Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Mae gan wyddonwyr y ddaear a’r amgylchedd ran bwysig i'w chwarae wrth ddatrys heriau byd-eang mwyaf dybryd y byd modern. Dim ond gweithwyr proffesiynol sy'n deall maint y broblem ac sydd eisiau gweithio'n galed i'w datrys a all wrthdroi'r difrod rydyn ni wedi'i wneud i'r byd. Mae gwyddorau’r Ddaear a’r amgylchedd yn bynciau ymarferol sy'n dwyn ynghyd sgiliau a gwybodaeth o’r meysydd bioleg, ffiseg, cemeg, daearyddiaeth a mathemateg i ddatguddio canfyddiadau newydd am y byd, sut mae'n gweithio, a sut y gallwn ei warchod ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

star

Cyrsiau hyblyg

Rydym yn cynnig cyfleoedd lleoli gwaith ac astudio dramor ar fwyafrif ein cyrsiau. Hefyd, mae pob myfyriwr yn mynd ar deithiau maes rheolaidd yn Ne Cymru, y DU a thramor.

people

Sgiliau sydd eu hangen ar gymdeithas

Mae newid yn yr hinsawdd, llygredd, diraddio tir a pheryglon naturiol ar flaen y gad mewn llawer o heriau byd-eang, gan greu galw cynyddol am sgiliau gwyddor y ddaear a'r amgylchedd.

structure

Pynciau eang

Rydym yn cynnig cyrsiau gradd yng ngwahanol ganghennau daeareg a geowyddoniaeth, daearyddiaeth ffisegol a rhaglen unigryw mewn gwyddoniaeth cynaliadwyedd amgylcheddol.

Mae teithiau maes yn dysgu technegau newydd y byddwch yn eu defnyddio drwy gydol eich gradd ac yn rhoi trosolwg i chi o’r cwrs. Maen nhw hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd. Pan gewch chi eich gollwng ar un o'ch teithiau cyntaf, allwch chi ddim peidio gwneud ffrindiau. Tra bod pawb a oedd yn rhannu fflat ‘da fi yn eistedd mewn darlithoedd ddydd ar ôl dydd, roeddwn i allan yn crwydro Caerdydd a'r cyffiniau.
Philippa Smith, Daearyddiaeth Amgylcheddol (BSc)

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Daeareg (MSci)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r radd Meistr pedair blynedd achrededig hon yn ymchwilio i ffurfiad y Ddaear a'i hesblygiad cyson gan ganolbwyntio ar ddysgu sut i gynnal ymchwil.

Daeareg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae daearegwyr yn astudio'r mwynau a'r creigiau sy'n ffurfio'r Ddaear solet, y prosesau sy'n digwydd ar ac o fewn ein planed, ac esblygiad bywyd ar ei harwyneb.

Daeareg Fforio (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae daearegwyr fforio yn gyfrifol am nodi ac asesu lleoliad, maint ac ansawdd dyddodion mwynau.

Daeareg Fforio (MSci)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Arbenigo mewn archwilio ein hadnoddau naturiol ac ennill sgiliau ymchwil gwerthfawr ar y radd bedair blynedd hon.

Daeareg Fforio gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae daearegwyr fforio yn gyfrifol am nodi ac asesu lleoliad, maint ac ansawdd dyddodion mwynau.

Daeareg gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae daearegwyr yn astudio'r mwynau a'r creigiau sy'n ffurfio'r Ddaear solet, y prosesau sy'n digwydd ar ac o fewn ein planed, ac esblygiad bywyd ar ei harwyneb.

Daearyddiaeth Amgylcheddol (MSci)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Darganfyddwch sut i ddadansoddi a datrys ystod eang o broblemau amgylcheddol gyda ffocws ar ddysgu sut i gynnal ymchwil.

Daearyddiaeth Amgylcheddol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae daearyddwyr amgylcheddol yn defnyddio eu dealltwriaeth wyddonol o'r amgylchedd naturiol a ffisegol i ddod o hyd i atebion i faterion amgylcheddol hanfodol.

Daearyddiaeth Amgylcheddol gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae daearyddwyr amgylcheddol yn defnyddio eu dealltwriaeth wyddonol o'r amgylchedd naturiol a ffisegol i ddod o hyd i atebion i faterion amgylcheddol hanfodol.

