Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Mae gan wyddonwyr y ddaear a’r amgylchedd ran bwysig i'w chwarae wrth ddatrys heriau byd-eang mwyaf dybryd y byd modern. Dim ond gweithwyr proffesiynol sy'n deall maint y broblem ac sydd eisiau gweithio'n galed i'w datrys a all wrthdroi'r difrod rydyn ni wedi'i wneud i'r byd. Mae gwyddorau’r Ddaear a’r amgylchedd yn bynciau ymarferol sy'n dwyn ynghyd sgiliau a gwybodaeth o’r meysydd bioleg, ffiseg, cemeg, daearyddiaeth a mathemateg i ddatguddio canfyddiadau newydd am y byd, sut mae'n gweithio, a sut y gallwn ei warchod ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

briefcase

Lleoliadau gwaith

Rydym yn cynnig cyfleoedd i astudio dramor a lleoliadau gwaith blwyddyn yn y rhan fwyaf o’n cyrsiau.

location

Cyfleoedd gwaith maes

Rydym yn mynd ar deithiau maes rheolaidd yn y DU a thramor i'ch helpu chi i ddatblygu sgiliau gwaith maes cryf.

star

Gwneud effaith

Rydym yn darparu amgylchedd lle gall pob myfyrwyr gyflawni eu potensial er budd cymdeithas.

Mae teithiau maes yn dysgu technegau newydd y byddwch yn eu defnyddio drwy gydol eich gradd ac yn rhoi trosolwg i chi o’r cwrs. Maen nhw hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd. Pan gewch chi eich gollwng ar un o'ch teithiau cyntaf, allwch chi ddim peidio gwneud ffrindiau. Tra bod pawb a oedd yn rhannu fflat ‘da fi yn eistedd mewn darlithoedd ddydd ar ôl dydd, roeddwn i allan yn crwydro Caerdydd a'r cyffiniau.
Philippa Smith, Daearyddiaeth Amgylcheddol (BSc)

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Daeareg (MSci)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Investigate the formation of Earth and its constant evolution with a focus on learning how to conduct research.

Daeareg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae daearegwyr yn astudio'r mwynau a'r creigiau sy'n ffurfio'r Ddaear solet, y prosesau sy'n digwydd ar ac o fewn ein planed, ac esblygiad bywyd ar ei wyneb.

Daeareg Fforio (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae daearegwyr archwilio yn gyfrifol am nodi ac asesu lleoliad, maint ac ansawdd dyddodion mwynau.

Daeareg Fforio (MSci)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Specialise in the exploration of our natural resources and gain valuable research skills on this four-year Master's degree.

Daeareg Fforio gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Exploration geologists are responsible for identifying and assessing the location, quantity and quality of mineral deposits.

Daeareg gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae daearegwyr yn astudio'r mwynau a'r creigiau sy'n ffurfio'r Ddaear solet, y prosesau sy'n digwydd ar ac o fewn ein planed, ac esblygiad bywyd ar ei harwyneb.

Daearyddiaeth Amgylcheddol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Environmental geographers use their scientific understanding of the natural and physical environment to find solutions to crucial environmental issues.

Daearyddiaeth Amgylcheddol (MSci)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs MESci ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau ac yn dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

Daearyddiaeth Amgylcheddol gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae daearyddwyr amgylcheddol yn defnyddio eu dealltwriaeth wyddonol o'r amgylchedd naturiol a chorfforol i ddod o hyd i atebion i faterion amgylcheddol hanfodol.

Daearyddiaeth Ffisegol (MSci)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Ar y radd Meistr pedair blynedd hon byddwch yn gweithio ar brosiect ymchwil annibynnol o'ch dewis, gan ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa academaidd neu ymgynghori.

Daearyddiaeth Ffisegol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Ar y radd tair blynedd hon byddwch yn darganfod prosesau naturiol ein byd a'r effeithiau a'r dylanwadau o'u cwmpas, gan gynnwys amgylcheddau rhewlifol, peryglon naturiol a newid yn yr hinsawdd.

