Ewch i’r prif gynnwys

Ein Hysgol

Mae’r Ysgol Deintyddiaeth wedi’i lleoli yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol yng nghampws Parc y Mynydd Bychan Prifysgol Caerdydd, safle 53 erw yr ydym yn ei rannu ag Ysbyty Athrofaol Cymru. Dyma lle mae’r rhan fwyaf o’n haddysgu clinigol yn digwydd. Rydym ni'n dal i fod yn ysgol ddeintyddol gymharol fach. Yn ein barn ni, mae hynny’n helpu i hwyluso ymdeimlad cyfeillgar a chefnogol o gymuned sy'n sicrhau bod ein myfyrwyr yn llwyddo.

Gan mai ni yw’r unig Ysbyty Deintyddol yng Nghymru bydd gennych gyfle i wasanaethu a rheoli cleifion o bob oedran a chefndir, sydd ag amrywiaeth eang o glefydau deintyddol, gan gynnwys rhai o’r canserau geneuol mwyaf anarferol.

Rydyn ni'n lwcus yng Nghaerdydd; mae Ysbyty Athrofaol Cymru yn cynnwys ei Ysbyty Deintyddol ei hun sy'n cynnig opsiynau triniaeth pwrpasol a meysydd arbenigedd na allwch ddod o hyd iddynt mewn sawl ardal arall yng Nghymru. Mae'n golygu eich bod chi'n dod i gysylltiad â chymaint mwy o bethau nag y gallech chi mewn man arall. Mae’n werth chweil gweld y gwahaniaeth go iawn y gallwn ei wneud i gleifion a’u teuluoedd.
Elana Phillips Myfyriwr Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol israddedig

Pam y dylech astudio gyda ni

telescope

Cyfleusterau

Mae'r ystafell efelychu yn yr Ysgol Ddeintyddol, sy’n werth £2.2 miliwn, o'r radd flaenaf a bydd y profiad dysgu rydych yn ei gael yno yn eich paratoi'n berffaith ar gyfer rhoi gofal deintyddol i gleifion mewn clinigau modern.

location

Lleoliad

Rydym wedi ein lleoli ym mhrifddinas Cymru, ac ar ben hynny mae adeilad Ysbyty ac Ysgol Deintyddol y Brifysgol wedi'i leoli ar y campws gofal iechyd mwyaf yn y wlad, felly byddwch yn cael hyfforddiant mewn amgylchedd clinigol cyfannol o gychwyn cyntaf eich cwrs.

notepad

Cynnig

Fel rhan o'n cynnig i chi, os byddwch yn ein dewis ni fel eich dewis cadarn rydym yn addo cadw eich lle ar gyfer y flwyddyn ganlynol os byddwch yn methu â chael graddau eich cynnig, er mwyn eich galluogi i ailsefyll eich arholiadau.

certificate

Cyllid

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer myfyrwyr BSc Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol a myfyrwyr DipHE Hylendid Deintyddol. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw.

briefcase

Cyflogadwyedd

Mae gennym un o’r cofnodion cyflogadwyedd gorau ymhlith ysgolion deintyddol y Deyrnas Unedig sy’n cystadlu â ni, gyda 100% o'n graddedigion BDS yn cael lleoliad Hyfforddiant Sylfaenol Deintyddol yn 2019.

rosette

Ystadegau

Mae ein hystadegau’n dweud y cyfan! Rydym ymhlith y 3 gorau ar gyfer deintyddiaeth yn y DU yn ôl The Complete University Guide 2020 ac ymhlith y 50 gorau yn fyd-eang ar gyfer Deintyddiaeth yn ôl Rhestr Ryngwladol QS ar gyfer 2020.

Cyrsiau

Hylendid Deintyddol (DipHE)

Amser llawn, 2 blwyddyn

Mae ein cwrs Hylendid Deintyddol, sy’n cael ei gyflwyno yn unig ysgol ddeintyddol Cymru, wedi’i achredu gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Llawfeddygaeth ddeintyddol (BDS)

Amser llawn, 5 blwyddyn

Mae ein rhaglen BDS yn cael ei chyflwyno yn yr unig ysgol ddeintyddol yng Nghymru, gyda’r cyfleusterau hyfforddi diweddaraf a ffocws ar weithio gyda chleifion go iawn.

Llawfeddygaeth Ddeintyddol gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BDS)

Amser llawn, 6 blwyddyn

Mae hon yn rhaglen chwe blynedd, gan gynnwys blwyddyn sylfaen, sy’n rhoi cyfle i chi sicrhau cymhwyster BDS, hyd yn oed os nad ydych wedi dewis y pynciau gwyddoniaeth sy’n ofynnol ar gyfer y rhaglen bum mlynedd.

Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein cwrs Hylendid a Therapi Deintyddol, sy’n cael ei gyflwyno yn unig ysgol ddeintyddol Cymru, wedi’i achredu gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Ein sgyrsiau

Cyflwyniad i astudio deintyddiaeth, hylendid deintyddol a therapi deintyddol

Mae’r Athro Mike Lewis yn cynnig cipolwg ar y profiad o astudio Deintyddiaeth, Hylendid Deintyddol a Therapi Deintyddol yng Nghaerdydd; gan gynnwys awgrymiadau ar sut i wneud cais, beth sy’n digwydd gyda’n proses ddewis a sut i gael rhagor o wybodaeth.

