Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

rosette

5ydd yn y DU a 38ain yn y byd

Yn ôl rhestr Times Higher Education o Brifysgolion Gorau’r Byd 2021, rydym yn sgorio’n uchel am seicoleg.

tick

Achredir gan y BPS

Mae’r rhaglen hon yn bodloni’r safonau ansawdd uchel ar gyfer addysg a amlinellir gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS).

briefcase

Cewch brofiad proffesiynol yn rhan o’ch gradd

Hefyd, rydym yn un o lond dwrn o ysgolion seicoleg sy’n cynnig y cyfle i chi fagu profiad proffesiynol drwy ein cwrs Seicoleg gyda Lleoliad Proffesiynol (BSc).

globe

Astudio dramor

Rydym wedi paru gyda Phrifysgol Florida a Phrifysgol Hong Kong i gynnig cyfle i chi astudio dramor am un semester.

star

Bodlonrwydd myfyrwyr

Rydym yn sgorio'n uchel ar gyfer bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr yn gyson yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (dros 90% 2016-2020).

people

Staff sy’n flaenllaw ym myd ymchwil yn cyfrannu at gynllunio a chyflwyno cyrsiau

Mae'r rhan fwyaf o'n staff addysgu yn ymchwilwyr ymarferol ac, mewn sawl achos, arbenigwyr arweiniol yn eu meysydd.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Seicoleg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Astudiwch Seicoleg mewn ysgol a gydnabyddir yn genedlaethol ac yn rhyngwladol sydd ag enw da am ragoriaeth ymchwil.

Seicoleg gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Astudiwch Seicoleg lle cewch y cyfle i ennill profiad proffesiynol mewn ysgol a gydnabyddir yn rhyngwladol gydag enw da am ragoriaeth ymchwil.

Mae’r cwrs yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau – gan roi cyfle i bob myfyriwr archwilio ei ddiddordebau. Yn benodol, roeddwn yn gweld bod blwyddyn y Lleoliad opsiynol o fudd; roedd wedi fy helpu i weld cynnwys y cwrs o safbwynt mwy cymhwysol, yn ogystal â rhoi’r hyder a’r sgiliau i mi ddilyn fy llwybr gyrfaol dewisol!
Chloe Ryce - BSc Seicoleg

Darlithoedd rhagflas

Gwneud penderfyniadau

Mefus neu fanila? Esgidiau arferol neu rai chwaraeon? Rydym yn gwneud rhai dewisiadau yn gyflym ac yn ddi-feddwl, tra bod penderfyniadau eraill yn cymryd llawer mwy o amser i ni ac yn aml yn ein poeni. Darganfyddwch y seicoleg y tu ôl i wneud penderfyniadau yn y ddarlith ragflas hon a draddodwyd gan yr Athro Marc Buehner, sy'n addysgu modiwl gwneud penderfyniadau ar y cwrs.

Peirianneg cwsf

Mae cwsg yn hanfodol ar gyfer iechyd a gwybyddiaeth. Mae ein hymchwilwyr yn datblygu ffyrdd o drin cwsg (peirianneg cwsg), er mwyn gwella'r cof, lleddfu emosiynau negyddol, ac ymladd yn erbyn dirywiad gwybyddol heneiddio. Dewch i ddarganfod byd hynod ddiddorol peirianneg cwsg gyda'r Athro Penny Lewis.

Seicopathi a seicoleg fforensig

Pam bod troseddwyr yn cyflawni troseddau? Beth sy'n pennu a fyddent yn troseddu eto? Pam bod pobl yn dreisgar tuag at ei gilydd? Bydd yr Athro Robert Snowden yn mynd â chi ar daith ddarganfod i'r maes tywyll, ond diddorol, hwn o seicoleg.

Lleoliadau

Mae ein gradd BSc gyda Lleoliad Proffesiynol yn un o’r rhaglenni lleoliadau hynaf yn y wlad. Mae gennym gytundebau gyda thros 100 o sefydliadau, a gallwn gynnig lleoliadau rhagorol mewn lleoliadau clinigol, fforensig, addysgol, sefydliadol, diwydiannol ac ymchwil.

