Ewch i’r prif gynnwys

Rhesymau dros astudio gyda ni

Gan ddefnyddio gwyddorau cymdeithasol rhyngddisgyblaethol ar groesffordd daearyddiaeth a chynllunio, mae ein hymchwil yn ddeinamig ac amrywiol. Deall cymdeithas, gofod a lleoedd yw’r nod er mwyn datblygu a rheoli dinasoedd, rhanbarthau ac ardaloedd gwledig a’u gwneud yn gynaliadwy. Ymunwch â ni a helpwch i fynd i’r afael â heriau mawr ein cymunedau ar hyn o bryd.

academic-school

Canolbwyntio ar eich dyfodol

Roedd 98% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd neu’n gwneud gweithgareddau eraill, fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

rosette

Ymchwil sy’n cael effaith

Ystyrir bod 85% o’n hymchwil sydd o bwys cymdeithasol, economaidd a diwylliannol (sy’n trawsnewid trafodaethau polisi ac yn dylanwadu ar agendâu rhyngwladol) yn arwain y byd neu’n rhyngwladol ragorol (REF 2014).

star

Uchel ei pharch

Rydym ymhlith y 100 uchaf am ddaearyddiaeth (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2021) ac yn yr 14eg safle ar gyfer cynllunio trefol a gwledig a thirwedd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2022).

Cyrsiau

Amgylchedd a Datblygiad (MSc)

Amser llawn

Nod y radd hon – sef MSc mewn Amgylchedd a Datblygu – yw ymchwilio, cwestiynu ac archwilio dewisiadau amgen i'r tensiynau a'r cyd-ddibyniaethau sy’n bodoli rhwng datblygiad a systemau ecolegol-gymdeithasol.

Cynllunio a Datblygu Gofodol (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Nod yr MSc Cynllunio a Datblygu Gofodol yw eich rhoi ar ben ffordd i fod yn gynllunydd da.

Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol (MSc)

Amser llawn

Mae cynllunio trefol yn ddiddorol iawn ac yn mynd i’r afael â heriau newid a datblygu mewn byd sy’n trefoli, ac mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio i’ch helpu i lunio eich gyrfa yn y dyfodol mewn ymarfer proffesiynol.

Cynllunio Cynaliadwyedd a Pholisi Amgylcheddol (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Mae’r MSc hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau cymhwysol a dysgu beirniadol ym maes cynaliadwyedd cyfoes.

Cynllunio Rhyngwladol a Dylunio Trefol (MSc)

Amser llawn

Bydd yr MSc hwn yn cynnig addysg eang i chi mewn cynllunio rhyngwladol ac arbenigedd mewn dylunio trefol, gan eich galluogi i gaffael y wybodaeth a'r ddealltwriaeth feirniadol ar gyfer gwneud cyfraniad sylweddol tuag at brosesau rheoli rheolaeth a dyluniad dinasoedd.

Datblygu Trefol a Rhanbarthol (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Mae'r MSc hwn yn gyfle i ddeall newid economaidd-gymdeithasol mewn gwahanol drefi, dinasoedd, rhanbarthau a dinas-ranbarthau yn fyd-eang.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cynllunio Amgylcheddol) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dylunio Trefol (MA)

Amser llawn

Mae’r cwrs hwn, a redir ar y cyd ag Ysgol Bensaernïaeth Cymru, yn galluogi myfyrwyr i ddysgu gan ddefnyddio dylunio, theori, ac arferion dylunio datblygu a rheoli, a fydd yn llywio'r prosesau dylunio trefol.

Trafnidiaeth a Chynllunio (MSc)

Amser llawn

Ewch ati i ennill y sgiliau, y wybodaeth a'r hyder i greu systemau trafnidiaeth y dyfodol.

Ymarfer Cynllunio (PgCert)

Rhan amser

Mae'n caniatáu i fyfyrwyr sydd â gradd Meistr arbenigol mewn cynllunio i ychwanegu at eu gwybodaeth gynllunio ac ennill aelodaeth broffesiynol o'r RTPI.

Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol (PhD)

Amser llawn, rhan-amser

Fel un o’r Ysgolion ymchwil gorau gyda’r uchelgais i chwarae rôl mewn dadleuon academaidd a pholisi ar lefel genedlaethol a rhyngwladol, rydym yn ceisio recriwtio myfyrwyr ymchwil ymrwymedig i fynd ar drywydd ymchwil arloesol ar lefel PhD.

Ein fideos

Pwy ydyn ni a beth ydyn ni’n ei wneud?

Yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio rydyn ni’n defnyddio meddwl beirniadol a gwybodaeth ymarferol er mwyn ceisio datrys y problemau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol i mae cymdeithasau dynol a lleoedd yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

Noder: Ers ffilmio, rydyn ni wedi croesawu Pennaeth Ysgol newydd (Yr Athro Gill Bristow) ac mae staff wedi newid rolau, ond bydd y ffilm hon yn dal i roi cipolwg i chi ar bwy ydyn ni a beth rydyn ni'n ei wneud.

Mae staff yr Ysgol yn cynnwys athrawon hynod ddeallus sy’n dod o wahanol rannau o’r byd, gan gynyddu amrywiaeth y gymuned. Fy hoff gof o fy amser yn y brifysgol yw gwneud ffrindiau newydd sy’n dod o gefndiroedd gwahanol i fy un i. Mewn gwirionedd, fe wnaeth hynny fy helpu i ehangu fy ngorwelion a dysgu llawer amdanaf fi fy hun.
Nada Anwar MSc Datblygu Trefol a Rhanbarthol

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Staff member talking

Yn ymwybodol yn fyd-eang

Rydym yn byw mewn byd sy'n mynd yn fwyfwy cyd-gysylltiedig a byd-eang. Mae deall a gwerthfawrogi safbwyntiau, diwylliannau ac arferion gwahanol yn bwysig ac yn cyfoethogi ein gwaith a’n bywydau. Pan fyddwch yn ymuno â ni yng Nghaerdydd, byddwch yn dod yn rhan o gymuned wirioneddol ryngwladol, gyda staff a myfyrwyr o bron 30 o wledydd gan gynnwys Awstralia, Tsieina, Iran, Pacistan ac UDA.

Students outside Glamorgan building

Byddwch gam ar y blaen drwy gael eich achredu

Mae ein rhaglenni gradd meistr yn cael eu parchu’n rhyngwladol a chydnabyddir sawl un am eu hansawdd a’u natur arbenigol gan gyrff proffesiynol yn y DU gan gynnwys y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI), y Sefydliad Syrfewyr Siartredig Brenhinol (RICS) a Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant (CIHT).

Female student

Ymchwil Drawsnewidiol

Mae gennym bortffolio amrywiol o ymchwil sy’n cwmpasu newid economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol a newid diwylliannol a’r amgylcheddau adeiledig a naturiol. Ein nod, a drefnir o gwmpas pedwar grŵp ymchwil, yw recriwtio myfyrwyr PhD ymroddedig i gynnal ymchwil arloesol, gyfoes ac uchel ei heffaith. Ymunwch â ni i chwarae rôl flaenllaw yn nadleuon academaidd a pholisi'r dyfodol ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Mae'r rhaglen Trafnidiaeth a Chynllunio yn cynnig dewis eang ac amrywiol o fodiwlau. Maent yn amrywio o fodiwlau dadansoddol a thechnegol sy'n edrych ar ymddygiad teithio, modelau trafnidiaeth, caffael a dadansoddi data, i fodiwlau sy'n ystyried polisïau a strategaethau trafnidiaeth ehangach. Mae'n gyfuniad sy'n eich helpu i baratoi ar gyfer dyfodol mewn cynllunio neu fodelu trafnidiaeth.
Duncan Lawrence MSc Trafnidiaeth a Chynllunio

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

academic-school

Gweld ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir ym maes daearyddiaeth a chynllunio

Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer dechrau yn 2022.

book

Gweld ein cyrsiau ymchwil ôl-raddedig ym maes daearyddiaeth a chynllunio

Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer dechrau yn 2022.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig, Arolwg Hynt Graddedigion 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Yn cynnwys data HESA: Hawlfraintyr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am gasgliadau neu benderfyniadau gan drydydd partïon yn sgîl data’r Asiantaeth.