Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

mortarboard

Graddau hyblyg

Mae ein graddau'n cynnig sail gadarn ar hanfodion mathemateg cyn eich galluogi i deilwra eich profiad dysgu i weddu i’ch diddordebau a'ch dyheadau gyrfa, gan roi hyblygrwydd i chi ar ddewisiadau cyn penderfynu ar eich opsiynau dewisol ar ddechrau'r ail flwyddyn.

star

Bodlonrwydd myfyrwyr

Yn ôl Arolwg Cenedlaethol diweddaraf y Myfyrwyr, roedd 100% o'r myfyrwyr ar y cyrsiau MMath Mathemateg yn fodlon ar eu cwrs.

rosette

Graddau achrededig

Achredir ein holl gyrsiau gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA).

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Athro ym Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Proffesiynol (MMORS)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae hwn yn gyfuniad o Ystadegau ac Ymchwil Weithrediadol yn ogystal ag astudiaeth gyffredinol o Fathemateg mewn cwrs sydd wedi’i deilwra’n ofalus i anghenion y rhai sydd am gadw eu dewisiadau’n agored ac sy’n chwilio am gyfleoedd gyrfa

Mathemateg (MMath)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Medrwch astudio Mathemateg gan ei fod yn bwnc diddorol a heriol. Mae’r cwrs yn darparu sgiliau pwysig ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd.

Mathemateg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae wynebu heriau mathemateg yn galw am resymeg, sgil a gallu creadigol, ac mae llawer o foddhad a hwyl yn deillio o hynny. Gyda gradd mewn mathemateg bydd gennych chi’r sgiliau y mae galw amdanynt ar gyfer ystod eang o yrfaoedd.

Mathemateg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r cwrs gradd cydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i gyfuno astudio cwrs mathemateg a cherddoriaeth

Mathemateg a Cherddoriaeth gyda Blwyddyn Dramor (BA)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae’r rhaglen Gradd Gyd-anrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i astudio Cerddoriaeth a Mathemateg ar y cyd.

Mathemateg Ariannol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’n darparu paratoad delfrydol ar gyfer gyrfa ym myd arian, a gallwch ddewis o blith ystod eang o fodiwlau ar draws mathemateg, ystadegau, tebygolrwydd, economeg a chyllid.

Mathemateg Ariannol gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae’r rhaglen bedair blynedd hon yn baratoad delfrydol ar gyfer gyrfa ariannol gyda thrydedd flwyddyn sy’n hybu cyflogadwyedd yn rôl mathemategydd neu ystadegydd cyflogedig.

Mathemateg Ariannol gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae’r rhaglen bedair blynedd hon yn baratoad delfrydol ar gyfer gyrfa ariannol, gyda thrydedd flwyddyn llawn antur yn astudio yn un o’n prifysgolion partner ar draws y byd.

Mathemateg gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (MMath)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Medrwch astudio Mathemateg gan ei fod yn bwnc diddorol a heriol. Mae’r cwrs yn darparu sgiliau pwysig ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd.

Mathemateg gyda Blwyddyn Dramor (MMath)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Mae'r rhaglen bum mlynedd hon yn cynnwys blwyddyn o antur yn astudio yn un o'n prifysgolion partner ledled y byd.

Mathemateg gyda Blwyddyn dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae’r rhaglen bedair blynedd hon yn cynnwys trydedd flwyddyn llawn antur yn astudio yn un o’n prifysgolion partner ar draws y byd.

Mathemateg gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae’r rhaglen bedair blynedd hon yn cynnwys trydedd flwyddyn sy’n gwella cyflogadwyedd yn gweithio am gyflog yn rôl mathemategydd neu ystadegydd mewn sefydliad o’ch dewis.

