Ewch i’r prif gynnwys

Sut i wneud cais

Rydym wrth ein bodd eich bod wedi dewis astudio gyda ni. Ein nod yw bod gwneud cais mor hwylus â phosibl i chi.

Dewis eich cwrs

 • Chwilio am gwrs
 • Edrychwch ar y dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau UCAS (isod)
 • Gwiriwch y gofynion mynediad penodol ar gyfer eich cwrs
 • Gall myfyrwyr rhyngwladol weld a oes ganddynt y cymwysterau priodol drwy fynd i dudalen berthnasol eu gwlad
 • Ar gyfer rhai cyrsiau, hwyrach y bydd angen cyfweliad, sefyll prawf neu gyflwyno portffolio - bydd y gofynion mynediad yn nodi a fydd hyn yn angenrheidiol
 • Gwnewch yn siŵr eich yn bodloni'r gofynion iaith Saesneg (myfyrwyr tramor yn unig).
 • Darllenwch ein polisïau derbyn myfyrwyr am ragor o wybodaeth am ein proses ymgeisio.

Casglu dogfennau a gwybodaeth

Gwnewch yn siŵr bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i lenwi'r ffurflen gais (e.e. hanes addysgol, datganiad personol, manylion canolwyr). Mae’r wybodaeth hon ar gael ar wefan UCAS.

Rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer pob cwrs israddedig amser llawn drwy UCAS Apply. Gallwch gyflwyno cais o 1 Medi y flwyddyn cyn yr ydych yn bwriadu dechrau eich cwrs.

Ymgeiswyr ag anableddau neu anghenion penodol

Os oes gennych anabledd neu anhawster dysgu penodol (fel dyslecsia), cofiwch nodi hyn ar eich ffurflen UCAS fel ein bod yn cael gwybod am eich anghenion cyn i chi gyrraedd.

Astudiaethau rhan amser

Mae modd astudio rhai cyrsiau'n rhan amser. Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs rhan amser, rhaid cyflwyno cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol, nid UCAS. Cewch wybod rhagor ar ein tudalen am astudio'n rhan amser.

Olrhain eich cais

Gallwch olrhain eich cais gydag UCAS Track.

UCAS Extra

Os hoffech wneud cais am le mewn prifysgol arall ond rydych eisoes wedi defnyddio eich pum dewis, gallech fod yn gymwys i ddefnyddio UCAS Extra. Mae'r gwasanaeth hwn yn caniatáu i chi wneud cais ar gyfer cyrsiau sydd â lleoedd gwag rhwng diwedd mis Chwefror a diwedd mis Mehefin. Rhagor o wybodaeth am UCAS Extra.

Myfyrwyr y DU

Mae dau ddyddiad cau ar gyfer ceisiadau UCAS:

 • 15 Hydref ar gyfer Meddygaeth (Codau UCAS: A100 & A104) a Deintyddiaeth (Codau UCAS: A200 ac A204)
 • 29 Ionawr ar gyfer pob cwrs arall (ceisiadau ar gyfer 2021 yn unig – y dyddiad cau arferol yw’r dydd Mercher olaf ym mis Ionawr)

Ceisiadau ar ôl 29 Ionawr: cewch gyflwyno cais tan 30 Mehefin, ond caiff ei farcio fel cais 'hwyr' a'r tiwtoriaid derbyn fydd yn penderfynu a fyddent yn ei ystyried ai peidio.

Cymerwch olwg ar ein tudalen dyddiadau allweddol i sicrhau nad ydych yn colli dim.

Myfyrwyr rhyngwladol ac o'r UE

Caiff ceisiadau gan fyfyrwyr tramor ac o'r UE eu derbyn drwy UCAS tan 30 Mehefin. Fodd bynnag, argymhellir i chi gyflwyno cais cyn erbyn 29 Ionawr (ar gyfer mynediad yn 2021) oherwydd fe all rhai gyrsiau gau ar ôl y dyddiad hwn os byddant yn llawn.

15 Hydref yw'r dyddiad cau ar gyfer Meddygaeth (Codau UCAS: A100 & A104) a Deintyddiaeth (Codau UCAS: A200 ac A204).

Os byddwch yn cyflwyno cais ar ôl 30 Mehefin cysylltwch â'r Swyddfa Ryngwladol yn uniongyrchol i drafod eich cais.

Cymryd blwyddyn allan

Bydd y rhan fwyaf o ysgolion academaidd yn ystyried ceisiadau wedi'u gohirio, ond rhaid i chi nodi hyn ar eich ffurflen UCAS a'ch rhesymau dros ohirio. Cysylltwch â'r ysgol academaidd berthnasol i gadarnhau hyn cyn cyflwyno cais.

Bydd UCAS yn cysylltu â chi drwy ebost neu lythyr wedi i chi gael o leiaf un cynnig. Os cynigir lle i chi, bydd yn gynnig diamod neu amodol:

Cynigion diamod

Mae hyn yn golygu eich bod wedi bodloni'r holl ofynion academaidd a'n bod yn fodlon eich derbyn.

