Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Mae ein MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd a'n llwybrau PhD/MPhil yn eich galluogi i ymchwilio i'r berthynas rhwng llenyddiaeth, iaith, diwylliant a hunaniaeth o safbwynt rhyngwladol a rhyngddisgyblaethol. Gallwch deilwra’r cynnwys yn ôl eich diddordebau yn unol â’n harbenigedd a byddwch yn dod yn rhan o gymuned ymchwil ac addysgu drawsnewidiol, heriol a dynamig.

star

Profiad proffesiynol

Byddwch yn elwa o gyfleoedd a hyfforddiant a fydd yn datblygu eich proffil proffesiynol a’ch sgiliau cyflogadwyedd.

tick

Rhagoriaeth ymchwil

Yn 9fed ar gyfer effaith ein hymchwil ac yn 11eg ar gyfer ein hamgylchedd ymchwil (Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth, REF 2021).

tick

Astudio hyblyg

Astudiwch drwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg neu gyfuniad o’r ddwy, a theilwra'r rhaglen yn unol â'ch diddordebau a’ch amcanion chi.

Cyrsiau

Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd (MA)

Amser llawn, Rhan amser

Ymunwch â ni i archwilio llenyddiaeth, iaith a diwylliant Cymru o safbwynt rhyngwladol a rhyngddisgyblaethol.

Cymraeg (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae Ysgol y Gymraeg yn adnabyddus am ei hymchwil academaidd ac mae’n un o'r canolfannau mwyaf blaenllaw ar gyfer ymchwil ym maes Astudiaethau Celtaidd yn y DU.

Iaith, Polisi a Chynllunio (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Archwilio goblygiadau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol iaith dros amser a gofod.

Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol (PhD)

Amser llawn, rhan-amser

Cynhyrchu darn neu gasgliad gwreiddiol o waith creadigol yn ogystal â datblygu sgiliau beirniadol pwysig.

Gair gan ein myfyrwyr

Mae ehangder profiadau cadarnhaol ein myfyrwyr ôl-raddedig yn amrywio yn ôl eu cefndir, eu diddordeb penodol yn y Gymraeg ac ystod eu hamcanion. Yn y blogiau hyn gallwch ddarllen am sut y gwnaeth Osian ac Emma, ein graddedigion diweddar, greu profiad gradd unigryw iddynt eu hunain.

Dyma Adam

Yn enedigol o UDA, dewisodd Adam Barnett astudio yn Ysgol y Gymraeg oherwydd hyblygrwydd y rhaglen MA, y cyfle i ddysgu Cymraeg ac atyniadau’r brifddinas.

Dyma Anna

I Anna Powys, y rhaglen MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd oedd y dewis perffaith iddi, gan gynnig addysg eang a chryn hyblygrwydd a wnaeth yn ei dro ei helpu i bennu a mireinio ei diddordebau ymchwil.

Dewisais astudio’r rhaglen MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd gan ei bod yn radd gyffrous, amrywiol a diddorol dros ben. Yr hyn rydw i wedi’i fwynhau fwyaf yw’r cyfle i brofi gwahanol agweddau ar y Gymraeg fel disgyblaeth academaidd, o lenyddiaeth i ieithyddiaeth, ac o bolisi iaith i gymdeithaseg iaith. Mae astudio sosioieithyddiaeth, a dysgu am y ffactorau sy’n dylanwadu ar y ffyrdd rydym ni i gyd yn defnyddio’n iaith neu’n ieithoedd, wedi gwneud i mi feddwl yn wahanol am y ffyrdd rydw i’n defnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg o ddydd i ddydd.
Osian Morgan MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

Eich profiad yng Nghaerdydd

Lecturer speaking to students

Cymuned fywiog

Mae’r myfyrwyr sy’n dilyn ein rhaglen MA yn dod o amryw o gefndiroedd gwahanol ac yn aml o wledydd gwahanol, ac mae pob un ohonynt yn dod â phrofiadau a safbwyntiau unigryw ynghyd i gyfoethogi ein cymuned. Mae’n amgylchedd creadigol, cydweithredol a chyfeillgar i fyw a dysgu ynddo.

Lecturer presents at a lecturn

Ein harbenigeddau a’n profiad

Bydd astudio gyda ni yn rhoi cyfle i chi ymdrin ag amrywiaeth o bynciau sy’n ymwneud â’r Gymraeg, ac ieithoedd eraill, gan gynnwys: Llenyddiaeth Cymru; beirniadaeth lenyddol; llenyddiaeth plant; sosioieithyddiaeth; caffael iaith; tafodieitheg; polisïau a chynllunio ieithyddol; a, theorïau a methodoleg cyfieithu.

Welsh students

Exciting PhD pathways

Explore your research interests in a supportive and impact-focused environment. Recognised internationally for research quality and impact, we have a proud history of positive practical, cultural and legislative change, benefiting communities in Wales and around the world. We offer three PhD/MPhil pathways: Welsh; Language, Policy and Planning; and Creative and Critical Writing.

Drwy roi'r cyfle i chi astudio pynciau arbenigol, datblygu prosiectau ac archwilio’r berthynas rhwng eich diddordebau ymchwil a gofynion y gweithle, bydd y radd hon yn rhoi’r sgiliau a’r hyder i chi gyfrannu’n greadigol ac yn ymarferol at ein dealltwriaeth o iaith a diwylliant. Mae ein pwyslais ar ymateb i heriau cyfoes drwy ddatblygu arbenigedd ymchwil mewn astudiaethau Cymreig a Cheltaidd, a’ch galluogi i ofyn cwestiynau ymchwil gwreiddiol a chynnig sylwadau a safbwyntiau newydd.
Dr Siwan Rosser Cyfarwyddwr y Rhaglen MA

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

academic-school

Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd MA

Bwrw golwg ar ein cyrsiau.

academic-school
mobile-message

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.