Daearyddiaeth Ffisegol gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae daearyddwyr ffisegol yn archwilio esblygiad arwyneb y Ddaear a’r wyddoniaeth sydd y tu ôl i’w phrosesau ffisegol a'r effeithiau a'r dylanwadau o'u cwmpas, gan gynnwys amgylcheddau rhewlifol, peryglon naturiol a newid yn yr hinsawdd.

Daearyddiaeth Forol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Caerdydd yw man geni am y ddisgyblaeth o Ddaearyddiaeth y Môr yn y DU.

Daearyddiaeth Forol (MSci)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddi beirniadol, a datrys problemau ac yna’n dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

Daearyddiaeth Forol gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae ein gradd daearyddiaeth forol yn cwmpasu ystod eang o bynciau morol ac amgylcheddol sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd, meteoroleg a chefnforeg, hyd at gamfanteisio ar y cefnfor a chynaliadwyedd.

Geowyddor Amgylcheddol (MSci)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r cwrs MESci pedair blynedd yng Nghaerdydd yn cynnwys profi rhagdybiaethau, dadansoddi'n feirniadol a datrys problemau wrth ddysgu am y broses a chanlyniadau gwaith ymchwil.

Geowyddor Amgylcheddol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae geowyddonwyr amgylcheddol yn archwilio materion geo-amgylcheddol naturiol a wnaed gan bobl, megis geohazards, daeareg beirianneg, llygredd, cynaliadwyedd, newid yn yr hinsawdd a chodiad yn lefel y môr.

Geowyddorau Amgylcheddol gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae geogwyddonwyr amgylcheddol yn archwilio materion geoamgycheddol dynol a naturiol, megis geoberyglau, daeareg peirianyddol, llygredd, cynaliadwyedd, newid yn yr hinsawdd a chynnydd yn lefel y môr.

Gwyddorau Cynaliadwyedd Amgylcheddol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Environmental scientists use their knowledge of Earth's systems to protect the environment and human health.

Cyfleusterau a lleoliad

Ein sgyrsiau

Gadewch i'n myfyrwyr eich tywys o amgylch ein hadeilad a'n cyfleusterau mewn taith ar-lein o Ysgol Gwyddorau Daear ac Amgylcheddol ar YouTube.

Mae Dr Jenny Pike, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol, yn esbonio ein meysydd pwnc eang ac yn rhoi blas i chi ar y rhaglenni gradd rydym yn eu cynnig.

Ein Hysgol a’n meysydd pwnc

Mae Dr Jenny Pike, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol, yn esbonio ein meysydd pwnc eang ac yn rhoi blas i chi ar y rhaglenni gradd rydym yn eu cynnig.

Mae Dr Jenny Pike yn disgrifio strwythur ein rhaglenni gradd gan gynnwys ein dulliau addysgu, oriau cyswllt a'n dewis eang o fodiwlau.

Ein rhaglenni gradd

Mae Dr Jenny Pike yn disgrifio strwythur ein rhaglenni gradd gan gynnwys ein dulliau addysgu, oriau cyswllt a'n dewis eang o fodiwlau.

Mae’r Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Myfyrwyr, Dr Andrew Kerr, yn rhoi arweiniad cyffredinol ar y math o gefndir yr ydym yn ei ddisgwyl gennych i astudio gyda ni. Gellir cael gofynion mynediad ar dudalennau’r cyrsiau.

Gofynion mynediad 2021/22

Mae’r Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Myfyrwyr, Dr Andrew Kerr, yn rhoi arweiniad cyffredinol ar y math o gefndir yr ydym yn ei ddisgwyl gennych i astudio gyda ni. Gellir cael gofynion mynediad ar dudalennau’r cyrsiau.

Gwaith maes

Mae daeareg yn bwnc ymarferol a brofir orau drwy waith maes. Mae gweld rhywbeth â’ch llygaid eich hun yn dod â theori yn fyw, o ffosilau mewn clogwyn i ddyddodion mwynol mewn afon. Rydym yn cynnig cyfuniad hwyl o ddarlithoedd, seminarau, labordai a gwaith maes i'n myfyrwyr. Os ydych chi'n hoffi teithio a threulio amser yn yr awyr agored, bydd ein teithiau maes yn gyfle perffaith i chi grwydro a darganfod. Rydym yn cwblhau gwaith maes lleol yn Ne Cymru ac o amgylch y DU, yn ogystal â theithiau maes preswyl mewn lleoliadau ledled Ewrop. Cymerwch olwg ar y teithiau maes rydym wedi’u cynnal yn y gorffennol.

