Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

briefcase

Cysylltiadau â diwydiant

Manteisiwch ar ein cysylltiadau rhagorol â diwydiant sy’n cynnig cyfleoedd i wneud traethodau hir ‘yn y byd go iawn’ a chael profiad gwaith gwerthfawr yn y DU a thramor.

submission

Arbenigedd ymchwil

Mae myfyrwyr yn cael eu haddysgu a'u goruchwylio gan ein staff ymchwil gweithredol. Bydd y staff yn cynnig arweiniad a chyngor ar sail un i un i’r myfyrwyr.

star

Gwella cyflogadwyedd

Rydym yn cynnig dewis eang o fodiwlau dewisol a bydd digon o gyfleoedd i chi ddatblygu’r sgiliau proffesiynol y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Roedd y cwrs yn heriol ac yn ddiddorol a rhoddodd gyfuniad o ddealltwriaeth ddamcaniaethol a sgiliau ymarferol i ddechrau fy ngyrfa ym maes ymchwil weithrediadol. Treuliais yr haf yn cwblhau fy nhraethawd hir ym Mhrifysgol Twente (Yr Iseldiroedd) yn gweithio ar broblem amserlennu gydag ysbyty partner. Roedd yn brofiad hynod werthfawr a rhoddodd gyfle gwych i mi ddefnyddio fy sgiliau newydd yn mynd i’r afael â phroblem yn y byd go iawn. Ar ôl profiad mor gadarnhaol gyda Phrifysgol Caerdydd, rwyf bellach yn astudio ar gyfer fy PhD ac yn gweithio mewn partneriaeth â bwrdd iechyd lleol er mwyn defnyddio data lefel cleifion i lywio penderfyniadau.
Sam Luen-English, myfyriwr graddedig MSc Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol

Cyrsiau

Dadansoddi Data i’r Llywodraeth (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Datblygwch eich dealltwriaeth ddamcaniaethol, eich profiad ymarferol o wyddor data a’ch sgiliau dadansoddeg gan ganolbwyntio’n benodol ar ddefnyddio dulliau dadansoddi data mewn llywodraeth a gwasanaeth cyhoeddus.

Gwyddor Data a Dadansoddi (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Cewch ddysgu amrywiaeth o sgiliau y mae galw amdanynt ar gyfer echdynnu a thrin 'data mawr' a datblygu eich sgiliau ymarferol drwy gael eich amlygu i broblemau a setiau data'r byd real.

Mathemateg (MSc)

Amser llawn

Mae ein MSc mewn Mathemateg yn archwilio byd hynod ddiddorol, heriol ac urddasol Mathemateg; gan dywys eich sylfaen sgiliau o BSc mewn Mathemateg (neu debyg) tuag at bwynt lle gallwch gychwyn ar ymchwil wreiddiol ym maes Mathemateg Pur a Chymhwysol.

Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Mae’r rhaglen hon wedi’i chynllunio i'ch arfogi â’r sgiliau, y dulliau a’r ffyrdd dadansoddol angenrheidiol o feddwl i daclo a dadansoddi problemau trefniadaethol cymhleth, i helpu i wneud penderfyniadau gwell ac i ddatblygu’n ddadansoddwyr ystadegol hyderus.

Ymchwil Weithrediadol, Ystadegaeth Gymhwysol a Risg Ariannol (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Dyma radd MSc unigryw sydd wedi’i hanelu at y rhai sy’n awyddus i astudio mwy ar fodelau risg, yn arbennig o ran eu cymhwyso at farchnadoedd ariannol ond hefyd at risg mewn sectorau eraill.

Mathemateg (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae’r Ysgol Mathemateg yn cynnig amrywiaeth eang eithriadol o gyfleoedd ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig mewn mathemateg.

Mathemateg Bur (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae ymchwil yn y maes hwn yn cwmpasu: Hafaliadau differol rhif a chyffredin; Dadansoddiad swyddogaethol; Theori sbectrol cyfrifiadurol a dadansoddol; Mecaneg cwantwm; Theori rhif a’i ddefnydd; Ffiseg mathemategol; Algebras gweithredydd; Geometreg algebraidd.

