Ewch i’r prif gynnwys

Rhesymau dros astudio gyda ni

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu iaith, cymdeithas a hunaniaeth Cymru gyfoes drwy addysg ac ymchwil o'r safon uchaf. Ymunwch â ni a helpu i lunio dyfodol ieithyddol, diwylliannol ac economaidd Cymru. Rydym yn cynnig meysydd astudio unigryw - megis astudiaethau cyfieithu, treftadaeth a thwristiaeth, sosioieithyddiaeth, caffael iaith, tafodieitheg a llenyddiaeth - sy'n berthnasol i'r Gymraeg yng Nghymru heddiw.

tick

Cael effaith

Yn sail i'n haddysgu, mae ein hymchwil effeithiol ac uchel ei pharch yn creu newid diwylliannol, cymdeithasol a gwleidyddol cadarnhaol.

briefcase

Gwaith ymarferol

Mireinio eich sgiliau proffesiynol gyda chyfnod o brofiad gwaith yn yr ail flwyddyn a modiwlau sy'n gysylltiedig â'r Gymraeg yn y gweithle.

people

Dau mewn un

Cyfunwch y Gymraeg â phwnc arall sy’n agos at eich calon - mae gennym ni lawer o raglenni cydanrhydedd i ddewis ohonynt.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Cymraeg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Cerddoriaeth a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Cymraeg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Gwleidyddiaeth a Chymraeg BA (Cyd-anrhydedd) yn rhoi'r cyfle i astudio damcaniaeth lywodraethol a gwleidyddol ar y cyd â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cymraeg a Newyddiaduraeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfuno astudiaeth fanwl o'r Gymraeg - iaith, llenyddiaeth a diwylliant - gyda dealltwriaeth eang o newyddiaduraeth.

Cymraeg ac Addysg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae BA Addysg a Chymraeg (Cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf astudio'r Gymraeg ochr yn ochr â theori polisi a datblygu addysgol – gan arwain at nifer o wahanol yrfaoedd posibl yn y system addysg yng Nghymru.

Cymraeg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Athroniaeth a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Cymraeg ac Iaith Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Gymraeg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein rhaglen Cymraeg a Hanes (BA) gydanrhydedd ddeinamig yn eich galluogi i astudio’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, tra’n archwilio a deall adegau allweddol mewn hanes.

Rheoli Busnes a Chymraeg gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs BSc Rheoli Busnes a’r Gymraeg yn un arloesol a modern sy’n ceisio cyfuno prif elfennau gradd Rheoli Busnes ag astudio’r Gymraeg a diwylliant Cymru ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng

Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r cwrs BSc Rheoli Busnes a’r Gymraeg yn un arloesol a modern sy’n ceisio cyfuno prif elfennau gradd Rheoli Busnes ag astudio’r Gymraeg a diwylliant Cymru ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng

Y Gyfraith a’r Gymraeg (LLB)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae'r gallu i weithio'n broffesiynol yn y Gymraeg yn sgil y mae galw cynyddol amdano yng Nghymru heddiw. Cewch sylfaen gynhwysfawr yng Nghyfraith Cymru a Lloegr a datblygu dealltwriaeth academaidd ac ymarferol o'r Gymraeg, ynghyd â llenyddiaeth a

Y Gymraeg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Ymunwch â chymuned gyffrous a heriol i ddod o hyd i gyfoeth y Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Ein fideos

Astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein tiwtor derbyn, Dr Elen Ifan, yn sôn am bwysigrwydd astudio Cymraeg a’r yrfaoedd y gall gradd yn y Gymraeg arwain atyn nhw.

