Ewch i’r prif gynnwys

Rhesymau dros astudio gyda ni

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu iaith, cymdeithas a hunaniaeth Cymru gyfoes drwy addysg ac ymchwil o'r safon uchaf. Ymunwch â ni a helpu i lunio dyfodol ieithyddol, diwylliannol ac economaidd Cymru. Rydym yn cynnig meysydd astudio unigryw - megis astudiaethau cyfieithu, treftadaeth a thwristiaeth, sosioieithyddiaeth, caffael iaith, tafodieitheg a llenyddiaeth - sy'n berthnasol i'r Gymraeg yng Nghymru heddiw.

tick

Cael effaith

Yn sail i'n haddysgu, mae ein hymchwil effeithiol ac uchel ei pharch yn creu newid diwylliannol, cymdeithasol a gwleidyddol cadarnhaol.

briefcase

Gwaith ymarferol

Mireinio eich sgiliau proffesiynol gyda chyfnod o brofiad gwaith yn yr ail flwyddyn a modiwlau sy'n gysylltiedig â'r Gymraeg yn y gweithle.

people

Dau mewn un

Cyfunwch y Gymraeg â phwnc arall sy’n agos at eich calon - mae gennym ni lawer o raglenni cydanrhydedd i ddewis ohonynt.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Cymraeg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Cerddoriaeth a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Cymraeg a Ffrangeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Yn y rhaglen radd hon, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith Ewropeaidd boblogaidd â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cymraeg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Gwleidyddiaeth a Chymraeg BA (Cyd-anrhydedd) yn rhoi'r cyfle i astudio damcaniaeth lywodraethol a gwleidyddol ar y cyd â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cymraeg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae'r BA Llenyddiaeth Saesneg a Chymraeg yn gyfle i astudio dau gwrs anrhydedd yn y Brifysgol.

Cymraeg a Newyddiaduraeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfuno astudiaeth fanwl o'r Gymraeg - iaith, llenyddiaeth a diwylliant - gyda dealltwriaeth eang o newyddiaduraeth.

Cymraeg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith Ewropeaidd gynyddol boblogaidd a'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cymraeg ac Addysg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae BA Addysg a Chymraeg (Cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf astudio'r Gymraeg ochr yn ochr â theori polisi a datblygu addysgol – gan arwain at nifer o wahanol yrfaoedd posibl yn y system addysg yng Nghymru.

Cymraeg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Athroniaeth a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Cymraeg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith Ewropeaidd gynyddol boblogaidd â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cymraeg ac Iaith Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Gymraeg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein rhaglen Cymraeg a Hanes (BA) gydanrhydedd ddeinamig yn eich galluogi i astudio’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, tra’n archwilio a deall adegau allweddol mewn hanes.

Rheoli Busnes a Chymraeg gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs BSc Rheoli Busnes a’r Gymraeg yn un arloesol a modern sy’n ceisio cyfuno prif elfennau gradd Rheoli Busnes ag astudio’r Gymraeg a diwylliant Cymru ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng

Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r cwrs BSc Rheoli Busnes a’r Gymraeg yn un arloesol a modern sy’n ceisio cyfuno prif elfennau gradd Rheoli Busnes ag astudio’r Gymraeg a diwylliant Cymru ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng

Y Gyfraith a’r Gymraeg (LLB)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae'r gallu i weithio'n broffesiynol yn y Gymraeg yn sgil y mae galw cynyddol amdano yng Nghymru heddiw. Cewch sylfaen gynhwysfawr yng Nghyfraith Cymru a Lloegr a datblygu dealltwriaeth academaidd ac ymarferol o'r Gymraeg, ynghyd â llenyddiaeth a

Y Gymraeg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Ymunwch â chymuned gyffrous a heriol i ddod o hyd i gyfoeth y Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Ein fideos

Astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein tiwtor derbyn, Dr Elen Ifan, yn sôn am bwysigrwydd astudio Cymraeg a’r yrfaoedd y gall gradd yn y Gymraeg arwain atyn nhw.

