Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Llywodraethu Gofal y Llygaid (PgCert)

Rhan amser yn dysgu o bell, Rhan amser yn dysgu o bell

Nod ein Tystysgrif Ôl-raddedig (Tyst. Ôl-radd) mewn Llywodraethiant Gofal Llygaid yw darparu cymhwyster proffesiynol yw rhoi cymhwyster nad yw ar gael ar hyn o bryd i’r rhai sy’n cymryd rhan mewn llywodraethiant gofal llygaid.

Optometreg Glinigol (MSc)

Amser llawn, Dysgu cyfunol rhan amser

Cynlluniwyd y rhaglen MSc Optometreg Glinigol lefel 7 hon i ddiwallu anghenion addysg a hyfforddiant parhaus y gweithiwr gofal llygaid proffesiynol modern ac ennill gradd ar yr un pryd.

Rhagnodi Therapiwtig ar gyfer Optometryddion (PgCert)

Dysgu cyfunol rhan amser

Bydd y cwrs yn cynnig addysg eang i optometryddion ym maes ymarfer rhoi meddyginiaeth ar bresgripsiwn. Bydd yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ehangu eu gyrfa a chyfrannu at rolau proffesiynol estynedig yn effeithiol.

Bioffiseg Adeileddol (PhD)

Amser llawn, rhan-amser

Mae Bioffiseg Adeileddol yn faes ymchwil y gallwch chi ganolbwyntio eich astudiaethau yn ein rhaglen PhD Gwyddorau’r Golwg ynddo.

Gwyddorau'r Golwg (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae ein PhD mewn Gwyddorau’r Golwg yn cynnwys ymchwil dan arweiniad myfyrwyr ar draws ystod eang o ddisgyblaethau, o fioleg celloedd a moleciwlaidd i niwrowyddoniaeth ac astudiaethau clinigol golwg dynol.

Niwrowyddoniaeth Weledol (PhD)

Amser llawn, rhan-amser

Niwrowyddoniaeth Weledol

Ymchwilio Clinigol a Gwyddorau'r Golwg (PhD)

Amser llawn, rhan-amser

Mae Ymchwilio Clinigol a Gwyddorau’r Golwg yn faes ymchwil y gallwch chi ganolbwyntio eich astudiaethau yn ein rhaglen PhD Gwyddorau’r Golwg ynddo.

Pam astudio gyda ni?

rosette

Yn y 2 uchaf

Dysgwch yn un o'r Ysgolion Optometreg mwyaf blaenllaw yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn gyson yn y 2 uchaf yn y Complete University Guide.

academic-school

Cyfleuster optometreg gwerth £22 miliwn

Mae ein Hysgol mewn cyfleuster optometreg pwrpasol gwerth £22 miliwn gyda chlinig llygaid ar y safle.

tick

Achrededig

Achredir nifer o’n modiwlau a’n rhaglenni gan y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC) neu Goleg yr Optometryddion ar gyfer Cymwysterau Proffesiynol Uwch.

Ar ôl gweithio ers dros 20 mlynedd, rydw i’n teimlo fy mod wedi dysgu am Optometreg yn iawn erbyn hyn! Mae’r cwrs wedi bod yn waith caled ond mae’r sgiliau rydw i wedi’u dysgu wedi bod werth yr ymdrech. Gyda’r wybodaeth rydw i wedi’i gael, rydw i’n gallu trin a rheoli fy nghleifion yn well, hyd yn oed cyn fy lleoliad ysbyty. Mae’r tiwtoriaid ac arweinydd y cwrs yn wybodus iawn ond roedden nhw’n gallu esbonio unrhyw beth mewn ffordd sy’n hawdd ei ddeall. Bydd y cwrs hwn yn gwella eich hyder ac yn rhoi hwb i’ch gyrfa tuag at y lefel nesaf.
James Toombs, Rhoi Presgripsiynau’n Annibynnol

Ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Optometreg ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd

Dysgwch mwy gan ein hacademyddion a’n myfyrwyr am astudio optometreg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ein modiwlau a’n rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Mae ein rhaglenni a’n modiwlau yn hyblyg ac yn cynnig cyfle i chi astudio'n amser llawn neu'n rhan amser. Gallwch ddewis y modiwlau sy’n addas i chi a gallwch astudio o bell neu yng Nghaerdydd. Mae pob dull astudio yn defnyddio ein hamgylchedd dysgu rhithwir ac yn cynnwys cysylltiad uniongyrchol gyda’ch tiwtoriaid.

Ymchwil clinigol uwch yn seiliedig ar dystiolaeth sy'n llywio ein holl addysgu, ac mae llawer o'n staff dysgu yn arbenigwyr yn eu meysydd. Mae gan ein hacademyddion brofiad helaeth mewn ymarfer offthalmig ac wedi ennill gwobrau anrhydeddus am eu hymchwil i wyddorau’r golwg gan gynnwys Gwobr Pen-blwydd y Frenhines.

Eye examination

Modiwlau

Rydym yn cynnig portffolio o dros dri deg o fodiwlau sy’n darparu llwybrau i ddilyn diddordebau arbenigol ac i sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus yn gyffredinol. Mae llawer wedi’u hachredu ar gyfer Uwch-ddyfarniadau Coleg yr Optometryddion a gallwch eu cyfuno er mwyn ennill amrywiaeth o gymwysterau gwahanol.

Tiwtorial gyda Maggie Woodhouse OBE

Rhaglenni

Mae ein rhaglenni'n cynnig llwybrau i weithwyr proffesiynol ym maes gofal llygaid sy'n astudio modiwlau unigol ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus, ac ar gyfer y rhai sy'n dilyn dyfarniad Tystysgrif Uwchraddedig, Diploma Ôl-raddedig, neu MSc.

Ymchwil ôl-raddedig

Vision Sciences
molecule

Gwyddorau'r Golwg (PhD)

Mae ein graddau ymchwil yn canolbwyntio ar ymchwil annibynnol, lle mae myfyrwyr yn cael eu goruchwylio gan ein hacademyddion rhagorol.Rydym yn croesawu graddedigion o

amrywiaeth fawr o gefndiroedd gwyddonol.

Ar ôl ennill gradd BSc ac MSc s o Brifysgol Caerdydd, roeddwn i’n gwybod am y cyfleusterau a'r oruchwyliaeth ragorol sydd ar gael, ac felly roedd hi’n hawdd gwneud y penderfyniad i ddod i astudio PhD yn y labordy Bioffiseg Adeileddol yn yr Ysgol. Yn ystod fy PhD, roeddwn i’n ddigon ffodus i gyflwyno fy ngwaith mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol gerbron arweinwyr y byd yn y maes, ac roedd hyn wedi arwain at brosiectau cydweithio rhyngwladol. Gyda'i gilydd, roedd y sgiliau trosglwyddadwy hyn wedi fy mharatoi ar gyfer gyrfa yn y byd academaidd ac yn y pen draw, oherwydd y rhain, roeddwn i’n gallu cael swydd ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Harvard.
Dr Tomas White - Graddedig Ymchwil Ôl-raddedig

Ein Hysgol

Mae'r Ysgol mewn cyfleuster optometreg pwrpasol gwerth £22 miliwn ac ar Gampws Arloesedd Parc Maendy. Rydym mewn man cyfleus ger adeiladau academaidd eraill, Undeb y Myfyrwyr, siopau canol y ddinas, parcdir deniadol a nifer o breswylfeydd myfyrwyr.

Ni yw’r unig adran hyfforddiant optometreg yng Nghymru. Rydym wedi ein hen sefydlu ac mae gennym lawer o adnoddau ac enw gwych yn rhyngwladol. Mae ein clinig llygaid ar y safle yn gwella ein gweithgareddau addysgu ac ymchwilio. Mae’n agored i’r cyhoedd ac yn cynnig lleoliadau mewnol a chyfleoedd ymchwil i’n myfyrwyr.

Rhagor o wybodaeth

Eye examination

Ein cyrsiau

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau israddedig, ôl-raddedig a addysgir, ymchwil ôl-raddedig a DPP.

Ein Hysgol

Ein Hysgol

Rhagor o wybodaeth am ein Hysgol, gan gynnwys ein cyfleusterau, ein hymchwil a’n clinig llygaid sydd gennym ar y safle.

Twitter logo

Facebook

Edrychwch ar ein tudalen Facebook i gael newyddion, lluniau a newyddion yr Ysgol.

Rydw i wedi cwblhau cyrsiau gan sefydliadau eraill, ac mae’r cyrsiau ym Mhrifysgol Caerdydd yn cael eu rhedeg mewn modd proffesiynol iawn ac yn cyflawni nodau’r cwrs sydd wedi fy ngalluogi i ymestyn hyd a lled fy ymarfer. Rydw i’n credu bod dilyn y cymwysterau uwch wedi fy ngalluogi i gymryd cam cadarn ymlaen yn fy ngyrfa broffesiynol a darparu gofal llawer gwell nag oeddwn i’n gallu cyn astudio yng Nghaerdydd.
Andy Britton - Cyfarwyddwr Optometreg Specsavers Hwlffordd

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU a'r benthyciadau myfyrwyr sydd ar gael i chi.

Cegin (hygyrch)

Gwarant o lety

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

screen

Rhagor o wybodaeth am ein Hysgol

Ewch i wefan yr Ysgol a thudalennau'r rhaglen i ddysgu mwy.

Download icon

Lawrlwytho ein llyfryn ôl-raddedig

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-chat

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @SchoolOfOptom.