Daearyddiaeth Ffisegol (MSci)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Ar y rhaglen radd pedair blynedd hon, byddwch yn gweithio ar brosiect ymchwil annibynnol o'ch dewis, gan ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa academaidd neu ymgynghori.

Daearyddiaeth Ffisegol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae daearyddwyr ffisegol yn archwilio esblygiad arwyneb y Ddaear, y wyddoniaeth y tu ôl i'w phrosesau ffisegol a'r effeithiau a'r dylanwadau o'u cwmpas, gan gynnwys amgylcheddau rhewlifol, peryglon naturiol a newid yn yr hinsawdd.

Daearyddiaeth Ffisegol gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae daearyddwyr ffisegol yn archwilio esblygiad arwyneb y Ddaear, y wyddoniaeth y tu ôl i'w phrosesau ffisegol a'r effeithiau a'r dylanwadau o'u cwmpas, gan gynnwys amgylcheddau rhewlifol, peryglon naturiol a newid yn yr hinsawdd.

Daearyddiaeth Forol (MSci)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r radd daearyddiaeth forol bedair blynedd hon yn cwmpasu ystod eang o bynciau morol ac arfordirol ac mae'n cynnwys prosiect ymchwil annibynnol.

Daearyddiaeth Forol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein gradd daearyddiaeth forol yn cwmpasu ystod eang o bynciau morol ac arfordirol, o newid yn yr hinsawdd, meteoroleg ac eigioneg, i gamfanteisio ar y cefnforoedd a chynaliadwyedd

Daearyddiaeth Forol gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae ein gradd daearyddiaeth forol yn cwmpasu ystod eang o bynciau morol ac arfordirol, o newid yn yr hinsawdd, meteoroleg ac eigioneg, i gamfanteisio ar y cefnforoedd a chynaliadwyedd

Geowyddor Amgylcheddol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae geowyddonwyr amgylcheddol yn archwilio materion geoamgylcheddol dynol a naturiol, megis geoberyglon, daeareg beirianneg, llygredd, cynaliadwyedd, newid yn yr hinsawdd a chynnydd yn lefel y môr.

Geowyddor Amgylcheddol (MSci)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r radd pedair blynedd hon yn cyfuno cydrannau Daeareg a Daearyddiaeth Ffisegol, gan ganolbwyntio ar ddysgu sut i gynnal eich prosiect ymchwil eich hun.

Geowyddorau Amgylcheddol gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae geowyddonwyr amgylcheddol yn archwilio materion geoamgylcheddol dynol a naturiol, megis geoberyglon, daeareg beirianneg, llygredd, cynaliadwyedd, newid yn yr hinsawdd a chynnydd yn lefel y môr.

Gwyddorau Cynaliadwyedd Amgylcheddol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gwyddonwyr amgylcheddol yn defnyddio eu gwybodaeth am systemau'r Ddaear i ddiogelu'r amgylchedd ac iechyd pobl.

Cyfleusterau a lleoliad

Ein sgyrsiau

Gadewch i'n myfyrwyr eich tywys o amgylch ein hadeilad a'n cyfleusterau mewn taith ar-lein o Ysgol Gwyddorau Daear ac Amgylcheddol ar YouTube.

Mae Dr Jenny Pike, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol, yn esbonio ein meysydd pwnc eang ac yn rhoi blas i chi ar y rhaglenni gradd rydym yn eu cynnig.

Ein Hysgol a’n meysydd pwnc

Mae Dr Jenny Pike, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol, yn esbonio ein meysydd pwnc eang ac yn rhoi blas i chi ar y rhaglenni gradd rydym yn eu cynnig.

Mae Dr Jenny Pike yn disgrifio strwythur ein rhaglenni gradd gan gynnwys ein dulliau addysgu, oriau cyswllt a'n dewis eang o fodiwlau.

Ein rhaglenni gradd

Mae Dr Jenny Pike yn disgrifio strwythur ein rhaglenni gradd gan gynnwys ein dulliau addysgu, oriau cyswllt a'n dewis eang o fodiwlau.

