Ewch i’r prif gynnwys

Rhesymau dros astudio gyda ni

Gan ddefnyddio gwyddorau cymdeithasol rhyngddisgyblaethol ar groesffordd daearyddiaeth a chynllunio, mae ein hymchwil yn ddeinamig ac amrywiol. Deall cymdeithas, gofod a lleoedd yw’r nod er mwyn datblygu a rheoli dinasoedd, rhanbarthau ac ardaloedd gwledig a’u gwneud yn gynaliadwy. Ymunwch â ni a helpwch i fynd i’r afael â heriau mawr ein cymunedau ar hyn o bryd.

academic-school

Canolbwyntio ar eich dyfodol

97% o'n graddedigion ôl-raddedig a addysgir mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs. (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

rosette

Ymchwil sy’n cael effaith

Ystyrir bod 85% o’n hymchwil sydd o bwys cymdeithasol, economaidd a diwylliannol (sy’n trawsnewid trafodaethau polisi ac yn dylanwadu ar agendâu rhyngwladol) yn arwain y byd neu’n rhyngwladol ragorol (REF 2014).

star

Uchel ei pharch

Rydym ymhlith y 100 uchaf am ddaearyddiaeth (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2022) ac yn yr 14eg safle ar gyfer cynllunio trefol a gwledig a thirwedd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2023).

Cyrsiau

Amgylchedd a Datblygiad (MSc)

Amser llawn

Nod y radd hon – sef MSc mewn Amgylchedd a Datblygu – yw ymchwilio, cwestiynu ac archwilio dewisiadau amgen i'r tensiynau a'r cyd-ddibyniaethau sy’n bodoli rhwng datblygiad a systemau ecolegol-gymdeithasol.

Cynllunio a Datblygu Gofodol (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Nod yr MSc Cynllunio a Datblygu Gofodol yw eich rhoi ar ben ffordd i fod yn gynllunydd da.

Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol (MSc)

Amser llawn

Mae cynllunio trefol yn ddiddorol iawn ac yn mynd i’r afael â heriau newid a datblygu mewn byd sy’n trefoli, ac mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio i’ch helpu i lunio eich gyrfa yn y dyfodol mewn ymarfer proffesiynol.

Cynllunio Cynaliadwyedd a Pholisi Amgylcheddol (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Mae’r MSc hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau cymhwysol a dysgu beirniadol ym maes cynaliadwyedd cyfoes.

Cynllunio Rhyngwladol a Dylunio Trefol (MSc)

Amser llawn

Bydd yr MSc hwn yn cynnig addysg eang i chi mewn cynllunio rhyngwladol ac arbenigedd mewn dylunio trefol, gan eich galluogi i gaffael y wybodaeth a'r ddealltwriaeth feirniadol ar gyfer gwneud cyfraniad sylweddol tuag at brosesau rheoli rheolaeth a dyluniad dinasoedd.

Datblygu Trefol a Rhanbarthol (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Mae'r MSc hwn yn gyfle i ddeall newid economaidd-gymdeithasol mewn gwahanol drefi, dinasoedd, rhanbarthau a dinas-ranbarthau yn fyd-eang.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cynllunio Amgylcheddol) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dylunio Trefol (MA)

Amser llawn

Mae’r cwrs hwn, a redir ar y cyd ag Ysgol Bensaernïaeth Cymru, yn galluogi myfyrwyr i ddysgu gan ddefnyddio dylunio, theori, ac arferion dylunio datblygu a rheoli, a fydd yn llywio'r prosesau dylunio trefol.

Trafnidiaeth a Chynllunio (MSc)

Amser llawn

Ewch ati i ennill y sgiliau, y wybodaeth a'r hyder i greu systemau trafnidiaeth y dyfodol.

Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol (PhD)

Amser llawn, rhan-amser

Fel un o’r Ysgolion ymchwil gorau gyda’r uchelgais i chwarae rôl mewn dadleuon academaidd a pholisi ar lefel genedlaethol a rhyngwladol, rydym yn ceisio recriwtio myfyrwyr ymchwil ymrwymedig i fynd ar drywydd ymchwil arloesol ar lefel PhD.

Ein fideos

Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol (MSc)

Mae cynllunio trefol yn ddiddorol iawn ac yn mynd i’r afael â heriau newid a datblygu mewn byd sy’n trefoli, ac mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio i’ch helpu i lunio eich gyrfa yn y dyfodol mewn ymarfer proffesiynol. Mae Athro Alison Brown yn rhoi trosolwg o'r rhaglen.

