Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a datblygu’r mannau sy’n ein meithrin, gwella’r cymunedau sy’n ein llywio, datblygu’r sefydliadau sy’n ein rhwymo, a dylanwadu ar y bobl sy’n ein harwain. Ymunwch â ni a dilynwch yr hyn rydych yn angerddol amdano, rhowch hwb i'ch dyheadau academaidd a datblygwch eich proffil a'ch sgiliau proffesiynol.

rosette

Cydnabyddir gan y byd proffesiynol

Achredir yr ymweliadau yn llawn neu'n rhannol gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol (RGS), y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS).

star

Ar y brig

Rydym ymhlith y 100 o brifysgolion gorau yn y byd ar gyfer Daearyddiaeth (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yn ôl Pwnc 2022) ac yn yr 14eg safle ar gyfer cynllunio trefol a gwledig a thirwedd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2023).

tick

Symud eich gyrfa yn ei blaen yn gyflym

Roedd 98% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Cynllunio a Datblygu Trefol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Archwilio sut mae gwaith cynllunio’n llywio’r ffordd rydym yn byw, yn teithio, ac yn rhyngweithio â phobl a lleoedd, a dysgu sut gallwch chi ei newid er gwell.

Cynllunio a Datblygu Trefol gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Archwilio sut mae gwaith cynllunio’n llywio’r ffordd rydym yn byw, yn teithio, ac yn rhyngweithio â phobl a lleoedd, a dysgu sut gallwch chi ei newid er gwell.

Daearyddiaeth a Chynllunio Dynol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Archwilio natur newidiol gofod a lle, a helpu i ddatrys y prif broblemau cymdeithasol a datblygiadol sy’n effeithio ar gymunedau yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd.

Daearyddiaeth a Chynllunio Dynol gyda Blwyddyn Lleoli Proffesiynol (Achrededig) (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Archwilio natur newidiol gofod a lle, a helpu i ddatrys y prif broblemau cymdeithasol a datblygiadol sy’n effeithio ar gymunedau yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd.

Daearyddiaeth Ddynol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Ewch i’r afael â’r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd ac amgylcheddol sy’n effeithio ar sut a lle rydym yn byw.

Daearyddiaeth Ddynol gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Ewch i’r afael â’r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd ac amgylcheddol sy’n effeithio ar sut a lle rydym yn byw.

Ein fideos

Pam dewis yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio?

Clywch gan yr Athro Gill Bristow, ein Pennaeth Ysgol, am sut mae ein hymchwil yn llywio ein haddysgu, a beth sy’n gwneud yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio – a Chaerdydd – yn lle gwych i astudio ynddo.

Daearyddiaeth Ddynol - trawsnewid pobl a lleoedd

Astudiaeth o’n byd a’n perthynas â systemau, polisïau, diwylliannau ac ymddygiadau cymdeithasol yw Daearyddiaeth Ddynol. Ymchwilio, dadansoddi a helpu i ddatrys rhai o'r heriau byd-eang sy'n effeithio ar gymunedau ledled y byd.

Cynllunio ar gyfer yfory

Mae cynllunwyr yn chwarae rôl allweddol yn y gwaith o fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac yn lledu’r ffordd i ddyfodol cynaliadwy, hyfyw a bywiog. Rydym yn defnyddio meddwl beirniadol a gwybodaeth ymarferol i ddatrys problemau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol er mwyn mynd i'r afael â’r heriau mawr y mae cymdeithasau dynol a lleoedd yn eu hwynebu heddiw.

Roeddwn i wrth fy modd yn astudio Daearyddiaeth ar lefel Safon Uwch ac roeddwn i’n gwybod fy mod i eisiau ei astudio yn y brifysgol, ond roedd hefyd gennyf ddiddordeb mewn cynllunio. Mae amrywiaeth mor eang o fodiwlau’n cael eu cynnig. Yn benodol, rwyf wedi mwynhau’r modiwlau Trafnidiaeth Gynaliadwy, Lleoedd a Chynlluniau a Dinasoedd y Gellir Byw ynddynt. Roedd pob un ohonynt yn cynnwys posibiliadau gwahanol o ran asesiadau megis fideos a phosteri, ac yn cynnig ystod eang o bynciau ac astudiaethau maes, yn ogystal â’r cyfle i gasglu eich gwaith ymchwil eich hun.
Sophie Jones Daearyddiaeth Ddynol a Chynllunio (BSc) 2019

Mwy amdanom ni

Female students looking at plans

Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol

Mae pob un o’n rhaglenni ar gael gyda blwyddyn ar leoliad proffesiynol. Byddech yn cwblhau lleoliad cyflogedig yn eich trydedd flwyddyn, yn datblygu eich sgiliau proffesiynol a'ch gwybodaeth, cyn dychwelyd atom ar gyfer eich pedwaredd flwyddyn astudio, sef eich blwyddyn olaf.

Image of a silhouetted crane and work people against a sunset

Gwella eich cyflogadwyedd

Byddwn yn herio eich meddwl ac yn eich cyflwyno i safbwyntiau a gwybodaeth newydd, gan gynnwys rhoi’r sgiliau a'r hyder i chi ddilyn eich llwybr eich hun.

Mae'n bwnc cyffrous sy'n ymdrin â materion pwysig yn y byd real, ac yn unigryw mae'n cyfuno elfennau o ddaearyddiaeth a chynllunio. Y cyfle i gwblhau blwyddyn ar leoliad gyda thâl yn ystod y cwrs oedd beth a'm denodd yn benodol i Brifysgol Caerdydd, yn ogystal â'r cyfleusterau addysgu a dysgu rhagorol. Mae Caerdydd yn brifddinas sy'n esblygu gydag enghreifftiau go iawn o gynllunio'r gorffennol a'r presennol ar stepen y drws!
Robert Blake Cynllunio a Datblygu Trefol (BSc) 2021

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

academic-school
Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Bird's eye view of a beautiful landscape

Gwyddorau'r ddaear a’r amgylchedd

Dysgwch sut i warchod ein planed am genedlaethau i ddod. P'un a ydych chi'n dewis astudio daearyddiaeth, daeareg neu wyddor cynaliadwyedd amgylcheddol, byddwch chi'n ennill gwybodaeth a sgiliau gwyddonol i effeithio ar ddatblygiadau a phenderfyniadau amgylcheddol allweddol.

Underwater species survey in Samos

Daearyddiaeth (Ffisegol)

Archwiliwch y tirweddau, yr hinsawdd a'r prosesau ffisegol deinamig sy'n siapio wyneb y Ddaear. Gallwch ddewis canolbwyntio ar yr heriau byd-eang sy'n wynebu ein cefnforoedd neu'r effaith y mae bodau dynol yn ei chael ar ein planed a sut y gallwn symud tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am gasgliadau neu benderfyniadau gan drydydd partïon yn sgîl data’r Asiantaeth. Data o'r Arolwg Hynt Graddedigion diweddaraf ar gyfer 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.