Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu iaith, cymdeithas a hunaniaeth Cymru gyfoes drwy addysg ac ymchwil o'r safon uchaf. Ymunwch â ni a helpu i lunio dyfodol ieithyddol, diwylliannol ac economaidd Cymru. Rydym yn cynnig meysydd astudio unigryw - astudiaethau cyfieithu, treftadaeth a thwristiaeth, ieithyddiaeth gymdeithasol, caffael iaith, tafodieitheg, llenyddiaeth - sy'n berthnasol i'r Gymraeg yng Nghymru heddiw.

tick

Dyddiau hapus

Mae ein myfyrwyr yn mwynhau eu cyfnod yma ac mae 94% yn fodlon gyda’u profiad (NSS 2020).

briefcase

Rhagolygon gyrfaol ardderchog

Roedd 91% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu'n astudio ymhellach chwe mis ar ôl graddio (Arolwg DLHE 2016/17).

people

Astudio dau bwnc mewn un radd

Cyfunwch y Gymraeg â phwnc arall sy’n agos at eich calon - mae gennym ni lawer o raglenni cydanrhydedd i ddewis ohonynt.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Cymraeg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Cerddoriaeth a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Cymraeg a Ffrangeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Yn y rhaglen radd hon, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith Ewropeaidd boblogaidd â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cymraeg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Gwleidyddiaeth a Chymraeg BA (Cyd-anrhydedd) yn rhoi'r cyfle i astudio damcaniaeth lywodraethol a gwleidyddol ar y cyd â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cymraeg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio Hanes, sef pwnc poblogaidd a hynod ddiddorol, â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cymraeg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae'r BA Llenyddiaeth Saesneg a Chymraeg yn gyfle i astudio dau gwrs anrhydedd yn y Brifysgol.

Cymraeg a Newyddiaduraeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfuno astudiaeth fanwl o'r Gymraeg - iaith, llenyddiaeth a diwylliant - gyda dealltwriaeth eang o newyddiaduraeth.

Cymraeg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith Ewropeaidd gynyddol boblogaidd a'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cymraeg ac Addysg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae BA Addysg a Chymraeg (Cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf astudio'r Gymraeg ochr yn ochr â theori polisi a datblygu addysgol – gan arwain at nifer o wahanol yrfaoedd posibl yn y system addysg yng Nghymru.

Cymraeg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Athroniaeth a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Cymraeg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith Ewropeaidd gynyddol boblogaidd â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cymraeg ac Iaith Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Cymraeg a’r Gweithle Proffesiynol (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Datblygwch sgiliau ieithyddol a phroffesiynol i sicrhau gyrfa ddiddorol a dylanwadu ar ddyfodol cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd y Gymru fodern.

Cymraeg a’r Gweithle Proffesiynol (BA)

Rhan-amser, 6 blwyddyn

Nod y rhaglen gyffrous, gyfoes ac amrywiol hon yw cynhyrchu graddedigion sydd â sgiliau academaidd a chyflogadwyedd o'r radd flaenaf i'w paratoi ar gyfer gyrfa lwyddiannus mewn ystod o wahanol feysydd.

Rheoli Busnes a Chymraeg gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs BSc Rheoli Busnes a’r Gymraeg yn un arloesol a modern sy’n ceisio cyfuno prif elfennau gradd Rheoli Busnes ag astudio’r Gymraeg a diwylliant Cymru ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng

Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r cwrs BSc Rheoli Busnes a’r Gymraeg yn un arloesol a modern sy’n ceisio cyfuno prif elfennau gradd Rheoli Busnes ag astudio’r Gymraeg a diwylliant Cymru ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng

Y Gyfraith a’r Gymraeg (LLB)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae'r gallu i weithio'n broffesiynol yn y Gymraeg yn sgil y mae galw cynyddol amdano yng Nghymru heddiw. Cewch sylfaen gynhwysfawr yng Nghyfraith Cymru a Lloegr a datblygu dealltwriaeth academaidd ac ymarferol o'r Gymraeg, ynghyd â llenyddiaeth a

Y Gymraeg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Ymunwch â chymuned gyffrous a heriol i ddod o hyd i gyfoeth y Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Y Gymraeg (BA)

Rhan-amser, 6 blwyddyn

Mae ein BA mewn Cymraeg yn rhaglen gymdeithasol berthnasol sy’n cael ei addysgu gan yn o’r ysgolion mwyaf blaenllaw o’i fath.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Dysgwch fwy am astudio Cymraeg (iaith gyntaf) gyda ni

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau Cymraeg (iaith gyntaf) israddedig, sut rydym yn addysgu, a'r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o'n gradd.

