Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Gyda chyfleusterau, addysgu, cyrsiau a rhagolygon gyrfaol o’r radd flaenaf, mae digon o resymau i astudio cemeg yng Nghaerdydd.

book

Cyrsiau hyblyg

Mae ein detholiad o fodiwlau yn rhoi’r hyblygrwydd i chi allu llywio eich astudiaethau.

globe

Cyfleoedd am leoliad gwaith

Rydym yn cynnig cyfleoedd i astudio dramor a lleoliadau gwaith mewn diwydiant blwyddyn o hyd ar gyfer pob un o’n cyrsiau.

rosette

Ysgol Cemeg flaenllaw

Rydym yn un o'r ugain Ysgol Cemeg orau yn y DU (Complete University Guide 2020).

Rwy’n falch fy mod wedi dewis astudio cemeg gan fy mod yn dysgu rhywbeth sy’n fy syfrdanu bob dydd. Mae strwythur y cwrs yng Nghaerdydd wedi caniatáu i mi gael cydbwysedd rhwng astudiaethau a gweithgareddau allgyrsiol fel chwaraeon a chymdeithasau. Yn fy marn i, mae hyn yn rhan hanfodol o brofiad pawb yn y brifysgol.
Harry Smallman, myfyriwr Cemeg (MChem)

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Cemeg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Rhaglen BSc hyblyg a fydd yn rhoi'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen arnoch i ddilyn gyrfa mewn sawl maes gwahanol, wedi'u lleoli ym mhrifddinas fywiog Cymru.

Cemeg (MChem)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd y radd MChem pedair blynedd hon yn rhoi sylfaen ymarferol gadarn i chi mewn hanfodion cemeg gyda phwyslais ar ymchwil, gan eich galluogi i ddod yn fferyllydd hunangynhaliol.

Cemeg Feddyginiaethol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cwrs gradd BSc hyblyg sy'n rhoi sgiliau addas i'r dyfodol er mwyn i chi ddatblygu mewn llawer o wahanol yrfaoedd, ym mhrifddinas fywiog Cymru.

Cemeg gyda Blwyddyn Lleoliad Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Treuliwch flwyddyn yn gweithio mewn labordy ymchwil dramor gydag un o bartneriaid rhyngwladol y brifysgol ar y rhaglen radd BSc Cemeg hon.

Cemeg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MChem)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Enillwch radd uwch mewn cemeg a phrofiad ymchwil sylweddol mewn labordy diwydiannol ar y cwrs pedair blynedd hwn.

Cemeg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae'r radd cemeg hyblyg bedair blynedd hon yn rhoi'r holl sgiliau hanfodol sydd eu hangen arnoch i wneud argraff yn y farchnad swyddi heddiw, gan gynnwys lleoliad gwaith â thâl mewn diwydiant.

Cemeg gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Dramor (MChem)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Ewch â'ch ymchwil yn fyd-eang i ennill gradd uwch mewn cemeg a phrofiad ymchwil sylweddol ar y rhaglen radd pedair blynedd hon.

Ein hadeiladau a'n cyfleusterau

Ein sgyrsiau

Ein Hysgol a’n rhaglenni gradd

Mae Dr Emma Richards, Pennaeth Recriwtio a Derbyn Myfyrwyr, yn trafod dysgu ac addysgu yn yr Ysgol, yr amrywiaeth eang o’r modiwlau rydym yn eu cynnig a’n cyfleusterau i gefnogi myfyrwyr.

Y gemeg y tu ôl i dân gwyllt

Dysgwch y gemeg sydd y tu ôl i dân gwyllt gan gynnwys sut maen nhw’n gweithio a sut y cânt eu lliw yn y ddarlith ragflas hon gyda’r myfyriwr PhD, Takudzwa Bere, a Dr Ben Ward, Uwch-ddarlithydd Cemeg Anorganig.

Esbonio prosiectau myfyrwyr

Mae Dr Jamie Platts yn esbonio’r prosiect i fyfyrwyr yn y flwyddyn olaf, lle cewch y cyfle i weithio ochr yn ochr ag un o’n staff academaidd ar ddarn o waith ymchwil eich hun.

Dr Joseph Beames sy’n tynnu sylw at y materion byd-eang y mae cemeg yn helpu i’w datrys, fel lleihau llygredd aer, diogelu’r cyflenwad dŵr, a chynhyrchu ynni glân.

• Pa broblemau byd-eang mae cemeg yn eu datrys?

Dr Joseph Beames sy’n tynnu sylw at y materion byd-eang y mae cemeg yn helpu i’w datrys, fel lleihau llygredd aer, diogelu’r cyflenwad dŵr, a chynhyrchu ynni glân.

Byddwn yn egluro pwysigrwydd cemeg, gan drin a thrafod ei phresenoldeb yn ein bywydau bob dydd a darganfyddiadau gwyddonol newydd. Mae gan ein staff academaidd rôl flaenllaw mewn datblygiadau ym maes gwyddoniaeth gemegol. Felly, os byddwch yn astudio cemeg ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yng nghanol yr amgylchedd ymchwil cyffrous hwn.

Pam mae cemeg yn bwysig?