Mae’r rhain ar gael yn lleol yng Nghaerdydd, ledled y DU, a thramor yn Ewrop a thu hwnt. Tra y byddwch ar leoliad, byddwch yn dal i gael eich cefnogi gan staff yr Ysgol, a fydd yn ymweld â’ch man gwaith ac yn sicrhau bod eich lleoliad yn cynnig gwerth i chi.

Cipolwg ar leoliadau

O ymchwil i wybyddiaeth primatiaid mewn gwarchodfa bywyd gwyllt i Gynorthwyydd Ymchwil yn Ysbyty Broadmoor - cewch glywed am yr hyn a wnaeth rhai o'n myfyrwyr ar eu blwyddyn ar leoliad yn rhan o'n BSc Seicoleg gyda Lleoliad Proffesiynol.

Astudio dramor

Rydym yn cynnig y cyfle cyffrous i astudio dramor wrth weithio tuag at eich gradd. Yr ydym wedi dod i gytundeb â Phrifysgol Hong Kong (HKU) a Phrifysgol Florida (UF), dwy o brifysgolion sydd ymhlith y gorau yn y byd, i gynnig cyfle i chi astudio Seicoleg am un semester yn eich ail flwyddyn.

Rhaglen gyfnewid Prifysgol Hong Kong/Prifysgol Caerdydd

Mae pedwar o'n myfyrwyr, Kathryn, Ellie, Eleanor a Tom yn siarad am eu profiadau o astudio seicoleg yn Hong Kong am semester yn rhan o'u gradd.

Ein Hysgol

Rydym yn angerddol am seicoleg ac mae ein Hysgol wedi’i hen sefydlu, mae ganddi adnoddau da, ac enw rhagorol yn rhyngwladol. Ynghyd â'n cyfleusterau ymchwil rhagorol, mae gennym hefyd gyfleusterau israddedig pwrpasol i sicrhau y cewch y profiad gorau posibl, gan gynnwys:

  • Darlithfeydd newydd eu hadnewyddu
  • Ystafell gyffredin i israddedigion gyda gofod astudio modern ac amrywiol
  • Labordy cyfrifiadura
  • Ystafelloedd ymchwil i fyfyrwyr israddedig wedi’u haddasu ar gyfer astudiaethau aml-gyfranogwyr
  • Ystafelloedd seminar rhyngweithiol ynghyd ag arddangosfeydd clyfar

Rhagor o wybodaeth

MSc Psychology

Ein cyrsiau

Mae ein rhaglenni gradd wedi’u cynllunio i fod yn ysgogol ac yn berthnasol i anghenion gyrfa ym maes seicoleg.

Brain cross section

Ymchwil

Mae ein gwaith ymchwil sy’n flaenllaw yn rhyngwladol yn datblygu gwybodaeth ac yn gwella ansawdd bywydau trwy lywio polisi cyhoeddus a deilliannau iechyd.

Youtube

Ein sianel YouTube

Rhagor o wybodaeth am ein Hysgol, ein cyrsiau a'n cyfres enwog 'Seicoleg Hynod Ddiddorol' ar ein sianel YouTube.

Twitter logo

Twitter

Cewch y newyddion diweddaraf gan yr Ysgol Seicoleg trwy ein dilyn ar Twitter.

Mae astudio seicoleg yng Nghaerdydd wedi bod o fudd mawr i mi, hyd yn oed mewn sefyllfaoedd cymdeithasol, gan fod popeth yr ydym ni’n ei ddysgu’n ddiddorol ac yn berthnasol; a phan mae tiwtorialau’n llawn cynnwys diddorol ac wedi’u haddysgu gan ddarlithwyr brwdfrydig a gwybodus tu hwnt, mae’n anodd peidio â chael eich ysbrydoli!
Ocean O'Hara - BSc Seicoleg

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os byddwch yn cyrraedd ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Costau byw

Caerdydd ddaeth i frig Mynegai Bywyd Myfyrwyr Natwest 2019 fel y brifysgol fwyaf fforddiadwy.

Camau nesaf

screen

Gwnewch eich gwaith ymchwil

Ewch i wefan ein Hysgol a thudalennau'r rhaglen i gael rhagor o wybodaeth.

Lawrlwytho llyfryn ein Hysgol

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol yn ehangach.

icon-chat

Cysylltu

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @PsychCardiffUni.