Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Rydym yn gwerthfawrogi ac yn dathlu chwilfrydedd, trafodaeth wybodus, dadansoddi beirniadol a meddwl yn greadigol. Ystyriwn ein rôl fel partneriaeth, gan eich galluogi yn eich dysgu drwy ddarparu addysgu arbenigol mewn diwylliant cyfeillgar, cefnogol a phersonol.

briefcase

Rhagolygon gyrfa ardderchog

92% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

rosette

Cyfunwch eich diddordebau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni gradd cydanrhydedd lle gallwch gyfuno athroniaeth â phwnc arall yn y dyniaethau.

star

Staff arobryn

Rydym ni'n cynnal digwyddiadau a darlithoedd cangen y Sefydliad Athroniaeth Brenhinol yn rheolaidd, gan gyflwyno'r meddwl diweddaraf gan arbenigwyr blaenllaw.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Byddwch yn archwilio’r hanes, y diwylliannau a’r credoau sydd ynghlwm wrth draddodiadau crefyddol mawr a rhai llai adnabyddus yn y cyfuniad cydanrhydedd hwn gydag Athroniaeth, fydd yn eich galluogi i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig

Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Ystyriwch gwestiynau athronyddol gwych a dysgwch sut i lunio dadleuon i fynd i'r afael â phroblemau cymhleth sy'n wynebu cymdeithas heddiw.

Cymraeg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Athroniaeth a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Philosophers investigate the nature of reality using logical reasoning rather than empirical methods. It is therefore integral to the study of Politics.

Iaith Saesneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfunwch astudiaeth systematig o'r gallu dynol ar gyfer iaith a sylfaen gadarn ym mhob agwedd allweddol ar ddadansoddi iaith, gyda'r gallu i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig hanes a chreu'r rhesymu cymhleth sydd ei angen i fynd i'r afael

Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ddarganfod amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg drwy bob cyfnod, ynghyd â'r gallu i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig hanes a chreu'r rhesymu cymhleth sydd ei angen i fynd i'r afael â'r presennol yn ein gradd Cydanrhydedd

Ein fideos

Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion sut beth yw astudio Athroniaeth gyda ni.

Mae’r cynadleddau a seminarau ymchwil mae'r Ysgol yn eu cynnal yn anhygoel, ac mae’r amrywiaeth o feysydd arbenigedd wedi fy ngalluogi i feithrin dealltwriaeth eang o feysydd amrywiol athroniaeth.
Jack Lane BA, Athroniaeth

Mwy amdanom ni

Two students working and talking

Cefnogi cyflogadwyedd

Mae ein cymorth gyrfaoedd penodol yn amrywio o leoliadau gwaith i siaradwyr gwadd, dosbarthiadau meistr a gweithdai i'ch helpu i gymryd y camau cyntaf at eich dewis yrfa.

Female student smiling

Ystod eang o opsiynau cydanrhydedd

Gallwch ddewis cyfuno dau bwnc gyda rhaglen gydanrhydedd, yn cynnwys opsiynau gyda Hanes, Economeg, Gwleidyddiaeth ac ystod eang o bynciau dyniaethau, gan gynnwys ieithoedd modern.

John Percival Building

Ble byddwch chi'n astudio

Cynhelir y rhan fwyaf o’n darlithoedd, ein tiwtorialau a’n seminarau yn ein cartref, sef Adeilad John Percival, yng nghalon campws Parc Cathays.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

academic-school

Gweld ein holl gyrsiau athroniaeth

Archwilio ein cyrsiau

Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Three students sitting in a lecture hall.

Saesneg iaith a llenyddiaeth

Cewch archwilio amrywiaeth Llenyddiaeth Saesneg ar draws y rhychwant cronolegol, gan wneud cysylltiadau bywiog â phob ffurf ar ddiwylliant. Neu gallwch ddewis ymchwilio gallu ieithyddol y ddynoliaeth gyda sylfaen drylwyr ym mhob agwedd allweddol ar ddadansoddi iaith.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.