Cynigion amodol

Mae hyn yn golygu ein bod yn cynnig lle i chi os byddwch yn bodloni amodau penodol. Mae'r rhain fel arfer yn seiliedig ar eich arholiadau neu brawf iaith Saesneg. Pan fyddwch wedi bodloni'r amodau a derbyn eich lle drwy UCAS, bydd eich cynnig yn newid i gynnig diamod

Gwahoddiadau

Gan ddibynnu ar y cwrs, efallai y cewch eich gwahodd i gyfweliad neu ddiwrnod gwybodaeth neu gallem ofyn i chi gyflwyno portffolio o waith. Os felly, caiff hyn ei nodi'n glir yn UCAS Track.

Pryd y caf wybod?

Bydd hyn fel arfer yn dibynnu ar pryd y byddwch yn cyflwyno eich cais drwy UCAS (ar ôl 1 Medi), felly gorau po gyntaf yr ewch ati. Fodd bynnag, nid oes rhaid i brifysgolion a cholegau wneud penderfyniad tan ddechrau mis Mai.

Rhaid i chi fynd ati nawr i ystyried eich cynigion a rhoi gwybod i UCAS am eich dewis drwy'r system 'Track'. Bydd y dyddiad cau ar gyfer ateb eich cais i'w weld yn 'Track'.

Mae gennych dri dewis:

Derbyn yn gadarn

Dyma'r dewis cyntaf/sydd orau gennych. Dim ond un cynnig y gallwch ei dderbyn yn gadarn.

Derbyn fel dewis wrth gefn (dewisol)

Os cynnig amodol yw'r cynnig yr ydych wedi'i dderbyn yn gadarn, cewch dderbyn cynnig arall (amodol neu ddiamod) fel dewis wrth gefn rhag ofn na fyddwch yn bodloni amodau'r cynnig yr ydych wedi'i dderbyn yn gadarn. Dim ond un cynnig y gallwch ei dderbyn fel dewis wrth gefn.

Gwrthod

Rhaid i chi wrthod pob cynnig arall. Os nad ydych am dderbyn unrhyw gynnig, gallwch wrthod pob un ohonynt. Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y byddwch wedyn yn gymwys i ddefnyddio gwasanaeth UCAS Extra neu glirio.

Cewch wybodaeth fanwl am sut a phryd i ymateb i gynigion ar wefan UCAS.

Beth i'w wneud na chewch unrhyw gynigion

Os na chewch unrhyw gynigion neu os ydych yn dewis gwrthod pob cynnig, efallai y cewch gyflwyno cais ar gyfer cwrs arall drwy UCAS Extra. Dim ond ar gyfer y cyrsiau hynny sydd â lleoedd ar ôl arnynt y gallwch gyflwyno cais ar eu cyfer. Mae gwasanaeth Extra ar agor rhwng diwedd mis Chwefror a dechrau mis Gorffennaf. Yn Extra, gallwch gyflwyno cais ar gyfer un cwrs ar y tro drwy ddefnyddio UCAS Track.

I fod yn gymwys ar gyfer UCAS Extra, mae angen i chi fod wedi:

 • gwneud pum dewis eisoes
 • cael penderfyniadau gan bob un o'r dewisiadau hyn, a
 • naill ai heb gael unrhyw gynigion neu wedi gwrthod pob un o'ch cynigion.

Cofiwch: Os byddwch yn gwrthod eich cynigion ac yn ychwanegu dewis drwy wasanaeth Extra, ni fyddwch yn gallu derbyn unrhyw un o'ch dewisiadau gwreiddiol yn ddiweddarach.

Please see the UCAS website for further information

Caiff llawer o ganlyniadau arholiadau eu hanfon atom yn uniongyrchol gan UCAS, felly ni fydd angen i chi anfon copïau atom. Gallwch edrych ar UCAS i weld canlyniadau pa arholiadau maent yn eu cael.

Os na fydd UCAS yn rhoi eich canlyniadau i'r Brifysgol, bydd angen i chi lanlwytho copi o'ch tystysgrif swyddogol neu'ch trawsgrifiad drwy'r gwasanaeth cais ar-lein.

Os na allwch lanwytho copi o'ch canlyniadau, gallwch ebostio neu bostio'r canlyniadau  atom. Peidiwch ag anfon dogfennau gwreiddiol atom, rhag ofn iddynt fynd ar goll yn y post.

Oherwydd y coronafeirws (COVID-19), nid ydym yn argymell anfon dogfennau yn y post gan y bydd oedi wrth eu prosesu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch admissions@caerdydd.ac.uk

Mae'r Brifysgol wedi'i rhwymo gan ofynion Deddf Diogelu Data 1998 o ran diogelu gwybodaeth bersonol. i fydd y Brifysgol yn trafod eich cais â neb oni bai eich wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig i'r Brifysgol wneud hynny.

Gallwch awdurdodi rhywun i ymateb i'n ceisiadau am wybodaeth, cyflwyno gohebiaeth a gwneud penderfyniadau, er enghraifft ynghylch dewisiadau llety, ar eich rhan. Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol os ydych yn bwriadu teithio yn ystod blwyddyn i ffwrdd. Dylid anfon manylion yn ysgrifenedig at y tîm derbyn.

Os oes angen cymorth arnoch i lenwi eich cais, cysylltwch â'n tîm derbyn myfyrwyr.

Ymholiadau ymgeiswyr

Oriau swyddfa: 08:30 i 17:00 GMT dydd Llun i ddydd Gwener

Os ydych yn cyflwyno cais o du allan i'r UE, gallech hefyd gael cyngor gan ein swyddfa ryngwladol.

Rhyngwladol