Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Rydym yn gwerthfawrogi ac yn dathlu chwilfrydedd, trafodaeth wybodus, dadansoddi beirniadol a meddwl yn greadigol. Ystyriwn ein rôl fel partneriaeth, gan eich galluogi yn eich dysgu drwy ddarparu addysgu arbenigol mewn diwylliant cyfeillgar, cefnogol a phersonol.

briefcase

Rhagolygon gyrfa ardderchog

Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

rosette

Ymchwil o safon

Gosodwyd ni yn y 4ydd safle yn y DU am effaith ein hymchwil Athroniaeth ar gymdeithas (REF 2014).

star

Staff arobryn

Rydym ni'n cynnal digwyddiadau a darlithoedd cangen y Sefydliad Athroniaeth Brenhinol yn rheolaidd, gan gyflwyno'r meddwl diweddaraf gan arbenigwyr blaenllaw.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r gradd Cydanrhydedd mewn Athroniaeth ac Astudiaethau Crefydd yn eich darparu gyda’r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc gradd Prifysgol.

Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Fel myfyriwr yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yng Nghaerdydd byddwch yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr arweiniol mewn Athroniaeth.

Athroniaeth (BA)

Rhan-amser, 6 blwyddyn

Fel myfyriwr yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yng Nghaerdydd byddwch yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr arweiniol mewn Athroniaeth.

Athroniaeth a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Gradd Cydanrhydedd mewn Hanes ac athroniaeth sy’n rhoi’r cyfle i chi ennill arbenigedd mewn dau bwnc.

Athroniaeth ac Economeg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Bydd y radd cydanrhydedd mewn Athroniaeth ac Economeg yn rhoi'r cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc gradd prifysgol.

Cerddoriaeth ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r rhaglen radd gyd-anrhydedd hon yn galluogi astudio Cerddoriaeth ac Athroniaeth ar y cyd.

Cymraeg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gyd-anrhydedd Athroniaeth a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Eidaleg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gyd-anrhydedd Eidaleg ac Athroniaeth yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Ffrangeg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae pob ysgol sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r radd yn cynnig rhaglen heriol o fodiwlau, sydd wedi’i hategu gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y staff a’r myfyrwyr.

Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae athronwyr yn ymchwilio i natur realiti gan ymresymu'n rhesymegol yn hytrach na defnyddio dulliau empirig. Felly, mae'n rhan annatod o astudio Gwleidyddiaeth.

Iaith Saesneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd Cydanrhydedd mewn Iaith Saesneg ac Athroniaeth yn eich darparu gyda’r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc gradd.

Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yn cynnig rhaglen heriol o fodiwlau ym mhob pwnc, cefnogaeth gan amgylchedd cyfeillgar a pherthnasau da rhwng myfyrwyr a staff.

Sbaeneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gyd-anrhydedd Sbaeneg ac Athroniaeth yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig trosolwg o'n rhaglenni Athroniaeth, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael i raddedigion.

Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyriwr sut beth yw astudio Athroniaeth gyda ni.

Mae’r cynadleddau a seminarau ymchwil mae'r Ysgol yn eu cynnal yn anhygoel, ac mae’r amrywiaeth o feysydd arbenigedd wedi fy ngalluogi i feithrin dealltwriaeth eang o feysydd amrywiol athroniaeth.
Jack Lane BA, Athroniaeth

Mwy amdanom ni

Cefnogi cyflogadwyedd

Mae ein cymorth gyrfaoedd penodol yn amrywio o leoliadau gwaith i siaradwyr gwadd, dosbarthiadau meistr a gweithdai i'ch helpu i gymryd y camau cyntaf at eich dewis yrfa.

Ystod eang o opsiynau cydanrhydedd

Gallwch ddewis cyfuno dau bwnc gyda rhaglen gydanrhydedd, yn cynnwys opsiynau gyda Hanes, Economeg, Gwleidyddiaeth ac ystod eang o bynciau dyniaethau, gan gynnwys ieithoedd modern.

Ble byddwch chi'n astudio

Cynhelir y rhan fwyaf o’n darlithoedd, ein tiwtorialau a’n seminarau yn ein cartref, sef Adeilad John Percival, yng nghalon campws Parc Cathays.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Cymorth i fyfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Camau nesaf

book

Gweld ein holl gyrsiau athroniaeth

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau israddedig.

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Saesneg iaith a llenyddiaeth

Cewch archwilio amrywiaeth Llenyddiaeth Saesneg ar draws y rhychwant cronolegol, gan wneud cysylltiadau bywiog â phob ffurf ar ddiwylliant. Neu gallwch ddewis ymchwilio gallu ieithyddol y ddynoliaeth gyda sylfaen drylwyr ym mhob agwedd allweddol ar ddadansoddi iaith.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.