Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

people

Cyswllt cynnar â chleifion

Byddwn yn delio â chleifion go iawn mor gynnar â'r flwyddyn gyntaf ar ein cwrs Meddygaeth.

tick

Rhagolygon gyrfa ardderchog

Mae 100% o'n myfyrwyr meddygol mewn swyddi a/neu'n gwneud astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.

certificate

Gwobr Busnes y Flwyddyn Admiral

Enillom y wobr hon yn 2018 oherwydd ein haddysgu sgiliau cyfathrebu.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Meddygaeth (MBBCh)

Amser llawn, 5 blwyddyn

Mae Ysgol Meddygaeth Caerdydd yn cyflwyno cwricwlwm cyffrous gyda chyswllt clinigol cynnar, er mwyn i chi fedru datblygu’n feddyg o’r safon uchaf posibl.

Meddygaeth: Mynediad i raddedigion (MBBCh)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael ar y rhaglen hon i fyfyrwyr sydd wedi llwyddo i gwblhau un o’r cyrsiau bwydo 3 blynedd cydnabyddedig.

Rhagor o wybodaeth am astudio meddygaeth gyda ni

Mae meddygaeth yn yrfa anhygoel. Byddai heriol, cyffrous a gwobrwyol yn rhai o’r geiriau y baswn yn eu defnyddio i’w disgrifio. Rwy’n siŵr y bydd gennych eich geiriau eich hun, ac mae’r sefyllfa ar hyn o bryd yn atgyfnerthu gwerth gweithlu gofal iechyd sydd wedi’u hyfforddi’n dda. Yn ogystal â’n fideos a chyflwyniadau gan ein staff academaidd, mae ein taith dywys yn eich galluogi i siarad â myfyrwyr sy’n astudio yn yr Ysgol Meddygaeth ar hyn o bryd i gael gwybod yn union pam maen nhw’n eich argymell i ddechrau eich gyrfa fel meddyg gydag Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd.
Yr Athro Steve Riley Deon Addysg Feddygol

Croeso i Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

Rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni gan Sara Whittam.

Ymgeisio i'n Ysgol Meddygaeth

Dyma ein rheolwr recriwtio yn rhannu cyngor am sut i ymgeisio i'n Ysgol Meddygaeth.

Bywyd fel Meddyg Iau

Gwrandewch ar gyflwyniad gan gynfyfyriwr MBBCh o Brifysgol Caerdydd sy’n sôn am sut brofiad yw bod yn feddyg iau.

Sut byddaf i'n dysgu?

Simulation Centre

Ewch ar daith rithwir o gwmpas yr Ysgol Meddygaeth

Edrychwch ar y cyfleusterau rhagorol ar gampws Parc y Mynydd Bychan yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Medical students in training

Bod yn fyfyriwr meddygol

Dewch i weld beth sy’n gwneud yr Ysgol Meddygaeth yn lle gwych i astudio ynddo.

Cyflwyniad i Ddysgu ar Sail Achosion (CBL)

Mae ein dull CBL yn sicrhau mai’r claf yw ganolbwynt eich astudiaethau. Mae astudio Meddygaeth gyda ni yn eich paratoi chi ar gyfer gweithio, a meddwl, fel clinigwr wrth ei waith o flwyddyn gyntaf eich gradd.

Dysgu ar Sail Achosion (CBL) yn ein Hysgol Meddygaeth

Dewch i weld buddiannau CBL a datblygu eich dealltwriaeth o sut beth yw astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cyflwyniad i’r Canolfannau Efelychu a Sgiliau Clinigol

Mae ein Canolfannau Efelychu a Sgiliau Clinigol yn llawn cyfarpar modern ac arbenigol ac yn cynnig cyfleusterau diogel lle gallwch ddatblygu sgiliau ymarferol ac ennill profiad gwerthfawr. Rydym am i chi ddeall sut i ymdrin yn ddiogel ac yn ddiffwdan â sefyllfaoedd sy'n codi, fel eich bod yn barod am eich diwrnod cyntaf fel meddyg iau.

