Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

academic-school

100 mlynedd o ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil

Rydym yn Ysgol glos a hirsefydlog ar ôl dathlu ein canmlwyddiant yn ddiweddar.

rosette

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Uchaf

Yn ôl The Complete University Guide 2020, rydym ymlith yr Ysgolion gorau yng Nghymru a Lloegr,

molecule

Yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol gyntaf ar y cyd ar gyfer ymchwil

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, rydym yn un o’r ddwy Ysgol Fferylliaeth orau ar gyfer ansawdd ac effaith ein hymchwil.

certificate

Datblygu ymarferwyr fferyllol o'r safon uchaf

Pasiodd 82% o'n myfyrwyr a safodd arholiad cyn-gofrestru'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol yn 2019 y tro cyntaf, sy'n uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol cyffredinol o 72%

people

Rhagolygon gyrfa gwych

Mae 98.5% o'n graddedigion mewn swyddi medrus iawn a/neu astudiaethau pellach lefel gradd 15 mis ar ôl i'w cwrs ddod i ben. (Ffynhonnell: Graduate Outcomes 2020/21)

location

Cryfhau gwasanaethau fferyllol

Mae gennym ystod o weithgareddau addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr a dysgwyr Cymraeg er budd darparu gofal iechyd.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Athro mewn Fferylliaeth (MPharm)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglen MPharm yn adlewyrchu'r datblygiadau cyffrous yn rôl fferyllwyr modern i'ch paratoi'n llawn ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Byddwch yn cael cyfleoedd amhrisiadwy lle byddwch yn wynebu cleifion a byddwn yn rhoi'r wybodaeth, y

Ein sgwrs

Cyflwyniad i'n cwrs israddedig MPharm

Mae'r fideo hon gan ein Cyfarwyddwr Derbyniadau a Recriwtio, Dr Allan Cosslett, yn rhoi trosolwg cynhwysfawr ar sut i ddod yn fferyllydd, yr opsiynau gyrfa amrywiol sydd ar gael ichi ynghyd â gwybodaeth am ein cwrs MPharm ac ein Hysgol. Peidiwch â cholli ein hawgrymiadau ar gyfer gwneud cais!

Darganfyddwch fwy am ein Hysgol

Rydym yn angerddol am y proffesiwn fferylliaeth. Mae ein haddysgu yn cael ei lywio a'i gefnogi gan ein hymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae ein tîm o ymchwilwyr sy’n arwain y byd yn gweithio ar ddarganfod, datblygu a defnyddio cyffuriau a meddyginiaethau i fynd i’r afael â rhai o’r cyflyrau meddygol mwyaf gwanychol a bygwth bywyd fel Clefyd Alzheimer, Clefyd Parkinson, canser, diabetes a chlefydau heintus.

Darganfyddwch fwy am ein Hysgol a ymchwil arloesol a sut mae ein hymchwilwyr ymroddedig yn paratoi'r ffordd wrth greu dulliau newydd ac effeithiol ar gyfer cyflwyno'r cyffuriau hyn ac archwilio sut y gellir eu defnyddio i drin afiechyd yn well. Yr un tîm o ymchwilwyr ydyw, yn ogystal ag ymarferwyr arbenigol allanol, sy'n dysgu ein myfyrwyr fferylliaeth ac yn ysbrydoli ymchwil y dyfodol.

Y peth gorau am yr MPharm yw cael eich addysgu gan staff sy'n arwain y byd yn eu meysydd. Rydyn ni'n cael siarad â phobl sy'n siapio byd fferylliaeth, ac yn gwneud yr ymchwil a'r datblygu a fydd yn sail i driniaethau'r dyfodol. Rwyf wedi cael cyfle i dreulio amser dramor, cael fy newis ar gyfer sawl gwobr a chynrychioli ein corff proffesiynol, yr RPS. Rwyf wedi cael amser gwych yma.
Mark Sweeney, Myfyrwr MPharm

Sut rydyn ni'n addysgu a barn ein myfyrwyr amdanon ni

Mae'r fideo fer hon yn rhoi cipolwg ar sut rydyn ni'n arfogi ein myfyrwyr â'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen arnyn nhw i lwyddo fel ymarferwyr fferyllol yn y dyfodol. (Saenseg)

Sut rydyn ni'n addysgu MPharm

Mae'r fideo fer hon yn rhoi cipolwg ar sut rydyn ni'n arfogi ein myfyrwyr â'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen arnyn nhw i lwyddo fel ymarferwyr fferyllol yn y dyfodol. (Saenseg)

Mae myfyrwyr yn datgelu pam eu bod wedi dewis Caerdydd, eu profiad ar y cwrs a thrafod beth allwch chi ei ddisgwyl wrth astudio Fferylliaeth yma.

Sut brofiad yw astudio Fferylliaeth yng Nghaerdydd?

Mae myfyrwyr yn datgelu pam eu bod wedi dewis Caerdydd, eu profiad ar y cwrs a thrafod beth allwch chi ei ddisgwyl wrth astudio Fferylliaeth yma.

Darganfyddwch farn ein myfyrwyr rhyngwladol am ein cwrs a'u profiad o fyw yng Nghaerdydd.

Persbectif myfyriwr rhyngwladol

Darganfyddwch farn ein myfyrwyr rhyngwladol am ein cwrs a'u profiad o fyw yng Nghaerdydd.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o llety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

Download icon

Gweld ein llyfryn fferyllfa

Lawrlwytho llyfryn

Download icon

Prosbectws israddedig

Gweld ein llyfryn

notepad

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Close up of students' faces

Meddygaeth

Diddordeb mewn bod yn feddyg? Mae gennym lawer o wybodaeth ddefnyddiol am astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd i’ch rhoi ar ben ffordd.

Three students in a lab

Ffarmacoleg feddygol

Meddyginiaethau: Sut y cânt eu darganfod a’u datblygu? Pam mae arnom eu hangen? Beth maen nhw’n ei wneud a sut maen nhw’n gweithio?