Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

A ninnau’n chwilfrydig am y profiad dynol ar draws milenia a diwylliannau, rydym am ddeall ein gorffennol yn well er mwyn taflu goleuni ar y presennol er budd ein dyfodol. Rydym yn gymuned academaidd ymofyngar, angerddol dros astudio’r gorffennol a chredoau cyn-hanesyddol i gymdeithasau cyfoes.

academic-school

Ar ôl graddio

90% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs. (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

tick

Ein hymchwil

Ymhlith y 20 prifysgol orau ar gyfer pŵer ymchwil ym maes Hanes (REF 2021).

rosette

Rydym yn arbenigwyr

Byddwch yn cael eich addysg gan arbenigwyr sy’n uchel eu parch yn rhyngwladol ac yn weithredol ym myd ymchwil.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Archaeoleg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Astudio olion cymdeithasau a fu - pethau bychain megis tlysau i’w gwisgo am y corff a rhai mwy sylweddol megis adeiladau mawr a phropaganda’r 20fed ganrif.

Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Archwiliwch gymdeithasau hynafol Môr y Canoldir, Ewrop a chymdeithasau agos y Dwyrain o wahanol safbwyntiau, a deall sut mae'r gorffennol a'r presennol wedi'u plethu.

Gymraeg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein rhaglen Cymraeg a Hanes (BA) gydanrhydedd ddeinamig yn eich galluogi i astudio’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, tra’n archwilio a deall adegau allweddol mewn hanes.

Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Ymchwiliwch i'r gorffennol ac ehangwch eich gorwelion gyda gradd ysbrydoledig a gynlluniwyd ar gyfer haneswyr y dyfodol. 

Hanes ac Iaith Fodern (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Dilynwch eich angerdd am hanes ac ieithoedd, gan astudio'r gorffennol wrth ddod yn ieithydd hyfforddedig gyda'n gradd hyblyg.

Hanes Modern a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Gallwch ennill cyfoeth o sgiliau, agor y drysau i ystod o lwybrau gyrfa, ac astudio gwleidyddiaeth gan archwilio cyfnodau allweddol mewn hanes ar ein rhaglen BA Hanes Modern a Gwleidyddiaeth. 

Hanes yr Henfyd (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Byddwch yn archwilio gwareiddiadau hynafol dros gyfnod o ddwy fil o flynyddoedd, o’r Oes Efydd i dwf Islam, yn ymestyn o Roeg a Rhufain yr Henfyd i Fesopotamia, Iran a’r Ffordd Sidan.

Hanes yr Henfyd a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein gradd gydanrhydedd ysgogol mewn hanes yr henfyd a hanes yn eich galluogi i archwilio’r gorffennol, yn ymestyn dros dri mileniwm ac ardal ddaearyddol eang.

Llenyddiaeth Saesneg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfunwch eich cariad tuag at y gorffennol gyda’ch angerdd am lenyddiaeth yn ein gradd gydanrhydedd gyfoethog a buddiol mewn Llenyddiaeth Saesneg a Hanes. 

Ein fideos

Mae ein hacademyddion yn rhannu mewnwelediad i'r pwnc hynod ddiddorol hwn, y gymuned groesawgar y byddwch yn ymuno â hi, a'r mathau o gyfleoedd cyffrous a chymorth ehangach y gallwch eu disgwyl.

Astudio Hanes ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein hacademyddion yn rhannu mewnwelediad i'r pwnc hynod ddiddorol hwn, y gymuned groesawgar y byddwch yn ymuno â hi, a'r mathau o gyfleoedd cyffrous a chymorth ehangach y gallwch eu disgwyl.

Mae ein hacademyddion yn rhannu mewnwelediad i'r pwnc hynod ddiddorol hwn, y gymuned groesawgar y byddwch yn ymuno â hi, a'r mathau o gyfleoedd cyffrous a chymorth ehangach y gallwch eu disgwyl.

Astudio Hanes yr Henfyd ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein hacademyddion yn rhannu mewnwelediad i'r pwnc hynod ddiddorol hwn, y gymuned groesawgar y byddwch yn ymuno â hi, a'r mathau o gyfleoedd cyffrous a chymorth ehangach y gallwch eu disgwyl.

Cewch glywed gan academyddion a myfyrwyr yn trafod sut beth yw astudio hanes a hanes yr henfyd gyda ni.

Hanes a hanes yr henfyd ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyrwyr yn trafod sut beth yw astudio hanes a hanes yr henfyd gyda ni.

Dr Jenny Benham a Charlotte Willis o'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd sy'n trafod pwysigrwydd dysgu am ddiwylliannau a chymdeithasau eraill.

Dysgu gyda'n gilydd

Dr Jenny Benham a Charlotte Willis o'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd sy'n trafod pwysigrwydd dysgu am ddiwylliannau a chymdeithasau eraill.

Cewch glywed gan MJ sy'n astudio hanes hynafol gyda ni.

Beth mae ein myfyrwyr yn dweud

Cewch glywed gan MJ sy'n astudio hanes hynafol gyda ni.

Roeddwn i wir yn mwynhau’r rhyddid academaidd sydd ynghlwm wrth astudio hanes. Rydych yn dod i wybod am feysydd hanesyddol newydd ac amrywiol yn ystod y flwyddyn gyntaf. Mae’r staff academaidd yn hynod o gefnogol. Roeddwn i’n teimlo fy mod yn cael fy ngwerthfawrogi a’m cefnogi drwy gydol fy ngradd. Mae safon y dysgu yn wych, ac roeddwn i wir yn ymddiddori ym mhob pwnc newydd roeddwn yn ei astudio.
Angharad Owen BA Hanes

Mwy amdanom ni

Students in lecture

Opsiynau cydanrhydedd

Cyfunwch eich astudiaethau â phwnc arall, gan gynnwys Economeg, Llenyddiaeth Saesneg a Gwleidyddiaeth.

Bottle Cap Flags

Astudio dramor

Gallwch dreulio blwyddyn astudio dramor yn rhan o’ch gradd, gan gael profiad diwylliannol gwerthfawr a chyfleoedd i deithio.

Mae’r amgylchedd yn groesawgar, ac mae’n teimlo fel cymuned agos, sydd wedi gwneud fy mhrofiad yn y brifysgol yn fythgofiadwy. Roeddwn i’n gallu teilwra fy ngradd i gyd-fynd â’m hanghenion a’m diddordebau personol, gan greu rhaglen unigryw a oedd yn iawn i mi.
Gemma Hopley BA Hanes yr Henfyd

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

academic-school
notepad

Gweld ein llyfryn israddedig

Gweld llyfryn israddedig hanes.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Student dusting off a sarcophagus

Archaeoleg a chadwraeth

Mae ein graddau ymarferol o fri’n cyflwyno’r hyfforddiant, y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i chi wneud eich marc yn y sector treftadaeth, ynghyd â’r sgiliau cyflogadwyedd i ddilyn eich gyrfa mewn meysydd perthnasol.

Row of statues

Astudiaethau crefyddol a diwinyddiaeth

Byddwch yn archwilio’r hanes, y diwylliannau a’r credoau sydd ynghlwm wrth draddodiadau crefyddol mawr a rhai llai adnabyddus, mewn ffordd o'ch dewis chi, gyda’n graddau cyfoethog a boddhaus.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.