Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Rydym yn cynnig amgylchedd eithriadol i ddysgu, meddwl a datblygu sgiliau personol a phroffesiynol hanfodol gyda phwyslais ar chwilfrydedd ysgolheigaidd, trafodaeth ddeallus a meddwl yn greadigol. Mae ein graddedigion yn defnyddio eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u hangerdd i ddilyn gyrfa ym maes newyddiaduraeth, cyfathrebu, cysylltiadau cyhoeddus, y diwydiannau creadigol a busnes.

tick

Cyflogadwyedd

Roedd 96% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

people

Addysg gan arbenigwyr

Mae ein staff arbenigol a phrofiadol yn cynnwys rhai o awduron, ymchwilwyr a meddylwyr mwyaf blaenllaw y byd yn ogystal â chydweithwyr proffesiynol o’r maes newyddiaduraeth, cysylltiadau cyhoeddus a’r cyfryngau.

building

Cysylltiadau da

Byddwch chi’n gweithio yng nghanol ardal cyfryngau fywiog Caerdydd mewn cyfleuster pwrpasol drws nesaf at adeilad newydd BBC Cymru/Wales.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Cymraeg a Newyddiaduraeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfuno astudiaeth fanwl o'r Gymraeg - iaith, llenyddiaeth a diwylliant - gyda dealltwriaeth eang o newyddiaduraeth.

Newyddiaduraeth a Chyfathrebu (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd yn ymwneud â chynhyrchu, cynnwys a derbyn pob math o newyddiaduraeth a chyfathrebu.

Newyddiaduraeth, Cyfathrebu a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

You will analyse and reflect upon changes to both politics and policy driven by the growth of social media, the communications industry and the 24/7 news cycle.

Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Chymdeithaseg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd fodern hon yn eich galluogi i wneud synnwyr o gymdeithas a rôl cyfathrebu torfol mewn oes o globaleiddio a newid cymdeithasol.

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd gydanrhydedd mewn Newyddiaduraeth a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Y Cyfryngau a Chyfathrebu (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd yn ymwneud ag astudio’r diwydiannau diwylliannol a’r cyfryngau a’u rolau mewn cymdeithas fodern.

Y Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Diwylliant (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd yn ymwneud ag astudio ac adolygu rhan hanfodol o fywyd modern - y cyfryngau.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Croeso i'n diwrnod agored

Dr Ross Garner yn cyflwyno graddau anrhydedd sengl a chydanrhydedd yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, sut yr addysgir y rhaglen, sut i fanteisio i’r eithaf ar eich gradd a’r llwybrau gyrfa sydd ar gael i’n graddedigion.

Cyfryngau sy'n cyfri

Mae diwydiant y cyfryngau yn diffinio ein diwylliant a sut rydym yn byw. Felly, mae hyfforddi pobl gyda’r sgiliau addas a’r gwerthoedd cryfion i weithio yn y diwydiant cyfryngau yn hanfodol bwysig ac yn gofyn am ganolfannau rhagoriaeth fel Prifysgol Caerdydd i ymchwilio a deall y diwydiant cyfryngau modern.

Ceir cyfleoedd i siarad â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant yn ystod eich gradd, ac mae’r berthynas waith rhwng darlithwyr a myfyrwyr o’r radd flaenaf.
Lauren Reeves BA Y Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Diwylliant

Sylfaen llwyddiant

Student reads a book in a library

Rydym yn Ysgol cyfryngau proffesiynol

Tynnwyd sylw at ein henw da rhyngwladol yn ddiweddar yn Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc. Rhoddwyd yr Ysgol yn y 5ed safle yn Ewrop ac yn y 23ain safle yn fyd-eang ar gyfer Cyfathrebu ac Astudiaethau’r Cyfryngau, gan ein rhoi ni ymysg y sefydliadau gorau yn y byd.

Female student holds a camera

Chwarae rhan yn ein sianeli cyfryngau

Mae pedair sianel cyfryngau, a reolir gan Undeb y Myfyrwyr, yn cynnig ffordd wych i chi ddatblygu eich sgiliau cyfryngau. Mae tîm penodedig o fyfyrwyr yn cynhyrchu Gair Rhydd, papur newydd wythnosol, Quench, ein cylchgrawn ffordd-o-fyw, Xpress Radio a Theledu Undeb Caerdydd.

Lansio eich gyrfa gyda ni

Cwrdd ag entrepreneur ac arbenigwr brandio – Sarah John

Sylfaenydd Boss Brewing, Sarah John, yn egluro sut gwnaeth ei phrofiad o fragu cartref, ei hangerdd am fusnes a’i harbenigedd cyfathrebu ei helpu i fod yn berchennog busnes llwyddiannus.

Cwrdd â newyddiadurwr, arweinydd digidol a chyflwynydd – Kathryn Charles

Newyddiadurwr ITV Cymru Wales Kathryn Charles (Tresilian yn y fideo) yn egluro sut y gwnaeth astudio materion cyfoes, gwleidyddiaeth y byd, hysbysebu a cysylltiadau cyhoeddus ei helpu i fod yn newyddiadurwr llwyddiannus ac effeithiol.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws

Mae'n bwysig o hyd ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pawb yn ddiogel rhag y coronafeirws (COVID-19). Rydym yn cadw rhai mesurau ar waith i sicrhau eich bod yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

A student shopping in a mini mart

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Y camau nesaf

academic-school

Gweld yr holl gyrsiau israddedig newyddiaduraeth, y cyfryngau a diwylliant

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau israddedig ar gyfer 2021.

Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

mobile-message

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.