Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Mae gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol yn edrych ar y ffyrdd rydym ni'n trefnu ein bywydau mewn byd cyd-gysylltiedig byd-eang drwy gyfuniad o sefydliadau enfawr ac arferion. Mae’n adeg berffaith i ddatblygu eich dealltwriaeth o lawer o’r materion pwysicaf sy’n ein hwynebu.

academic-school

Ar ôl graddio

Roedd 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

people

Manteisiwch ar ein cysylltiadau

Mae gennym gysylltiadau â Llywodraeth Cymru, San Steffan, yr G7, y Cenhedloedd Unedig, NATO, cyrff anllywodraethol, llunwyr polisïau a newyddiadurwyr.

rosette

Rydym yn arbenigwyr

Mae ein tîm o fri rhyngwladol yn arbenigwyr mewn damcaniaeth wleidyddol, polisïau cyhoeddus a gwleidyddiaeth etholiadol, seiberddiogelwch, ffeminyddiaeth, hanes y Rhyfel Oer, gwleidyddiaeth amgylcheddol, diogelwch, astudiaethau gwybodaeth a gwleidyddiaeth ôl-drefedigaethol.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Almaeneg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Cewch ddatblygu lefel uchel o sgiliau iaith Almaeneg a chael dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl o ddiwylliannau'r Almaen. Byddwch yn cyfuno hyn gydag archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso syniadau gwleidyddol fel

Cymraeg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Gwleidyddiaeth a Chymraeg BA (Cyd-anrhydedd) yn rhoi'r cyfle i astudio damcaniaeth lywodraethol a gwleidyddol ar y cyd â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cysylltiadau rhyngwladol (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ymchwilio i ystod eang o gwestiynau sy'n hanfodol i'n byd cyfoes. Byddwch yn astudio modiwlau ar bynciau sy’n cynnwys diogelwch rhyngwladol, gwleidyddiaeth amgylcheddol, ffeministiaeth, seiberddiogelwch, rhyfel a heddwch a gwleidyddiaeth

Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ddealltwriaeth ddyfnach o sut mae’r byd gwleidyddol yn gweithio, pam a sut mae penderfyniadau’n cael eu gwneud gan lywodraethau a sefydliadau anllywodraethol, a sut mae canlyniadau’r gweithredoedd hyn yn effeithio arnom ni i gyd. Mae'r

Eidaleg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Cewch ddatblygu lefel uchel o sgiliau iaith Eidaleg a chael dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl o ddiwylliannau'r Eidal. Byddwch yn cyfuno hyn gydag archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso syniadau gwleidyddol fel

Ffrangeg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Cewch ddatblygu lefel uchel o sgiliau iaith Ffrangeg a chael dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl o ddiwylliannau Ffrainc. Byddwch yn cyfuno hyn gydag archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso syniadau gwleidyddol fel

Gwleidyddiaeth (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso syniadau gwleidyddol fel grym, rhyddid, democratiaeth, gwrthdaro, dilysrwydd ac atebolrwydd. Cewch gyfle i ddewis modiwl a addysgir ar y cyd â Senedd San Steffan.

Gwleidyddiaeth a Chymdeithaseg (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Combining Politics with Sociology enables you to acquire a broad understanding of society.

Gwleidyddiaeth a Hanes Modern (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

History and Politics are a well established combination of subjects recognised to be complimentary.

Gwleidyddiaeth a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Cewch ddatblygu lefel uchel o sgiliau iaith Sbaeneg a chael dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl o ddiwylliannau Sbaen. Byddwch yn cyfuno hyn gydag archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso syniadau gwleidyddol fel grym,

Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Philosophers investigate the nature of reality using logical reasoning rather than empirical methods. It is therefore integral to the study of Politics.

Gwleidyddiaeth ac Economeg (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

An understanding of economics deepens our understanding of politics and vice versa making Politics and Economics an ideal study combination.

Newyddiaduraeth, Cyfathrebu a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

You will analyse and reflect upon changes to both politics and policy driven by the growth of social media, the communications industry and the 24/7 news cycle.

Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth (LLB)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae'r Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn cael effaith enfawr ar ein bywydau beth bynnag ein hoedran, ein hethnigrwydd a'n cefndir cymdeithasol. Mae'r rhaglen hon yn eich galluogi i gyfuno'r pynciau diddorol hyn o fewn amgylchedd rhyngddisgyblaethol Ysgol

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwyliwch ein cyflwyniad diwrnod agored i ddysgu am astudio Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dylech nodi mai'r Athro Peter Sutch yw Pennaeth Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol bellach.

Barn ein myfyrwyr gwleidyddiaeth

Barn y cyn-fyfyriwr Nicolo a astudiodd Wleidyddiaeth gyda ni.

Barn ein myfyrwyr cysylltiadau rhyngwladol

Barn Geneva sy'n astudio Cysylltiadau Rhyngwladol gyda ni.

Mae strwythur y cwrs yng Nghaerdydd wedi’i deilwra i’m galluogi i arbenigo mewn meysydd o’r ddisgyblaeth sydd o ddiddordeb arbennig i mi, fel diogelwch rhyngwladol. Mae'r cyfle i astudio iaith ochr yn ochr â chysylltiadau rhyngwladol a gwleidyddiaeth yn wych. Nid yn unig mae'n agor mwy o gyfleoedd ar ôl graddio, ond mae hefyd yn caniatáu i mi ddatblygu fy sgiliau iaith a’m sgiliau dadansoddi ac yn rhoi cyfle i mi dreulio blwyddyn dramor, lle y byddaf yn mireinio fy sgiliau iaith ymhellach.
Adam Zaman Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth (gydag Iaith) BSc Econ

Mwy amdanom ni

Politics student

Y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth

Rydym ni'n cynnig amrywiol gyfleoedd fydd yn eich helpu i dynnu sylw mewn marchnad cyflogaeth gystadleuol.

Law Building

Ble byddwch chi'n astudio

Rydym mewn man canolog ym mhrifddinas Cymru, yn y ganolfan ddinesig a chyfreithiol, yn agos i ganol y dref a chysylltiadau trafnidiaeth.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Male and female student sitting in Students' Union, looking at tablet.

Gwneud cais drwy Clirio

Os bydd eich cynlluniau'n newid neu os byddwch yn gwneud yn well na'r disgwyl, rydym yma i helpu. Darganfyddwch sut i wneud cais trwy Glirio.

Neuaddau Preswyl

Gwarant o lety

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio.

Cymorth i fyfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

academic-school

Gweld ein holl gyrsiau Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau israddedig ar gyfer 2020 a 2021.

Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Mwy o wybodaeth am sut i wneud cais drwy'r broses Clirio

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Students in a mock courtroom

Y Gyfraith

Ymunwch â'r unig brifysgol Grŵp Russell sy'n cynnig yr amrediad llawn o gyrsiau academaidd a galwedigaethol ym maes y gyfraith.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig, Arolwg Hynt Graddedigion 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Yn cynnwys data HESA: Hawlfraintyr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am gasgliadau neu benderfyniadau gan drydydd partïon yn sgîl data’r Asiantaeth.