Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

people

Cyswllt cynnar â chleifion

Byddwn yn delio â chleifion go iawn mor gynnar â'r flwyddyn gyntaf ar ein cwrs Meddygaeth.

tick

Rhagolygon gyrfa ardderchog

Mae 100% o'n myfyrwyr meddygol mewn swyddi a/neu'n gwneud astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.

certificate

Gwobr Busnes y Flwyddyn Admiral

Enillom y wobr hon yn 2018 oherwydd ein haddysgu sgiliau cyfathrebu.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Meddygaeth (MBBCh)

Amser llawn, 5 blwyddyn

Mae Ysgol Meddygaeth Caerdydd yn cyflwyno cwricwlwm cyffrous gyda chyswllt clinigol cynnar, er mwyn i chi fedru datblygu’n feddyg o’r safon uchaf posibl.

Meddygaeth: Gogledd Cymru (MBBCh)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Yn ardal hardd gogledd Cymru, bydd y rhaglen yn cymell y myfyrwyr i ddatblygu’n feddygon ardderchog, sy’n barod i ollwng gwreiddiau mewn cymunedau lleol, neu debyg, yng Nghymru.

Meddygaeth: Mynediad i raddedigion (MBBCh)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael ar y rhaglen hon i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau un o'r cyrsiau bwydo 3 blynedd gydnabyddedig yn llwyddiannus

Rhagor o wybodaeth am astudio meddygaeth gyda ni

Mae meddygaeth yn yrfa anhygoel. Byddai heriol, cyffrous a gwobrwyol yn rhai o’r geiriau y baswn yn eu defnyddio i’w disgrifio. Rwy’n siŵr y bydd gennych eich geiriau eich hun, ac mae’r sefyllfa ar hyn o bryd yn atgyfnerthu gwerth gweithlu gofal iechyd sydd wedi’u hyfforddi’n dda. Yn ogystal â’n fideos a chyflwyniadau gan ein staff academaidd, mae ein taith dywys yn eich galluogi i siarad â myfyrwyr sy’n astudio yn yr Ysgol Meddygaeth ar hyn o bryd i gael gwybod yn union pam maen nhw’n eich argymell i ddechrau eich gyrfa fel meddyg gydag Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd.
Yr Athro Steve Riley Deon Addysg Feddygol

Croeso i Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

Rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni gan Sara Whittam.

Ymgeisio i'n Ysgol Meddygaeth

Dyma ein rheolwr recriwtio yn rhannu cyngor am sut i ymgeisio i'n Ysgol Meddygaeth.

Y broses o dderbyn a dethol myfyrwyr

Dysgwch fwy am sut mae'r broses o dderbyn a dethol myfyrwyr yn gweithio yn yr Ysgol Meddygaeth, gan gynnwys y graddau a'r pynciau y bydd angen i chi eu cyflawni i fod yn feddyg.

Bywyd fel Meddyg Iau

Gwrandewch ar gyflwyniad gan gynfyfyriwr MBBCh o Brifysgol Caerdydd sy’n sôn am sut brofiad yw bod yn feddyg iau.

Sut byddaf i'n dysgu?

Simulation Centre

Ewch ar daith rithwir o gwmpas yr Ysgol Meddygaeth

Edrychwch ar y cyfleusterau rhagorol ar gampws Parc y Mynydd Bychan yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Medical students in training

Bod yn fyfyriwr meddygol

Dewch i weld beth sy’n gwneud yr Ysgol Meddygaeth yn lle gwych i astudio ynddo.

Cyflwyniad i Ddysgu ar Sail Achosion (CBL)

Mae ein dull CBL yn sicrhau mai’r claf yw ganolbwynt eich astudiaethau. Mae astudio Meddygaeth gyda ni yn eich paratoi chi ar gyfer gweithio, a meddwl, fel clinigwr wrth ei waith o flwyddyn gyntaf eich gradd.

Dysgu ar Sail Achosion (CBL) yn ein Hysgol Meddygaeth

Dewch i weld buddiannau CBL a datblygu eich dealltwriaeth o sut beth yw astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cyflwyniad i’r Canolfannau Efelychu a Sgiliau Clinigol

Mae ein Canolfannau Efelychu a Sgiliau Clinigol yn llawn cyfarpar modern ac arbenigol ac yn cynnig cyfleusterau diogel lle gallwch ddatblygu sgiliau ymarferol ac ennill profiad gwerthfawr. Rydym am i chi ddeall sut i ymdrin yn ddiogel ac yn ddiffwdan â sefyllfaoedd sy'n codi, fel eich bod yn barod am eich diwrnod cyntaf fel meddyg iau.

