Ewch i’r prif gynnwys

P'un a ydych yn chwilio am gyngor ar iechyd a lles, paratoi ar gyfer eich dyfodol, rheoli arian neu fyw yng Nghaerdydd, bydd ein staff cymorth arbenigol, ymroddedig wrth law i'ch cefnogi.

Rydym hefyd wedi datblygu gwasanaethau ar-lein 24 awr ac oriau agor estynedig fel y gall pob myfyriwr, gan gynnwys y rhai sydd wedi'u lleoli ym Mharc y Mynydd Bychan, ein dysgwyr o bell a pbawb sydd ar leoliad neu'n astudio dramor, gael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnynt, pryd bynnag y bydd ei angen arnynt.

Iechyd a Lles

Gwybodaeth, gwasanaethau cefnogi a digwyddiadau i'ch helpu i reoli eich iechyd emosiynol, meddyliol a chorfforol.

Smartphone and pen resting on an open notebook

Cyngor ac arian

Cefnogaeth gydag arian, bwrsariaethau, ffioedd, benthyciadau, dyledion, gofal plant, llety, materion academaidd a materion lles arall.

Languages for All student reading book in Students' Union

Anabledd a Dyslecsia

Y gwahanol wasanaethau ac opsiynau cefnogi ar gyfer myfyrwyr sydd ag anabledd hir dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol (SpLD).

International Badges

Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol wedi'i neilltuo ar gyfer lles myfyrwyr rhyngwladol ac yn rhoi arweiniad a gwybodaeth am ystod eang o faterion anacademaidd gan gynnwys mewnfudo a fisâu.

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydym yn cydnabod y gall amgylchiadau personol effeithio ar eich penderfyniad i wneud cais i'r brifysgol a hefyd y gall amgylchiadau newid yn ystod eich cwrs.

Cynllun Mentora Myfyrwyr

Mae myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn cael cyngor cyfredol, perthnasol gan eu cyfoedion tra bod y cynghorwyr yn derbyn sgiliau cyflogadwyedd pwysig.

Eight smiling people - seven of whom are students - standing in two rows and wearing red sweatshirts that say 'Residences Life',

Tîm Bywyd Preswylfeydd

Mae’r Tîm Bywyd Preswyl wedi ymrwymo i wella profiad myfyrwyr. Gan helpu i greu cymuned o fewn preswylfeydd lle mae myfyrwyr yn teimlo eu bod yn perthyn ac yn cael eu cynnwys.

people walking in corridor blurred colours

Dilyn eich crefydd

Mae gan Gaerdydd hanes cryf o amrywiaeth o ran ffydd a diwylliant, ac mae'n croesawu myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd.

Boy smiling as he wears a pair of headphone

Canolfan Gofal Dydd

Yn croesawu plant myfyrwyr a staff, rhwng deg wythnos a phum mlwydd oed.

Cysylltwch â ni

Mae gennym flog hefyd, Eich Bywyd fel Myfyriwr, Gyda Chefnogaeth, sy'n cwmpasu pob math o bynciau, gan gynnwys astudio, gyrfaoedd, iechyd a lles, byw yng Nghaerdydd a'r DU, materion ariannol a mwy.

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Cathays)