Ewch i’r prif gynnwys

Sut i wneud cais

Rydym wrth ein bodd eich bod wedi dewis astudio gyda ni. Ein nod yw gwneud y broses o gyflwyno cais mor hawdd ag sy’n bosibl i chi.

Mae côd UCAS y cwrs a ddewiswyd gennych i'w weld ar frig ein tudalennau cyrsiau. Côd y sefydliad ar gyfer Prifysgol Caerdydd yw C15.

Dewis eich cwrs

  • Chwilio am gwrs
  • Gwiriwch y dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau UCAS (o dan 'Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau' ar y dudalen hon)
  • Gwiriwch y gofynion mynediad penodol ar gyfer eich cwrs
  • Gall myfyrwyr rhyngwladol weld a oes ganddynt y cymwysterau priodol drwy fynd i dudalen berthnasol eu Eich gwlad
  • Ar gyfer rhai cyrsiau, hwyrach y bydd angen cyfweliad, sefyll prawf neu gyflwyno portffolio - bydd y gofynion mynediad yn nodi a fydd hyn yn angenrheidiol
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn bodloni'r gofynion iaith Saesneg (myfyrwyr tramor yn unig).
  • Darllenwch ein polisïau derbyn i gael rhagor o wybodaeth am ein proses ymgeisio.

Casglu dogfennau a gwybodaeth

Gwnewch yn siŵr bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i lenwi'r ffurflen gais (e.e. hanes addysgol, datganiad personol, manylion canolwyr). Mae'r wybodaeth hon ar gael o wefan UCAS.

Rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer pob cwrs israddedig amser llawn drwy wefan UCAS. Gallwch gyflwyno cais o 1 Medi’r flwyddyn cyn yr ydych yn bwriadu dechrau eich cwrs.

Gallwch ddewis hyd at bum cwrs i'w hastudio, a all gynnwys mwy nag un cwrs mewn prifysgol benodol.

Olrhain eich cais

Gallwch olrhain eich cais gydag UCAS Hub.

Gwneud cais yn fyfyriwr rhyngwladol

Mae'r broses ymgeisio ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yr un peth ag y mae i bawb arall. Mae angen i chi wneud cais trwy UCAS.

Gofynion Fisa

Yn ogystal â bodloni ein gofynion mynediad cwrs, rhaid i chi ddarparu prawf o lefel eich Saesneg er mwyn bodloni gofynion y llywodraeth ar gyfer fisa Myfyriwr.

Mae'r rhan fwyaf o'n cyrsiau yn gofyn am sgôr IELTS o 6.5 neu 7.0.

Rhagor o wybodaeth am ycymwysterau iaith Saesnegcydnabyddedig sydd eu hangen ar gyfer astudiaethau israddedig.

Gwella eich sgiliau iaith Saesneg

Os oes angen i chi wella'ch Saesneg cyn dod i'r brifysgol, rydym yn cynnig amrywiaeth o Raglenni Iaith Saesneg. Mae ein cyrsiau yn amrywio o wyth wythnos i naw mis ac yn addas ar gyfer y mwyafrif o lefelau a galluoedd iaith.

Cefnogaeth gyda'ch cais

Gallwch gael help ar gwblhau eich cais gan ein cynrychiolwyr yn eich gwlad.

Ymgeiswyr ag anableddau neu anghenion penodol

Os oes gennych anabledd neu anhawster dysgu penodol (megis dyslecsia), cofiwch nodi hyn ar eich ffurflen UCAS er mwyn i ni wybod am eich anghenion cyn i chi gyrraedd.

I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein cyngor i ymgeiswyr anabl.

Gwneud cais ar ôl seibiant o astudio

Os ydych yn 21 oed neu'n hŷn, rydych yn cael eich ystyried yn fyfyriwr aeddfed. Er y gall eich llwybr i addysg uwch fod yn wahanol, mae'r broses ymgeisio’r un fath ag y mae i bawb arall. Mae dal angen i chi wneud cais trwy UCAS.

Rydym yn derbyn amrywiaeth o gymwysterau a phrofiad proffesiynol perthnasol. Dod o hyd i arweiniad pellach ar astudio’n fyfyriwr aeddfed.

Astudiaethau rhan-amser

Mae modd astudio rhai cyrsiau'n rhan-amser. Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs rhan-amser, rhaid cyflwyno cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol, nid UCAS. Cewch wybod rhagor ar ein tudalen am astudio'n rhan-amser.

UCAS Extra

Os hoffech wneud cais am le mewn prifysgol arall ond rydych eisoes wedi defnyddio eich pum dewis, gallech fod yn gymwys i ddefnyddio UCAS Extra. Mae'r gwasanaeth hwn yn caniatáu i chi wneud cais ar gyfer cyrsiau sydd â lleoedd gwag rhwng diwedd mis Chwefror a diwedd mis Mehefin. Rhagor o wybodaeth am UCAS Extra.

Myfyrwyr y DU

Mae dau ddyddiad cau ar gyfer ceisiadau UCAS:

  • 15 Hydref (mynediad 2023) neu 16 Hydref (mynediad 2024) gyfer Meddygaeth (Codau UCAS: A100 ac A104) a Deintyddiaeth (Codau UCAS: A200 ac A204)
  • 25 Ionawr (mynediad 2023) a 31 Ionawr (mynediad 2024) ar gyfer pob cwrs arall (ceisiadau ar gyfer 2021 yn unig – y dyddiad cau arferol yw’r dydd Mercher olaf ym mis Ionawr)

Ceisiadau ar ôl 29 Ionawr: cewch gyflwyno cais tan 30 Mehefin, ond caiff ei farcio’n gais 'hwyr' a'r tiwtoriaid derbyn fydd yn penderfynu a fyddent yn ei ystyried ai peidio.

Cadwch lygad ar ein tudalen dyddiadau allweddol .

Myfyrwyr Rhyngwladol ac o’r UE

Caiff ceisiadau gan fyfyrwyr tramor (y tu allan i'r UE) eu derbyn drwy UCAS tan 30 Mehefin. Fodd bynnag, argymhellir eich bod yn gwneud cais erbyn 25 Ionawr (mynediad 2023) a 31 Ionawr (mynediad 2024) oherwydd gall cyrsiau gau ar ôl y dyddiad hwn os byddant yn llawn.

Mae gan Feddygaeth (Codau UCAS: A100 ac A104) a Deintyddiaeth (Codau UCAS: A200 ac A204) ddyddiad cau ar wahân o 15 Hydref (mynediad 2023) neu 16 Hydref (mynediad 2024).

Os byddwch yn cyflwyno cais ar ôl 30 Mehefin, cysylltwch â'r Swyddfa Ryngwladol yn uniongyrchol i drafod eich cais.

Cymryd blwyddyn allan

Bydd y rhan fwyaf o ysgolion academaidd yn ystyried ceisiadau wedi'u gohirio, ond rhaid i chi nodi hyn ar eich ffurflen UCAS a'ch rhesymau dros ohirio. Cysylltwch â'r ysgol academaidd berthnasol i gadarnhau hyn cyn cyflwyno cais.

Beth i'w ddisgwyl ar ôl i chi wneud cais.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth am wneud cais i astudio gyda ni, gofynnwch gwestiwn i ni gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.

Wrth lenwi'r ffurflen, rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl i'n helpu i ateb eich ymholiad.