Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a datblygu’r mannau sy’n ein meithrin, gwella’r cymunedau sy’n ein llywio, datblygu’r sefydliadau sy’n ein rhwymo, a dylanwadu ar y bobl sy’n ein harwain. Ymunwch â ni a dilynwch yr hyn rydych yn angerddol amdano, rhowch hwb i'ch dyheadau academaidd a datblygwch eich proffil a'ch sgiliau proffesiynol.

rosette

Cydnabyddir gan y byd proffesiynol

Achredir yr ymweliadau yn llawn neu'n rhannol gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol (RGS), y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS).

star

Ar y brig

Rydym yn y 7fed safle ar gyfer Cynllunio Trefol a Gwledig a Thirwedd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2020) ac ymhlith y 100 o brifysgolion gorau yn y byd ar gyfer Daearyddiaeth (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yn ôl Pwnc 2020).

tick

Symud eich gyrfa yn ei blaen yn gyflym

Roedd 99% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Cynllunio a Datblygu Trefol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Archwilio sut mae gwaith cynllunio’n llywio’r ffordd rydym yn byw, yn teithio, ac yn rhyngweithio â phobl a lleoedd, a dysgu sut gallwch chi ei newid er gwell.

Cynllunio a Datblygu Trefol gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Archwilio sut mae gwaith cynllunio’n llywio’r ffordd rydym yn byw, yn teithio, ac yn rhyngweithio â phobl a lleoedd, a dysgu sut gallwch chi ei newid er gwell.

Daearyddiaeth a Chynllunio Dynol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Archwilio natur newidiol gofod a lle a helpu i ddatrys y prif broblemau cymdeithasol a datblygiadol sy’n effeithio ar gymunedau yn y DU a ledled y byd.

Daearyddiaeth a Chynllunio Dynol gyda Blwyddyn Lleoli Proffesiynol (Achrededig) (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Archwilio natur newidiol gofod a lle a helpu i ddatrys y prif broblemau cymdeithasol a datblygiadol sy’n effeithio ar gymunedau yn y DU a ledled y byd.

Daearyddiaeth Ddynol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mynd i’r afael â’r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd ac amgylcheddol cyfoes a byd-eang sy’n effeithiol ar sut a ble rydym yn byw.

Daearyddiaeth Ddynol gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mynd i’r afael â’r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd ac amgylcheddol cyfoes a byd-eang sy’n effeithiol ar sut a ble rydym yn byw.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Beth y gallwch ei ddisgwyl fel myfyriwr gyda ni?

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau Daearyddiaeth Ddynol a Chynllunio israddedig, sut rydym yn addysgu, yr hyn y byddwch yn ei ddysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Daearyddiaeth Ddynol - trawsnewid pobl a lleoedd

Astudiaeth o’n byd a’n perthynas â systemau, polisïau, diwylliannau ac ymddygiadau cymdeithasol yw Daearyddiaeth Ddynol. Ymchwilio, dadansoddi a helpu i ddatrys rhai o'r heriau byd-eang sy'n effeithio ar gymunedau ledled y byd.

Ein hymagwedd

Rydym yn defnyddio meddwl beirniadol a gwybodaeth ymarferol wrth ddatrys problemau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol i fynd i’r afael â’r heriau mawr mae cymdeithasau dynol a lleoedd yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

Dylech nodi: Ers ffilmio, rydyn ni wedi croesawu Pennaeth Ysgol newydd ac mae staff wedi newid rolau ond bydd y ffilm hon yn dal i roi cipolwg i chi ar bwy ydyn ni a beth rydyn ni'n ei wneud.

Roeddwn i wrth fy modd yn astudio Daearyddiaeth ar lefel Safon Uwch ac roeddwn i’n gwybod fy mod i eisiau ei astudio yn y brifysgol, ond roedd hefyd gennyf ddiddordeb mewn cynllunio. Mae amrywiaeth mor eang o fodiwlau’n cael eu cynnig. Yn benodol, rwyf wedi mwynhau’r modiwlau Trafnidiaeth Gynaliadwy, Lleoedd a Chynlluniau a Dinasoedd y Gellir Byw ynddynt. Roedd pob un ohonynt yn cynnwys posibiliadau gwahanol o ran asesiadau megis fideos a phosteri, ac yn cynnig ystod eang o bynciau ac astudiaethau maes, yn ogystal â’r cyfle i gasglu eich gwaith ymchwil eich hun.
Sophie Jones BSc Daearyddiaeth Ddynol a Chynllunio

Mwy amdanom ni

Female students looking at plans

Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol

Mae pob un o’n rhaglenni ar gael gyda blwyddyn ar leoliad proffesiynol. Byddech yn cwblhau lleoliad cyflogedig yn eich trydedd flwyddyn, yn datblygu eich sgiliau proffesiynol a'ch gwybodaeth, cyn dychwelyd atom ar gyfer eich pedwaredd flwyddyn astudio, sef eich blwyddyn olaf.

New York

Mynnwch gipolwg ar y byd go iawn

Mae ein hymweliadau astudio maes â chymhorthdal yn golygu y gallwch chi brofi a dod i gysylltiad â materion cymdeithasol ac economaidd sy’n effeithio ar leoedd go iawn, a hynny mewn lleoliad byw. Mae’r ymweliadau astudio maes, ar y cyd â chyfleoedd rhithwir, yn trin a thrafod cyd-destunau lleol a rhyngwladol fel ei gilydd.

Mae'r holl staff yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio’n gyfeillgar iawn ac mae'n hawdd mynd atynt. Rwyf yn cael fy atgoffa drwy'r amser nad oes cwestiwn rhy fach i'w ofyn! Mae bob amser ffordd o leisio pryderon am fodiwl neu pan mae angen cael gafael ar adnoddau, ac mae natur ymatebol yr Ysgol wedi bod yn help mawr o ran cefnogi fy astudiaethau drwy gydol fy ngradd.
Robert Blake BSc Cynllunio a Datblygu Trefol

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Profiad campws diogel ar gyfer 2020/21

Rydym wrthi'n rhoi mesurau amddiffynnol ar waith i sicrhau bod eich amser gyda ni’n ddiogel ac yn bleserus yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os byddwch yn cyrraedd ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Camau nesaf

academic-school

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Bird's eye view of a beautiful landscape

Gwyddorau'r ddaear a’r amgylchedd

Dysgwch sut i warchod ein planed am genedlaethau i ddod. P'un a ydych chi'n dewis astudio daearyddiaeth, daeareg neu wyddor cynaliadwyedd amgylcheddol, byddwch chi'n ennill gwybodaeth a sgiliau gwyddonol i effeithio ar ddatblygiadau a phenderfyniadau amgylcheddol allweddol.

Underwater species survey in Samos

Daearyddiaeth (Ffisegol)

Mae Daearyddiaeth yn ceisio deall lle mae pethau i'w cael, pam maen nhw yno, a sut maen nhw'n datblygu ac yn newid dros amser. Mae daearyddwyr ffisegol yn archwilio hinsawdd, tirweddau naturiol a phrosesau wyneb y Ddaear, o rewlifiant i ddiffeithdir.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.