Mathemateg Gymhwysol (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae ymchwil yn y maes hwn yn cwmpasu: Lluosogi ton mewn cyfryngau anhomogenaidd; Homogeneiddiad; Mecaneg hylif; Mecaneg strwythurol a solet; Dadansoddiad rhifiadol a chyfrifiadureg gwyddonol; Modelu mathemategol cymhwysol; Effeithiau cof; Problemau gwrthdro; Trawsnewid hanfodol.

Tebygolrwydd ac Ystadegaeth (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae ymchwil yn y maes hwn yn cwmpasu: Dadansoddiad ystadegol o amryw o elfennau; Dadansoddiad cyfres amser; Modelu ystadegol mewn ymchwil i'r farchnad; Dyluniad arbrofol gorau posibl; Optimeiddio byd-eang stocastig; Canfod pwynt newid; Dulliau tebygolrwydd wrth chwilio ac mewn theori rhif; Pysgodfeydd; Ystadegau meddygol; Hap-feysydd; Cyllid mathemategol.

Ymchwil Weithrediadol (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae ymchwil yn y maes hwn yn cwmpasu: Modelu llif traffig; Modelu gofal iechyd; Modelu lledaeniad clefydau heintus; Theori ciwio; Amserlennu a phroblemau amserlennu; Metaheuristeg; Optimeiddio arwahanol.

Ein sgyrsiau

Dyma Gyfarwyddwr y rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir, yr Athro Owen Jones, yn rhoi trosolwg o’n rhaglenni MSc a sut mae ein cyrsiau galwedigaethol ar y cyd â’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn cynnig y cyfle i gwblhau prosiectau traethodau hir dros yr haf gyda chwmnïau perthnasol.

Trosolwg o Raglenni MSc mewn Mathemateg

Dyma Gyfarwyddwr y rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir, yr Athro Owen Jones, yn rhoi trosolwg o’n rhaglenni MSc a sut mae ein cyrsiau galwedigaethol ar y cyd â’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn cynnig y cyfle i gwblhau prosiectau traethodau hir dros yr haf gyda chwmnïau perthnasol.

Dyma Paul Harper, Athro Ymchwil Weithrediadol, yn trafod yr ymchwil ragorol sy’n cael ei chynnal ym maes Modelu Gofal Iechyd, a sut mae myfyrwyr MSc yn cael y cyfle i gynnal prosiectau sydd o bwys i’r byd go iawn gan olygu eich bod yn hynod gyflogadwy ar ôl eich blwyddyn MSc.

Ymchwil Weithrediadol ac Astudiaethau Ôl-raddedig

Dyma Paul Harper, Athro Ymchwil Weithrediadol, yn trafod yr ymchwil ragorol sy’n cael ei chynnal ym maes Modelu Gofal Iechyd, a sut mae myfyrwyr MSc yn cael y cyfle i gynnal prosiectau sydd o bwys i’r byd go iawn gan olygu eich bod yn hynod gyflogadwy ar ôl eich blwyddyn MSc.

Dr Maggie Chen, Darllenydd Mathemateg, sy’n goruchwylio prosiectau traethawd hir MSc yn ein Hysgol, a dyma hi’n trafod sut mae myfyrwyr yn cael y cyfle i ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth maen nhw wedi’u dysgu yn ystod eu cwrs drwy gwblhau eu traethawd hir gyda chwmnïau perthnasol, gan eu gwneud yn fwy cyflogadwy.

Prosiectau Traethawd Hir MSc

Dr Maggie Chen, Darllenydd Mathemateg, sy’n goruchwylio prosiectau traethawd hir MSc yn ein Hysgol, a dyma hi’n trafod sut mae myfyrwyr yn cael y cyfle i ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth maen nhw wedi’u dysgu yn ystod eu cwrs drwy gwblhau eu traethawd hir gyda chwmnïau perthnasol, gan eu gwneud yn fwy cyflogadwy.