Tystebau Sgiliau Clinigol Myfyrwyr

Dewch i gael gwybod rhagor gan rai o’n myfyrwyr cyfredol am sut mae gallu ymarfer wedi eu helpu i feithrin eu sgiliau clinigol yn fwy hyderus.

Taith o gwmpas y Ganolfan Sgiliau Clinigol

Ewch ar daith rithwir o gwmpas y Ganolfan Sgiliau Clinigol.

Taith Rhithwir

Gadewch i un o’n myfyrwyr presennol fynd â chi ar daith rithwir o amgylch y cyfleusterau gwych ar Gampws Parc y Mynydd Bychan.

Cwrs hyblyg

Mae ein rhaglen MBBCh Meddygaeth, o’r enw C21, yn cynnig hyblygrwydd a dewis i chi, nid yn unig mewn sut rydych yn cyflwyno cais, ond ble rydych yn bwriadu astudio.

Ein rhaglen Llwybr Addysg Gymunedol a Gwledig (CARER)

Un o’n hopsiynau tra eich bod yn astudio gyda ni yw ein rhaglen CARER, gan dreulio’r drydedd flwyddyn yn rhan o Bractis Cyffredinol yng Ngorllewin Cymru.

Gadewch i un o’n myfyrwyr CARER presennol ddweud rhagor wrthych.

Bywyd fel myfyriwr meddygol ym Mhrifysgol Caerdydd

Rydym yn falch o’n myfyrwyr meddygol ac wir yn credu ein bod yn cynnig y profiad gorau posibl iddynt. Ond peidiwch â chymryd ein gair yn unig, gadewch i’n myfyrwyr ddweud rhagor wrthych chi...

Astudio yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

Sut brofiad yw astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd mewn gwirionedd? Gadewch i rai o'n myfyrwyr presennol ddweud wrthych chi...

Pam ddewis Meddygaeth fel gyrfa?

Ystyried meddygaeth fel gyrfa? Mae myfyrwyr a graddedigion meddygaeth o Brifysgol Caerdydd, ynghyd â doctoriaid, yn rhannu eu cyngor a’u profiadau.

Bywyd fel Myfyriwr Meddygol Caerdydd

Sut brofiad yw astudio Meddygaeth yng Nghaerdydd mewn gwirionedd? Cewch wybod gan rai o'n myfyrwyr presennol.

Difaru dim!

Ein graddedigion yn rhannu eu profiadau o’u hamser yn y Brifysgol.

Introducing new blog series: My Journey Into Medicine

Awgrymiadau Myfyrwyr Meddygaeth

Mae Ellen, sydd wedi graddio mewn Meddygaeth, yn cynnig arweiniad ar wneud cais.

The secret life of a med student

Bywyd cyfrinachol myfyriwr meddygaeth

Mae un o'n myfyrwyr wedi lansio platfform yn rhoi cyngor ac awgrymiadau i chi ar fywyd fel myfyriwr meddygaeth.

Elective

Dewisol

Yn aml, astudio maes dewisol yn y flwyddyn olaf fydd uchafbwynt amser myfyriwr meddygol yn y brifysgol.

Sophie Simmonds

Gwirfoddoli ar y rheng flaen

Myfyriwr ym mlwyddyn 3 yn rhannu ei phrofiadau o hyfforddi staff y GIG mewn offer diogelwch.

Cardiff Healthcare International PerspectiveS (CHIPS)

Myfyriwr Rhyngwladol?

Mae Cymdeithas Agweddau Rhyngwladol Gofal Iechyd Caerdydd (CHIPS) yma i helpu, ac mae myfyrwyr yn hapus i rannu eu profiadau a'ch cyfeirio at adnoddau defnyddiol.

