Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Mewn byd sy’n gynyddol fyd-eang ac yn newid yn gyflym, nid yw erioed wedi bod yn bwysicach deall ymddygiad, agweddau a chymhelliant pobl a sut y caiff cyfle a llwyddiant eu llywio gan ein rhyngweithiadau â’r sefydliadau a’r strwythurau sy’n ein hamgylchynu.

briefcase

Lleoliadau ac astudio dramor

Estynnwch eich astudiaeth i bedair blynedd, gan dreulio blwyddyn ar leoliad proffesiynol neu’n astudio dramor.

tick

Ymchwil ragorol

Gosodwyd ni yn y 3ydd safle yn y DU am ein hymchwil mewn Addysg, ac yn y 10fed safle yn y DU am ein ymchwil mewn Cymdeithaseg (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021).

rosette

Cyflogadwyedd

89% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Addysg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae addysg yn bwnc cyffrous ym maes y gwyddorau cymdeithasol sy’n cael ei gyflwyno fwyfwy fel y prif ffordd o feithrin twf economaidd, cydlyniant cymdeithasol a lles personol.

Cymdeithaseg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Drwy astudio’n gradd BSc Cymdeithaseg, byddwch yn dilyn un o'r disgyblaethau ym maes y gwyddorau cymdeithasol hynaf a mwyaf urddasol yn un o ganolfannau mwyaf y DU, ac un o'r rhai mwyaf llwyddiannus ym maes y gwyddorau cymdeithasol.

Cymdeithaseg ac Addysg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Trwy gyfuno Cymdeithaseg ac Addysg, byddwch yn datblygu dealltwriaeth ddofn o gyd-destunau cymdeithasol, hanesyddol, gwleidyddol, economaidd a datblygiadol addysg, gan eich paratoi i wneud eich cyfraniad eich hun at wella cymdeithas.

Cymraeg ac Addysg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae BA Addysg a Chymraeg (Cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf astudio'r Gymraeg ochr yn ochr â theori polisi a datblygu addysgol – gan arwain at nifer o wahanol yrfaoedd posibl yn y system addysg yng Nghymru.

Dadansoddi Cymdeithasol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein BSc mewn Dadansoddeg Gymdeithasol yn rhoi cyfle unigryw i chi gyfuno modiwlau gwyddorau cymdeithasol gan gynnwys Cymdeithaseg, Troseddeg, Polisi Cymdeithasol, Addysg neu Wleidyddiaeth gyda hyfforddiant arloesol mewn dulliau ymchwil meintiol

Gwleidyddiaeth a Chymdeithaseg (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Combining Politics with Sociology enables you to acquire a broad understanding of society.

Gwyddor Gymdeithasol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein gradd BSc Gwyddorau Cymdeithasol yn ffordd ragorol i sicrhau'r fantais fwyaf o'ch amser yn astudio yn un o ganolfannau gwyddor gymdeithasol mwyaf a mwyaf llwyddiannus y DU.

Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Wrth astudio ar gyfer ein BSc Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol, byddwch yn manteisio ar gyfle unigryw i gyfuno seicoleg gyda disgyblaeth gwyddor gymdeithasol arall yn un o ganolfannau gwyddorau cymdeithasol mwyaf a mwyaf llwyddiannus y DU.

PolisI Cymdeithasol a Chymdeithaseg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr astudio’r gymdeithas ehangach a chyfuno hyn gydag elfen o bolisi cymdeithasol a llywodraethol.

Troseddeg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein gradd Troseddeg, a gyflwynir gan ysgolheigion gwyddorau cymdeithasol enwog, yn seiliedig ar ystod o safbwyntiau gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys cymdeithaseg, y gyfraith a hanes. Byddwch yn dysgu sut i fynd i'r afael â phroblemau trosedd,

Troseddeg a Chymdeithaseg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Troseddeg a Chymdeithaseg yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr gyfuno astudiaeth o droseddu, gwyriant ac erledigaeth gydag astudiaeth o’r gymdeithas ehangach a'r prosesau cymdeithasol sydd ynddi.

Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno astudiaeth o droseddu, gwyriant ac erledigaeth wrth astudio cymdeithas yn ehangach a'r polisïau cymdeithasol a llywodraethol y tu fewn iddi.

Y Gyfraith a Throseddeg (LLB)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Bydd eich modiwlau yn y Gyfraith yn archwilio'r system o reolau a ddefnyddir gan wlad neu wladwriaeth i reoleiddio ei thrigolion, a bydd eich modiwlau Troseddeg yn canolbwyntio ar droseddoleiddio, erledigaeth, ac ymatebion cymdeithasol i drosedd ac

Profiad myfyrwyr

Darganfyddwch beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud am eu hamser yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol.

Rydw i wedi mwynhau gallu rhoi theori ar waith trwy ymchwil yn fawr, ac rydw i wedi caru pa mor angerddol y mae arweinwyr y seminarau wedi bod.
Poppy Dall'Occo Addysg (BSc)

Dysgu am ein pynciau

Rydym yn cynnig amgylchedd addysgu ac ymchwil deinamig i oddeutu 1,000 o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a thros 160 o staff academaidd a hynny dros ystod o saith disgyblaeth:

Dr Marco Pomati sy'n cyflwyno ein cwrs dadansoddi cymdeithasol.

Dadansoddi Cymdeithasol (BSc)

Dr Marco Pomati sy'n cyflwyno ein cwrs dadansoddi cymdeithasol.