Mae’r Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Myfyrwyr, Dr Andrew Kerr, yn rhoi arweiniad cyffredinol ar y math o gefndir yr ydym yn ei ddisgwyl gennych i astudio gyda ni. Gellir cael gofynion mynediad ar dudalennau’r cyrsiau.

Gofynion mynediad 2021/22

Mae’r Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Myfyrwyr, Dr Andrew Kerr, yn rhoi arweiniad cyffredinol ar y math o gefndir yr ydym yn ei ddisgwyl gennych i astudio gyda ni. Gellir cael gofynion mynediad ar dudalennau’r cyrsiau.

Mae Dr Iain McDonald yn archwilio'r cyfleoedd taith maes sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio ein rhaglenni gradd daeareg a’r geowyddorau.

Gwaith maes ar gyfer gwyddonwyr y Ddaear

Mae Dr Iain McDonald yn archwilio'r cyfleoedd taith maes sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio ein rhaglenni gradd daeareg a’r geowyddorau.

Mae Dr Rhoda Ballinger yn archwilio'r cyfleoedd taith maes sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio ein rhaglenni gradd daearyddiaeth.

Gwaith maes i ddaearyddwyr

Mae Dr Rhoda Ballinger yn archwilio'r cyfleoedd taith maes sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio ein rhaglenni gradd daearyddiaeth.

Mae Dr Andrew Kerr yn adolygu rhai o'r gyrfaoedd posibl y gellir eu dilyn ar ôl astudio gyda ni, gan gynnwys astudiaethau achos gan gynfyfyrwyr.

Gyrfaoedd i raddedigion

Mae Dr Andrew Kerr yn adolygu rhai o'r gyrfaoedd posibl y gellir eu dilyn ar ôl astudio gyda ni, gan gynnwys astudiaethau achos gan gynfyfyrwyr.

Fe dreuliais i dair blynedd anhygoel yn astudio Geowyddorau Amgylcheddol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ers i mi raddio, rydw i wedi dod yn Swyddog Cadwraeth ar gyfer Ymddiriedolaeth Genedlaethol Bermuda, lle rwy’n rheoli 270 o erwau o fannau gwyrdd yn Bermuda. Bydd hyn bob amser yn her, ond rwy’n cael cymorth o hyd ac o hyd gan y profiadau a’r prosesau a ddysgwyd i mi yn ystod y cwrs BSc Geowyddorau Amgylcheddol. Enillais brofiad rhyngwladol amhrisiadwy ac fe wnes i lawer o ffrindiau gydol oes yn ystod fy nghyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd.
Lawrence Doughty, Geowyddorau Amgylcheddol (BSc)

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws

Mae'n bwysig o hyd ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pawb yn ddiogel rhag y coronafeirws (COVID-19). Rydym yn cadw rhai mesurau ar waith i sicrhau eich bod yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr

Camau nesaf

certificate

Gweld y cyrsiau

Edrychwch ar ein cyrsiau israddedig a’n meini prawf derbyn.

Download icon

Lawrlwytho’r llyfryn

Dysgwch ragor am ein Hysgol yn ein llyfryn pwnc.

mobile-message

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn a chewch ymateb cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth sydd angen i chi wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill

Underwater species survey in Samos

Daearyddiaeth (Ffisegol)

Archwiliwch y tirweddau, yr hinsawdd a'r prosesau ffisegol deinamig sy'n siapio wyneb y Ddaear. Gallwch ddewis canolbwyntio ar yr heriau byd-eang sy'n wynebu ein cefnforoedd neu'r effaith y mae bodau dynol yn ei chael ar ein planed a sut y gallwn symud tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy.

Volcano erupting

Daeareg a'r geowyddorau

Astudiwch strwythur, esblygiad a dynameg y Ddaear a'i hadnoddau mwynau ac ynni naturiol. Ymchwiliwch i sut mae prosesau daear, fel tirlithriadau, daeargrynfeydd, llifogydd a ffrwydradau folcanig, yn newid y byd o'n cwmpas.

Student looking at a map

Daearyddiaeth ddynol a chynllunio

Ydych chi’n angerddol am fynd i’r afael â heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd a datblygiadol byd-eang i wella ble a sut rydym yn byw? Ein rhaglenni Daearyddiaeth Ddynol a Chynllunio yw'r dewis i chi.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.