Ewch i’r prif gynnwys

Seicoleg Glinigol

Mae’r Doethur mewn Seicoleg Glinigol wedi’i gymeradwyo gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac wedi’i achredu gan Gymdeithas Seicoleg Prydain.

Mae gan y rhaglen gysylltiadau cryf gyda Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ledled Cymru. Mae gan y rhaglen hefyd berthynas wych gyda’r Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd lle mae wedi’i lleoli, ac mae’n derbyn cefnogaeth werthfawr gan ei chomisiynwyr, Llywodraeth Cymru.

Mae’r rhaglen yn dair blynedd llawn amser ac yn arwain at ddyfarniad Doethur Seicoleg Glinigol wedi'i ddilysu gan Brifysgol Caerdydd. Mae'r hyfforddeion yn cynnwys weithwyr amser llawn Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (UHB) a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Nodau'r rhaglen

Bwriedir y rhaglen ar gyfer graddedigion gyda gradd mewn Seicoleg (neu gyfatebol) ac sy’n gymwys ar gyfer aelodaeth Siartredig (GBC) o Gymdeithas Seicoleg Prydain. Mae cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn rhoi cymhwyster i wneud cais i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a statws Seicolegydd Clinigol Siartredig gyda’r Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS).

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn
Cymhwyster DClinPsy
Hyd amser llawn 3
Hyd rhan-amser Cyfleoedd ar gael
Derbyniadau Medi
Dyddiad(au) cau ceisiadau Hydref 2019

Rhoddir pwyslais ar ddatblygu cymhwysedd hyfforddeion drwy weithredu cynlluniau hyfforddi cydweithredol wedi’u teilwra. Mae’r rhaglen yn gyffredinol ei natur ac fe’i ategir gan ddull datblygiadol hyd oes. Mae tua hanner y rhaglen yn cael ei dreulio ar leoliad clinigol gyda’r gweddill yn cael ei rannu rhwng gwaith cwrs academaidd, ymchwil ac astudio personol. Gan adeiladu ar sylfaen gadarn o hyfforddiant a gyflwynir mewn arbenigeddau a phoblogaethau clinigol craidd, mae hyfforddeion yn gallu datblygu eu sgiliau mewn lleoliadau dewisol.

Modiwlau

Mae hyfforddiant yn cael ei gydlynu mewn set o chwe modiwl dros dair blynedd:

  • Iechyd Meddwl Oedolion / Oedolion Hŷn (Blwyddyn 1)
  • Plant a Phobl Ifanc / Anableddau Dysgu (Blwyddyn 2)
  • Dewisol (e.e. Fforensig / Iechyd) (Blwyddyn 3)
  • Mae modiwl ymchwil yn rhedeg ar draws y tair blynedd.

Staff y rhaglen

Mae staffio’r rhaglen yn cynnwys staff a gweinyddwyr academaidd-glinigol. Mae staff academaidd-glinigol yn ymgymryd â gwaith clinigol mewn Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac mae ganddynt swyddi anrhydeddus gyda Phrifysgol Caerdydd.

Sgiliau y byddwch yn eu Caffael

Mae gan y rhaglen hon ymrwymiad cryf i alluogi hyfforddeion i ddatblygu’r sgiliau a’r safbwyntiau sy’n ofynnol i weithio mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y DU, ond mae pwyslais arbennig ar wasanaethau yng Nghymru.

Themâu penodol yn y rhaglen yw CBT (mae rhaglenni cyfochrog yn CBT yn yr Ysgol, therapïau systemig, defnyddwyr gwasanaeth ac ymchwil cyfranogiad gofalwyr.

Mae cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn rhoi cymhwyster i wneud cais i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a statws Seicolegydd Clinigol Siartredig gyda’r Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS).

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Mae hyfforddeion yn cael eu cyflogi gan Fwrdd Iechyd Caerdydd a Bro Morgannwg fel Seicolegwyr Clinigol dan Hyfforddiant Band 6. Mae contractau hyfforddi am gyfnod o dair blynedd ac fe’u cynigir ar y dealltwriaeth llym y bydd ymgeiswyr yn cyflwyno eu hunain am asesiadau sy’n gysylltiedig â Doethuriaeth Seicoleg Clinigol a chynnal eu cofrestriad ar gyfer y Doethuriaeth. Nid oes lleoedd hunan-ariannu ar y rhaglen hon. Mae Llywodraeth Cymru'n talu'r ffioedd y Brifysgol.

Mae cyllid ar gael ar gyfer llety dros dro ar leoliadau clinigol y bernir nad oes modd cymudo. Mae cymorth ariannol ar gael i fynychu cyrsiau cymeradwy a chynadleddau a/neu therapi personol hyd at y terfyn unigol.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Mae’n rhaid i’r holl newydd-ddyfodiaid gael sail graddedig ar gyfer aelodaeth siartredig y BPS. Gofyniad hanfodol arall yw bod â phrofiad perthnasol o wneud gwaith â thâl neu waith gwirfoddol mewn sefyllfa glinigol, gymunedol neu glinigol-academaidd gyda grwpiau o gleientiaid ac mewn sefyllfaoedd gwasanaeth sy’n uniongyrchol berthnasol I seicoleg glinigol. Fel gweithwyr y GIG, mae’n rhaid i newydd-ddyfodiaid gael yr hawl i weithio yn y DU.

Am fanylion llawn ar ofynion mynediad a’r weithdrefn ymgeisio ar gyfer y rhaglen, ewch i weld mynediad tŷ clirio’r rhaglen.

Gofynion Iaith Saesneg

Fel arfer, mae disgwyl i ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn famiaith iddynt fodloni gofynion y Brifysgol (e.e. 6.5 IELTS). Gweler ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Mae’n rhaid cyflwyno ceisiadau drwy’r Ty Clirio ar gyfer Cyrsiau Ôl-raddedig mewn Seicoleg Glinigol, lle mae rhagor o ganllawiau ar gael.

Ni wneir ceisiadau drwy weithdrefn ymgeisio arferol Prifysgol Caerdydd.

Ceisiadau gan Ymgeiswyr Anabl

Mae’r rhaglen hon yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr anabl ac ers 2010 mae wedi arddangos ei ymrwymiad i gyflogi pobl anabl drwy ddefnyddio symbol ‘cadarnhaol am bobl anabl’ Canolfan Byd Gwaith yr Adran Gwaith a Phensiynau (2 dic).

Ar ôl adolygu’r defnydd o’r symbol 2 dic gyda’r Ganolfan Byd Gwaith DWP yn ddiweddar, cynghorwyd y rhaglen nad yw’r symbol yn berthnasol gan fod swyddi yn swyddi hyfforddi â thâl yn hytrach na swyddi cyflogedig. O ganlyniad, o gymeriant 2015, bydd y rhaglen yn arddangos ei ymrwymiad i gyflogi pobl anabl drwy gynnig deg lle cyfweliad ychwanegol i’r ymgeiswyr â sgorau uchaf wrth greu rhestr fer i’r rhai sydd wedi nodi bod ganddynt anabledd ar y ffurflen gais ac sy’n bodloni’r gofynion mynediad safonol ond nad ydynt wedi’u rhoi ar y rhestr fer fel arall.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

The Student Services Office (DClinPsy)

Administrative contact

Gwneud cais

Mae’r cwrs hwn yn defnyddio proses cyflwyno cais ansafonol.

Rhagor o wybodaeth

Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig