Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

people

Bodlonrwydd myfyrwyr

Roedd 100% o'n myfyrwyr yn fodlon yn gyffredinol gyda'u cwrs

tick

Rhagolygon gyrfa ardderchog

Mae 95% o'n myfyrwyr Ffarmacoleg Feddygol mewn swyddi a/neu'n gwneud astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.

star

Addysgu ardderchog

Roedd 100% o'n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn dda am egluro pethau

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Ffarmacoleg Feddygol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Astudiwch ffarmacoleg yn yr Ysgol Meddygaeth yng Nghaerdydd, un o’r 5 prifysgol gorau yn y Deyrnas Unedig o ran rhagoriaeth ymchwil.

Mae astudio Ffarmacoleg yma yng Nghaerdydd wedi bod y pedair blynedd fwyaf buddiol o addysg i mi eu cael erioed, ac rwy'n teimlo'n hynod lwcus fy mod wedi bod yma. Mae'r cynllun gradd yn cynnig cyfle unigryw i fyfyrwyr sydd am ddechrau gyrfa mewn naill ai gwyddoniaeth neu feddygaeth, wrth gynnal maint carfan bychan fel eich bod wir yn teimlo eich bod yn cael cefnogaeth aelodau staff.
Frank Frayne, myfyriwr Ffarmacoleg Feddygol

Rhagor o wybodaeth am astudio ffarmacoleg feddygol gyda ni

Cyflwyniad i'n cwrs Ffarmacoleg Feddygol

Dyma Dr Derek Lang, Cyfarwyddwr Astudiaethau, yn rhoi trosolwg o beth allwch ddisgwyl o'n cwrs BSc.

Sut byddaf i'n dysgu?

Gan fod meddyginiaethau mor bwysig ym myd gofal iechyd, nod ein rhaglen BSc yw hybu a datblygu’ch chwilfrydedd naturiol ynglŷn â’u ffordd o weithio.

Fel myfyriwr, byddwch chi’n cychwyn ar ymchwiliad manwl ac o safon i Ffarmacoleg Feddygol fodern a chewch eich hyfforddiant arbenigol mewn labordai ymchwil o fri rhyngwladol.

Drwy gydol y cwrs, rhoddir bwyslais ar ddysgu sgiliau trosglwyddadwy i chi, fel dadansoddi data, trefnu a datrys problemau, i wneud eich gradd chi’n un hynod atyniadol i ddarpar gyflogwyr.

Ro'n i'n hoffi sut y mae'n ymgorffori meddygaeth glinigol ac ymchwil, gyda llawer o ddysgu ymarfer a dysgu hunan-gyfeiriedig cefnogol. Rhan arbennig o unigryw o'r cwrs yw'r gallu i wneud anatomeg yn ystod yr ail flwyddyn a dyna un o'r rhesymau y dewisais y cwrs gan yr hoffwn weithio ym maes meddygaeth yn y dyfodol.
Emily Forrest, myfyriwr Ffarmacoleg Feddygol

Simulation Centre

Ewch ar daith rithwir o gwmpas yr Ysgol Meddygaeth

Edrychwch ar y cyfleusterau rhagorol ar gampws Parc y Mynydd Bychan yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Medical Pharmacology BSc

Bod yn fyfyriwr ffarmacoleg feddygol

Byddwch chi’n cychwyn ar ymchwiliad manwl ac o safon i Ffarmacoleg Feddygol fodern a chewch eich hyfforddiant arbenigol mewn labordai ymchwil o fri rhyngwladol.

Mae ffarmacoleg wedi dangos i mi'r ystod o feysydd meddygol y gallwch fynd i mewn iddynt - nid yw oncoleg yn rhywbeth y byddwn i wedi dychmygu ei garu gymaint, ond mae llawer o opsiynau gwahanol ac mae'n eich galluogi i feddwl yn ofalus am gyfleoedd ymchwil/arferion meddygol sydd ar gael.
Grace Barlow, myfyriwr Ffarmacoleg Feddygol

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi eich bywyd fel myfyriwr

Os bydd eich cynlluniau'n newid neu os byddwch yn gwneud yn well na'r disgwyl, rydym yma i helpu. Darganfyddwch sut i wneud cais trwy Glirio.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Mae byw yn llety prifysgol yn ffordd wych o ddechrau bywyd yn y brifysgol a chwrdd â myfyrwyr newydd eraill. Darganfyddwch fwy am ein hamrywiaeth o lety.

Swimmer at Varsity in pool competing

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Ein rhaglen gradd a thaflen wybodaeth

Rhaglen radd israddedig Ysgol Meddygaeth - Mynediad 2024

Mae ein rhaglen i israddedigion yn rhoi manylion llawn am beth sydd gennym i'w gynnig.

Rhaglen radd israddedig Ysgol Meddygaeth - Mynediad 2025

Mae ein rhaglen i israddedigion yn rhoi manylion llawn am beth sydd gennym i'w gynnig.

BSc Ffarmacoleg Feddygol - taflen wybodaeth

Manylion am strwythur a chynnwys y cwrs.

Dogfennau ategol Cymdeithas Ffarmacolegol Prydain

Mae gan Gymdeithas Ffarmacolegol Prydain nifer fawr o adnoddau defnyddiol ar gael i'w lawrlwytho o'u gwefan.

Camau nesaf

certificate

Gweld yr holl gyrsiau fferylliaeth feddygol

Porwch drwy ein cyrsiau israddedig.

icon-pen

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am astudiaethau ar gyfer israddedigion ym Mhrifysgol Caerdydd, cysylltwch â ni.

tick

Polisïau derbyn

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses gwneud cais.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Close up of students' faces

Meddygaeth

Ein cwrs Meddygaeth MBBCh yw’r un i chi os oes diddordeb gennych mewn bod yn feddyg.

Pharmacy students

Fferylliaeth a'r gwyddorau fferyllol

Mae ein haddysgu yn cael ei lywio a'i gefnogi gan ein hymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol ac mae'n caniatáu i fyfyrwyr archwilio gwahanol agweddau ar fferylliaeth fodern.