer iaith a sylfaen gadarn ym mhob agwedd allweddol ar ddadansoddi iaith, gyda'r gallu i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig hanes a chreu'r rhesymu cymhleth sydd ei angen i fynd i'r afael

Iaith Saesneg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith ac Eidaleg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Archwiliwch amrywiaeth gogoneddus llenyddiaeth Saesneg ar draws y rhychwant cronolegol, gan greu cysylltiadau ar draws pob ffurf ar ddiwylliant o'r cyfnod Eingl-Sacsonaidd hyd at yr 21ain ganrif - gyda rhwydd hynt i ddewis modiwlau ar sail sylfaen

Llenyddiaeth Saesneg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfunwch eich cariad tuag at y gorffennol gyda’ch angerdd am lenyddiaeth yn ein gradd gydanrhydedd gyfoethog a buddiol mewn Llenyddiaeth Saesneg a Hanes. 

Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ddarganfod amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg drwy bob cyfnod, ynghyd â'r gallu i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig hanes a chreu'r rhesymu cymhleth sydd ei angen i fynd i'r afael â'r presennol yn ein gradd Cydanrhydedd

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ddarganfod amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg drwy bob cyfnod, ynghyd â hyfforddiant mewn ysgrifennu creadigol mewn genres o ffuglen gyfoes a hanesyddol i farddoniaeth, drama, ffilm a cherddoriaeth.

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd gydanrhydedd mewn Newyddiaduraeth a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Sbaeneg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd mewn Sbaeneg a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Ein fideos

Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyriwr sut beth yw astudio llenyddiaeth Saesneg gyda ni.

Saesneg iaith ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyriwr sut beth yw astudio Saesneg iaith gyda ni.

Mae Caerdydd yn lle gwych i astudio a byw. Ceir rhestr hirfaith o fodiwlau i ddewis o'u plith, ac mae'r addysgu'n hynod ddiddorol ac addysgiadol. Mae darlithwyr yn eich annog i feddwl yn annibynnol ac ymchwilio i'ch syniadau eich hun, gan roi cefnogaeth a chyngor defnyddiol.
Zoe Bridger BA Llenyddiaeth Saesneg

Mwy amdanom ni

Two students working and talking

Cefnogi cyflogadwyedd

Mae ein cymorth gyrfaoedd penodol yn amrywio o leoliadau gwaith i siaradwyr gwadd, dosbarthiadau meistr a gweithdai i'ch helpu i gymryd y camau cyntaf at eich dewis yrfa.

Female student smiling

Ystod eang o opsiynau cydanrhydedd

Gallwch ddewis cyfuno dau bwnc gyda rhaglen gydanrhydedd, yn cynnwys opsiynau gydag athroniaeth ac amrywiaeth eang o ieithoedd modern.

John Percival Building

Ble byddwch chi'n astudio

Cynhelir y rhan fwyaf o’n darlithoedd, ein tiwtorialau a’n seminarau yn ein cartref, sef Adeilad John Percival, yng nghalon campws Parc Cathays.

Roedd y gefnogaeth anhygoel a gynigiwyd drwy gydol fy ngradd yn arbennig. Aeth llawer o fy narlithwyr gam ymhellach i roi adborth i mi a fyddai'n sicrhau fy mod i’n llwyddo ac yn cyflawni fy mhotensial mewn aseiniadau. Fy mhrif nod wrth ddod i Gaerdydd oedd cael gradd dda, ac eto rydw i wedi gorffen gyda chymaint mwy! Mae Prifysgol Caerdydd wedi cynnig nifer mawr o gyfleoedd anhygoel, megis Gwobr Caerdydd, Mentora Myfyrwyr a bod yn Gynrychiolydd Myfyrwyr Academaidd.
Nancy Cameron BA Saesneg Iaith

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

book

Gweld ein holl gyrsiau Saesneg Iaith a Llenyddiaeth.

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau israddedig yn y pwnc.

Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Two students talking to each other

Athroniaeth

Drwy ystyried posau athronyddol mawr y presennol a'r gorffennol, byddwn ni'n eich dysgu i ddadansoddi a chreu cadwyni cymhleth o resymu i ymdrin â chwestiynau cymhleth o hanes ac yn y presennol.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, yr Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20, a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Hawlfraint: Yn cynnwys data gan HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliad y bydd trydydd partïon yn ei wneud o ganlyniad i’w data.