Tystebau Sgiliau Clinigol Myfyrwyr

Dewch i gael gwybod rhagor gan rai o’n myfyrwyr cyfredol am sut mae gallu ymarfer wedi eu helpu i feithrin eu sgiliau clinigol yn fwy hyderus.

Taith o gwmpas y Ganolfan Sgiliau Clinigol

Ewch ar daith rithwir o gwmpas y Ganolfan Sgiliau Clinigol.

Cwrs hyblyg

Mae ein rhaglen MBBCh Meddygaeth, o’r enw C21, yn cynnig hyblygrwydd a dewis i chi, nid yn unig mewn sut rydych yn cyflwyno cais, ond ble rydych yn bwriadu astudio.

Ein rhaglen Llwybr Addysg Gymunedol a Gwledig (CARER)

Un o’n hopsiynau tra eich bod yn astudio gyda ni yw ein rhaglen CARER, gan dreulio’r drydedd flwyddyn yn rhan o Bractis Cyffredinol yng Ngorllewin neu Ogledd Cymru.

Gadewch i un o’n myfyrwyr CARER presennol ddweud rhagor wrthych.

Meddygaeth: gogledd Cymru (MBBCh)

Mae’r cwrs C21 Gogledd Cymru wedi cael ei ddatblygu fel rhan o ymrwymiad Prifysgol Caerdydd i ehangu mynediad i feddygaeth ar y cyd â Phrifysgol Bangor a Llywodraeth Cymru.

C21 gogledd Cymru: Stori Emily

Darllenwch i gael gwybod beth yw barn myfyrwyr C21 gogledd Cymru ynghylch y cwrs, a gyflwynir mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor.

Bywyd fel myfyriwr meddygol ym Mhrifysgol Caerdydd

Rydym yn falch o’n myfyrwyr meddygol ac wir yn credu ein bod yn cynnig y profiad gorau posibl iddynt. Ond peidiwch â chymryd ein gair yn unig, gadewch i’n myfyrwyr ddweud rhagor wrthych chi...

Astudio yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

Sut brofiad yw astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd mewn gwirionedd? Gadewch i rai o'n myfyrwyr presennol ddweud wrthych chi...

Pam ddewis Meddygaeth fel gyrfa?

Ystyried meddygaeth fel gyrfa? Mae myfyrwyr a graddedigion meddygaeth o Brifysgol Caerdydd, ynghyd â doctoriaid, yn rhannu eu cyngor a’u profiadau.

Bywyd fel Myfyriwr Meddygol Caerdydd

Sut brofiad yw astudio Meddygaeth yng Nghaerdydd mewn gwirionedd? Cewch wybod gan rai o'n myfyrwyr presennol.

Difaru dim!

Ein graddedigion yn rhannu eu profiadau o’u hamser yn y Brifysgol.

Introducing new blog series: My Journey Into Medicine

Awgrymiadau Myfyrwyr Meddygaeth

Dyma Ellen, myfyriwr Meddygaeth yn y drydedd flwyddyn, yn rhoi cyngor i chi ar ymgeisio.

The secret life of a med student

Bywyd cyfrinachol myfyriwr meddygaeth

Mae un o'n myfyrwyr wedi lansio platfform yn rhoi cyngor ac awgrymiadau i chi ar fywyd fel myfyriwr meddygaeth.

Medic students clinical skills training

Ymunwch â ni ar Facebook

Mae gennym dudalen benodol ar gyfer myfyrwyr meddygaeth i rannu'r mathau o bethau y maent yn eu gwneud a'r cyfleoedd datblygu sydd ar gael iddynt.

Elective

Dewisol

Yn aml, astudio maes dewisol yn y flwyddyn olaf fydd uchafbwynt amser myfyriwr meddygol yn y brifysgol.

Sophie Simmonds

Gwirfoddoli ar y rheng flaen

Myfyriwr ym mlwyddyn 3 yn rhannu ei phrofiadau o hyfforddi staff y GIG mewn offer diogelwch.

