Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

rosette

Seicoleg ymhlith y 10 uchaf

Rydym yn y 10 uchaf ar gyfer seicoleg yn yr safleoedd UK Complete University Guide.

globe

Mae 95% o'n hymchwil yn arwain y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol.

O ymchwil arobryn am allu swyddogion tân i wneud penderfyniadau a arweiniodd at newid polisi cenedlaethol, i gynhyrchu'r delweddau mwyaf manwl o'r ymennydd, mae ein hymchwil yn cael effaith yn y byd go iawn.

people

Staff sy’n flaenllaw ym myd ymchwil yn cyfrannu at gynllunio a chyflwyno cyrsiau

Mae'r rhan fwyaf o'n staff addysgu yn ymchwilwyr ymarferol ac, mewn sawl achos, arbenigwyr arweiniol yn eu meysydd.

location

Ail ddinas fwyaf fforddiadwy.

Caerdydd yw'r ail ddinas myfyrwyr fwyaf fforddiadwy yn y DU (Mynegai Byw Myfyrwyr NatWest, 2023).

Cyrsiau

Anhwylderau Seicolegol Plant (MSc)

Amser llawn

Bydd y rhaglen hon yn rhoi dealltwriaeth ddamcaniaethol drylwyr i chi o'r ffactorau seicolegol sy'n achosi ac yn cynnal problemau emosiynol ac ymddygiadol mewn plant.

Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol (Seicoleg) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Mae'r rhaglen hon yn cynnig hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil ar draws holl ystod y gwyddorau cymdeithasol – mae’n cyd-fynd â gofynion grant ESRC ar gyfer cwrs PhD. Mae’n rhoi gwybodaeth drylwyr i fyfyrwyr o ddylunio ymchwil, casglu data, a’r prif ddulliau o ddadansoddi data meintiol a data ansoddol y gwyddorau cymdeithasol.

Seicoleg (MSc)

Amser llawn

Bydd y rhaglen drawsnewid achrededig BPS hon yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i chi ddechrau gyrfa ym maes seicoleg ar ôl cwblhau gradd israddedig neu lwybr gyrfa nad yw'n gysylltiedig â'r maes.

Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol (PgCert)

Rhan amser

Bydd y rhaglen hyfforddiant hon a achredir gan BABCP yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau clinigol sydd eu hangen i chi gymhwyso fel therapydd seicolegol.

Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol (PgDip)

Rhan amser

Mae'r rhaglen hon, sydd wedi’i hachredu gan Gymdeithas Seicotherapïau Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP), ar gael fel ail flwyddyn, yn dilyn ymlaen o'r dystysgrif ôl-raddedig. Mae'n galluogi staff iechyd meddwl i ddatblygu cymhwysedd pellach mewn CBT dwysedd uchel.

Doethuriaeth mewn Seicoleg Addysgol (DEdPsy)

Amser llawn

Bydd rhaglen y ddoethuriaeth broffesiynol hon yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i chi gymhwyso’n Seicolegydd Addysg wrth eich gwaith.

Seicoleg (PhD)

Amser llawn, rhan-amser

Rydym yn darparu amgylchedd rhagorol ar gyfer ymchwil ym maes seicoleg, gydag arweiniad gan ymchwilwyr enwog a mynediad at gyfleusterau rhagorol.

Seicoleg Glinigol (DClinPsy)

Amser llawn

Bydd y rhaglen doethuriaeth tair blynedd yn rhoi'r cymwyseddau a'r profiadau angenrheidiol i chi gofrestru fel Seicolegydd Clinigol gyda Chyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal y DU.

Cefais amser wrth fy modd ar y cwrs MSc Seicoleg. Roedd y pynciau yr oeddem yn eu hastudio yn hynod ddiddorol, ac roedd y staff bob amser wrth law i helpu. Rhoddodd y sgiliau a enillais ar y cwrs gyfle i mi fynd ymlaen i wneud PhD; cyfle na fyddwn wedi'i gael fel arall. Rwy'n wirioneddol argymell y cwrs hwn i unrhyw un sydd â diddordeb mewn seicoleg ac sydd eisiau deall, mewn rhagor o ddyfnder, sut mae'r meddwl dynol yn gweithio.
Joseph Newton - Graddedig MSc Seicoleg 2021

Ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

MSc Seicoleg (trosi)

Ar y rhaglen drosi hon a achredir gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS), cewch y sgiliau angenrheidiol i chi fod yn seicolegydd heb orfod cael profiad blaenorol o seicoleg.

Byddwch yn astudio seicoleg o safbwynt gwyddonol gyda phwyslais ar ei hagweddau cymdeithasol, gwybyddol, clinigol a biolegol, wrth ddatblygu eich sgiliau arbrofi ac ymchwilio’n ddadansoddol. Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys lleoliad proffesiynol 12 wythnos o hyd lle cewch brofiad o fod yn seicolegydd proffesiynol mewn lleoliad sefydliadol, ymchwil neu labordy.

MSc mewn Anhwylderau Seicolegol Plant

Datblygwch y sgiliau a’r wybodaeth i ddilyn gyrfa foddhaus mewn niwroddatblygiad plant, seicoleg glinigol neu seicoleg addysg.

Nod y rhaglen hon, a gyflwynir o’n canolfan bwrpasol ar gyfer gwyddoniaeth ddatblygiadol, CUCHDS, yw rhoi dealltwriaeth ddamcaniaethol i chi o'r ffactorau seicolegol sy'n achosi ac yn cynnal problemau emosiynol ac ymddygiadol mewn plant.

