Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

A ninnau’n chwilfrydig am y profiad dynol ar draws milenia a diwylliannau, rydym am ddeall ein gorffennol yn well er mwyn taflu goleuni ar y presennol er budd ein dyfodol. Rydym yn gymuned academaidd ymofyngar, angerddol dros astudio’r gorffennol a chredoau cyn-hanesyddol i gymdeithasau cyfoes.

academic-school

Ar ôl graddio

Roedd 98% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Data HESA).

tick

Ein hymchwil

Ymhlith y 20 prifysgol orau ar gyfer pŵer ymchwil ym maes Hanes (REF 2021).

rosette

Rydym yn arbenigwyr

Byddwch yn cael eich addysg gan arbenigwyr sy’n uchel eu parch yn rhyngwladol ac yn weithredol ym myd ymchwil.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Archaeoleg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ymchwilio i fydoedd y gorffennol drwy astudio gweddillion materol mewn archaeoleg ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol mewn hanes, ynghyd â phrofiad sylweddol ar leoliad archeolegol.

Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae'r BA integredig mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd yn rhoi'r cyfle delfrydol i fyfyrwyr gyfuno astudiaethau academaidd traddodiadol â datblygu sgiliau ymarferol.

Athroniaeth a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ymchwilio i fydoedd y gorffennol ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol yn y cyfuniad cydanrhydedd hwn gydag Athroniaeth, fydd yn eich galluogi i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig hanes a chreu'r rhesymu cymhleth sydd ei angen

Cymraeg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio Hanes, sef pwnc poblogaidd a hynod ddiddorol, â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Gwleidyddiaeth a Hanes Modern (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

History and Politics are a well established combination of subjects recognised to be complimentary.

Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ymchwilio i fydoedd y gorffennol ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol gyda gradd sy'n pontio o'r byd canoloesol i'r byd modern, gyda sylw manwl i Brydain, Ewrop, Rwsia, UDA, China ac India.

Hanes ac Economeg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae BA Hanes ac Economeg (Cydanrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr astudio'r gorffennol ochr yn ochr â theori economaidd brif ffrwd a modiwlau dewisol eraill.

Hanes yr Henfyd (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Archwiliwch wareiddiadau hynafol dros gyfnod o ddwy fil o flynyddoedd mewn gradd sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i Hen Roeg a Rhufain o’r Oes Efydd i dwf Islam (c. 1500 BCE i CE 800).

Hanes yr Henfyd a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ymchwilio i fydoedd y gorffennol ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol o'r byd canoloesol i'r byd modern, mewn gradd gyfun gyda ffocws penodol ar Brydain, Ewrop, Rwsia, UDA, China ac India mewn hanes modern a gwareiddiadau hynafol

Llenyddiaeth Saesneg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Llenyddiaeth Saesneg a Hanes yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio hanes ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau hanes israddedig, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Astudio hanes yr henfyd ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau israddedig ym maes hanes yr henfyd, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Ers ffilmio, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i raglenni cyd-anrhydedd. Ewch i'n rhestrau cyrsiau i weld pa opsiynau sydd ar gael.

Hanes a hanes yr henfyd ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyrwyr yn trafod sut beth yw astudio hanes a hanes yr henfyd gyda ni.

Roeddwn i wir yn mwynhau’r rhyddid academaidd sydd ynghlwm wrth astudio hanes. Rydych yn dod i wybod am feysydd hanesyddol newydd ac amrywiol yn ystod y flwyddyn gyntaf. Mae’r staff academaidd yn hynod o gefnogol. Roeddwn i’n teimlo fy mod yn cael fy ngwerthfawrogi a’m cefnogi drwy gydol fy ngradd. Mae safon y dysgu yn wych, ac roeddwn i wir yn ymddiddori ym mhob pwnc newydd roeddwn yn ei astudio.
Angharad Owen BA Hanes

Mwy amdanom ni

Students in lecture

Ystod eang o opsiynau am gydanrhydedd

Gallwch ddewis cyfuno eich astudiaethau â phwnc arall, gan gynnwys archaeoleg, astudiaethau crefyddol neu ystod eang o ieithoedd modern.

Bottle Cap Flags

Astudio dramor

Gallwch dreulio blwyddyn astudio dramor yn rhan o’ch gradd, gan gael profiad diwylliannol gwerthfawr a chyfleoedd i deithio.

Mae’r amgylchedd yn groesawgar, ac mae’n teimlo fel cymuned agos, sydd wedi gwneud fy mhrofiad yn y brifysgol yn fythgofiadwy. Roeddwn i’n gallu teilwra fy ngradd i gyd-fynd â’m hanghenion a’m diddordebau personol, gan greu rhaglen unigryw a oedd yn iawn i mi.
Gemma Hopley BA Hanes yr Henfyd

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws

Mae'n bwysig o hyd ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pawb yn ddiogel rhag y coronafeirws (COVID-19). Rydym yn cadw rhai mesurau ar waith i sicrhau eich bod yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os byddwch yn cyrraedd ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Y camau nesaf

academic-school
certificate
icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Student dusting off a sarcophagus

Archaeoleg a chadwraeth

Mae ein graddau ymarferol o fri’n cyflwyno’r hyfforddiant, y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i chi wneud eich marc yn y sector treftadaeth, ynghyd â’r sgiliau cyflogadwyedd i ddilyn eich gyrfa mewn meysydd perthnasol.

Row of statues

Astudiaethau crefyddol a diwinyddiaeth

Byddwch yn archwilio’r hanes, y diwylliannau a’r credoau sydd ynghlwm wrth draddodiadau crefyddol mawr a rhai llai adnabyddus, mewn ffordd o'ch dewis chi, gyda’n graddau cyfoethog a boddhaus.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.