Ewch i’r prif gynnwys

Ein Hysgol

Mae’r Ysgol Deintyddiaeth wedi’i lleoli yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol yng nghampws Parc y Mynydd Bychan Prifysgol Caerdydd, safle 53 erw yr ydym yn ei rannu ag Ysbyty Athrofaol Cymru. Dyma lle mae’r rhan fwyaf o’n haddysgu clinigol yn digwydd. Rydym ni'n dal i fod yn ysgol ddeintyddol gymharol fach. Yn ein barn ni, mae hynny’n helpu i hwyluso ymdeimlad cyfeillgar a chefnogol o gymuned sy'n sicrhau bod ein myfyrwyr yn llwyddo.

Gan mai ni yw’r unig Ysbyty Deintyddol yng Nghymru bydd gennych gyfle i wasanaethu a rheoli cleifion o bob oedran a chefndir, sydd ag amrywiaeth eang o glefydau deintyddol, gan gynnwys rhai o’r canserau geneuol mwyaf anarferol.

Rydyn ni'n lwcus yng Nghaerdydd; mae Ysbyty Athrofaol Cymru yn cynnwys ei Ysbyty Deintyddol ei hun sy'n cynnig opsiynau triniaeth pwrpasol a meysydd arbenigedd na allwch ddod o hyd iddynt mewn sawl ardal arall yng Nghymru. Mae'n golygu eich bod chi'n dod i gysylltiad â chymaint mwy o bethau nag y gallech chi mewn man arall. Mae’n werth chweil gweld y gwahaniaeth go iawn y gallwn ei wneud i gleifion a’u teuluoedd.
Elana Phillips Myfyriwr Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol israddedig

Pam y dylech astudio gyda ni

telescope

Cyfleusterau

Mae'r ystafell efelychu yn yr Ysgol Ddeintyddol, sy’n werth £2.2 miliwn, o'r radd flaenaf a bydd y profiad dysgu rydych yn ei gael yno yn eich paratoi'n berffaith ar gyfer rhoi gofal deintyddol i gleifion mewn clinigau modern.

location

Lleoliad

Rydym wedi ein lleoli ym mhrifddinas Cymru, ac ar ben hynny mae adeilad Ysbyty ac Ysgol Deintyddol y Brifysgol wedi'i leoli ar y campws gofal iechyd mwyaf yn y wlad, felly byddwch yn cael hyfforddiant mewn amgylchedd clinigol cyfannol o gychwyn cyntaf eich cwrs.

certificate

Cyllid

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer myfyrwyr BSc Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol a myfyrwyr DipHE Hylendid Deintyddol. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw.

briefcase

Cyflogadwyedd

Mae gennym un o’r cofnodion cyflogadwyedd gorau ymhlith ysgolion deintyddol y Deyrnas Unedig sy’n cystadlu â ni, gyda 100% o'n graddedigion BDS yn cael lleoliad Hyfforddiant Sylfaenol Deintyddol yn 2019.

rosette

Ystadegau

Mae ein hystadegau’n dweud y cyfan! Rydym ymhlith y 3 gorau ar gyfer deintyddiaeth yn y DU yn ôl The Complete University Guide 2020 ac ymhlith y 50 gorau yn fyd-eang ar gyfer Deintyddiaeth yn ôl Rhestr Ryngwladol QS ar gyfer 2020.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Hylendid Deintyddol (DipHE)

Amser llawn, 2 blwyddyn

Mae ein cwrs Hylendid Deintyddol, sy’n cael ei gyflwyno yn unig ysgol ddeintyddol Cymru, wedi’i achredu gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Llawfeddygaeth ddeintyddol (BDS)

Amser llawn, 5 blwyddyn

Mae ein rhaglen BDS yn cael ei chyflwyno yn yr unig ysgol ddeintyddol yng Nghymru, gyda’r cyfleusterau hyfforddi diweddaraf a ffocws ar weithio gyda chleifion go iawn.

Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein cwrs Hylendid a Therapi Deintyddol, sy’n cael ei gyflwyno yn unig ysgol ddeintyddol Cymru, wedi’i achredu gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Ein sgyrsiau

Cyflwyniad i astudio deintyddiaeth, hylendid deintyddol a therapi deintyddol

Mae’r Athro Mike Lewis yn cynnig cipolwg ar y profiad o astudio Deintyddiaeth, Hylendid Deintyddol a Therapi Deintyddol yng Nghaerdydd; gan gynnwys awgrymiadau ar sut i wneud cais, beth sy’n digwydd gyda’n proses ddewis a sut i gael rhagor o wybodaeth.

Astudio deintyddiaeth

Mae ein myfyrwyr yn trafod y profiad o astudio deintyddiaeth yn yr unig Ysgol Ddeintyddol yng Nghymru. Ar ddiwedd y rhaglen 5 mlynedd hon bydd gennych y wybodaeth, y sgiliau a’r ymddygiad sydd eu hangen arnoch i gofrestru gyda’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC). Bydd hyn yn eich galluogi i gwblhau eich blwyddyn Hyfforddiant Sylfaenol Deintyddol (DFT) ac ymuno â’r byd deintyddiaeth proffesiynol.