Gan fy mod wedi gwirfoddoli i wneud fy mloc SSA yn fy mlwyddyn olaf, roedd dechrau ar wardiau COVID yma yn ysbyty Glan Clwyd ychydig yn llethol! Serch hyn, mae'n rhaid i mi ddweud bod y staff wedi bod mor groesawgar ac rwy'n teimlo'n gartrefol yn barod er fy mod i yma ers llai nag wythnos! Felly, rwyf wedi mynd o deimlo fy mod i'n dysgu nofio mewn dŵr dwfn i deimlo'n rhan o dîm o ymladdwyr COVID cryf. Rwy'n atgoffa fy hun beth bynnag wyf yn ei bryderu amdano, dyw hynny'n ddim o'i gymharu â'r pryder mae ein cleifion yn ei deimlo wrth frwydro'r clefyd yma ac mae hynny'n fy atgoffa pam y dewisais yr yrfa ryfeddol hon. Rwyf mor falch i ddechrau gyda'r GIG yn y cyfnod digynsail hwn a byddaf i'n fythol ddiolchgar i Brifysgol Caerdydd am fy nghael i yma.
Eli Wyatt, myfyriwr meddygol blwyddyn olaf

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Ein rhaglen radd a'n llwybrau at Feddygaeth

Manylion am sut gall Cymdeithas Feddygol Prydain eich helpu i fod yn feddyg.

Prawf Tueddfryd Clinigol y Brifysgol ar gyfer Meddygaeth a Deintyddiaeth (UCAT) 2023 - Prawf derbyn myfyrwyr yw UCAT. Caiff ei ddefnyddio gan gonsortiwm o brifysgolion y DU ar gyfer derbyn myfyrwyr ar eu rhaglenni gradd meddygol a deintyddol.

Rhaglen radd israddedig Ysgol Meddygaeth - Mynediad 2024

Mae ein rhaglen i israddedigion yn rhoi manylion llawn am beth sydd gennym i'w gynnig.

Rhaglen radd israddedig Ysgol Meddygaeth - Mynediad 2025

Mae ein rhaglen i israddedigion yn rhoi manylion llawn am beth sydd gennym i'w gynnig.

Llwybrau at Feddygaeth

Pa lwybr i feddygaeth yw’r un iawn i chi a pha mor hir y bydd yn ei gymryd?

Pasbort at Feddygaeth

Beth sydd rhaid i mi ei wneud i fod yn fyfyriwr meddygaeth?

Ystyried gwneud cais i astudio Meddygaeth?

Adnoddau i ddarpar fyfyrwyr.

Canolfan Efelychu a Sgiliau Clinigol

Adnodd modern lle gall myfyrwyr feithrin sgiliau ymarferol ac ennill profiad gwerthfawr.

Gradd Ymsang

Beth yw hon, a pham y dylech ei hastudio?

Pam astudio yng Nghymru

Gwybodaeth am pam mae astudio gyda ni yn iawn i chi.

LLAW - Llwybr Addysg Wledig

Mae gennych gyfle i fod yn rhan o raglen LLAW.

Proses ymgeisio, derbyn a sgorio

Manylion llawn ein cais, ein derbyniadau a'n proses sgorio.

Ffarmacoleg Feddygol

Hanfod Ffarmacoleg Feddygol yw astudio sut mae cyffuriau a meddyginiaethau’n gweithio.

Camau nesaf

certificate

Edrychwch ar holl gyrsiau’r Ysgol Meddygaeth

Porwch drwy ein cyrsiau israddedig.

icon-pen

Sut i wneud cais

Diddordeb mewn astudio gyda ni? Dysgwch ragor am sut i gyflwyno cais.

tick

Polisïau derbyn

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses gwneud cais.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Three students in a lab

Ffarmacoleg feddygol

Cewch addysg ffarmacolegol fanwl ac amrywiol sy'n cwmpasu egwyddorion sylfaenol gwyddonol yn ogystal â rhoi gwybodaeth glinigol ar waith.

Pharmacy students

Fferylliaeth a'r gwyddorau fferyllol

Mae ein haddysgu yn cael ei lywio a'i gefnogi gan ein hymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol ac mae'n caniatáu i fyfyrwyr archwilio gwahanol agweddau ar fferylliaeth fodern.