Mathemateg, Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae hwn yn cyfuno ystadegau ac ymchwil weithrediadol yn ogystal ag astudiaeth gyffredinol o Fathemateg mewn cwrs sydd wedi’i deilwra’n ofalus i anghenion y rhai sydd am gadw eu dewisiadau’n agored ac sy’n chwilio am amrywiaeth o gyfleoedd

Mathemateg, Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae’r radd Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth yn cyfuno'r meysydd o ystadegaeth ac ymchwil weithredol gydag astudiaeth gyffredinol o Fathemateg, mewn cwrs sydd wedi’i deilwra ar gyfer anghenion y rheini sy’n chwilio am opsiynau

Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth (MMORS)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae hwn yn gyfuniad o Ystadegau ac Ymchwil Weithrediadol yn ogystal ag astudiaeth gyffredinol o Fathemateg mewn cwrs sydd wedi’i deilwra’n ofalus i anghenion y rhai sydd am gadw eu dewisiadau’n agored ac sy’n chwilio am gyfleoedd gyrfa

Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (MMORS)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Mae hwn yn gyfuniad o Ystadegau ac Ymchwil Weithrediadol yn ogystal ag astudiaeth gyffredinol o Fathemateg mewn cwrs sydd wedi’i deilwra’n ofalus i anghenion y rhai sydd am gadw eu dewisiadau’n agored ac sy’n chwilio am gyfleoedd gyrfa

Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegau gyda Blwyddyn Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae’r rhaglen bedair blynedd hon yn cynnwys trydedd flwyddyn llawn antur yn astudio yn un o’n prifysgolion partner ar draws y byd.

Hoffais ryddid y cwrs yn fawr ac mae ganddynt gyfleoedd gwych i astudio a gweithio dramor. Fy mhrofiad gorau oedd byw a gweithio yn Ffrainc a'r Swistir; chwe mis yn gweithio yn CERN lle mae'r Peiriant Gwrthdaro Hadronau Mawr. Ro'n i'n seiclo i'r gwaith bob dydd ac yn edrych ar Mont Blanc – roedd yn anhygoel.
Rhys Ward, Cynfyfyriwr BSc Mathemateg a’i Chymwysiadau gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol

Ein sgyrsiau

Astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein staff a’n myfyrwyr wedi creu nifer o fideos gwahanol i’ch tywys drwy agweddau amrywiol ar y profiad o astudio yma yn yr Ysgol Mathemateg. Gobeithiwn y cewch flas go iawn ar yr hyn y gallwch ei ddisgwyl fel myfyriwr mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd ac y gallwn ateb y cwestiynau niferus a allai fod gennych wrth i chi ystyried pa Brifysgol sy’n iawn i chi.


Yn y fideo cyntaf hwn, bydd y Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Myfyrwyr, Dr Jonathan Gillard yn trafod popeth sydd angen i chi ei wybod am astudio mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gynnwys gwybodaeth am yr Ysgol, graddau, amgylchedd dysgu a'r gefnogaeth sydd ar gael.

Ymunwch â'r Dr Rob Wilson wrth iddo fynd â chi drwy ddarlith ragflas fydd yn amlygu sut gall rhai syniadau eithaf syml o fathemateg cyn-prifysgol gael eu datblygu a'u hategu'n gyflym iawn i arwain at fyd yn llawn posibilrwydd.

Darlith ragflas: O Ddilyniannau Syml i Fathemateg Difrifol

Ymunwch â'r Dr Rob Wilson wrth iddo fynd â chi drwy ddarlith ragflas fydd yn amlygu sut gall rhai syniadau eithaf syml o fathemateg cyn-prifysgol gael eu datblygu a'u hategu'n gyflym iawn i arwain at fyd yn llawn posibilrwydd.

Cewch wybod rhagor gan y Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Myfyrwyr Dr Jonathan Gillard am y Flwyddyn mewn Lleoliad Gwaith, y Flwyddyn Astudio Dramor yn Ysgol Mathemateg.

Flwyddyn mewn Lleoliad Gwaith a Flwyddyn Astudio Dramor yn Ysgol Mathemateg.

Cewch wybod rhagor gan y Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Myfyrwyr Dr Jonathan Gillard am y Flwyddyn mewn Lleoliad Gwaith, y Flwyddyn Astudio Dramor yn Ysgol Mathemateg.

