Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

A ninnau’n chwilfrydig am y profiad dynol ar draws milenia a diwylliannau, rydym am ddeall ein gorffennol yn well er mwyn taflu goleuni ar y presennol er budd ein dyfodol. Rydym yn gymuned academaidd ymofyngar, angerddol dros astudio’r gorffennol a chredoau cyn-hanesyddol i gymdeithasau cyfoes.

academic-school

Ar ôl graddio

Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Data HESA).

tick

Ein hymchwil

Yn 9fed yn y DU ar gyfer ymchwil ym maes Archaeoleg ac yn 5ed ar gyfer effaith ein hymchwil (REF 2021).

rosette

Prawf amser

Wedi dathlu 100 mlynedd o Archaeoleg a Chadwraeth arloesol yng Nghaerdydd yn 2020, heddiw mae ein harbenigwyr yn parhau i rannu darganfyddiadau blaengar a thechnegau a meddwl diweddaraf.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Archaeoleg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein cynlluniau gradd Archaeoleg yn adnabyddus am eu hehangder daearyddol a chronolegol a'r ystod o ddewis myfyrwyr y maent yn ei gynnig.

Archaeoleg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Dysgwch sut i ymchwilio i fydoedd y gorffennol drwy astudio gweddillion materol yn ein gradd Archaeoleg ymarferol, sy'n cynnig profiad gwaith sylweddol ar leoliad i'ch helpu i wneud eich marc yn y maes neu yn y sector treftadaeth yn ehangach.

Archaeoleg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ymchwilio i fydoedd y gorffennol drwy astudio gweddillion materol mewn archaeoleg ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol mewn hanes, ynghyd â phrofiad sylweddol ar leoliad archeolegol.

Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae'r BA integredig mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd yn rhoi'r cyfle delfrydol i fyfyrwyr gyfuno astudiaethau academaidd traddodiadol â datblygu sgiliau ymarferol.

Nghadwraeth Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd ac Archaeoleg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Cadwraeth Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd ac Archaeoleg yn cynnig cyfle i fyfyrwyr sydd â diddordeb yn y celfyddydau, gwyddoniaeth gymhwysol a gwaith ymarferol gyfle i gyfuno'r holl ddiddordebau hyn o fewn rhaglen gradd gyffrous a heriol.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio archaeoleg a chadwraeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad ar y diwrnod agored rhithwir yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau archaeoleg a chadwraeth israddedig, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Darlith ragflas Archaeoleg

Bydd Dr Anna Davies-Barrett, Darlithydd Archaeoleg ym Mhrifysgol Caerdydd, yn trafod ei hymchwil yn y cyflwyniad byr hwn o'r enw: 'Y llwybr at COVID - sut mae clefyd anadlol wedi bod yn bla ar bobl yn y gorffennol hefyd'.

Archaeoleg a chadwraeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyrwyr am sut beth yw astudio archaeoleg a chadwraeth gyda ni.

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd ym Mhrifysgol Caerdydd

Rhagor o wybodaeth am astudio yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Mae’r lleoliadau’n amhrisiadwy – ro’n i’n ddigon ffodus i gael gweithio yn y maes ac mewn uned fasnachol fawr, a roddodd sgiliau amrywiol i mi ar gyfer gweithio yn y dyfodol, cysylltiadau amrywiol yn y diwydiant a ffrindiau arbennig.
Katie Faillace BSc Archaeoleg

Profiad ymarferol

Archaeology dig

Lleoliad treftadaeth yn y byd go iawn, gwaith maes neu brofiad o gloddio

Mae ein graddau’n cynnig profiad ymarferol sylweddol drwy ddefnyddio ein rhwydwaith ar gyfer lleoliadau yn y DU a thu hwnt. Mae’r hyfforddiant ymarferol hwn yn rhoi’r cyfle i chi osod eich hun ar wahân i’r dorf ar ôl graddio.

Student working on artefact

Astudio yn ein labordai pwrpasol

Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau ymarferol a rhoi’r cyfle i chi ddysgu dros eich hun yn ein hystod o labordai archaeoleg a chadwraeth sydd wedi’u huwchraddio. Rydym hefyd yn defnyddio ein cyfleusterau'n helaeth wrth weithio gyda phartneriaid allanol yn y sectorau cadwraeth a threftadaeth.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Male and female student sitting in Students' Union, looking at tablet.

Gwneud cais drwy Clirio

Os bydd eich cynlluniau'n newid neu os byddwch yn gwneud yn well na'r disgwyl, rydym yma i helpu. Darganfyddwch sut i wneud cais trwy Glirio.

Neuaddau Preswyl

Gwarant o lety

Os byddwch yn cyrraedd ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

academic-school
icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Mwy o wybodaeth am sut i wneud cais drwy'r broses Clirio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Students sitting in a classroom

Hanes a hanes yr henfyd

Ymchwiliwch i fydoedd a fu ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol yn ein rhaglenni uchel eu bri sy’n cael eu haddysgu gan arbenigwyr angerddol a thrwy gipolygon o’u hymchwil ddiweddaraf.

Row of statues

Astudiaethau crefyddol a diwinyddiaeth

Byddwch yn archwilio’r hanes, y diwylliannau a’r credoau sydd ynghlwm wrth draddodiadau crefyddol mawr a rhai llai adnabyddus, mewn ffordd o'ch dewis chi, gyda’n graddau cyfoethog a boddhaus.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig, Arolwg Hynt Graddedigion 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Yn cynnwys data HESA: Hawlfraintyr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am gasgliadau neu benderfyniadau gan drydydd partïon yn sgîl data’r Asiantaeth.