Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Mae gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol yn edrych ar y ffyrdd rydym ni'n trefnu ein bywydau mewn byd cyd-gysylltiedig byd-eang drwy gyfuniad o sefydliadau enfawr ac arferion. Mae’n adeg berffaith i ddatblygu eich dealltwriaeth o lawer o’r materion pwysicaf sy’n ein hwynebu.

academic-school

Ar ôl graddio

Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

people

Manteisiwch ar ein cysylltiadau

Mae gennym gysylltiadau â Llywodraeth Cymru, San Steffan, yr G7, y Cenhedloedd Unedig, NATO, cyrff anllywodraethol, llunwyr polisïau a newyddiadurwyr.

rosette

Rydym yn arbenigwyr

Mae ein tîm o fri rhyngwladol yn arbenigwyr mewn damcaniaeth wleidyddol, polisïau cyhoeddus a gwleidyddiaeth etholiadol, seiberddiogelwch, ffeminyddiaeth, hanes y Rhyfel Oer, gwleidyddiaeth amgylcheddol, diogelwch, astudiaethau gwybodaeth a gwleidyddiaeth ôl-drefedigaethol.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Almaeneg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae ennill arbenigedd mewn gwleidyddiaeth a llywodraeth a rhuglder mewn Almaeneg yn gallu agor drysau gyrfaol amrywiol.

Cymraeg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Gwleidyddiaeth a Chymraeg BA (Cyd-anrhydedd) yn rhoi'r cyfle i astudio damcaniaeth lywodraethol a gwleidyddol ar y cyd â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant. 

Cysylltiadau rhyngwladol (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Cysylltiadau Rhyngwladol wedi datblygu o faes astudio gymharol gyfyngedig yn ymwneud â chysylltiadau rhwng taleithiau ac achosion rhyfel, i faes disgyblaeth gyfoethog ac eang sy’n ymdrin ag amrywiaeth eang o gwestiynau beirniadol i’n byd

Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Byddwch yn dysgu sut i ddadansoddi sefydliadau rhyngwladol allweddol a sut maent yn cyfeirio at rai o sialensiau mwyaf sy’n wynebu’r byd heddiw.

Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth (gydag Iaith) (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl mewn iaith dramor yn fanteisiol ar gyfer y rheiny sy’n ystyried gyrfa mewn maes rhyngwladol.

Eidaleg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae ennill arbenigedd mewn gwleidyddiaeth a rhuglder mewn Eidaleg yn gallu agor drysau gyrfaol amrywiol.

Ffrangeg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae ennill arbenigedd mewn gwleidyddiaeth a rhuglder mewn Ffrangeg yn gallu agor drysau gyrfaol amrywiol.

Gwleidyddiaeth (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Gwleidyddiaeth yn bwnc cyfareddol sy’n cael effaith sylweddol ar ein bywydau bob dydd.

Gwleidyddiaeth a Chymdeithaseg (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae cyfuno Gwleidyddiaeth gyda Chymdeithaseg yn eich galluogi i gael dealltwriaeth eang o gymdeithas.

Gwleidyddiaeth a Hanes Modern (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r pynciau hyn yn bartneriaeth lwyddiannus sy’n cydfynd gyda’i gilydd yn effeithiol ar gyfer astudiaeth bellach.

Gwleidyddiaeth a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Arbenigedd mewn gwleidyddiaeth wedi’i gyfuno gyda rhuglder mewn Sbaeneg fydd, gobeithio, yn agor drysau gyrfaol i chi.

Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae athronwyr yn ymchwilio i natur realiti gan ymresymu'n rhesymegol yn hytrach na defnyddio dulliau empirig. Felly, mae'n rhan annatod o astudio Gwleidyddiaeth.

Gwleidyddiaeth ac Economeg (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae dealltwriaeth o economeg yn arwain at well dealltwriaeth o wleidyddiaeth ac fel arall felly yn gwneud Gwleidyddiaeth ac Economeg yn gyfuniad astudio delfrydol.

Newyddiaduraeth, Cyfathrebu a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd yn ymroddedig i’r astudiaeth o berthnasau a’r rhyngweithio rhwng gwleidyddiaeth a’r cyfryngau.

Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth (LLB)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Ysgol y Gyfraith Caerdydd yn anelu at ddarparu profiad addysgu a dysgu rhagorol a gefnogwyd gan ein gweithgareddau ymchwil o safon.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwyliwch ein cyflwyniad diwrnod agored i ddysgu am astudio Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dylech nodi mai'r Athro Peter Sutch yw Pennaeth Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol bellach.

Barn ein myfyrwyr gwleidyddiaeth

Barn y cyn-fyfyriwr Nicolo a astudiodd Wleidyddiaeth gyda ni.

Barn ein myfyrwyr cysylltiadau rhyngwladol

Barn Geneva sy'n astudio Cysylltiadau Rhyngwladol gyda ni.

Mae strwythur y cwrs yng Nghaerdydd wedi’i deilwra i’m galluogi i arbenigo mewn meysydd o’r ddisgyblaeth sydd o ddiddordeb arbennig i mi, fel diogelwch rhyngwladol. Mae'r cyfle i astudio iaith ochr yn ochr â chysylltiadau rhyngwladol a gwleidyddiaeth yn wych. Nid yn unig mae'n agor mwy o gyfleoedd ar ôl graddio, ond mae hefyd yn caniatáu i mi ddatblygu fy sgiliau iaith a’m sgiliau dadansoddi ac yn rhoi cyfle i mi dreulio blwyddyn dramor, lle y byddaf yn mireinio fy sgiliau iaith ymhellach.
Adam Zaman Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth (gydag Iaith) BSc Econ

Mwy amdanom ni

Politics student

Y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth

Rydym ni'n cynnig amrywiol gyfleoedd fydd yn eich helpu i dynnu sylw mewn marchnad cyflogaeth gystadleuol.

Adeilad y Gyfraith

Ble byddwch chi'n astudio

Rydym mewn man canolog ym mhrifddinas Cymru, yn y ganolfan ddinesig a chyfreithiol, yn agos i ganol y dref a chysylltiadau trafnidiaeth.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cymorth i fyfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Camau nesaf

academic-school

Gweld ein holl gyrsiau Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau israddedig ar gyfer 2020 a 2021.

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Students in a mock courtroom

Y Gyfraith

Ymunwch â'r unig brifysgol Grŵp Russell sy'n cynnig yr amrediad llawn o gyrsiau academaidd a galwedigaethol ym maes y gyfraith.


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.