Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Mae daearegwyr yn fforio am ddŵr, olew, nwy naturiol, mwynau a metelau fel lithiwm, a ddefnyddir i greu batris glân. Maent yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i ddyfodol mwy cynaliadwy drwy ddod o hyd i ffyrdd arloesol o echdynnu, defnyddio ac ailgylchu ein hadnoddau naturiol. Os astudiwch ddaeareg, byddwch yn archwilio ffurfiannau tir, hinsoddau cynharach a ffosilau i ddatgelu hanes ein planed a’r pethau sy’n byw arni. Mae deall gorffennol y Ddaear yn helpu gwyddonwyr i egluro digwyddiadau cyfredol a darogan beth allai ddigwydd yn y dyfodol.

globe

Lleoliadau gwaith sydd ar gael

Rydym yn cynnig lleoliadau gwaith ac astudiaethau tramor blwyddyn o hyd ar ein cyrsiau daeareg, sydd i gyd wedi'u hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol, y corff proffesiynol ar gyfer geowyddorau yn y DU.

location

Cyfleoedd gwaith maes

Rydym yn gwneud y gorau o'n lleoliad ac yn mynd ar deithiau maes rheolaidd yn Ne Cymru i archwilio sut mae daeareg yn effeithio ar dirweddau a diwydiant y rhanbarth. Bydd cyfleoedd hefyd i fynd ar deithiau tramor.

star

Sgiliau anghenion cymdeithas

Mae ynni a chynaliadwyedd, newid yn yr hinsawdd, rheoli dŵr, adnoddau mwynol a pheryglon naturiol yn sail i lawer o heriau byd-eang, sy’n creu galw cynyddol am sgiliau daearegol.

Roedd astudio daeareg ym Mhrifysgol Caerdydd yn wych, yn enwedig y gallu i deilwra modiwlau i’ch diddordebau chi. Rhoddodd yr hyblygrwydd hwn fantais i mi wrth wneud cais am swyddi gan fod y modiwlau a fy ngwaith ymchwil yn gysylltiedig â fy hoff faes gwaith. Ar ôl graddio, ymunais â Bibby HydroMap fel geoffisegwr graddedig.
Sarah Newnes, Daeareg (MSci)

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Daeareg (MSci)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Investigate the formation of Earth and its constant evolution with a focus on learning how to conduct research.

Daeareg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae daearegwyr yn astudio'r mwynau a'r creigiau sy'n ffurfio'r Ddaear solet, y prosesau sy'n digwydd ar ac o fewn ein planed, ac esblygiad bywyd ar ei wyneb.

Daeareg Fforio (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae daearegwyr archwilio yn gyfrifol am nodi ac asesu lleoliad, maint ac ansawdd dyddodion mwynau.

Daeareg Fforio (MSci)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Specialise in the exploration of our natural resources and gain valuable research skills on this four-year Master's degree.

Daeareg Fforio gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Exploration geologists are responsible for identifying and assessing the location, quantity and quality of mineral deposits.

Daeareg gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae daearegwyr yn astudio'r mwynau a'r creigiau sy'n ffurfio'r Ddaear solet, y prosesau sy'n digwydd ar ac o fewn ein planed, ac esblygiad bywyd ar ei harwyneb.

Geowyddor Amgylcheddol (MSci)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r cwrs MESci pedair blynedd yng Nghaerdydd yn cynnwys profi rhagdybiaethau, dadansoddi'n feirniadol a datrys problemau wrth ddysgu am y broses a chanlyniadau gwaith ymchwil.

Geowyddor Amgylcheddol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae geowyddonwyr amgylcheddol yn archwilio materion geo-amgylcheddol naturiol a wnaed gan bobl, megis geohazards, daeareg beirianneg, llygredd, cynaliadwyedd, newid yn yr hinsawdd a chodiad yn lefel y môr.

Geowyddorau Amgylcheddol gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae geogwyddonwyr amgylcheddol yn archwilio materion geoamgycheddol dynol a naturiol, megis geoberyglau, daeareg peirianyddol, llygredd, cynaliadwyedd, newid yn yr hinsawdd a chynnydd yn lefel y môr.

Cyfleusterau a lleoliad

Ein sgyrsiau

Gadewch i'n myfyrwyr eich tywys o amgylch ein hadeilad a'n cyfleusterau mewn taith ar-lein o Ysgol Gwyddorau Daear ac Amgylcheddol ar YouTube.

Mae Dr Jenny Pike, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol, yn esbonio ein meysydd pwnc eang ac yn rhoi blas i chi ar y rhaglenni gradd rydym yn eu cynnig.

Ein Hysgol a’n meysydd pwnc

Mae Dr Jenny Pike, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol, yn esbonio ein meysydd pwnc eang ac yn rhoi blas i chi ar y rhaglenni gradd rydym yn eu cynnig.

