Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

academic-school

100 mlynedd o ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil

Rydym yn Ysgol glos a hirsefydlog ar ôl dathlu ein canmlwyddiant yn ddiweddar.

rosette

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Uchaf

Yn ôl The Complete University Guide 2020, rydym ymlith yr Ysgolion gorau yng Nghymru a Lloegr,

molecule

Yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol gyntaf ar y cyd ar gyfer ymchwil

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, rydym yn un o’r ddwy Ysgol Fferylliaeth orau ar gyfer ansawdd ac effaith ein hymchwil.

certificate

Datblygu ymarferwyr fferyllol o'r safon uchaf

Pasiodd 82% o'n myfyrwyr a safodd arholiad cyn-gofrestru'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol yn 2019 y tro cyntaf, sy'n uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol cyffredinol o 72%

people

Rhagolygon gyrfa gwych

Mae 100% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu'n astudio ymhellach chwe mis ar ôl graddio.

location

Cryfhau gwasanaethau fferyllol

Mae gennym ystod o weithgareddau addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr a dysgwyr Cymraeg er budd darparu gofal iechyd.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Athro mewn Fferylliaeth (MPharm)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Our MPharm programme reflects the development of the role of the pharmacist to include more patient-facing opportunities, providing you with the extensive knowledge, skills and experience you’ll need to embark on a career as a pharmacist.

Ein sgwrs

Cyflwyniad i'n cwrs israddedig MPharm

Mae'r fideo hon gan ein Cyfarwyddwr Derbyniadau a Recriwtio, Dr Allan Cosslett, yn rhoi trosolwg cynhwysfawr ar sut i ddod yn fferyllydd, yr opsiynau gyrfa amrywiol sydd ar gael ichi ynghyd â gwybodaeth am ein cwrs MPharm ac ein Hysgol. Peidiwch â cholli ein hawgrymiadau ar gyfer gwneud cais!

Darganfyddwch fwy am ein Hysgol

Rydym yn angerddol am y proffesiwn fferylliaeth. Mae ein haddysgu yn cael ei lywio a'i gefnogi gan ein hymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae ein tîm o ymchwilwyr sy’n arwain y byd yn gweithio ar ddarganfod, datblygu a defnyddio cyffuriau a meddyginiaethau i fynd i’r afael â rhai o’r cyflyrau meddygol mwyaf gwanychol a bygwth bywyd fel Clefyd Alzheimer, Clefyd Parkinson, canser, diabetes a chlefydau heintus.

Darganfyddwch fwy am ein Hysgol a ymchwil arloesol a sut mae ein hymchwilwyr ymroddedig yn paratoi'r ffordd wrth greu dulliau newydd ac effeithiol ar gyfer cyflwyno'r cyffuriau hyn ac archwilio sut y gellir eu defnyddio i drin afiechyd yn well. Yr un tîm o ymchwilwyr ydyw, yn ogystal ag ymarferwyr arbenigol allanol, sy'n dysgu ein myfyrwyr fferylliaeth ac yn ysbrydoli ymchwil y dyfodol.

Y peth gorau am yr MPharm yw cael eich addysgu gan staff sy'n arwain y byd yn eu meysydd. Rydyn ni'n cael siarad â phobl sy'n siapio byd fferylliaeth, ac yn gwneud yr ymchwil a'r datblygu a fydd yn sail i driniaethau'r dyfodol. Rwyf wedi cael cyfle i dreulio amser dramor, cael fy newis ar gyfer sawl gwobr a chynrychioli ein corff proffesiynol, yr RPS. Rwyf wedi cael amser gwych yma.
Mark Sweeney, Myfyrwr MPharm

Sut rydyn ni'n addysgu a barn ein myfyrwyr amdanon ni

Mae'r fideo fer hon yn rhoi cipolwg ar sut rydyn ni'n arfogi ein myfyrwyr â'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen arnyn nhw i lwyddo fel ymarferwyr fferyllol yn y dyfodol. (Saenseg)

Sut rydyn ni'n addysgu MPharm

Mae'r fideo fer hon yn rhoi cipolwg ar sut rydyn ni'n arfogi ein myfyrwyr â'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen arnyn nhw i lwyddo fel ymarferwyr fferyllol yn y dyfodol. (Saenseg)

Mae myfyrwyr yn datgelu pam eu bod wedi dewis Caerdydd, eu profiad ar y cwrs a thrafod beth allwch chi ei ddisgwyl wrth astudio Fferylliaeth yma.

Sut brofiad yw astudio Fferylliaeth yng Nghaerdydd?

Mae myfyrwyr yn datgelu pam eu bod wedi dewis Caerdydd, eu profiad ar y cwrs a thrafod beth allwch chi ei ddisgwyl wrth astudio Fferylliaeth yma.

Darganfyddwch farn ein myfyrwyr rhyngwladol am ein cwrs a'u profiad o fyw yng Nghaerdydd.

Persbectif myfyriwr rhyngwladol

Darganfyddwch farn ein myfyrwyr rhyngwladol am ein cwrs a'u profiad o fyw yng Nghaerdydd.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o llety

Os byddwch yn cyrraedd ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr

Camau nesaf

Lawrlwythwch ein pamffled MPharm

Canllaw byr ar astudio MPharm yng Nghaerdydd

Prosbectbws Israddedig 2021

Gyda dewis o dros 300 o gyrsiau, lawrlwythwch ein prosbectws.

icon-contact

Cysylltwch

Cyflwynwch eich cwestiwn trwy ein ffurflen ymholiadau a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

notepad

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am y broses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Close up of students' faces

Meddygaeth

Diddordeb mewn bod yn feddyg? Mae gennym lawer o wybodaeth ddefnyddiol am astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd i’ch rhoi ar ben ffordd.

Three students in a lab

Ffarmacoleg feddygol

Meddyginiaethau: Sut y cânt eu darganfod a’u datblygu? Pam mae arnom eu hangen? Beth maen nhw’n ei wneud a sut maen nhw’n gweithio?