Fideo gan grŵp o academyddion o’r Ysgol Mathemateg - gan gynnwys cynfyfyrwyr BSc sy’n astudio ar gyfer PhD erbyn hyn - am amrywiaeth mathemateg yn yr adran ac, yn fwy penodol, sut aethon nhw ati i ddefnyddio mathemateg gymhwysol i ateb cwestiynau biolegol a datrys problemau.

Amrywiaeth mewn Bioleg Fathemategol

Fideo gan grŵp o academyddion o’r Ysgol Mathemateg - gan gynnwys cynfyfyrwyr BSc sy’n astudio ar gyfer PhD erbyn hyn - am amrywiaeth mathemateg yn yr adran ac, yn fwy penodol, sut aethon nhw ati i ddefnyddio mathemateg gymhwysol i ateb cwestiynau biolegol a datrys problemau.

Mae Dr Geraint Parry yn ddarlithydd Mathemateg cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’n aelod o’r Grŵp Ymchwil Weithrediadol ac mae’n addysgu’r modiwl Dulliau Cyfrifiadurol yn rhan o’r MSc - cwrs y mae ef ei hun wedi’i astudio.

Darlithydd Mathemateg a Chynfyfyriwr MSc

Mae Dr Geraint Parry yn ddarlithydd Mathemateg cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’n aelod o’r Grŵp Ymchwil Weithrediadol ac mae’n addysgu’r modiwl Dulliau Cyfrifiadurol yn rhan o’r MSc - cwrs y mae ef ei hun wedi’i astudio.

Dyma Montunrayo Shodimu, a gwblhaodd radd MSc Gwyddorau Data, yn trafod yr ystod eang o weithgareddau allgyrsiol y cymerodd hi ran ynddynt pan oedd yn fyfyriwr. Mae’r rhain yn cynnwys datblygu sgiliau astudio, dysgu ieithoedd newydd, gwaith gwirfoddol yn y gymuned - ac fe wnaeth y cyfan ei helpu i ennill Gwobr Caerdydd.

Fideo Cynfyfyrwyr MSc Gwyddorau Data a Dadansoddi: Montunrayo Shodimu

Dyma Montunrayo Shodimu, a gwblhaodd radd MSc Gwyddorau Data, yn trafod yr ystod eang o weithgareddau allgyrsiol y cymerodd hi ran ynddynt pan oedd yn fyfyriwr. Mae’r rhain yn cynnwys datblygu sgiliau astudio, dysgu ieithoedd newydd, gwaith gwirfoddol yn y gymuned - ac fe wnaeth y cyfan ei helpu i ennill Gwobr Caerdydd.

Mwy o resymau dros ein dewis ni

Effaith ymchwil a gweithio gyda diwydiant

Manteisiwch ar y canfyddiadau, dealltwriaeth a’r syniadau diweddaraf ar eich cwrs gan ein hacademyddion a arweinir gan ymchwil. Mae ymchwil yr academyddion hyn yn dangos yr effaith y mae gwyddorau mathemategol yn ei chael ar fywyd bob dydd.

Image of the proposed new Computer Science and Mathematics building

Adeilad newydd yr Ysgol Mathemateg

Bydd ein cyfleuster newydd sbon pwrpasol, y byddwn yn ei rannu â’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, yn barod yn nhymor yr hydref flwyddyn nesaf.

Social media Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ymunwch â'n cymuned

Dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf o’r Ysgol Mathemateg.

Maths equation on white page

Ein hymchwil

Mae ein hymchwil yn ymestyn ar draws dadansoddiadau a hafaliadau gwahaniaethol, mathemateg gymhwysol, ffiseg fathemategol, ymchwil weithredol ac ystadegau.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

certificate

Edrychwch ar holl gyrsiau'r Ysgol Mathemateg yng Nghaerdydd

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau ôl-raddedig ar gyfer 2023/2024.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am sut i wneud cais.

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.