Mae Dr Sion Jones yn sôn am sut mae siaradwyr Cymraeg yn cael eu cefnogi yn ein hysgol.

Darpariaeth Gymraeg yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Mae Dr Sion Jones yn sôn am sut mae siaradwyr Cymraeg yn cael eu cefnogi yn ein hysgol.

Dr Daniel Smith sy’n cyflwyno ein cwrs cymdeithaseg.

Cymdeithaseg (BSc)

Dr Daniel Smith sy’n cyflwyno ein cwrs cymdeithaseg.

Dr Nick Bailey sy'n cyflwyno ein cwrs gwyddorau cymdeithasol.

Gwyddor Gymdeithasol (BSc)

Dr Nick Bailey sy'n cyflwyno ein cwrs gwyddorau cymdeithasol.

Dr Sioned Pearce sy'n cyflwyno ein cwrs polisïau cymdeithasol.

Cymdeithaseg a Ppolisi Cymdeithasol (BSc)

Dr Sioned Pearce sy'n cyflwyno ein cwrs polisïau cymdeithasol.

Dr Trever Jones sy'n cyflwyno ein cwrs troseddeg.

Troseddeg (BSc)

Dr Trever Jones sy'n cyflwyno ein cwrs troseddeg.

Dr Kevin Smith sy'n cyflwyno ein cwrs addysg.

Addysg (BSc)

Dr Kevin Smith sy'n cyflwyno ein cwrs addysg.

Dr Katy Greenland sy'n cyflwyno ein cwrs gwyddorau dynol a chymdeithasol.

Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol (BSc)

Dr Katy Greenland sy'n cyflwyno ein cwrs gwyddorau dynol a chymdeithasol.

Lleoliadau gwaith

Cewch droi theori yn ymarfer gyda lleoliad gwaith. Gellir ymestyn llawer o'n cyrsiau i fod yn rhai pedair blynedd, gyda'r drydedd flwyddyn yn cael ei threulio naill ai ar leoliad proffesiynol neu'n astudio dramor.

A person smiling while leaning on a wall with trees in the background

"Rhoddodd fy mlwyddyn ar leoliad gychwyn delfrydol i fy ngyrfa."

Mae Amy, myfyrwraig ar leoliad, yn blogio am ei blwyddyn profiad gwaith.

Woman wearing glasses smiling

“Roedd fy lleoliad wir wedi fy helpu i ddatblygu fy sgiliau dadansoddi a magu hyder.”

Bu myfyriwr lleoliad, Emelie, yn sgwrsio â ni am ei phrofiad gwaith ym Mhrifysgol Caerdydd.

Student using a laptop with a coffee cup in the foreground against a green backdrop

Ymlaciwch gyda phaned yng nghaffi Morgannwg.

Ein cyrsiau ôl-raddedig

Unwaith y byddwch chi wedi cwblhau eich astudiaethau israddedig, efallai yr hoffech ymchwilio’n ddyfnach i’ch pwnc dewisol neu wybod rhagor am faes cysylltiedig yn y gwyddorau cymdeithasol.

Mae ein cyrsiau ôl-raddedig yn cael eu llywio gan ymchwilwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol sydd wedi dylanwadu ar fyd polisi yn y DU a ledled y byd.

Wrth i barhau yn eich astudiaethau gyda ni, gallwch chi ddatblygu eich ffordd o feddwl a'ch sgiliau neu ddechrau eich gyrfa ym maes gwaith cymdeithasol.

Ein cyrsiau ôl-raddedig yw:

Addysg (MSc)
Troseddeg Ryngwladol a Chyfiawnder Troseddol (MSc)
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (MSc)
Cymdeithaseg (MSc)
Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (MSc)
Gwaith Cymdeithasol (MA)

Rhoddodd fy BSc ac MSc nid yn unig y sgiliau a'r wybodaeth i mi wneud cais am swydd ddoethurol ond eu hysbrydoli hefyd. Trwy fy astudiaethau, sylweddolais fod gen i angerdd am ymchwil. Wnes i erioed feddwl y byddwn i, ac nid oeddwn yn bwriadu, yn parhau i astudio y tu hwnt i fy ngradd baglor, ond ni allaf ddychmygu gwneud unrhyw beth arall nawr.
Jodie Luker Dadansoddi Cymdeithasol (BSc 2018) and Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Troseddeg) (Criminology) (MSc 2019)

Dysgu a arweinir gan ymchwil

Yr hyn sy’n sylfaen i’n haddysgu, a’r hyn sy’n ei lywio, yw’r ymchwil academaidd a'r ysgolheictod diweddaraf. Fe gydnabyddir bod ein haddysgu o safon ragorol yn rhyngwladol, a’i fod yn cael effaith uniongyrchol ar bolisïau ac ymarfer ledled y byd.

Mae nifer o'n staff yn gynghorwyr i sefydliadau rhyngwladol yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat, seneddau San Steffan ac Ewrop, a Llywodraeth Cymru.

Trawsnewid perthnasoedd ac addysg rhyw yng Nghymru, Lloegr, ac yn rhyngwladol

Mae gwaith yr Athro EJ Renold wedi sicrhau bod barn pobl ifanc yn ganolog i ddeddfwriaeth a pholisïau newydd.

getty stock

Beth yw camfanteisio’n rhywiol ar blant

Mae ymchwil arloesol Dr Sophie Hallett wedi gwneud barn pobl ifanc yn rhan annatod o benderfyniadau ynghylch eu gofal.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

academic-school
Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.