Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Rydym yn gwerthfawrogi ac yn dathlu chwilfrydedd, trafodaeth wybodus, dadansoddi beirniadol a meddwl yn greadigol. Ystyriwn ein rôl fel partneriaeth, gan eich galluogi yn eich dysgu drwy ddarparu addysgu arbenigol mewn diwylliant cyfeillgar, cefnogol a phersonol.

briefcase

Rhagolygon gyrfa ardderchog

Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

rosette

Ymchwil o safon

Gosodwyd ni yn y 4ydd safle yn y DU am effaith ein hymchwil Athroniaeth ar gymdeithas (REF 2014).

star

Staff arobryn

Rydym ni'n cynnal digwyddiadau a darlithoedd cangen y Sefydliad Athroniaeth Brenhinol yn rheolaidd, gan gyflwyno'r meddwl diweddaraf gan arbenigwyr blaenllaw.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Byddwch yn archwilio’r hanes, y diwylliannau a’r credoau sydd ynghlwm wrth draddodiadau crefyddol mawr a rhai llai adnabyddus yn y cyfuniad cydanrhydedd hwn gydag Athroniaeth, fydd yn eich galluogi i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig

Athroniaeth (BA)

Rhan-amser, 6 blwyddyn

Yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yng Nghaerdydd byddwch yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr blaenllaw ym maes Athroniaeth.

Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Gan ystyried posau athronyddol mawr y gorffennol a'r presennol, bydd ein gradd yn datblygu eich gallu i ddadansoddi cwestiynau pwysig hanes a chreu'r rhesymu cymhleth sydd ei angen i fynd i'r afael â'r presennol.

Athroniaeth a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ymchwilio i fydoedd y gorffennol ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol yn y cyfuniad cydanrhydedd hwn gydag Athroniaeth, fydd yn eich galluogi i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig hanes a chreu'r rhesymu cymhleth sydd ei angen

Athroniaeth ac Economeg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd gydanrhydedd Athroniaeth ac Economeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Cerddoriaeth ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd Gydanrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i astudio Cerddoriaeth a Mathemateg ar y cyd.

Cymraeg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Athroniaeth a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Eidaleg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Eidaleg ac Athroniaeth yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Ffrangeg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae pob ysgol sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r radd yn cynnig rhaglen heriol o fodiwlau, sydd wedi’i hategu gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y staff a’r myfyrwyr.

Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Philosophers investigate the nature of reality using logical reasoning rather than empirical methods. It is therefore integral to the study of Politics.

Iaith Saesneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfunwch astudiaeth systematig o'r gallu dynol ar gyfer iaith a sylfaen gadarn ym mhob agwedd allweddol ar ddadansoddi iaith, gyda'r gallu i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig hanes a chreu'r rhesymu cymhleth sydd ei angen i fynd i'r afael

Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ddarganfod amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg drwy bob cyfnod, ynghyd â'r gallu i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig hanes a chreu'r rhesymu cymhleth sydd ei angen i fynd i'r afael â'r presennol yn ein gradd Cydanrhydedd

Sbaeneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Sbaeneg ac Athroniaeth yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig trosolwg o'n rhaglenni Athroniaeth, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael i raddedigion.

Ers ffilmio, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i raglenni cyd-anrhydedd. Ewch i'n rhestrau cyrsiau i weld pa opsiynau sydd ar gael.

Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyriwr sut beth yw astudio Athroniaeth gyda ni.

Mae’r cynadleddau a seminarau ymchwil mae'r Ysgol yn eu cynnal yn anhygoel, ac mae’r amrywiaeth o feysydd arbenigedd wedi fy ngalluogi i feithrin dealltwriaeth eang o feysydd amrywiol athroniaeth.
Jack Lane BA, Athroniaeth

Mwy amdanom ni

Two students working and talking

Cefnogi cyflogadwyedd

Mae ein cymorth gyrfaoedd penodol yn amrywio o leoliadau gwaith i siaradwyr gwadd, dosbarthiadau meistr a gweithdai i'ch helpu i gymryd y camau cyntaf at eich dewis yrfa.

Female student smiling

Ystod eang o opsiynau cydanrhydedd

Gallwch ddewis cyfuno dau bwnc gyda rhaglen gydanrhydedd, yn cynnwys opsiynau gyda Hanes, Economeg, Gwleidyddiaeth ac ystod eang o bynciau dyniaethau, gan gynnwys ieithoedd modern.

John Percival Building

Ble byddwch chi'n astudio

Cynhelir y rhan fwyaf o’n darlithoedd, ein tiwtorialau a’n seminarau yn ein cartref, sef Adeilad John Percival, yng nghalon campws Parc Cathays.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws

Mae'n bwysig o hyd ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pawb yn ddiogel rhag y coronafeirws (COVID-19). Rydym yn cadw rhai mesurau ar waith i sicrhau eich bod yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cymorth i fyfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Camau nesaf

book

Gweld ein holl gyrsiau athroniaeth

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau israddedig.

Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Three students sitting in a lecture hall.

Saesneg iaith a llenyddiaeth

Cewch archwilio amrywiaeth Llenyddiaeth Saesneg ar draws y rhychwant cronolegol, gan wneud cysylltiadau bywiog â phob ffurf ar ddiwylliant. Neu gallwch ddewis ymchwilio gallu ieithyddol y ddynoliaeth gyda sylfaen drylwyr ym mhob agwedd allweddol ar ddadansoddi iaith.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.