Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Mewn byd sy’n gynyddol fyd-eang ac yn newid yn gyflym, nid yw erioed wedi bod yn bwysicach deall ymddygiad, agweddau a chymhelliant pobl a sut y caiff cyfle a llwyddiant eu llywio gan ein rhyngweithiadau â’r sefydliadau a’r strwythurau sy’n ein hamgylchynu.

briefcase

Lleoliadau ac astudio dramor

Estynnwch eich astudiaeth i bedair blynedd, gan dreulio blwyddyn ar leoliad proffesiynol neu’n astudio dramor.

tick

Ymchwil ragorol

Gosodwyd ni yn y 3ydd safle yn y DU am ein hymchwil mewn Addysg, ac yn y 10fed safle yn y DU am ein ymchwil mewn Cymdeithaseg (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021).

rosette

Cyflogadwyedd

Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu astudiaethau pellach, i fod i ddechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill megis teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs. (HESA data)

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Addysg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae addysg yn bwnc cyffrous ym maes y gwyddorau cymdeithasol sy’n cael ei gyflwyno fwyfwy fel y prif ffordd o feithrin twf economaidd, cydlyniant cymdeithasol a lles personol.

Cymdeithaseg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Drwy astudio’n gradd BSc Cymdeithaseg, byddwch yn dilyn un o'r disgyblaethau ym maes y gwyddorau cymdeithasol hynaf a mwyaf urddasol yn un o ganolfannau mwyaf y DU, ac un o'r rhai mwyaf llwyddiannus ym maes y gwyddorau cymdeithasol.

Cymdeithaseg ac Addysg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Trwy gyfuno Cymdeithaseg ac Addysg, byddwch yn datblygu dealltwriaeth ddofn o gyd-destunau cymdeithasol, hanesyddol, gwleidyddol, economaidd a datblygiadol addysg, gan eich paratoi i wneud eich cyfraniad eich hun at wella cymdeithas.

Cymraeg ac Addysg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae BA Addysg a Chymraeg (Cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf astudio'r Gymraeg ochr yn ochr â theori polisi a datblygu addysgol – gan arwain at nifer o wahanol yrfaoedd posibl yn y system addysg yng Nghymru.

Dadansoddi Cymdeithasol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein BSc mewn Dadansoddeg Gymdeithasol yn rhoi cyfle unigryw i chi gyfuno modiwlau gwyddorau cymdeithasol gan gynnwys Cymdeithaseg, Troseddeg, Polisi Cymdeithasol, Addysg neu Wleidyddiaeth gyda hyfforddiant arloesol mewn dulliau ymchwil meintiol

Gwleidyddiaeth a Chymdeithaseg (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Combining Politics with Sociology enables you to acquire a broad understanding of society.

Gwyddor Gymdeithasol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein gradd BSc Gwyddorau Cymdeithasol yn ffordd ragorol i sicrhau'r fantais fwyaf o'ch amser yn astudio yn un o ganolfannau gwyddor gymdeithasol mwyaf a mwyaf llwyddiannus y DU.

Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Wrth astudio ar gyfer ein BSc Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol, byddwch yn manteisio ar gyfle unigryw i gyfuno seicoleg gyda disgyblaeth gwyddor gymdeithasol arall yn un o ganolfannau gwyddorau cymdeithasol mwyaf a mwyaf llwyddiannus y DU.

Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Chymdeithaseg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd fodern hon yn eich galluogi i wneud synnwyr o gymdeithas a rôl cyfathrebu torfol mewn oes o globaleiddio a newid cymdeithasol.

PolisI Cymdeithasol a Chymdeithaseg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr astudio’r gymdeithas ehangach a chyfuno hyn gydag elfen o bolisi cymdeithasol a llywodraethol.

Troseddeg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein gradd Troseddeg, a gyflwynir gan ysgolheigion gwyddorau cymdeithasol enwog, yn seiliedig ar ystod o safbwyntiau gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys cymdeithaseg, y gyfraith a hanes. Byddwch yn dysgu sut i fynd i'r afael â phroblemau trosedd,

Troseddeg a Chymdeithaseg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Troseddeg a Chymdeithaseg yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr gyfuno astudiaeth o droseddu, gwyriant ac erledigaeth gydag astudiaeth o’r gymdeithas ehangach a'r prosesau cymdeithasol sydd ynddi.

Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno astudiaeth o droseddu, gwyriant ac erledigaeth wrth astudio cymdeithas yn ehangach a'r polisïau cymdeithasol a llywodraethol y tu fewn iddi.

Y Gyfraith a Throseddeg (LLB)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Bydd eich modiwlau yn y Gyfraith yn archwilio'r system o reolau a ddefnyddir gan wlad neu wladwriaeth i reoleiddio ei thrigolion, a bydd eich modiwlau Troseddeg yn canolbwyntio ar droseddoleiddio, erledigaeth, ac ymatebion cymdeithasol i drosedd ac

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio'r gwyddorau cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig cipolwg ar ein cyrsiau israddedig yn y Gwyddorau Cymdeithasol, sut rydym ni'n addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Gallwch hefyd wylio ein fideos am y gwyddorau cymdeithasol ar ein rhestr chwarae YouTube.

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Mwy o wybodaeth am astudio yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Un agwedd ar fy ngradd yr wyf wedi'i mwynhau'n fawr yw'r gallu i fyfyrwyr roi theori ar waith drwy brosiectau ymchwil. Rwyf wedi bod wrth fy modd pa mor angerddol y mae'r darlithwyr a'r arweinwyr seminarau wedi bod, sydd yn bendant wedi sbarduno fy angerdd am fy ngradd.
Poppy Dall'Occo BSc Addysg

Mwy amdanom ni

Social connections. 3D illustration

Astudio mewn amgylchedd ymchwil gweithredol

Rydym yn falch iawn o'n cymuned myfyrwyr ac yn ymrwymo i'ch helpu i fwynhau eich amser yng Nghaerdydd.

Student hub

Lleoliadau gwaith

Cewch droi damcaniaeth yn ymarfer gyda lleoliad gwaith. Gall y mwyafrif o'n myfyrwyr ymgymryd â lleoliad gwaith byr yn ystod yr ail flwyddyn, neu estyn eu hastudiaethau i bedair blynedd, gan dreulio'r drydedd ar leoliad proffesiynol.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws

Mae'n bwysig o hyd ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pawb yn ddiogel rhag y coronafeirws (COVID-19). Rydym yn cadw rhai mesurau ar waith i sicrhau eich bod yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cymorth i fyfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Two male students and one female student walking on the pavement carrying books

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Camau nesaf

academic-school

Gweld ein holl gyrsiau y Gwyddorau Cymdeithasol

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau israddedig ar gyfer 2021.

Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.