Gwnewch eich marc yng Nghymru fodern a thu hwnt

Mae ein cynfyfyrwyr yn mynd i ystod o wahanol rolau ar draws y sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector, gyda llawer yn cyfrannu'n sylweddol at dirweddau cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol Cymru. Dal i fyny gyda rhai o'n graddedigion diweddar wrth iddynt fyfyrio ar sut y gwnaeth eu profiadau academaidd gyda ni helpu i gefnogi, a llywio datblygiad eu gyrfa. (Dim ond yn Gymraeg mae'r fideo hwn ar gael)

Ers symud i Gaerdydd, rwyf wedi cael fy synnu gan yr amrywiaeth o siopau, bwytai, diwylliannau a phethau i'w gwneud o fewn terfynau'r ddinas, heb hyd yn oed sôn am y pethau sydd ar gael dim ond taith feic fer i ffwrdd. Mae'r ddinas wedi ei gwneud hi'n hawdd cymdeithasu â phobl newydd a chael eich traed tanoch yn gyflym.
Deio Owen BA Cymraeg a Gwleidyddiaeth

Eich Profiad yng Nghaerdydd

Rhoi hwb i’ch gyrfa

Fel arfer rydym yn gwarantu cyfnod o brofiad gwaith i bob myfyriwr drwy ein modiwl Yr Iaith ar Waith ac mae gennym berthynas ardderchog ag ystod o gyflogwyr cyffrous ar draws gwahanol sectorau gan gynnwys y celfyddydau, addysg, y cyfryngau, gwleidyddiaeth a threftadaeth. Dyma gyfle gwych i brofi eich dysgu mewn gweithle lle defnyddir y Gymraeg bob dydd a datblygu eich sgiliau proffesiynol.

The Welsh Flag

Cofleidio’r gymuned

Mae yna gyfoeth o weithgareddau a chyfleoedd cymdeithasol a diwylliannol i chi eu mwynhau, o fewn yr Ysgol, y Brifysgol ac wrth gwrs ar draws y ddinas. Ymunwch â'r Gymdeithas Gymraeg (oedd gyda thros 200 o aelodau yn ddiweddar) a mwynhau cymdeithasau a theithiau - neu os mai perfformio yw'r hyn y mae gennych ddiddordeb ynddo - cymryd rhan yn Aelwyd y Waun Ddyfal a'i chôr llwyddiannus.

Dod i'n hadnabod ni

Profiad academaidd a chymdeithasol o'r radd flaenaf yng nghanol Caerdydd

Cewch glywed gan rai o'n staff gwych am sut brofiad yw astudio gyda ni - y meysydd pwnc rydym ni'n arbenigo ynddynt, y gefnogaeth o ran cyflogadwyedd rydym ni'n ei gynnig a'r gymuned o fyfyrwyr a fydd yn eich croesawu chi. (Dim ond yn Gymraeg mae'r fideo hwn ar gael)

Profiad i'w gofio - myfyrdodau myfyrwyr am fywyd yn y brifddinas.

Mae canlyniadau bodlonrwydd ein myfyrwyr yn uchel yn gyson. Dyma farn rhai ohonynt am eu profiadau bythgofiadwy gyda ni a'r cyfoeth o gyfleoedd - cymdeithasol, diwylliannol a phroffesiynol - a oedd ar gael iddynt. (Dim ond yn Gymraeg mae'r fideo hwn ar gael)

Mae Ysgol y Gymraeg yn gymuned hynod glos sy'n cynnig dulliau addysgu arloesol a safonau uchel iawn. Mae'r staff i gyd yn gefnogol, angerddol a brwdfrydig iawn, ac maen nhw hefyd bob amser yn hapus i helpu. Gwnaethon nhw’r darlithoedd yn bleserus, ysgogi fy niddordeb mewn meysydd newydd a gwneud yr Ysgol yn lle cyffrous i astudio.
Ellie-Jo Thomas BA Y Gymraeg

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell y bydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

academic-school
Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

mobile-message

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.