Mae Dr Iain McDonald yn archwilio'r cyfleoedd taith maes sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio ein rhaglenni gradd daeareg a’r geowyddorau.

Gwaith maes ar gyfer gwyddonwyr y Ddaear

Mae Dr Iain McDonald yn archwilio'r cyfleoedd taith maes sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio ein rhaglenni gradd daeareg a’r geowyddorau.

Mae Dr Rhoda Ballinger yn archwilio'r cyfleoedd taith maes sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio ein rhaglenni gradd daearyddiaeth.

Gwaith maes i ddaearyddwyr

Mae Dr Rhoda Ballinger yn archwilio'r cyfleoedd taith maes sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio ein rhaglenni gradd daearyddiaeth.

Fe dreuliais i dair blynedd anhygoel yn astudio Geowyddorau Amgylcheddol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ers i mi raddio, rydw i wedi dod yn Swyddog Cadwraeth ar gyfer Ymddiriedolaeth Genedlaethol Bermuda, lle rwy’n rheoli 270 o erwau o fannau gwyrdd yn Bermuda. Bydd hyn bob amser yn her, ond rwy’n cael cymorth o hyd ac o hyd gan y profiadau a’r prosesau a ddysgwyd i mi yn ystod y cwrs BSc Geowyddorau Amgylcheddol. Enillais brofiad rhyngwladol amhrisiadwy ac fe wnes i lawer o ffrindiau gydol oes yn ystod fy nghyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd.
Lawrence Doughty, Geowyddorau Amgylcheddol (BSc)

Gyrfaoedd

Mae llawer o yrfaoedd ar gael i ddaearegwyr, ac os penderfynwch newid eich llwybr gyrfa, bydd y sgiliau rydych chi'n eu dysgu yn eich gradd yn dal i fod yn ddefnyddiol mewn ystod eang o feysydd gwahanol. Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA). Darllenwch straeon gan ein graddedigion diweddar.

Gyrfaoedd i raddedigion

Mae Dr Andrew Kerr yn adolygu rhai o'r gyrfaoedd posibl y gellir eu dilyn ar ôl astudio gyda ni, gan gynnwys astudiaethau achos gan gynfyfyrwyr.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr

Camau nesaf

certificate

Gweld y cyrsiau

Edrychwch ar ein cyrsiau israddedig a’n meini prawf derbyn.

Lawrlwytho’r llyfryn

Dysgwch ragor am ein Hysgol yn ein llyfryn pwnc.

mobile-message

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn a chewch ymateb cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth sydd angen i chi wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill

Underwater species survey in Samos

Daearyddiaeth (Ffisegol)

Mae Daearyddiaeth yn ceisio deall lle mae pethau i'w cael, pam maen nhw yno, a sut maen nhw'n datblygu ac yn newid dros amser. Mae daearyddwyr ffisegol yn archwilio hinsawdd, tirweddau naturiol a phrosesau wyneb y Ddaear, o rewlifiant i ddiffeithdir.

Volcano erupting

Daeareg a'r geowyddorau

Daeareg, a elwir hefyd yn geowyddorau a gwyddorau’r Ddaear, yw'r astudiaeth o strwythur, esblygiad a dynameg y Ddaear a'i hadnoddau mwynol ac ynni naturiol. Mae daearegwyr yn ymchwilio i sut mae prosesau daear, fel tirlithriadau, daeargrynfeydd, llifogydd, a ffrwydradau folcanig, yn newid y byd o'n cwmpas.

Student looking at a map

Daearyddiaeth ddynol a chynllunio

Ydych chi’n angerddol am fynd i’r afael â heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd a datblygiadol byd-eang i wella ble a sut rydym yn byw? Ein rhaglenni Daearyddiaeth Ddynol a Chynllunio yw'r dewis i chi.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.