Rural Health Emergency Medicine Day

Ddiwrnod Meddygaeth Frys Iechyd Gwledig

Mae myfyrwyr C21 gogledd Cymru yn gwneud y mwya' o Ddiwrnod Meddygaeth Frys Iechyd Gwledig yn nhirwedd anhygoel Eryri.

Open Day campus tour

The Student Room - A100 (dechrau yn 2022)

Sylwadau sy'n benodol i'n cwrs MBBCh Meddygaeth fydd yn dechrau yn 2022.

Gan fy mod wedi gwirfoddoli i wneud fy mloc SSA yn fy mlwyddyn olaf, roedd dechrau ar wardiau COVID yma yn ysbyty Glan Clwyd ychydig yn llethol! Serch hyn, mae'n rhaid i mi ddweud bod y staff wedi bod mor groesawgar ac rwy'n teimlo'n gartrefol yn barod er fy mod i yma ers llai nag wythnos! Felly, rwyf wedi mynd o deimlo fy mod i'n dysgu nofio mewn dŵr dwfn i deimlo'n rhan o dîm o ymladdwyr COVID cryf. Rwy'n atgoffa fy hun beth bynnag wyf yn ei bryderu amdano, dyw hynny'n ddim o'i gymharu â'r pryder mae ein cleifion yn ei deimlo wrth frwydro'r clefyd yma ac mae hynny'n fy atgoffa pam y dewisais yr yrfa ryfeddol hon. Rwyf mor falch i ddechrau gyda'r GIG yn y cyfnod digynsail hwn a byddaf i'n fythol ddiolchgar i Brifysgol Caerdydd am fy nghael i yma.
Eli Wyatt, myfyriwr meddygol blwyddyn olaf

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os byddwch yn cyrraedd ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Ein rhaglen radd a'n llwybrau at Feddygaeth

Manylion am sut gall Cymdeithas Feddygol Prydain eich helpu i fod yn feddyg.

Prawf Tueddfryd Clinigol y Brifysgol ar gyfer Meddygaeth a Deintyddiaeth (UCAT) 2021 - Prawf derbyn myfyrwyr yw UCAT. Caiff ei ddefnyddio gan gonsortiwm o Brifysgolion y DU ar gyfer derbyn myfyrwyr ar eu rhaglenni gradd meddygol a deintyddol.

Rhaglen radd israddedig Ysgol Meddygaeth - Mynediad 2022

Mae ein rhaglen i israddedigion yn rhoi manylion llawn am beth sydd gennym i'w gynnig.

Routes into Medicine

Which route into medicine is right for you and how long will it take?

Pasbort at Feddygaeth

Beth sydd rhaid i mi ei wneud i fod yn fyfyriwr meddygaeth?

Ystyried gwneud cais i astudio Meddygaeth?

Adnoddau i ddarpar fyfyrwyr.

Camau nesaf

certificate

Edrychwch ar holl gyrsiau’r Ysgol Meddygaeth

Porwch drwy ein cyrsiau israddedig.

icon-pen

Sut i wneud cais

Diddordeb mewn astudio gyda ni? Dysgwch ragor am sut i gyflwyno cais.

tick

Polisïau derbyn

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses gwneud cais.

mobile-message

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am astudiaethau ar gyfer israddedigion ym Mhrifysgol Caerdydd, cysylltwch â ni.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Three students in a lab

Ffarmacoleg feddygol

Cewch addysg ffarmacolegol fanwl ac amrywiol sy'n cwmpasu egwyddorion sylfaenol gwyddonol yn ogystal â rhoi gwybodaeth glinigol ar waith.

Pharmacy students

Fferylliaeth a'r gwyddorau fferyllol

Mae ein haddysgu yn cael ei lywio a'i gefnogi gan ein hymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol ac mae'n caniatáu i fyfyrwyr archwilio gwahanol agweddau ar fferylliaeth fodern.

Two students in a lab

Ffiseg gyda Ffiseg Feddygol (BSc)

Mae’r cwrs wedi’i ddylunio i roi sylfaen drylwyr mewn ffiseg a chyflwyniad eang i nifer o bynciau arbenigol o ffiseg feddygol.