Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a datblygu’r mannau sy’n ein meithrin, gwella’r cymunedau sy’n ein llywio, datblygu’r sefydliadau sy’n ein rhwymo, a dylanwadu ar y bobl sy’n ein harwain. Ymunwch â ni a dilynwch yr hyn rydych yn angerddol amdano, rhowch hwb i'ch dyheadau academaidd a datblygwch eich proffil a'ch sgiliau proffesiynol.

rosette

Cydnabyddir gan y byd proffesiynol

Achredir yr ymweliadau yn llawn neu'n rhannol gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol (RGS), y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS).

star

Ar y brig

Rydym ymhlith y 100 o brifysgolion gorau yn y byd ar gyfer Daearyddiaeth (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yn ôl Pwnc 2022) ac yn yr 14eg safle ar gyfer cynllunio trefol a gwledig a thirwedd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2023).

tick

Symud eich gyrfa yn ei blaen yn gyflym

92% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs. (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Cynllunio a Datblygu Trefol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Archwilio sut mae gwaith cynllunio’n llywio’r ffordd rydym yn byw, yn teithio, ac yn rhyngweithio â phobl a lleoedd, a dysgu sut gallwch chi ei newid er gwell.

Cynllunio a Datblygu Trefol gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Archwilio sut mae gwaith cynllunio’n llywio’r ffordd rydym yn byw, yn teithio, ac yn rhyngweithio â phobl a lleoedd, a dysgu sut gallwch chi ei newid er gwell.

Daearyddiaeth a Chynllunio Dynol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Archwilio natur newidiol gofod a lle, a helpu i ddatrys y prif broblemau cymdeithasol a datblygiadol sy’n effeithio ar gymunedau yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd.

Daearyddiaeth a Chynllunio Dynol gyda Blwyddyn Lleoli Proffesiynol (Achrededig) (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Archwilio natur newidiol gofod a lle, a helpu i ddatrys y prif broblemau cymdeithasol a datblygiadol sy’n effeithio ar gymunedau yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd.

Daearyddiaeth Ddynol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Ewch i’r afael â’r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd ac amgylcheddol sy’n effeithio ar sut a lle rydym yn byw.

Daearyddiaeth Ddynol gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Ewch i’r afael â’r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd ac amgylcheddol sy’n effeithio ar sut a lle rydym yn byw.

Ein fideos

Daearyddiaeth Ddynol - trawsnewid pobl a lleoedd

Astudiaeth o’n byd a’n perthynas â systemau, polisïau, diwylliannau ac ymddygiadau cymdeithasol yw Daearyddiaeth Ddynol. Ymchwilio, dadansoddi a helpu i ddatrys rhai o'r heriau byd-eang sy'n effeithio ar gymunedau ledled y byd.

Cynllunio ar gyfer yfory

Mae cynllunwyr yn chwarae rôl allweddol yn y gwaith o fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac yn lledu’r ffordd i ddyfodol cynaliadwy, hyfyw a bywiog. Rydym yn defnyddio meddwl beirniadol a gwybodaeth ymarferol i ddatrys problemau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol er mwyn mynd i'r afael â’r heriau mawr y mae cymdeithasau dynol a lleoedd yn eu hwynebu heddiw.

Rydw i wir yn mwynhau natur annibynnol ac ymlaciol fy astudiaethau; nid ydym yn cael ein llethu gan ddarlithoedd dwys, ac nid ydym ychwaith yn cael ein hesgeuluso. Mae cydbwysedd perffaith o dderbyn y dysgu a’r gefnogaeth graidd, angenrheidiol, ond yn y cyfamser cael y rhyddid i archwilio a dysgu drosom ein hunain.
Zohra Wardak Daearyddiaeth Ddynol (BSc)

Mwy amdanom ni

Image of a student in front of a laptop

Ein cyrsiau achrededig

Mae ein hymrwymiad i gynhyrchu gwybodaeth sy'n helpu i lunio llefydd, pobl a pholisïau wedi arwain at ein rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig yn cael eu hachredu gan ystod o gyrff allanol.

Image of a silhouetted crane and work people against a sunset

Gwella eich cyflogadwyedd

Byddwn yn herio eich meddwl ac yn eich cyflwyno i safbwyntiau a gwybodaeth newydd, gan gynnwys rhoi’r sgiliau a'r hyder i chi ddilyn eich llwybr eich hun.

Mae'n bwnc cyffrous sy'n ymdrin â materion pwysig yn y byd real, ac yn unigryw mae'n cyfuno elfennau o ddaearyddiaeth a chynllunio. Y cyfle i gwblhau blwyddyn ar leoliad gyda thâl yn ystod y cwrs oedd beth a'm denodd yn benodol i Brifysgol Caerdydd, yn ogystal â'r cyfleusterau addysgu a dysgu rhagorol. Mae Caerdydd yn brifddinas sy'n esblygu gydag enghreifftiau go iawn o gynllunio'r gorffennol a'r presennol ar stepen y drws!
Robert Blake Cynllunio a Datblygu Trefol (BSc) 2021

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

academic-school
Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Bird's eye view of a beautiful landscape

Gwyddorau'r ddaear a’r amgylchedd

Dysgwch sut i warchod ein planed am genedlaethau i ddod. P'un a ydych chi'n dewis astudio daearyddiaeth, daeareg neu wyddor cynaliadwyedd amgylcheddol, byddwch chi'n ennill gwybodaeth a sgiliau gwyddonol i effeithio ar ddatblygiadau a phenderfyniadau amgylcheddol allweddol.

Underwater species survey in Samos

Daearyddiaeth (Ffisegol)

Archwiliwch y tirweddau, yr hinsawdd a'r prosesau ffisegol deinamig sy'n siapio wyneb y Ddaear. Gallwch ddewis canolbwyntio ar yr heriau byd-eang sy'n wynebu ein cefnforoedd neu'r effaith y mae bodau dynol yn ei chael ar ein planed a sut y gallwn symud tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.