Ewch i’r prif gynnwys

Porwch drwy ein pynciau israddedig

 Cyfrifeg a chyllid

Cyfrifeg a chyllid

Bydd ein rhaglenni sydd wedi'u hachredu yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar y maes cyfrifeg a chyllid byd-eang.

Archaeoleg a chadwraeth

Archaeoleg a chadwraeth

Mae ein graddau ymarferol o fri’n cyflwyno’r hyfforddiant, y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i chi wneud eich marc yn y sector treftadaeth, ynghyd â’r sgiliau cyflogadwyedd i ddilyn eich gyrfa mewn meysydd perthnasol.

Pensaernïaeth

Pensaernïaeth

Rydyn ni’n ysgol bensaernïaeth flaenllaw sy’n frwdfrydig dros greu amgylchedd adeiledig a fydd yn gwella bywydau pobl heb ddinistrio'r blaned ar draul cenedlaethau'r dyfodol.

Biocemeg

Biocemeg

Mae ein gradd Biocemeg yn cynnig hyfforddiant ymarferol ac eang ac mae’n cofleidio ymchwil gyfoes mewn meysydd pwysig newydd megis genomeg, bioleg synthetig a pheirianneg protein.

Gwyddorau Biolegol

Gwyddorau Biolegol

Mae ecoleg gyfoethog Cymru yn cynnig amgylchedd delfrydol ar gyfer datblygu a hogi eich sgiliau fel biolegydd. Mae'r pwnc cyfareddol hwn yn cyfuno damcaniaeth wyddonol a gwaith ymarferol mewn labordy ac yn y maes, ac o'i astudio, byddwch yn meddu ar well dealltwriaeth o'r byd o'ch cwmpas a'r modd y mae'n gweithio.

Gwyddorau Biofeddygol

Gwyddorau Biofeddygol

Cewch gyfle i archwilio'r wyddoniaeth fiolegol sy'n sail i feddyginiaeth ac ymchwil feddygol, ac ennill profiad o bynciau a thechnegau cyfoes.

Rheoli busnes

Rheoli busnes

Bydd ein rhaglenni hyblyg yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar yr amgylchedd busnes cystadleuol byd-eang.

Cemeg

Cemeg

Mae ein rhaglenni gradd yn cyfuno theori â phrofiad ymarferol yn y labordy a'r cyfle i weithio mewn diwydiant neu astudio dramor fel rhan o'ch gradd.

Cyfrifiadureg

Cyfrifiadureg

Ein nod yw rhannu cyffro datblygiadau technolegol cyfredol gyda’n myfyrwyr drwy ein portffolio deinamig o raddau cyfoes ac sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, gan addysgu ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr yn y meysydd cyfrifiadureg a pheirianneg meddalwedd, y mae mawr alw amdanynt.

Deintyddiaeth

Deintyddiaeth

Gwireddwch eich potensial a dechrau eich taith broffesiynol drwy ymuno â’n Hysgol Ddeintyddol arloesol sydd â naws deuluol.

Gwyddorau'r ddaear a’r amgylchedd

Gwyddorau'r ddaear a’r amgylchedd

Dysgwch sut i warchod ein planed am genedlaethau i ddod. P'un a ydych chi'n dewis astudio daearyddiaeth, daeareg neu wyddor cynaliadwyedd amgylcheddol, byddwch chi'n ennill gwybodaeth a sgiliau gwyddonol i effeithio ar ddatblygiadau a phenderfyniadau amgylcheddol allweddol.

Economeg

Economeg

Edrychwch ar economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Peirianneg

Peirianneg

Disgyblaeth yw peirianneg sy'n ymrwymo i ddatrys problemau a gwella'r byd o'n cwmpas. Mae ein myfyrwyr yn cyfuno gwyddoniaeth a mathemateg â chreadigrwydd wrth ddylunio i ddatblygu cynnyrch, prosesau a strwythurau newydd.

Saesneg iaith a llenyddiaeth

Saesneg iaith a llenyddiaeth

Cewch archwilio amrywiaeth Llenyddiaeth Saesneg ar draws y rhychwant cronolegol, gan wneud cysylltiadau bywiog â phob ffurf ar ddiwylliant. Neu gallwch ddewis ymchwilio gallu ieithyddol y ddynoliaeth gyda sylfaen drylwyr ym mhob agwedd allweddol ar ddadansoddi iaith.

Daearyddiaeth ddynol a chynllunio

Daearyddiaeth ddynol a chynllunio

Ydych chi’n angerddol am fynd i’r afael â heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd a datblygiadol byd-eang i wella ble a sut rydym yn byw? Ein rhaglenni daearyddiaeth ddynol a chynllunio yw'r dewis i chi.

Daearyddiaeth (Ffisegol)

Daearyddiaeth (Ffisegol)

Archwiliwch y tirweddau, yr hinsawdd a'r prosesau ffisegol deinamig sy'n siapio wyneb y Ddaear. Gallwch ddewis canolbwyntio ar yr heriau byd-eang sy'n wynebu ein cefnforoedd neu'r effaith y mae bodau dynol yn ei chael ar ein planed a sut y gallwn symud tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy.

Daeareg a'r geowyddorau

Daeareg a'r geowyddorau

Astudiwch strwythur, esblygiad a dynameg y Ddaear a'i hadnoddau mwynau ac ynni naturiol. Ymchwiliwch i sut mae prosesau daear, fel tirlithriadau, daeargrynfeydd, llifogydd a ffrwydradau folcanig, yn newid y byd o'n cwmpas.

Hanes a hanes yr henfyd

Hanes a hanes yr henfyd

Ymchwiliwch i fydoedd a fu ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol yn ein rhaglenni uchel eu bri sy’n cael eu haddysgu gan arbenigwyr angerddol a thrwy gipolygon o’u hymchwil ddiweddaraf.

Newyddiaduraeth, y cyfryngau a diwylliant

Newyddiaduraeth, y cyfryngau a diwylliant

Ymunwch â ni i astudio materion megis effaith y cyfryngau cymdeithasol, rôl cyfathrebu corfforaethol neu pam fo newyddiaduraeth o safon uchel yn bwysicach nag erioed yn oes y ‘newyddion ffug’.

Y Gyfraith

Y Gyfraith

Ymunwch â'r unig brifysgol Grŵp Russell sy'n cynnig yr amrediad llawn o gyrsiau academaidd a galwedigaethol ym maes y gyfraith.

Mathemateg

Mathemateg

Mae ein hymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol yn helpu i lywio ein portffolio o raddau hyblyg sy'n gyffrous yn ddeallusol. Bydd hyn yn eich galluogi i ddilyn eich ddiddordebau mathemategol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau proffesiynol a mathemategol, fydd yn eich paratoi at amrywiaeth o yrfaoedd cyffrous.

Ffarmacoleg Feddygol

Ffarmacoleg Feddygol

Meddyginiaethau: Sut y cânt eu darganfod a’u datblygu? Pam mae arnom eu hangen? Beth maen nhw’n ei wneud a sut maen nhw’n gweithio?

Meddygaeth

Meddygaeth

Diddordeb mewn bod yn feddyg? Mae gennym lawer o wybodaeth ddefnyddiol am astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd i’ch rhoi ar ben ffordd.

Bydwreigiaeth

Bydwreigiaeth

Ein rhaglen Bydwreigiaeth yw’r un orau yng Nghymru ac yn 3ydd yn y DU.

Ieithoedd modern a chyfieithu

Ieithoedd modern a chyfieithu

Ymunwch ag un o'r ysgolion ieithoedd mwyaf deinamig yn y DU a dod yn rhan o'n cymuned fyd-eang gyfeillgar.

Cerddoriaeth

Cerddoriaeth

Rydym yn cynnig hyfforddiant cerddorol trylwyr ac astudiaethau academaidd ac artistig ysgogol mewn amgylchedd cyfeillgar, colegol a chreadigol.

Niwrowyddoniaeth

Niwrowyddoniaeth

Gan ddefnyddio cyfuniad o ddulliau biolegol a seicolegol, mae ein gradd Niwrowyddoniaeth sy’n cael ei harwain gan ymchwil yn archwilio dirgelion yr ymennydd dynol.

Nyrsio

Nyrsio

Mae nyrsio yn yrfa gyfoethog, amrywiol ac amrywiol. Mae nyrsys yn defnyddio eu harbenigedd a'u sgiliau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau cleifion a'u teuluoedd.

Therapi Galwedigaethol

Therapi Galwedigaethol

Our Occupational Therapy programme is ranked 1st in the UK by the Complete University Guide 2021.

Optometreg

Optometreg

Mae ein rhaglenni MOptom yn rhoi'r wybodaeth wyddonol a chlinigol i chi ddod yn optometrydd cofrestredig gyda'r Cyngor Optegol Cyffredinol a mwynhau gyrfa wobrwyol mewn optometreg. Rydym yn cynnig mwy nag addysg yn unig, gan y byddwch yn cyfrannu at ymchwil arloesol ac yn rhoi yn ôl i gymunedau drwy raglenni allgymorth a chlinigau llygaid ar y safle.

Fferylliaeth

Fferylliaeth

Mae gennym ddiddordeb angerddol mewn fferylliaeth, ac rydym yn falch o fod yn un o Ysgolion Fferylliaeth gorau'r DU. Mae ein cwrs MPharm yn ceisio eich galluogi i archwilio gwahanol agweddau ar fferylliaeth fodern cyn dechrau ar eich gyrfa. Gobeithio y byddwch yn ymuno â'n cymuned gefnogol a chroesawgar wrth i chi ddechrau ar eich taith gyffrous i wella bywydau cleifion.

Athroniaeth

Athroniaeth

Drwy ystyried posau athronyddol mawr y presennol a'r gorffennol, byddwn ni'n eich dysgu i ddadansoddi a chreu cadwyni cymhleth o resymu i ymdrin â chwestiynau cymhleth o hanes ac yn y presennol.

Ffiseg a seryddiaeth

Ffiseg a seryddiaeth

Rydym ar flaen y gad o ran rhai o’r darganfyddiadau gwyddonol mwyaf cyffrous heddiw, a fydd yn cynnig amgylchedd ysbrydoledig i chi astudio ynddo.

Ffisiotherapi

Ffisiotherapi

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2021 ein rhaglen yw’r un orau yng Nghymru ac yn 3ydd yn y DU.

Gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol

Gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol

Ymunwch ag un o'r adrannau Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol mwyaf yn y DU.

Radiograffeg

Radiograffeg

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2021 ein rhaglen Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu yw’r un orau yn y DU.

Radiotherapi

Radiotherapi

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2021 ein rhaglen yw’r un orau yn y DU.

Astudiaethau crefyddol a diwinyddiaeth

Astudiaethau crefyddol a diwinyddiaeth

Byddwch yn archwilio’r hanes, y diwylliannau a’r credoau sydd ynghlwm wrth draddodiadau crefyddol mawr a rhai llai adnabyddus, mewn ffordd o'ch dewis chi, gyda’n graddau cyfoethog a boddhaus.

Y Gwyddorau Cymdeithasol

Y Gwyddorau Cymdeithasol

Cewch astudio mewn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol ddynamig, ryngddisgyblaethol ac arloesol ag iddi enw da rhyngwladol am ragoriaeth ymchwil.

Cymraeg

Cymraeg

Pa fath o brofiad y gallwch ei ddisgwyl yn astudio Cymraeg yn y brifddinas? Mae’r ateb, fel y pwnc, yn amrywiol, yn gyffrous ac yn esblygu drwy’r amser.

Sŵoleg

Sŵoleg

Astudiwch faes eang bioleg anifeiliaid neu ddewis i arbenigo mewn maes penodol o ddiddordeb gyda'n gradd Sŵoleg hyblyg a rhyngddisgyblaethol.