Astudio deintyddiaeth

Mae ein myfyrwyr yn trafod y profiad o astudio deintyddiaeth yn yr unig Ysgol Ddeintyddol yng Nghymru. Ar ddiwedd y rhaglen 5 mlynedd hon bydd gennych y wybodaeth, y sgiliau a’r ymddygiad sydd eu hangen arnoch i gofrestru gyda’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC). Bydd hyn yn eich galluogi i gwblhau eich blwyddyn Hyfforddiant Sylfaenol Deintyddol (DFT) ac ymuno â’r byd deintyddiaeth proffesiynol.

Astudio therapi deintyddol a hylendid deintyddol

Mae ein myfyrwyr yn trafod y profiad o astudio therapi deintyddol a hylendid deintyddol yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd ein cwrs Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol yn eich galluogi i gymhwyso i arfer fel hylenydd neu therapydd gan ei fod wedi’i gydnabod gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Prawf Tueddfryd Clinigol y Brifysgol (UCAT)

Os ydych chi'n ystyried gwneud cais i astudio Deintyddiaeth mae'r fideo byr hwn yn cynnig cyngor swyddogol ar y ffordd orau o fynd ati i baratoi i sefyll yr UCAT; prawf derbyn a ddefnyddir yn y broses ddethol gan ysgolion meddygol a deintyddol y DU. Mae'n dangos yr adnoddau sydd ar gael i'ch helpu i baratoi ac mae'n awgrymu amserlen fras i chi. Gallwch gyfeirio at ddyddiadau pwysig ar gyfer UCAT yma.

Cyfleusterau a lleoliadau

Profiad ymarferol

Gan mai ni yw’r unig Ysbyty Deintyddol yng Nghymru bydd gennych gyfle i wasanaethu a rheoli grŵp amrywiol o gleifion sydd ag amrywiaeth eang o glefydau deintyddol.

Mae sgiliau clinigol yn cael eu datblygu yn y labordy sgiliau clinigol modern sy’n efelychu’r profiad clinigol go iawn, ac yn rhoi cyfle i chi ymarfer a pharatoi ar gyfer rhoi gofal i gleifion. Bydd hyn yn cefnogi eich dealltwriaeth o sut mae eich rôl yn ffitio i mewn i’r tîm deintyddol. Byddwch chi'n cael eich addysgu gan dîm ymroddedig o staff clinigol academaidd ac ymgynghorwyr yn yr ysbyty deintyddol a staff clinigol sy'n gweithio yn yr amgylchedd gofal sylfaenol.

Mae gan Brifysgol Caerdydd gyfleusterau Pennau Lledrithiol rhagorol. Byddwch yn dechrau eu defnyddio ym Mlwyddyn 2 a thrwy’r cwrs hyd at Flwyddyn 4. Mae sesiynau galw heibio ar gael hefyd os hoffech ehangu eich sgiliau clinigol. Un nodwedd unigryw o fy rhaglen ym mlwyddyn 1 yw eich bod yn cael mynediad at y ganolfan anatomeg sy’n golygu eich bod chi’n cael y cyfle i ddysgu am anatomeg â chelanedd yn hytrach na thrwy werslyfr. Nid oes llawer o ysgolion deintyddol yn gallu cynnig hyn.
Emily Fell Myfyriwr Deintyddiaeth (BDS) israddedig

Eich gyrfa

Rydym yn falch bod 100% o'n myfyrwyr naill ai mewn gwaith neu mewn astudiaethau pellach chwe mis ar ôl cymhwyso ar gyfer pob un o'n cyrsiau. (Cofnod Pen Taith Ymadawyr AB Unistats).

Ar ôl cymhwyso fel gweithiwr deintyddol proffesiynol, bydd nifer o opsiynau ar gael i chi o ran gyrfa. Wrth gymhwyso, gallwch gofrestru gyda’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol a gweithio mewn meysydd amrywiol yn y sector deintyddol, gan gynnwys ymarfer deintyddol cyffredinol, clinigau deintyddol cymunedol, ysbytai cyffredinol ac ysgolion deintyddol.

Mae yna hefyd gyfleoedd yn y lluoedd arfog, yn ogystal ag amrywiaeth o raglenni lefel meistr os oes gennych ddiddordeb mewn astudiaethau ôl-raddedig.

Rhagor o wybodaeth

Ein cyrsiau

Rydym yn cynnig cyfleoedd hyfforddi israddedig i fyfyrwyr deintyddiaeth, hylendid deintyddol a therapi deintyddol.

Ein hymchwil

Mae ein hymchwil fyd-enwog yn cynnig ffyrdd o wella iechyd a lles cymdeithas.

Cyfleoedd byd-eang

Cewch wella eich profiad myfyriwr ar lefel ryngwladol drwy ddilyn cynlluniau astudio, gweithio a gwirfoddoli amrywiol, sydd ar gael ym mhedwar ban byd.

Twitter

Dysgwch am y diweddaraf yn yr Ysgol Deintyddiaeth drwy ein dilyn ni ar Twitter.

Yr hyn sy’n arbennig am Gaerdydd yw’r cyfuniad prin o gyfleusterau ardderchog a staff gwybodus a chyfeillgar. Ceir ymdeimlad teuluol go iawn, sy’n ein helpu i roi profiad dysgu heb ei ail i fyfyrwyr, sydd yn ei dro yn ein galluogi ni i gyd i fwynhau’r hyn rydym yn ei wneud.
Emyr Meek Myfyriwr Deintyddiaeth (BDS) israddedig

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Gwarant o lety

Os byddwch yn cyrraedd ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Y camau nesaf

academic-school

Polisïau derbyn

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses gwneud cais.

Lawrlwytho ein llyfryn

Manylion ein rhaglenni deintyddiaeth israddedig sy’n dechrau yn 2020/2021.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth sydd angen i chi ei wybod am wneud cais i astudio gyda ni.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.