Byddwn yn egluro pwysigrwydd cemeg, gan drin a thrafod ei phresenoldeb yn ein bywydau bob dydd a darganfyddiadau gwyddonol newydd. Mae gan ein staff academaidd rôl flaenllaw mewn datblygiadau ym maes gwyddoniaeth gemegol. Felly, os byddwch yn astudio cemeg ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yng nghanol yr amgylchedd ymchwil cyffrous hwn.

Rydyn ni'n rhoi ein prif resymau i chi pam rydyn ni'n meddwl y byddwch chi wrth eich bodd yn astudio cemeg yma yng Nghaerdydd.

Pam astudio cemeg yng Nghaerdydd?

Rydyn ni'n rhoi ein prif resymau i chi pam rydyn ni'n meddwl y byddwch chi wrth eich bodd yn astudio cemeg yma yng Nghaerdydd.

Ein Hysgol a’n myfyrwyr

Edrychwch ar ein cyfleusterau a dysgu mwy am y gwasanaethau cefnogi, opsiynau astudio a chyfleoedd sy’n ein gosod ni ar wahân. Gwyliwch ein fideos gan fyfyrwyr ar astudio dramor, gweithio mewn diwydiant, a bywyd myfyrwyr cemeg i weld drosoch chi’ch hun sut brofiad yw astudio gyda ni.

Gweld pob un o’n rhaglenni gradd mewn cemeg. Gellir cael gofynion mynediad ar dudalennau’r cyrsiau.

virtual-tour

Ewch ar daith 360

Ewch am daith o gwmpas ein cyfleusterau a thu hwnt gyda’n taith 360.

Cipolwg ar fywyd yn ein Hysgol ffyniannus.

Croeso i'n Hysgol Cemeg

Cipolwg ar fywyd yn ein Hysgol ffyniannus.

Dysgwch am bwysigrwydd ymchwil wyddonol, gwaith ein staff a’n myfyrwyr, a nodau gwyddonol cyffrous ein Hysgol.

Popeth am ein hymchwil

Dysgwch am bwysigrwydd ymchwil wyddonol, gwaith ein staff a’n myfyrwyr, a nodau gwyddonol cyffrous ein Hysgol.

Cyfle i gwrdd â’n myfyrwyr sy’n treulio rhywfaint o’u haf yn gwirfoddoli yn Tanzania. Gwrandewch ar eu straeon diddorol.

Myfyrwyr cemeg yn gwirfoddoli yn Tanzania

Cyfle i gwrdd â’n myfyrwyr sy’n treulio rhywfaint o’u haf yn gwirfoddoli yn Tanzania. Gwrandewch ar eu straeon diddorol.

Mae ein myfyrwyr yn trafod manteision cael mentor myfyrwyr.

Cynllun Mentor Myfyrwyr

Mae ein myfyrwyr yn trafod manteision cael mentor myfyrwyr.

Mae Dr James Redman yn esbonio sut mae lleoliadau gwaith mewn diwydiant yn gweithio.

Lleoliadau gwaith mewn diwydiant

Mae Dr James Redman yn esbonio sut mae lleoliadau gwaith mewn diwydiant yn gweithio.

Trafoda Harriet ei phrofiad blwyddyn mewn diwydiant yn AstraZeneca.

Blwyddyn mewn diwydiant

Trafoda Harriet ei phrofiad blwyddyn mewn diwydiant yn AstraZeneca.

Dyma Bayan yn rhannu ei brofiad astudio tramor ym Mhrifysgol Monash.

Blwyddyn dramor

Dyma Bayan yn rhannu ei brofiad astudio tramor ym Mhrifysgol Monash.

Mae Dom yn rhannu ychydig o gyngor defnyddiol i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf.

Awgrymiadau i fyfyrwyr newydd

Mae Dom yn rhannu ychydig o gyngor defnyddiol i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf.

Mae Student Zoe yn dweud wrthym pam ei bod wrth ei bodd yn astudio cemeg yng Nghaerdydd.

Cyfweliad myfyriwr

Mae Student Zoe yn dweud wrthym pam ei bod wrth ei bodd yn astudio cemeg yng Nghaerdydd.

Myfyriwr Elizabeth yn egluro bywyd yn Ysgol Cemeg Caerdydd.

Cyfweliad myfyriwr

Myfyriwr Elizabeth yn egluro bywyd yn Ysgol Cemeg Caerdydd.

Cyfle i gwrdd ag Emily, a raddiodd yn 2017 ac sydd bellach ar lwybr gyrfa cyffrous yn gweithio i Samsung.

Cyfarfod â graddedig

Cyfle i gwrdd ag Emily, a raddiodd yn 2017 ac sydd bellach ar lwybr gyrfa cyffrous yn gweithio i Samsung.

Mae adeiladau'r brifysgol yn fawreddog ac yn ysbrydoli dysgu. Rwy’n dwlu ar leoliad yr Ysgol Cemeg, sydd ger Prif Adeilad y Brifysgol, ac sydd wedi’i hategu gan Lyfrgell Gwyddoniaeth gwych.
Samuel D'Angelo, myfyriwr Cemeg (MChem)

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

certificate

Gweld ein cyrsiau cemeg

Archwilio ein cyrsiau.

Download icon

Lawrlwytho’r llyfryn

Dysgwch ragor am ein Hysgol yn ein llyfryn pwnc.

mobile-message

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn a chewch ymateb cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, yr Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20, a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Hawlfraint: Yn cynnwys data gan HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliad y bydd trydydd partïon yn ei wneud o ganlyniad i’w data.