Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Mae'r gyfraith yn bwnc sy'n berthnasol i bob agwedd ar eich bywyd: mae'r dderbynneb yn eich poced, eich contract cyflogaeth, eich hawliau fel perchennog cartref neu denant, y gofal mae eich nain neu’ch taid yn ei gael mewn cartref gofal, a'r polisïau a ffurfir ac a drosglwyddir gan y llywodraeth oll yn enghreifftiau o'r ffordd mae'r gyfraith yn chwarae rhan yn ein bywydau.

academic-school

Pro bono

Datblygu eich sgiliau cyfreithiol gan weithio ar achosion go iawn a helpu aelodau o'r gymuned gyda'n gwahanol gynlluniau Pro Bono.

tick

Cyflogadwyedd

Roedd 92% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

rosette

Cymdeithas arobryn

Enillodd ein cymdeithas y Gyfraith wobr 'Ymgysylltu Gorau' yng Ngwobrau Cymdeithas Myfyrwyr y Gyfraith LawCareers.Net 2020.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Y Gyfraith (LLB)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Astudiwch y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn ennill profiad o’r pwnc yn y byd go iawn.

Y Gyfraith a Chymdeithaseg (LLB)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae rhaglen y Gyfraith a Chymdeithaseg yn cael ei dysgu mewn cydweithrediad gydag Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol sydd yn ganolfan sefydledig ar gyfer dysgu ac ymchwil yn y maes.

Y Gyfraith a Ffrangeg (LLB)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Astudiwch y sgiliau angenrheidiol yn y Gyfraith a dysgu iaith ar yr un pryd.

Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth (LLB)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Ysgol y Gyfraith Caerdydd yn anelu at ddarparu profiad addysgu a dysgu rhagorol a gefnogwyd gan ein gweithgareddau ymchwil o safon.

Y Gyfraith a Throseddeg (LLB)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Astudiwch y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn ennill profiad o’r pwnc yn y byd go iawn.

Y Gyfraith a’r Gymraeg (LLB)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Ysgol Y Gyfraith Caerdydd yn ymrwymedig i ddarparu addysgu o ansawdd uchel a phrofiad dysgu sydd wedi’i selio ar weithgarwch ymchwil o safon.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig cipolwg ar ein cyrsiau israddedig yn y gyfraith, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Barn ein myfyrwyr

Dyma sydd gan Ollie i'w ddweud am ei gyfnod yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. Astudiodd Ollie raglenni israddedig ac uwchraddedig yn y gyfraith gyda ni.

Cewch wybod rhagor am Brosiect Dieuogrwydd Prifysgol Caerdydd a gynhelir gan yr Uned Pro Bono

Gwrandewch ar Kyprianos, sy’n fyfyriwr y gyfraith, yn sôn am sut brofiad yw bod yn rhan o Brosiect Dieuogrwydd Prifysgol Caerdydd.
Uchafbwynt y cwrs i mi oedd dod i ddeall sut mae gan y gyfraith rôl mor hanfodol mewn bywyd bob dydd. Bod yn gyfreithiwr oedd fy nymuniad ers i mi fod yn 15 oed ac mae'r cwrs wedi bod yn allweddol gan fy helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni fy nodau. Er bod y cwrs wedi bod yn heriol yn ddeallusol, rwyf i wedi mwynhau gweld twf personol a chynnyddu fy hunanhyder.
Chloe Daley Y Gyfraith LLB

Mwy amdanom ni

Y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth

Rydym ni'n cynnig amrywiol gyfleoedd fydd yn eich helpu i dynnu sylw mewn marchnad cyflogaeth gystadleuol.

Pro Bono

Cewch gychwyn da i'ch gyrfa gyfreithiol yn ein Huned Pro Bono. Cewch ddatblygu sgiliau gofalu am gleientiaid, ymchwil gyfreithiol, ysgrifennu a siarad cyhoeddus wrth weithio ar achosion go iawn a helpu aelodau o'r gymuned.

Ble byddwch chi'n astudio

Rydym mewn man canolog ym mhrifddinas Cymru, yn y ganolfan ddinesig a chyfreithiol. Yn agos at ganol y dref a chysylltiadau trafnidiaeth.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Cymorth i fyfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Camau nesaf

academic-school

Gweld ein holl gyrsiau israddedig y Gyfraith.

Gweld ein holl gyrsiau israddedig y Gyfraith.

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol

Ymunwch ag un o'r adrannau Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol mwyaf yn y DU.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.