Gwnewch eich marc yng Nghymru fodern a thu hwnt

Mae ein cynfyfyrwyr yn mynd i ystod o wahanol rolau ar draws y sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector, gyda llawer yn cyfrannu'n sylweddol at dirweddau cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol Cymru. Dal i fyny gyda rhai o'n graddedigion diweddar wrth iddynt fyfyrio ar sut y gwnaeth eu profiadau academaidd gyda ni helpu i gefnogi, a llywio datblygiad eu gyrfa. (Dim ond yn Gymraeg mae'r fideo hwn ar gael)

Ers symud i Gaerdydd, rwyf wedi cael fy synnu gan yr amrywiaeth o siopau, bwytai, diwylliannau a phethau i'w gwneud o fewn terfynau'r ddinas, heb hyd yn oed sôn am y pethau sydd ar gael dim ond taith feic fer i ffwrdd. Mae'r ddinas wedi ei gwneud hi'n hawdd cymdeithasu â phobl newydd a chael eich traed tanoch yn gyflym.
Deio Owen Cymraeg a Gwleidyddiaeth (BA)

Eich profiad yng Nghaerdydd

Rhoi hwb i’ch gyrfa

Fel arfer rydym yn gwarantu cyfnod o brofiad gwaith i bob myfyriwr drwy ein modiwl Yr Iaith ar Waith ac mae gennym berthynas ardderchog ag ystod o gyflogwyr cyffrous ar draws gwahanol sectorau gan gynnwys y celfyddydau, addysg, y cyfryngau, gwleidyddiaeth a threftadaeth. Dyma gyfle gwych i brofi eich dysgu mewn gweithle lle defnyddir y Gymraeg bob dydd a datblygu eich sgiliau proffesiynol.

The Welsh Flag

Cofleidio’r gymuned

Mae yna gyfoeth o weithgareddau a chyfleoedd cymdeithasol a diwylliannol i chi eu mwynhau, o fewn yr ysgol, y brifysgol ac wrth gwrs ar draws y ddinas. Ymunwch â'r Gymdeithas Gymraeg a mwynhewch gymdeithasau a theithiau - neu os mai perfformio yw'r hyn y mae gennych ddiddordeb ynddo - cymerwch ran yn Aelwyd y Waun Ddyfal a'i chôr llwyddiannus.

Dod i'n hadnabod ni

Profiad i'w gofio - myfyrdodau myfyrwyr am fywyd yn y brifddinas

Mae canlyniadau bodlonrwydd ein myfyrwyr yn uchel yn gyson. Dyma farn rhai ohonynt am eu profiadau bythgofiadwy gyda ni a'r cyfoeth o gyfleoedd - cymdeithasol, diwylliannol a phroffesiynol - a oedd ar gael iddynt. (Dim ond yn Gymraeg mae'r fideo hwn ar gael)

Pennaeth yr Ysgol

Dr Dylan Foster Evans

Pennaeth yr Ysgol

Dirprwy Bennaeth Ysgol y Gymraeg ac Uwch Ddarlithydd

Dr Siwan Rosser

Dirprwy Bennaeth Ysgol y Gymraeg ac Uwch Ddarlithydd

Cyfarwyddwr Ymchwil

Dr Jon Morris

Cyfarwyddwr Ymchwil

Cyfarwyddwr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig

Yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost

Cyfarwyddwr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig

Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

Dr Rhiannon Marks

Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

Rheolwr Academaidd

Cadi Rhys Thomas

Rheolwr Academaidd

Uwch Ddarlithydd

Dr David Callandar

Uwch Ddarlithydd

Cydymaith Ymchwil

Dr Llewelyn Hopwood

Cydymaith Ymchwil

Uwch Ddarlithydd

Dr Angharad Naylor

Uwch Ddarlithydd

Darlithydd

Dr Elen Ifan

Darlithydd

Uwch Ddarlithydd

Dr Iwan Rees

Uwch Ddarlithydd

Uwch Ddarlithydd

Dr Llion Pryderi Roberts

Uwch Ddarlithydd

Mae Ysgol y Gymraeg yn gymuned hynod glos sy'n cynnig dulliau addysgu arloesol a safonau uchel iawn. Mae'r staff i gyd yn gefnogol, angerddol a brwdfrydig iawn, ac maen nhw hefyd bob amser yn hapus i helpu. Gwnaethon nhw’r darlithoedd yn bleserus, ysgogi fy niddordeb mewn meysydd newydd a gwneud yr ysgol yn lle cyffrous i astudio.
Ellie-Jo Thomas Cymraeg (BA)

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell y bydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

academic-school
Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

mobile-message

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.