Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Mae Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn edrych ar y ffyrdd rydym ni'n trefnu ein bywydau mewn byd cyd-gysylltiedig byd-eang drwy gyfuniad o sefydliadau enfawr ac arferion. Mae’n adeg berffaith i ddatblygu eich dealltwriaeth o lawer o’r materion pwysicaf sy’n ein hwynebu.

briefcase

Cyflogadwyedd

95% o'n graddedigion ôl-raddedig a addysgir mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

people

Manteisiwch ar ein lleoliad a'n cysylltiadau

Mae gennym gysylltiadau agos gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Chymdeithas y Cenhedloedd Unedig (Cymru).

rosette

Rhagoriaeth ymchwil

Y sgôr uchaf posibl o 4.0 ar gyfer effaith ein hymchwil (Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Rhyngwladol, REF 2021).

Cyrsiau

Cysylltiadau Rhyngwladol (MA)

Amser llawn, Rhan amser

Ennill dealltwriaeth drylwyr o gysylltiadau rhyngwladol, a ddysgir gan arbenigwyr ymchwil-weithredol mewn sawl arbenigedd.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cysylltiadau Rhyngwladol) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwleidyddiaeth) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus (MA)

Amser llawn, Rhan amser

Ennill sgiliau dadansoddol a chysyniadol uwch, gan eich galluogi i werthuso gwleidyddiaeth a pholisi cyhoeddus yn feirniadol mewn sefydliadau amrywiol ar draws y DU ac yn rhyngwladol.

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru (MA)

Amser llawn, Rhan amser

Mae datganoli wedi trawsnewid gwleidyddiaeth a llywodraeth Cymru. Ymunwch â’r rhaglen arloesol hon ac archwilio’r sefydliadau datganoledig yn eu cyd-destunau cyfansoddiadol, gwleidyddol a pholisi ehangach.

Llywodraethiant a Datganoli (LLM)

Amser llawn

Datblygwch eich gwybodaeth am drefniadau strwythurol a chyfansoddiadol y DU.

Cymru (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae Cymru yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

Cysylltiadau Rhyngwladol a Globaleiddio (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae Cysylltiadau Rhyngwladol a Globaleiddio yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

Gwleidyddiaeth Ewrop ac Astudiaethau Bro (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae Gwleidyddiaeth Ewrop ac Astudiaethau Bro yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

Gwleidyddiaeth Gymharol, Polisïau a Llywodraethiant (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae Gwleidyddiaeth Gymharol, Polisïau a Llywodraethiant yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

Theori Wleidyddol (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae Theori Wleidyddol yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

Ein cyflwyniadau a'n fideos

Cyrsiau Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Ôl-raddedig

Cewch rhagor o wybodaeth am ein hystod o gyrsiau gradd meistr mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Dr Ian Stafford. Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig trosolwg o’r rhaglenni, yn ogystal â gwybodaeth am yr adran a'n staff arbenigol.

Roedd gan y cwrs hwn gydbwysedd da rhwng modiwlau y gyfraith a gwleidyddiaeth ag oedd yn rhoi trosolwg manwl o sut mae datganoli'n gweithredu yng Nghymru a gweddill y DU, yn ogystal â sut mae llywodraethiant aml-lefel yn gweithredu ledled y byd. Byddai'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd eisiau dechrau neu ddatblygu gyrfa mewn llywodraethu datganoledig yng Nghymru, neu sydd â diddordeb mewn gwleidyddiaeth Cymru.
Joshua Hayman Uwch Swyddog Materion Cyhoeddus, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, MSc Econ Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

European Union, United Kingdom and Welsh flags

Dysgwch gan ein hymchwil

Rydym yn gartref i'r Ganolfan Llywodraethiant Cymru, y ganolfan fwyaf blaenllaw ar gyfer astudio gwleidyddiaeth, cyfraith ac economi wleidyddol Cymru. Mae’n hymchwil yn ymwneud â rhai o faterion cyfoes pwysicaf Cymru megis Brexit, datganoli, cyfiawnder, awdurdodaeth a dadansoddi ariannol.

PG student support

Cefnogi eich cyflogadwyedd

Mae ein graddedigion bellach yn gweithio mewn meysydd amrywiol sy’n cynnwys sefydliadau anllywodraethol, datblygiad byd-eang, busnes rhyngwladol, addysgu, diplomyddiaeth a chudd-wybodaeth mewn llywodraeth, newyddiaduraeth, ac ymchwil polisi. Mae ein gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ar gael i chi o'r eiliad rydych chi'n ymuno gyda ni er mwyn i chi gael meddwl am ble yr hoffech fynd nesaf.

Postgraduate politics student.

Ein cyfleoedd ymchwil

Mae ein gwaith ymchwil wedi bod yn llwyddiannus dros ben ar lwyfannau cenedlaethol a byd-eang, oherwydd ein prosiectau unigryw, arloesol a rhyngddisgyblaethol. Rydym yn cynnig cyfleoedd PhD ac MPhil amser llawn a rhan-amser gyda goruwchwyliaeth ar draws y pynciau canlynol: Gwleidyddiaeth Gymharol; Polisïau a Llywodraethiant; Gwleidyddiaeth Ewrop ac Astudiaethau Bro; Cysylltiadau Rhyngwladol a Globaleiddio; Theori Wleidyddol; a Chymru.

Rydym ni, fel adran, yn ymddiddori mewn sut gallwn wneud cysylltiadau rhwng yr unigolyn a chymdeithas sydd wedi’i globaleiddio fwyfwy yn decach, boed hynny trwy gyflwyno’r newid yn yr hinsawdd fel mater moesegol a gwleidyddol, trwy archwilio sut gall y gyfraith ryngwladol neu strwythurau llywodraethu eraill helpu cymdeithasau i symud ymlaen ar ôl gwrthdaro, neu drwy ofyn i’n myfyrwyr feddwl o ddifrif am sut mae materion byd-eang fel rhyfel neu’r argyfwng ariannol yn effeithio’n anghymesur ar fywydau rhai pobl yn fwy nag eraill. Mae gan Gymru draddodiad balch o arwain mentrau sy’n ceisio creu byd tecach a mwy heddychlon, felly credaf ei bod yn briodol i dîm Cysylltiadau Rhyngwladol Caerdydd rannu dyheadau o’r fath.
Dr Victoria Basham Darlithydd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Cegin (hygyrch)

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

academic-school
academic-school
icon-chat

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth sydd angen i chi wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Student reading a book

Y Gyfraith

Ymunwch â'r unig brifysgol Grŵp Russell sy'n cynnig yr amrediad llawn o gyrsiau academaidd a galwedigaethol ym maes y gyfraith.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.