Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

A ninnau’n chwilfrydig am y profiad dynol ar draws milenia a diwylliannau, rydym am ddeall ein gorffennol yn well er mwyn taflu goleuni ar y presennol er budd ein dyfodol. Rydym yn gymuned academaidd ymofyngar, angerddol dros astudio’r gorffennol a chredoau cyn-hanesyddol i gymdeithasau cyfoes.

academic-school

Ar ôl graddio

Roedd 98% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Data HESA).

tick

Ein hymchwil

Rydym ymhlith y 20 gorau am ymchwil arwyddocaol, drylwyr a gwreiddiol (REF 2014: Hanes yr Henfyd 10fed / Hanes 17eg).

rosette

Rydym yn arbenigwyr

Byddwch yn cael eich addysg gan arbenigwyr sy’n uchel eu parch yn rhyngwladol ac yn weithredol ym myd ymchwil.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Archaeoleg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r BA Archaeoleg a Hanes (gradd cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i astudio hanes ar lefel o addysg uwch gydag elfen ychwanegol o gloddiad arbrofol archeolegol.

Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae BA Cydanrhydedd mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd yn darparu'r cyfle i fyfyrwyr i gyfuno sgiliau traddodiadol academaidd gyda datblygiad o sgiliau ymarferol.

Athroniaeth a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Gradd Cydanrhydedd mewn Hanes ac athroniaeth sy’n rhoi’r cyfle i chi ennill arbenigedd mewn dau bwnc.

Cymraeg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio Hanes, sef pwnc poblogaidd a hynod ddiddorol, â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Gwleidyddiaeth a Hanes Modern (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r pynciau hyn yn bartneriaeth lwyddiannus sy’n cydfynd gyda’i gilydd yn effeithiol ar gyfer astudiaeth bellach.

Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein gradd hanes gyfoethog a gwobrwyol yn rhoi cipolwg i chi ar brosesau newid o’r byd hynafol i’r cyfnod modern.

Hanes ac Economeg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae BA Hanes ac Economeg (Cydanrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr astudio'r gorffennol ochr yn ochr â theori economaidd brif ffrwd a modiwlau dewisol eraill.

Hanes yr Henfyd (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Astudiwch wareiddiadau hynafol dros gyfnod o ddwy fil o flynyddoedd mewn gradd sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i Hen Roeg a Rhufain o’r Oes Efydd i dwf Islam (c. 1500 BCE to CE 800).

Hanes yr Henfyd a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae astudio Hanes Henfyd a Hanes BA (Cyd-Anrhydedd) yn caniatáu golwg llawer mwy hyblyg ar ehangder mawr o hanes ar lefel israddedig.

Hanes yr Henfyd a'r Oesoedd Canol (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r rhaglen integredig hon yn rhychwantu’r bydoedd Ewropeaidd a Chanoldirol o’r Oes Efydd i ddiwedd y cyfnod canoloesol.

Llenyddiaeth Saesneg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd Cydanrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg a Hanes yn eich darparu â’r cyfle o arbenigo mewn dwy raglen cwrs gradd.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio hanes ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau hanes israddedig, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Ers ffilmio, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i raglenni cyd-anrhydedd. Ewch i'n rhestrau cyrsiau i weld pa opsiynau sydd ar gael.

Astudio hanes yr henfyd ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau israddedig ym maes hanes yr henfyd, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Ers ffilmio, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i raglenni cyd-anrhydedd. Ewch i'n rhestrau cyrsiau i weld pa opsiynau sydd ar gael.

Hanes a hanes yr henfyd ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyrwyr yn trafod sut beth yw astudio hanes a hanes yr henfyd gyda ni.

Roeddwn i wir yn mwynhau’r rhyddid academaidd sydd ynghlwm wrth astudio hanes. Rydych yn dod i wybod am feysydd hanesyddol newydd ac amrywiol yn ystod y flwyddyn gyntaf. Mae’r staff academaidd yn hynod o gefnogol. Roeddwn i’n teimlo fy mod yn cael fy ngwerthfawrogi a’m cefnogi drwy gydol fy ngradd. Mae safon y dysgu yn wych, ac roeddwn i wir yn ymddiddori ym mhob pwnc newydd roeddwn yn ei astudio.
Angharad Owen BA Hanes

Mwy amdanom ni

Students in lecture

Ystod eang o opsiynau am gydanrhydedd

Gallwch ddewis cyfuno eich astudiaethau â phwnc arall, gan gynnwys archaeoleg, astudiaethau crefyddol neu ystod eang o ieithoedd modern.

Bottle Cap Flags

Astudio dramor

Gallwch dreulio blwyddyn astudio dramor yn rhan o’ch gradd, gan gael profiad diwylliannol gwerthfawr a chyfleoedd i deithio.

Mae’r amgylchedd yn groesawgar, ac mae’n teimlo fel cymuned agos, sydd wedi gwneud fy mhrofiad yn y brifysgol yn fythgofiadwy. Roeddwn i’n gallu teilwra fy ngradd i gyd-fynd â’m hanghenion a’m diddordebau personol, gan greu rhaglen unigryw a oedd yn iawn i mi.
Gemma Hopley BA Hanes yr Henfyd

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os byddwch yn cyrraedd ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Y camau nesaf

academic-school
certificate
icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Student dusting off a sarcophagus

Archaeoleg a chadwraeth

Mae ein graddau ymarferol o fri’n cyflwyno’r hyfforddiant, y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i chi wneud eich marc yn y sector treftadaeth, ynghyd â’r sgiliau cyflogadwyedd i ddilyn eich gyrfa mewn meysydd perthnasol.

Row of statues

Astudiaethau crefyddol a diwinyddiaeth

Byddwch yn archwilio’r hanes, y diwylliannau a’r credoau sydd ynghlwm wrth draddodiadau crefyddol mawr a rhai llai adnabyddus, mewn ffordd o'ch dewis chi, gyda’n graddau cyfoethog a boddhaus.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.