Ein cyrsiau hyfforddiant proffesiynol

Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol

Bydd y rhaglen hyfforddiant hon a achredir gan BABCP yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau clinigol sydd eu hangen i chi gymhwyso fel therapydd seicolegol.

Mae’r cwrs rhan-amser hwn ar gyfer gweithwyr iechyd meddwl, fel nyrsys iechyd meddwl, therapyddion galwedigaethol, seiciatryddion, ffisiolegwyr clinigol a gweithwyr cymdeithasol. Rydym hefyd yn cynnig llwybr arall o’r enw Asesiad Gwybodaeth a Sgiliau (KSA) sy’n galluogi ymarferwyr sydd â’r profiad a’r wybodaeth ddigonol i gyflawni’r lefel hyfforddiant cyfatebol.

Fe wnes i fy ngradd israddedig yma ym Mhrifysgol Caerdydd ac es i yn syth ymlaen i wneud PhD. Rwy'n astudio’r ffordd rydym yn canfod bod sain yn symud wrth inni symud. Mae hyn yn golygu chwarae synau gwahanol i’r rhai sy’n cymryd rhan yn ein labordy sain pwrpasol, a’u cael i wneud penderfyniadau ynghylch sut mae’n ymddangos fel bod y synau hynny’n symud. Mae ein canlyniadau yn ddifyriawn!
Joshua Stevenson-Hoare, Seicoleg PhD

Rhaglenni ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn cynnig amgylchedd ymchwil deinamig ac ysgogol, gyda seilwaith ymchwil ardderchog sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd.

Myfyrwyr yn cynnal arbofion canfod sain

Seicoleg (PhD)

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys ymchwil drosiadol newydd, wedi’i harwain gan fyfyrwyr, yn pontio disgyblaeth gyfan seicoleg ac mae’n eich galluogi i gynnal ymchwil a hyfforddiant yn eich dewis faes.

Students on our Educational Psychology programme

Doethuriaeth mewn Seicoleg Addysg (DEdPsy)

Bydd rhaglen y ddoethuriaeth broffesiynol hon a ariennir yn llawn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i chi gymhwyso’n Seicolegydd Addysg wrth eich gwaith.

Clinical Psychology at Cardiff University

Seicoleg Glinigol (DClinPsy)

Mae’r rhaglen ddoethuriaeth broffesiynol hon yn arwain at ddyfarnu Doethur Seicoleg Glinigol a ddilysir gan Brifysgol Caerdydd.

Ble byddwch yn astudio

Mae gennym dri lleoliad ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig sy’n cynnig cyfleoedd digyffelyb ar gyfer ymchwil a hyfforddiant. Bydd un o dri lleoliad yn gartref i chi, yn dibynnu ar y rhaglen rydych chi’n dewis ei hastudio. Mae gan bob un o’n hadeiladau gyfleusterau gwych a phwrpasol ar gyfer meysydd penodol o seicoleg – mae pob un ohonynt o fewn pellter cerdded i’w gilydd hefyd.

Adeilad y Tŵr yw ein prif ganolfan seicoleg, ac mae wedi’i lleoli yng nghanol campws Parc Cathays

Adeilad y Tŵr

Mae gan ein prif ganolfan seicoleg amrywiaeth o fannau astudio ac addysgu sydd newydd eu hadnewyddu, ynghyd â labordai ar gyfer gwneud arbrofion ymddygiadol a seicoffisegol ac arbrofion tracio llygaid. Dyma gartref ein cyrsiau MSc Seicoleg, Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol a Seicoleg Glinigol.

Tu allan i Ganolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd gwerth £44m

Canolfan Gwyddoniaeth Datblygiad Dynol Prifysgol Caerdydd (CUCHDS):

Mae’r drws nesaf i Adeilad y Tŵr, dyma’n datblygu’n datblygu strategol sy’n cynnwys labordy wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer ein cwrs MSc mewn Anhwylderau Seicolegol Plant ar ein cwrs MSc mewn Anhwylderau Seicolegol Plant a'n Seicoleg Addysg (DEdPsy).

Rhagor o wybodaeth

MSc Psychology

Ein cyrsiau

Mae ein rhaglenni gradd wedi’u cynllunio i fod yn ysgogol ac yn berthnasol i anghenion gyrfa ym maes seicoleg.

Brain cross section

Ymchwil

Mae ein gwaith ymchwil sy’n flaenllaw yn rhyngwladol yn datblygu gwybodaeth ac yn gwella ansawdd bywydau trwy lywio polisi cyhoeddus a deilliannau iechyd.

Youtube

Ein sianel YouTube

Rhagor o wybodaeth am ein Hysgol, ein cyrsiau a'n cyfres enwog 'Seicoleg Hynod Ddiddorol' ar ein sianel YouTube.

Twitter logo

Twitter

Cewch y newyddion diweddaraf gan yr Ysgol Seicoleg trwy ein dilyn ar Twitter.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Mae Caerdydd ymhlith dinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Defnyddiwch ein cyfrifiannell costau byw i gyfri’r ceiniogau.

Camau nesaf

screen

Rhagor o wybodaeth am ein Hysgol

Ewch i wefan yr Ysgol a thudalennau'r rhaglen i ddysgu mwy.

Download icon

Lawrlwytho ein llyfryn ôl-raddedig

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-chat

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @PsychCardiffUni.