Ymuno fel myfyriwr ail iaith - yr hyn yr ydym yn ei gynnig

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn rhoi blas ar ein cyrsiau Cymraeg (ail iaith) israddedig, sut rydym yn addysgu, a'r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael fel rhan o'n gradd.

Make your mark in modern Wales, and beyond

Our alumni go into a range of different roles across the public, private and third sector, with many contributing significantly to Wales’ social, political and cultural landscapes. Catch up with some of our recent graduates as they reflect on how their academic experiences with us helped support, and inform, their career development. (This video is only available in Welsh)

Heb os, dilyn y radd BA yn y Gymraeg yn Ysgol y Gymraeg oedd un o benderfyniadau gorau fy mywyd. Uchafbwynt fy nghyfnod yn yr ysgol oedd treulio mis o brofiad gwaith yn y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia, ar ôl ennill ysgoloriaeth gan yr Ysgol. Roedd y profiad hwnnw yn goron ar dair blynedd fythgofiadwy yn yr ysgol.
Osian Morgan BA yn y Gymraeg

Eich profiad yng Nghaerdydd

Cyflymu eich gyrfa

Rydyn ni fel arfer yn sicrhau cyfnod o brofiad gwaith i'n holl fyfyrwyr drwy'r modiwl Yr Iaith ar Waith, ac mae gennym gysylltiadau ardderchog ag amrywiaeth o gyflogwyr cyffrous ar draws gwahanol sectorau gan gynnwys y celfyddydau, addysg, y cyfryngau, gwleidyddiaeth, a threftadaeth. Dyma gyfle gwych i roi eich dysgu a'ch sgiliau ar brawf mewn gweithle lle caiff y Gymraeg ei defnyddio bob dydd.

The Welsh Flag

Cofleidio’r gymuned

Mae cyfoeth o weithgareddau a chyfleoedd cymdeithasol a diwylliannol i chi eu mwynhau yn yr Ysgol, y Brifysgol, ac wrth gwrs ar draws y ddinas. Ymunwch â'r Gymdeithas Gymraeg – y Gym Gym (a oedd yn cynnwys dros 200 o aelodau y tro diwethaf i ni gyfri) – a mwynhau sesiynau cymdeithasu a thripiau. Neu, os mai perfformio sy'n mynd â'ch bryd, gallwch chi ymuno ag Aelwyd y Waun Ddyfal a'i chôr llwyddiannus.

Dod i'n hadnabod ni

Profiad academaidd a chymdeithasol o'r radd flaenaf yng nghanol Caerdydd

Cewch glywed gan rai o'n staff gwych am sut brofiad yw astudio gyda ni - y meysydd pwnc rydym ni'n arbenigo ynddynt, y gefnogaeth o ran cyflogadwyedd rydym ni'n ei gynnig a'r gymuned o fyfyrwyr a fydd yn eich croesawu chi.

Profiad i'w gofio - myfyrdodau myfyrwyr am fywyd yn y brifddinas

Mae ein sgoriau boddhad myfyrwyr yn uchel yn gyson - dyma farn rhai ohonynt am eu profiadau bythgofiadwy fel myfyrwyr gyda ni a'r cyfoeth o gyfleoedd - cymdeithasol, diwylliannol a phroffesiynol - a oedd ar gael iddynt.

Mae Ysgol y Gymraeg yn gymuned glòs gyda dulliau dysgu arloesol a safonau uchel. Mae’r holl staff mor gefnogol, angerddol, brwdfrydig ac yn barod i helpu bob amser, ac wedi gwneud y darlithoedd yn bleserus, sbarduno fy niddordeb mewn gwahanol feysydd ac wedi gwneud yr Ysgol yn lle cyffrous i astudio.
Ellie-Jo Thomas BA yn y Gymraeg

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Male and female student sitting in Students' Union, looking at tablet.

Gwneud cais drwy Clirio

Os bydd eich cynlluniau'n newid neu os byddwch yn gwneud yn well na'r disgwyl, rydym yma i helpu. Darganfyddwch sut i wneud cais trwy Glirio.

Neuaddau Preswyl

Gwarant o lety

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

academic-school

Edrychwch ar ein holl gyrsiau Cymraeg

Edrych ar ein cyrsiau.

Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

mobile-message

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Mwy o wybodaeth am sut i wneud cais drwy'r broses Clirio.


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.