Cynllunio ar gyfer yfory

Mae’r MSc hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau cymhwysol a dysgu beirniadol ym maes cynaliadwyedd cyfoes. Mae Dr Andrea Collins yn rhoi trosolwg o'r rhaglen.

Dylunio Trefol (MA)

Mae’r cwrs hwn, a redir ar y cyd ag Ysgol Bensaernïaeth Cymru, yn galluogi myfyrwyr i ddysgu gan ddefnyddio dylunio, theori, ac arferion dylunio datblygu a rheoli, a fydd yn llywio'r prosesau dylunio trefol. Mae Dr Hesam Kamalipour yn rhoi trosolwg o'r rhaglen.

Amgylchedd a Datblygiad (MSc)

Nod y radd hon – sef MSc mewn Amgylchedd a Datblygu – yw ymchwilio, cwestiynu ac archwilio dewisiadau amgen i'r tensiynau a'r cyd-ddibyniaethau sy’n bodoli rhwng datblygiad a systemau ecolegol-gymdeithasol. Mae Dr Antonio Ioris yn rhoi trosolwg o'r rhaglen.

Trafnidiaeth a Chynllunio (MSc)

Ewch ati i ennill y sgiliau, y wybodaeth a'r hyder i greu systemau trafnidiaeth y dyfodol. Mae Dr Dimitris Potoglou yn rhoi trosolwg o'r rhaglen.

Cynllunio a Datblygu Gofodol (MSc)

Nod yr MSc Cynllunio a Datblygu Gofodol yw eich rhoi ar ben ffordd i fod yn gynllunydd da. Mae Dr Sina Shahab yn rhoi trosolwg o'r rhaglen.

Yn fy marn i, ased mwyaf yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio yw'r staff eu hunain, sydd nid yn unig yn cyflwyno darlithoedd a seminarau eithriadol, ond sydd bob amser yn hapus ac ar gael i gwrdd â mi pan fyddaf yn cael trafferth gwneud darn penodol o waith neu’n ceisio arweiniad ar bwnc traethawd hir ac astudiaethau yn y dyfodol.
Cole Cornford Trafnidiaeth a Chynllunio (MSc) 2021

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Staff member talking

Yn ymwybodol yn fyd-eang

Rydym yn byw mewn byd sy'n mynd yn fwyfwy cyd-gysylltiedig a byd-eang. Mae deall a gwerthfawrogi safbwyntiau, diwylliannau ac arferion gwahanol yn bwysig ac yn cyfoethogi ein gwaith a’n bywydau. Pan fyddwch yn ymuno â ni yng Nghaerdydd, byddwch yn dod yn rhan o gymuned wirioneddol ryngwladol, gyda staff a myfyrwyr o bron 30 o wledydd gan gynnwys Awstralia, Tsieina, Iran, Pacistan ac UDA.

Students outside Glamorgan building

Byddwch gam ar y blaen drwy gael eich achredu

Mae ein rhaglenni gradd meistr yn cael eu parchu’n rhyngwladol a chydnabyddir sawl un am eu hansawdd a’u natur arbenigol gan gyrff proffesiynol yn y DU gan gynnwys y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI), y Sefydliad Syrfewyr Siartredig Brenhinol (RICS) a Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant (CIHT).

Female student

Ymchwil Drawsnewidiol

Mae gennym bortffolio amrywiol o ymchwil sy’n cwmpasu newid economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol a newid diwylliannol a’r amgylcheddau adeiledig a naturiol. Ein nod, a drefnir o gwmpas pedwar grŵp ymchwil, yw recriwtio myfyrwyr PhD ymroddedig i gynnal ymchwil arloesol, gyfoes ac uchel ei heffaith. Ymunwch â ni i chwarae rôl flaenllaw yn nadleuon academaidd a pholisi'r dyfodol ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Mae'r rhaglen Trafnidiaeth a Chynllunio yn cynnig dewis eang ac amrywiol o fodiwlau. Maent yn amrywio o fodiwlau dadansoddol a thechnegol sy'n edrych ar ymddygiad teithio, modelau trafnidiaeth, caffael a dadansoddi data, i fodiwlau sy'n ystyried polisïau a strategaethau trafnidiaeth ehangach. Mae'n gyfuniad sy'n eich helpu i baratoi ar gyfer dyfodol mewn cynllunio neu fodelu trafnidiaeth.
Duncan Lawrence Trafnidiaeth a Chynllunio (MSc) 2019

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

academic-school
book
icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.