Astudio therapi deintyddol a hylendid deintyddol

Mae ein myfyrwyr yn trafod y profiad o astudio therapi deintyddol a hylendid deintyddol yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd ein cwrs Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol yn eich galluogi i gymhwyso i arfer fel hylenydd neu therapydd gan ei fod wedi’i gydnabod gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Prawf Tueddfryd Clinigol y Brifysgol (UCAT)

Os ydych chi'n ystyried gwneud cais i astudio Deintyddiaeth mae'r fideo byr hwn yn cynnig cyngor swyddogol ar y ffordd orau o fynd ati i baratoi i sefyll yr UCAT; prawf derbyn a ddefnyddir yn y broses ddethol gan ysgolion meddygol a deintyddol y DU. Mae'n dangos yr adnoddau sydd ar gael i'ch helpu i baratoi ac mae'n awgrymu amserlen fras i chi. Gallwch gyfeirio at ddyddiadau pwysig ar gyfer UCAT yma.

Cyfleusterau a lleoliadau

Profiad ymarferol

Gan mai ni yw’r unig Ysbyty Deintyddol yng Nghymru bydd gennych gyfle i wasanaethu a rheoli grŵp amrywiol o gleifion sydd ag amrywiaeth eang o glefydau deintyddol.

Mae sgiliau clinigol yn cael eu datblygu yn y labordy sgiliau clinigol modern sy’n efelychu’r profiad clinigol go iawn, ac yn rhoi cyfle i chi ymarfer a pharatoi ar gyfer rhoi gofal i gleifion. Bydd hyn yn cefnogi eich dealltwriaeth o sut mae eich rôl yn ffitio i mewn i’r tîm deintyddol. Byddwch chi'n cael eich addysgu gan dîm ymroddedig o staff clinigol academaidd ac ymgynghorwyr yn yr ysbyty deintyddol a staff clinigol sy'n gweithio yn yr amgylchedd gofal sylfaenol.

Mae gan Brifysgol Caerdydd gyfleusterau Pennau Lledrithiol rhagorol. Byddwch yn dechrau eu defnyddio ym Mlwyddyn 2 a thrwy’r cwrs hyd at Flwyddyn 4. Mae sesiynau galw heibio ar gael hefyd os hoffech ehangu eich sgiliau clinigol. Un nodwedd unigryw o fy rhaglen ym mlwyddyn 1 yw eich bod yn cael mynediad at y ganolfan anatomeg sy’n golygu eich bod chi’n cael y cyfle i ddysgu am anatomeg â chelanedd yn hytrach na thrwy werslyfr. Nid oes llawer o ysgolion deintyddol yn gallu cynnig hyn.
Emily Fell Myfyriwr Deintyddiaeth (BDS) israddedig

Rhagor o wybodaeth

Mae gennym un o’r cofnodion cyflogadwyedd uchaf ymhlith yr ysgolion deintyddol yn y Deyrnas Unedig sy’n cystadlu â ni

Ein cyrsiau

Rydym yn cynnig cyfleoedd hyfforddi israddedig i fyfyrwyr deintyddiaeth, hylendid deintyddol a therapi deintyddol.

Tissue engineering and regenerative medicine is an inter-disciplinary research field, combining life sciences, biomaterials and engineering, with an aim to regenerate, repair or replace damaged and diseased cells, tissues or organs.

Ein hymchwil

Mae ein hymchwil fyd-enwog yn cynnig ffyrdd o wella iechyd a lles cymdeithas.

studentghana

Cyfleoedd byd-eang

Cewch wella eich profiad myfyriwr ar lefel ryngwladol drwy ddilyn cynlluniau astudio, gweithio a gwirfoddoli amrywiol, sydd ar gael ym mhedwar ban byd.

Twitter logo

Twitter

Dysgwch am y diweddaraf yn yr Ysgol Deintyddiaeth drwy ein dilyn ni ar Twitter.

Yr hyn sy’n arbennig am Gaerdydd yw’r cyfuniad prin o gyfleusterau ardderchog a staff gwybodus a chyfeillgar. Ceir ymdeimlad teuluol go iawn, sy’n ein helpu i roi profiad dysgu heb ei ail i fyfyrwyr, sydd yn ei dro yn ein galluogi ni i gyd i fwynhau’r hyn rydym yn ei wneud.
Emyr Meek Myfyriwr Deintyddiaeth (BDS) israddedig

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os byddwch yn cyrraedd ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Y camau nesaf

academic-school

Polisïau derbyn

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses gwneud cais.

Lawrlwytho ein llyfryn

Manylion ein rhaglenni deintyddiaeth israddedig sy’n dechrau yn 2020/2021.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth sydd angen i chi ei wybod am wneud cais i astudio gyda ni.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.