Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogi a lles myfyrwyr

Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i’ch helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar eich bywyd fel myfyriwr.

Darperir Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ar Gampws Cathays a Champws Parc y Mynydd Bychan. Rydym yn cynnig cyngor diduedd, anfeirniadol a chyfrinachol am amrywiaeth eang o faterion yn rhad ac am ddim.

Cyngor ac arian

Cyngor ac arian

Cefnogaeth gydag arian, bwrsariaethau, ffioedd, benthyciadau, dyledion, gofal plant, llety, materion academaidd a materion lles arall.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rydym yn darparu cefnogaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd drwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl graddio.

Iechyd a Lles

Iechyd a Lles

Gwybodaeth, gwasanaethau cefnogi a digwyddiadau i'ch helpu i reoli eich iechyd emosiynol, meddyliol a chorfforol.

Y Feithrinfa

Y Feithrinfa

Mae'r Feithrinfa'n croesawu plant myfyrwyr a staff, rhwng 10 wythnos oed a phum mlwydd oed.

Anabledd a Dyslecsia

Anabledd a Dyslecsia

Y gwahanol wasanaethau ac opsiynau cefnogi ar gyfer myfyrwyr sydd ag anabledd hir dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol (SpLD).

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydym yn cydnabod y gall amgylchiadau personol effeithio ar eich penderfyniad i wneud cais i'r brifysgol a hefyd y gall amgylchiadau newid yn ystod eich cwrs.

Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol

Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol wedi'i neilltuo ar gyfer lles myfyrwyr rhyngwladol ac yn rhoi arweiniad a gwybodaeth am ystod eang o faterion anacademaidd gan gynnwys mewnfudo a fisâu.

Dilyn eich crefydd

Dilyn eich crefydd

Mae gan Gaerdydd hanes cryf o amrywiaeth o ran ffydd a diwylliant, ac mae'n croesawu myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd.

Cynllun Mentora Myfyrwyr

Cynllun Mentora Myfyrwyr

Mae myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn cael cyngor cyfredol, perthnasol gan eu cyfoedion tra bod y cynghorwyr yn derbyn sgiliau cyflogadwyedd pwysig.

Tîm Bywyd Preswylfeydd

Tîm Bywyd Preswylfeydd

Mae’r Tîm Bywyd Preswyl wedi ymrwymo i wella profiad myfyrwyr. Gan helpu i greu cymuned o fewn preswylfeydd lle mae myfyrwyr yn teimlo eu bod yn perthyn ac yn cael eu cynnwys.

Cysylltwch â ni

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Cathays)

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Parc y Mynydd Bychan)

Ymholiadau Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol