Ewch i’r prif gynnwys

Seicoleg

Mae'r Ysgol Seicoleg yn amgylchedd rhagorol i ymgymryd â gwaith ymchwil. Mae hyfforddiant ymchwil yn nodwedd gref o’n rhaglen PhD Seicoleg.

Mae'r Ysgol Seicoleg yn amgylchedd rhagorol i ymgymryd â gwaith ymchwil.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymchwilio ar gyfer PhD ym meysydd

 • Biolegol
 • Gwybyddol
 • Seicoleg Gymdeithasol.

Nodau'r rhaglen

I gynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn amrywiaeth o feysydd sy'n ymwneud â gwaith ymchwil a gynhelir yn yr Ysgol.

Nodweddion unigryw

 • Cynhelir ymchwil mewn meysydd arbenigol mewn nifer fawr o labordai pwrpasol sydd i gyd wedi eu hadnewyddu o fewn y pum mlynedd diwethaf
 • Gan fod cymaint o amrywiaeth o arbenigedd yn yr Ysgol, gallwn ni ddarparu hyfforddiant mewn amrywiaeth anarferol o fawr o dechnegau methodolegol
 • Nodwedd arbennig ar yr Ysgol yw bod yr integreiddio ar draws y gwahanol ddisgyblaethau yn esgor ar gyfleoedd unigryw i wneud prosiectau ymchwil amlddisgyblaethol

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD
Hyd amser llawn PhD 3 mlynedd
Hyd rhan-amser Cyfleoedd ar gael
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

Mae hyfforddiant ymchwil yn nodwedd gref o’n rhaglen PhD Seicoleg. Gallai ymchwil ôl-radd mewn Seicoleg Gymdeithasol gwblhau’r MSc mewn Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol (neu gyfwerth) cyn cofrestru ar gyfer eu PhD.

Ar gyfer myfyrwyr a ariennir drwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC, mae hyn yn orfodol.

Erbyn yr adeg mae ein myfyrwyr wedi cwblhau eu PhD, bydd y rhan fwyaf wedi cyhoeddi papurau gwyddonol mewn cyfnodolion blaenllaw sy’n cael eu hadolygu gan gymheiriaid, ac yn mynd ymlaen i sicrhau swyddi mewn meysydd academaidd neu feysydd nad ydynt yn academaidd.

Yn ystod y PhD, byddwch yn cael cyfleoedd i gael eich hyfforddi mewn llawer o'r technegau sy'n berthnasol i'ch maes pwnc, ac i ennill profiad o brosiectau tu hwnt i’ch prosiect eich hun, er mwyn cryfhau eich arbenigedd ymchwil a’ch rhagolygon cyflogaeth yn y dyfodol.

Asesiad

Asesir y rhaglen hon yn seiliedig ar ganlyniad yr ymchwil a gynhyrchir d(traethawd o 80,000 o eiriau a viva voce).

Mae’r ymchwil a wneir yn yr Ysgol yn amrywio o ‘o’r synaps i gymdeithas’ ac yn cynnwys ymddygiad normal wrth ddatblygu ac mewn oedolion, chwalfa gwybyddiaeth ar ôl straen, trawma ac mewn cyflyrau niwrolegol a/neu enetig, yn ogystal â materion seicolegol allweddol sydd o bwys i gymdeithas, fel rhagfarn, iechyd atgenhedlol ac optimeiddio perfformiad yn y gwaith.

Rydym yn gwneud ymchwil wyddonol a rhyngddisgyblaethol ragorol o dan bedair thema ymchwil gyfoes:

 • Niwrowyddoniaeth, gan gynnwys niwrowyddoniaeth ymddygiadol, niwrowyddoniaeth wybyddol a gwyddoniaeth ddelweddu
 • Seicoleg Wybyddol, gan gynnwys seicoleg wybyddol, a chanfod a gweithredu,
 • Seicoleg Datblygu ac Iechyd
 • Seicoleg Gymdeithasol ac Amgylcheddol, gan gynnwys seicoleg gymdeithasol, a risg a’r amgylchedd

Mae gwybodaeth fanwl am bob un o’r meysydd ymchwil ar gael ar dudalennau ymchwil gwefan yr Ysgol.

Goruchwylwyr

Ceir rhestr lawn o broffiliau’r staff ar dudalennau’r Staff ar wefan yr Ysgol.

Cyfleusterau Ymchwil

Mae manylion llawn o gyfleusterau ymchwil ar gael ar dudalennau Cyfleusterau gwefan yr Ysgol.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Rydym yn cynnig tri math o gyfleoedd a ariennir:

 • Ysgoloriaethau agored
 • Prosiectau a ariennir yn benodol
 • Cyfleoedd sy'n gysylltiedig â phartner.
There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Fe arfer mae angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth o brifysgol yn y DU, neu gymhwyster cyfwerth, mewn Seicoleg neu ddisgyblaeth gysylltiedig.

Gofynion Iaith Saesneg

Ar gyfer siaradwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf bydd angen sgôr IELTS o 7.5 o leiaf. (isafswm o 7 ym mhob cydran).

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Clair Southard

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol