Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Mae gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol yn edrych ar y ffyrdd rydym ni'n trefnu ein bywydau mewn byd cyd-gysylltiedig byd-eang drwy gyfuniad o sefydliadau enfawr ac arferion. Mae’n adeg berffaith i ddatblygu eich dealltwriaeth o lawer o’r materion pwysicaf sy’n ein hwynebu.

academic-school

Ar ôl graddio

96% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

people

Manteisiwch ar ein cysylltiadau

Mae gennym gysylltiadau â Llywodraeth Cymru, San Steffan, yr G7, y Cenhedloedd Unedig, NATO, cyrff anllywodraethol, llunwyr polisïau a newyddiadurwyr.

rosette

Rydym yn arbenigwyr

Mae ein tîm o fri rhyngwladol yn arbenigwyr mewn damcaniaeth wleidyddol, polisïau cyhoeddus a gwleidyddiaeth etholiadol, seiberddiogelwch, ffeminyddiaeth, hanes y Rhyfel Oer, gwleidyddiaeth amgylcheddol, diogelwch, astudiaethau gwybodaeth a gwleidyddiaeth ôl-drefedigaethol.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Cymraeg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Gwleidyddiaeth a Chymraeg BA (Cyd-anrhydedd) yn rhoi'r cyfle i astudio damcaniaeth lywodraethol a gwleidyddol ar y cyd â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cysylltiadau rhyngwladol (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ymchwilio i ystod eang o gwestiynau sy'n hanfodol i'n byd cyfoes. Byddwch yn astudio modiwlau ar bynciau sy’n cynnwys diogelwch rhyngwladol, gwleidyddiaeth amgylcheddol, ffeministiaeth, seiberddiogelwch, rhyfel a heddwch a gwleidyddiaeth

Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ddealltwriaeth ddyfnach o sut mae’r byd gwleidyddol yn gweithio, pam a sut mae penderfyniadau’n cael eu gwneud gan lywodraethau a sefydliadau anllywodraethol, a sut mae canlyniadau’r gweithredoedd hyn yn effeithio arnom ni i gyd. Mae'r

Gwleidyddiaeth (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso syniadau gwleidyddol fel grym, rhyddid, democratiaeth, gwrthdaro, dilysrwydd ac atebolrwydd. Cewch gyfle i ddewis modiwl a addysgir ar y cyd â Senedd San Steffan.

Gwleidyddiaeth a Chymdeithaseg (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Combining Politics with Sociology enables you to acquire a broad understanding of society.

Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Philosophers investigate the nature of reality using logical reasoning rather than empirical methods. It is therefore integral to the study of Politics.

Hanes Modern a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Gallwch ennill cyfoeth o sgiliau, agor y drysau i ystod o lwybrau gyrfa, ac astudio gwleidyddiaeth gan archwilio cyfnodau allweddol mewn hanes ar ein rhaglen BA Hanes Modern a Gwleidyddiaeth. 

Newyddiaduraeth, Cyfathrebu a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

You will analyse and reflect upon changes to both politics and policy driven by the growth of social media, the communications industry and the 24/7 news cycle.

Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth (LLB)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae'r Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn cael effaith enfawr ar ein bywydau beth bynnag ein hoedran, ein hethnigrwydd a'n cefndir cymdeithasol. Mae'r rhaglen hon yn eich galluogi i gyfuno'r pynciau diddorol hyn o fewn amgylchedd rhyngddisgyblaethol Ysgol

Ein fideos

Studying politics and international relations at Cardiff University

Lecturer in Politics, Dr Rachel Minto discusses the disciplines of politics and international relations and the ways in which they help us make sense of the world. Find out more about the questions we ask our students, the range of varied modules available, our close connections to government and policy makers and our dedication to your career, post university.

Barn ein myfyrwyr gwleidyddiaeth

Barn y cyn-fyfyriwr Nicolo a astudiodd Wleidyddiaeth gyda ni.

Barn ein myfyrwyr cysylltiadau rhyngwladol

Barn Geneva sy'n astudio Cysylltiadau Rhyngwladol gyda ni.

The Houses of Parliament at Westminster

Gweithio gyda San Steffan

Rydym yn un o grŵp dethol o brifysgolion sy'n gweithio mewn partneriaeth â San Steffan i gynnig modiwl gwleidyddiaeth a gymeradwywyd yn ffurfiol gan Senedd y DU.

A young woman holds a sign in protest against global warming

Ein hymchwil presennol

Does dim byd yn sefyll yn yr unfan ym myd ymchwil ond rydyn ni wedi grwpio ynghyd rai o'r meysydd hynny rydyn ni'n gofyn cwestiynau perthnasol amdanyn nhw ar hyn o bryd ac yn ceisio gwybod rhagor amdanyn nhw.

Ymunwch â chymdeithas sy'n golygu rhywbeth i chi

Waeth ble mae eich teyrngarwch gwleidyddol, mae yna gymdeithas i chi fel rhan o Undeb Myfyrwyr Caerdydd.

Mae strwythur y cwrs yng Nghaerdydd wedi’i deilwra i’m galluogi i arbenigo mewn meysydd o’r ddisgyblaeth sydd o ddiddordeb arbennig i mi, fel diogelwch rhyngwladol. Mae'r cyfle i astudio iaith ochr yn ochr â chysylltiadau rhyngwladol a gwleidyddiaeth yn wych. Nid yn unig mae'n agor mwy o gyfleoedd ar ôl graddio, ond mae hefyd yn caniatáu i mi ddatblygu fy sgiliau iaith a’m sgiliau dadansoddi ac yn rhoi cyfle i mi dreulio blwyddyn dramor, lle y byddaf yn mireinio fy sgiliau iaith ymhellach.
Adam Zaman Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth (gydag Iaith) BSc Econ

Mwy amdanom ni

Student on placement at Welsh Government

Y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth

Rydym ni'n cynnig amrywiol gyfleoedd fydd yn eich helpu i dynnu sylw mewn marchnad cyflogaeth gystadleuol.

Law and Politics building

Ble byddwch chi'n astudio

Rydym mewn man canolog ym mhrifddinas Cymru, yn y ganolfan ddinesig a chyfreithiol, yn agos i ganol y dref a chysylltiadau trafnidiaeth.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

academic-school
Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Students in a mock courtroom

Y Gyfraith

Ymunwch â'r unig brifysgol Grŵp Russell sy'n cynnig yr amrediad llawn o gyrsiau academaidd a galwedigaethol ym maes y gyfraith.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.