Dyma un o'n cynfyfyrwyr Timothy Ostler, wnaeth raddio gyda BSc Mathemateg y llynedd, yn trafod ei brofiadau o astudio gyda ni. Bydd hefyd yn rhoi manylion am sut brofiad yw bod yn fyfyriwr yn yr Ysgol Mathemateg.

Fideo cynfyfyrwyr gan Timothy Ostler

Dyma un o'n cynfyfyrwyr Timothy Ostler, wnaeth raddio gyda BSc Mathemateg y llynedd, yn trafod ei brofiadau o astudio gyda ni. Bydd hefyd yn rhoi manylion am sut brofiad yw bod yn fyfyriwr yn yr Ysgol Mathemateg.

Fideo gan grŵp o academyddion o’r Ysgol Mathemateg - gan gynnwys cynfyfyrwyr BSc sy’n astudio ar gyfer PhD erbyn hyn - am amrywiaeth mathemateg yn yr adran ac, yn fwy penodol, sut aethon nhw ati i ddefnyddio mathemateg gymhwysol i ateb cwestiynau biolegol a datrys problemau.

Amrywiaeth mewn Bioleg Fathemategol

Fideo gan grŵp o academyddion o’r Ysgol Mathemateg - gan gynnwys cynfyfyrwyr BSc sy’n astudio ar gyfer PhD erbyn hyn - am amrywiaeth mathemateg yn yr adran ac, yn fwy penodol, sut aethon nhw ati i ddefnyddio mathemateg gymhwysol i ateb cwestiynau biolegol a datrys problemau.

Bydd Dr Matthew Pugh, Uwch-ddarlithydd yn yr Ysgol Mathemateg, yn cyflwyno darlith ragflas am sut y gall problem fathemategol syml gael ateb anhygoel o hardd.

Darlith Ragflas Set Mandelbrot: Y Plân Cymhleth: O’r Dychmygol i’r Annychmygol

Bydd Dr Matthew Pugh, Uwch-ddarlithydd yn yr Ysgol Mathemateg, yn cyflwyno darlith ragflas am sut y gall problem fathemategol syml gael ateb anhygoel o hardd.

Bydd Dr Gandalf Lechner, Uwch-ddarlithydd yn yr Ysgol Mathemateg, yn rhoi cipolwg ar fathemateg at lefel prifysgol, a bydd yn rhoi enghraifft o sut gall mathemateg ymddangos mewn mannau annisgwyl ac arwain at astudio strwythurau a phatrymau sy’n debyg iawn i ddatrys pos.

Mathemateg Weledol: Darlith Ragflas Plethi a Chlymau

Bydd Dr Gandalf Lechner, Uwch-ddarlithydd yn yr Ysgol Mathemateg, yn rhoi cipolwg ar fathemateg at lefel prifysgol, a bydd yn rhoi enghraifft o sut gall mathemateg ymddangos mewn mannau annisgwyl ac arwain at astudio strwythurau a phatrymau sy’n debyg iawn i ddatrys pos.

Mwy o resymau dros ddewis yr Ysgol Mathemateg

Mathematics revision session

Sesiynau cymorth mathemateg

Cewch gymorth a chefnogaeth ychwanegol yn ein sesiynau galw heibio mathemateg wythnosol.

Image of the proposed new Computer Science and Mathematics building

Adeilad newydd yr Ysgol Mathemateg

Bydd ein cyfleuster newydd sbon pwrpasol, y byddwn yn ei rannu â’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, yn barod yn nhymor yr hydref flwyddyn nesaf.

Canolbwyntio ar gyflogadwyedd

Manteisiwch i'r eithaf ar ein cysylltiadau ardderchog gyda diwydiant a digwyddiadau gyrfaoedd rheolaidd yn yr Ysgol.

Twitter logo

Ymunwch â'n cymuned

Dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf o’r Ysgol Mathemateg.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cymorth i fyfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr

Camau nesaf

certificate

Edrychwch ar holl gyrsiau'r Ysgol Mathemateg yng Nghaerdydd

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau israddedig.

Lawrlwytho llyfryn yr Ysgol Mathemateg

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a'r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth sydd angen i chi wybod am ein proses ymgeisio.


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.