Ewch i’r prif gynnwys

Rhesymau dros astudio gyda ni

Rydyn ni’n cynnig sefydliad rhagorol lle y gallwch chi ddysgu, meddwl a meithrin medrau personol a phroffesiynol hanfodol gyda phwyslais ar chwilfrydedd ysgolheigaidd, dadlau’n ddeallus a meddwl yn greadigol. Mae’n graddedigion yn defnyddio eu gwybodaeth, eu medrau a’u brwdfrydedd ym meysydd newyddiaduraeth, cyfathrebu, cysylltiadau cyhoeddus, y diwydiannau creadigol a masnach.

tick

Cyflogadwyedd

Roedd 99%<b> </b>o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n gwneud rhagor o astudiaethau, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd neu’n gwneud gweithgareddau eraill, megis teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

people

Arbenigwyr yn addysgu

Mae ein staff arbenigol a phrofiadol yn cynnwys rhai o awduron, ymchwilwyr a meddylwyr mwyaf blaenllaw y byd yn ogystal â chydweithwyr proffesiynol o’r maes newyddiaduraeth, cysylltiadau cyhoeddus a’r cyfryngau.

building

Cysylltiadau da

Byddwch yn astudio yng nghanol ardal cyfryngau bywiog Caerdydd mewn adeilad pwrpasol sydd drws nesaf i adeilad newydd BBC Cymru.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Cymraeg a Newyddiaduraeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfuno astudiaeth fanwl o'r Gymraeg - iaith, llenyddiaeth a diwylliant - gyda dealltwriaeth eang o newyddiaduraeth.

Newyddiaduraeth a Chyfathrebu (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd yn ymwneud â chynhyrchu, cynnwys a derbyn pob math o newyddiaduraeth a chyfathrebu.

Newyddiaduraeth, Cyfathrebu a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

You will analyse and reflect upon changes to both politics and policy driven by the growth of social media, the communications industry and the 24/7 news cycle.

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd gydanrhydedd mewn Newyddiaduraeth a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Y Cyfryngau a Chyfathrebu (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd yn ymwneud ag astudio’r diwydiannau diwylliannol a’r cyfryngau a’u rolau mewn cymdeithas fodern.

Y Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Diwylliant (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd yn ymwneud ag astudio ac adolygu rhan hanfodol o fywyd modern - y cyfryngau.

Ein cyflwyniadau a’n fideos

Astudio newyddiaduraeth, cyfathrebiadau a'r cyfryngau ym Mhrifysgol Caerdydd

Y peth cyntaf y mae angen i chi ei wybod yw bod ein holl raglenni israddedig yn bennaf yn rhaglenni academaidd, damcaniaethol, sy'n dysgu mwy i chi am newyddiaduraeth, y cyfryngau a'r diwydiannau diwylliannol nag y maent yn eich hyfforddi i fod yn newyddiadurwr, yn gynhyrchydd teledu neu'n wneuthurwr ffilmiau.

Cyfryngau sy'n cyfri

Mae diwydiant y cyfryngau yn diffinio ein diwylliant a sut rydym yn byw. Felly, mae hyfforddi pobl gyda’r sgiliau addas a’r gwerthoedd cryfion i weithio yn y diwydiant cyfryngau yn hanfodol bwysig ac yn gofyn am ganolfannau rhagoriaeth fel Prifysgol Caerdydd i ymchwilio a deall y diwydiant cyfryngau modern.

Ceir cyfleoedd i siarad â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant yn ystod eich gradd, ac mae’r berthynas waith rhwng darlithwyr a myfyrwyr o’r radd flaenaf.
Lauren Reeves Y Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Diwylliant (BA 2019)

Sylfaen llwyddiant

Rydym yn Ysgol cyfryngau proffesiynol

Mae gennym enw da yn rhyngwladol ar gyfer dysgu ac ymchwil. Rydym yn y 8fed safle yn y DU am gyfathrebu a'r cyfryngau yng nghanllaw The Times Good University 2024. Rydym hefyd yn 10fed yn y Complete University Guide 2024 ac yn 29 yn fyd-eang yn ôl Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2023 ar gyfer astudiaethau cyfathrebu a chyfryngau.

Chwarae rhan yn ein sianeli cyfryngau

Mae pedair sianel cyfryngau, a reolir gan Undeb y Myfyrwyr, yn cynnig ffordd wych i chi ddatblygu eich sgiliau cyfryngau. Mae tîm penodedig o fyfyrwyr yn cynhyrchu Gair Rhydd, papur newydd wythnosol, Quench, ein cylchgrawn ffordd-o-fyw, Xpress Radio a Theledu Undeb Caerdydd.

Mae Caerdydd yn ddewis gwych. Mae'r brifysgol ei hun yn ofod gwych ar gyfer dysgu a thyfu, tra bod y ddinas hefyd yn groesawgar iawn. Ro'n i'n mwynhau lleoliad popeth yn yr ysgol - mae mannau penodol ar gyfer astudio ac ymlacio."
Daria Nekrasova Y Cyfryngau a Chyfathrebu (BA 2023)

Lansio eich gyrfa gyda ni

Cwrdd ag entrepreneur ac arbenigwr brandio – Sarah John

Sylfaenydd Boss Brewing, Sarah John, yn egluro sut gwnaeth ei phrofiad o fragu cartref, ei hangerdd am fusnes a’i harbenigedd cyfathrebu ei helpu i fod yn berchennog busnes llwyddiannus.

Cwrdd â newyddiadurwr, arweinydd digidol a chyflwynydd – Kathryn Charles

Newyddiadurwr ITV Cymru Wales Kathryn Charles (Tresilian yn y fideo) yn egluro sut y gwnaeth astudio materion cyfoes, gwleidyddiaeth y byd, hysbysebu a cysylltiadau cyhoeddus ei helpu i fod yn newyddiadurwr llwyddiannus ac effeithiol.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

academic-school
Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

mobile-message

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.