Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

A ninnau’n chwilfrydig am y profiad dynol ar draws milenia a diwylliannau, rydym am ddeall ein gorffennol yn well er mwyn taflu goleuni ar y presennol er budd ein dyfodol. Rydym yn gymuned academaidd ymofyngar, angerddol dros astudio’r gorffennol a chredoau cyn-hanesyddol i gymdeithasau cyfoes.

academic-school

Ar ôl graddio

Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Data HESA).

tick

Ein hymchwil

Yn 9fed yn y DU ar gyfer ymchwil ym maes Archaeoleg ac yn 5ed ar gyfer effaith ein hymchwil (REF 2021).

rosette

Prawf amser

Wedi dathlu 100 mlynedd o Archaeoleg a Chadwraeth arloesol yng Nghaerdydd yn 2020, heddiw mae ein harbenigwyr yn parhau i rannu darganfyddiadau blaengar a thechnegau a meddwl diweddaraf.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Archaeoleg (BSc) (Amser llawn)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein cynlluniau gradd Archaeoleg yn adnabyddus am eu hehangder daearyddol a chronolegol a'r ystod o ddewis myfyrwyr y maent yn ei gynnig.

Archaeoleg (BA) (Amser llawn)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Dysgwch sut i ymchwilio i fydoedd y gorffennol drwy astudio gweddillion materol yn ein gradd Archaeoleg ymarferol, sy'n cynnig profiad gwaith sylweddol ar leoliad i'ch helpu i wneud eich marc yn y maes neu yn y sector treftadaeth yn ehangach.

Archaeoleg a Hanes (BA) (Amser llawn)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ymchwilio i fydoedd y gorffennol drwy astudio gweddillion materol mewn archaeoleg ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol mewn hanes, ynghyd â phrofiad sylweddol ar leoliad archeolegol.

Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA) (Amser llawn)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae'r BA integredig mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd yn rhoi'r cyfle delfrydol i fyfyrwyr gyfuno astudiaethau academaidd traddodiadol â datblygu sgiliau ymarferol.

Cadwraeth Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd ac Archaeoleg (BSc) (Amser llawn)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Cadwraeth Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd ac Archaeoleg yn cynnig cyfle i fyfyrwyr sydd â diddordeb yn y celfyddydau, gwyddoniaeth gymhwysol a gwaith ymarferol gyfle i gyfuno'r holl ddiddordebau hyn o fewn rhaglen gradd gyffrous a heriol.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio archaeoleg a chadwraeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad ar y diwrnod agored rhithwir yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau archaeoleg a chadwraeth israddedig, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Darlith ragflas Archaeoleg

Bydd Dr Anna Davies-Barrett, Darlithydd Archaeoleg ym Mhrifysgol Caerdydd, yn trafod ei hymchwil yn y cyflwyniad byr hwn o'r enw: 'Y llwybr at COVID - sut mae clefyd anadlol wedi bod yn bla ar bobl yn y gorffennol hefyd'.

Archaeoleg a chadwraeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyrwyr am sut beth yw astudio archaeoleg a chadwraeth gyda ni.

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd ym Mhrifysgol Caerdydd

Rhagor o wybodaeth am astudio yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Mae’r lleoliadau’n amhrisiadwy – ro’n i’n ddigon ffodus i gael gweithio yn y maes ac mewn uned fasnachol fawr, a roddodd sgiliau amrywiol i mi ar gyfer gweithio yn y dyfodol, cysylltiadau amrywiol yn y diwydiant a ffrindiau arbennig.
Katie Faillace BSc Archaeoleg

Profiad ymarferol

Archaeology dig

Lleoliad treftadaeth yn y byd go iawn, gwaith maes neu brofiad o gloddio

Mae ein graddau’n cynnig profiad ymarferol sylweddol drwy ddefnyddio ein rhwydwaith ar gyfer lleoliadau yn y DU a thu hwnt. Mae’r hyfforddiant ymarferol hwn yn rhoi’r cyfle i chi osod eich hun ar wahân i’r dorf ar ôl graddio.

Student working on artefact

Astudio yn ein labordai pwrpasol

Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau ymarferol a rhoi’r cyfle i chi ddysgu dros eich hun yn ein hystod o labordai archaeoleg a chadwraeth sydd wedi’u huwchraddio. Rydym hefyd yn defnyddio ein cyfleusterau'n helaeth wrth weithio gyda phartneriaid allanol yn y sectorau cadwraeth a threftadaeth.

Cyfleusterau a lleoliad

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

academic-school
icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Students sitting in a classroom

Hanes a hanes yr henfyd

Ymchwiliwch i fydoedd a fu ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol yn ein rhaglenni uchel eu bri sy’n cael eu haddysgu gan arbenigwyr angerddol a thrwy gipolygon o’u hymchwil ddiweddaraf.

Row of statues

Astudiaethau crefyddol a diwinyddiaeth

Byddwch yn archwilio’r hanes, y diwylliannau a’r credoau sydd ynghlwm wrth draddodiadau crefyddol mawr a rhai llai adnabyddus, mewn ffordd o'ch dewis chi, gyda’n graddau cyfoethog a boddhaus.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig, Arolwg Hynt Graddedigion 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Yn cynnwys data HESA: Hawlfraintyr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am gasgliadau neu benderfyniadau gan drydydd partïon yn sgîl data’r Asiantaeth.