Mae Dr Jenny Pike yn disgrifio strwythur ein rhaglenni gradd gan gynnwys ein dulliau addysgu, oriau cyswllt a'n dewis eang o fodiwlau.

Ein rhaglenni gradd

Mae Dr Jenny Pike yn disgrifio strwythur ein rhaglenni gradd gan gynnwys ein dulliau addysgu, oriau cyswllt a'n dewis eang o fodiwlau.

Mae’r Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Myfyrwyr, Dr Andrew Kerr, yn rhoi arweiniad cyffredinol ar y math o gefndir yr ydym yn ei ddisgwyl gennych i astudio gyda ni. Gellir cael gofynion mynediad ar dudalennau’r cyrsiau.

Gofynion mynediad 2021/22

Mae’r Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Myfyrwyr, Dr Andrew Kerr, yn rhoi arweiniad cyffredinol ar y math o gefndir yr ydym yn ei ddisgwyl gennych i astudio gyda ni. Gellir cael gofynion mynediad ar dudalennau’r cyrsiau.

Gwaith maes

Mae daeareg yn bwnc ymarferol a brofir orau drwy waith maes. Mae gweld rhywbeth â’ch llygaid eich hun yn dod â theori yn fyw, o ffosilau mewn clogwyn i ddyddodion mwynol mewn afon. Rydym yn cynnig cyfuniad hwyl o ddarlithoedd, seminarau, labordai a gwaith maes i'n myfyrwyr. Os ydych chi'n hoffi teithio a threulio amser yn yr awyr agored, bydd ein teithiau maes yn gyfle perffaith i chi grwydro a darganfod. Rydym yn cwblhau gwaith maes lleol yn Ne Cymru ac o amgylch y DU, yn ogystal â theithiau maes preswyl mewn lleoliadau ledled Ewrop. Cymerwch olwg ar y teithiau maes rydym wedi’u cynnal yn y gorffennol.

Gwaith maes i ddaearegwyr

Mae Dr Iain McDonald yn archwilio'r cyfleoedd taith maes sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio ein rhaglenni gradd daeareg a’r geowyddorau.

Ro’n i’n hoffi Caerdydd gymaint nes i mi aros, a dwi nawr yn gweithio i gwmni geoffisegol lleol. Mae fy swydd yn cynnwys teithio ledled y DU ac weithiau dramor, yn cynnal ymchwiliadau geoffisegol. Ry’n ni'n defnyddio amrywiaeth o dechnegau i'n galluogi i ddatrys problemau.
Roger Stevens, Daeareg Fforio (MSci)

Gyrfaoedd

Mae llawer o yrfaoedd ar gael i ddaearegwyr, ac os penderfynwch newid eich llwybr gyrfa, bydd y sgiliau rydych chi'n eu dysgu yn eich gradd yn dal i fod yn ddefnyddiol mewn ystod eang o feysydd gwahanol. Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA). Darllenwch straeon gan ein graddedigion diweddar.

Gyrfaoedd i raddedigion

Mae Dr Andrew Kerr yn adolygu rhai o'r gyrfaoedd posibl y gellir eu dilyn ar ôl astudio gyda ni, gan gynnwys astudiaethau achos gan gynfyfyrwyr.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Camau nesaf

certificate

Gweld y cyrsiau

Edrychwch ar ein cyrsiau israddedig a’n meini prawf derbyn.

Lawrlwytho’r llyfryn

Dysgwch ragor am ein Hysgol yn ein llyfryn pwnc.

mobile-message

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn a chewch ymateb cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth sydd angen i chi wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill efallai y bydd gennych ddiddordeb ynddynt

Underwater species survey in Samos

Daearyddiaeth (Ffisegol)

Mae Daearyddiaeth yn ceisio deall lle mae pethau i'w cael, pam maen nhw yno, a sut maen nhw'n datblygu ac yn newid dros amser. Mae daearyddwyr ffisegol yn archwilio hinsawdd, tirweddau naturiol a phrosesau wyneb y Ddaear, o rewlifiant i ddiffeithdir.

Bird's eye view of a beautiful landscape

Gwyddorau'r ddaear a’r amgylchedd

Dysgwch sut i warchod ein planed am genedlaethau i ddod. P'un a ydych chi'n dewis astudio daearyddiaeth, daeareg neu wyddor cynaliadwyedd amgylcheddol, byddwch chi'n ennill gwybodaeth a sgiliau gwyddonol i effeithio ar ddatblygiadau a phenderfyniadau amgylcheddol allweddol.

Student looking at a map

Daearyddiaeth ddynol a chynllunio

Ydych chi’n angerddol am fynd i’r afael â heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd a datblygiadol byd-eang i wella ble a sut rydym yn byw? Ein rhaglenni Daearyddiaeth Ddynol a Chynllunio yw'r dewis i chi.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.