Ewch i’r prif gynnwys

Seicoleg (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu yrfa gyfredol, a'ch cefnogi gyda newid llwybr gyrfa.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Bydd y rhaglen drawsnewid achrededig BPS hon yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i chi ddechrau gyrfa ym maes seicoleg ar ôl cwblhau gradd israddedig neu lwybr gyrfa nad yw'n gysylltiedig â'r maes.

tick

Achredir gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS)

Mae’r achrediad hwn yn dangos bod y rhaglen hon yn bodloni’r safonau ansawdd uchel ar gyfer addysg a amlinellir gan y Gymdeithas.

briefcase

Lleoliad seicoleg proffesiynol

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys lleoliad 12 wythnos sy’n eich galluogi i weithio gyda seicolegwyr proffesiynol mewn clinig, sefydliad neu labordy ymchwil.

certificate

Y posibilrwydd o gyflymu eich gyrfa ym maes seicoleg ar ôl cyflawni gradd amherthnasol

Mae’r rhaglen hon yn eich galluogi i astudio MSc mewn Seicoleg ar ôl cwblhau gradd israddedig amherthnasol.

certificate

Addysgu a arweinir gan ymchwil

Addysgir gan ymchwilwyr blaenllaw sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol yn eu maes.

rosette

5ed yn y DU a 38fed yn y byd ar gyfer Seicoleg

Rydym yn y 10 uchaf ar gyfer seicoleg yn y UK (Complete University Guide Rankings, 2024).

rosette

Mae 95% o'n hymchwil yn arwain y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol.

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws sbectrwm seicoleg i fynd i'r afael â heriau mawr sy'n wynebu cymdeithas a'r amgylchedd.

Seicoleg yw'r astudiaeth systematig a gwyddonol o greadigaethau mwyaf cymhleth a diddorol natur - y meddwl dynol. Mae'n archwilio rhai o gwestiynau mwyaf y ddynoliaeth ac yn ceisio deall ymddygiad a sut mae'r meddwl yn gweithio.

Ar y rhaglen hon sy’n para blwyddyn, cewch yr holl sgiliau angenrheidiol i ddod yn seicolegydd. Byddwch yn astudio seicoleg o safbwynt gwyddonol, gyda phwyslais ar ei hagweddau cymdeithasol, gwybyddol a biolegol, wrth ddatblygu eich sgiliau ymchwilio meintiol ac ansoddol. Mae'r rhaglen yn gwrs trosi felly ni fydd angen unrhyw wybodaeth flaenorol arnoch am seicoleg i wneud cais.

Mae’r addysgu’n cael ei arwain gan ymchwil, sy'n golygu y byddwch yn cael eich addysgu gan seicolegwyr sydd wedi cyflawni datblygiadau sylweddol mewn gwybodaeth a gwelliannau mewn ansawdd bywyd ledled y byd.

Mae'r rhaglen hon yn cael ei hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS). Os byddwch yn llwyddo i gwblhau, byddwch yn gymwys am Aelodaeth Siartredig i Raddedigion o Gymdeithas Seicolegol Prydain.

Achrediadau

The course is accredited by the British Psychological Society and so offers a way into careers in psychology that require BPS registration. Therefore, the course will be beneficial to those already working in psychology-informed fields or who already have some knowledge of psychology but who wish to pursue a career that requires BPS registration. However, it can also provide a first step into psychology for motivated and high achieving graduates without a background in psychology.

Joe
Cefais amser wrth fy modd ar y cwrs MSc Seicoleg. Roedd y pynciau yr oeddem yn eu hastudio yn hynod ddiddorol, ac roedd y staff bob amser wrth law i helpu. Rhoddodd y sgiliau a enillais ar y cwrs gyfle i mi fynd ymlaen i wneud PhD; cyfle na fyddwn wedi'i gael fel arall. Rwy'n wirioneddol argymell y cwrs hwn i unrhyw un sydd â diddordeb mewn seicoleg ac sydd eisiau deall, mewn rhagor o ddyfnder, sut mae'r meddwl dynol yn gweithio.
Joseph Newton - MSc Psychology graduate 2021

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Seicoleg

Dewch i astudio mewn amgylchedd dysgu deinamig sy’n ysgogi, wedi'i lywio gan ein gwaith ymchwil blaenllaw ym maes seicoleg a niwrowyddoniaeth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4007
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn unrhyw bwnc, neu radd ryngwladol gyfatebol. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. Copi o'ch tystysgrif i ddangos eich bod wedi cyflawni gradd C/4 mewn TGAU Mathemateg, neu gymhwyster cyfatebol.
 3. Copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.0 gyda 6.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 4. Datganiad personol, a ddarperir fel PDF, sy'n cynnwys y cwestiynau canlynol fel penawdau:
 • Sut y datblygodd eich diddordeb a'ch dealltwriaeth o seicoleg? (200 gair).
 • Sut ydych chi'n gwybod mai Seicoleg yw'r radd gywir i chi? (150 gair).
 • Beth ydych chi am ei gyflawni gyda'ch MSc mewn Seicoleg? (150 gair).

O fewn eich atebion i'r cwestiynau, rhowch fanylion neu eglurwch:

 • Unrhyw gyrsiau/modiwlau ar faterion seicolegol rydych wedi'u cwblhau neu unrhyw lyfrau rydych chi wedi'u darllen ar seicoleg sydd wedi bod yn arbennig o ddiddorol i chi;
 • p'un a ydych wedi bod yn rhan o rôl sy'n wybodus yn seicolegol neu'n gysylltiedig â seicolegol, naill ai mewn ffordd gyflogedig neu wirfoddol (e.e. gwaith addysgu, cwnsela, cymorth);
 • sut rydych wedi arsylwi effaith neu botensial seicoleg yn y rôl honno;
 • A sut rydych chi'n bwriadu defnyddio gwybodaeth seicoleg yn eich gyrfa yn y dyfodol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Rydym yn ystyried ceisiadau ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl.

Broses ddethol

Mae lleoedd ar y cwrs yn gystadleuol a rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr yr ystyrir eu bod fwyaf tebygol o lwyddo ar y cwrs ac elwa ohono. Bydd tystiolaeth ar gyfer y potensial i wneud yn dda ar y cwrs yn cael ei chymryd o gymwysterau blaenorol a'r datganiad personol a ddylai ddangos profiad blaenorol yr ymgeisydd o seicoleg neu dystiolaeth o ddiddordeb mewn Seicoleg. 

Bydd ceisiadau'n cael eu sgorio yn seiliedig ar y meini prawf a restrir uchod a bydd cynigion yn cael eu gwneud i'r ymgeiswyr sy’n sgorio uchaf nes bod y cwrs yn llawn.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Cwrs amser llawn, blwyddyn o hyd yw hwn, sy’n dechrau yn yr hydref. Byddwch yn cyflawni cyrsiau a addysgir yn ystod y ddau semester cyntaf. Yn y semester olaf (yr haf), byddwch yn mynd ar leoliad ac yn gwneud traethawd hir.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Yn y semester cyntaf, byddwch yn dysgu am graidd academaidd Seicoleg, fel seicoleg annormal, seicoleg ddatblygiadol, a seicoleg gymdeithasol. Yn yr ail semester, byddwch yn cwblhau eich hyfforddiant sylfaenol ac yn cynnal eich prosiect ymchwil newydd eich hun. Yn ystod misoedd yr haf, byddwch yn ymgymryd â lleoliad proffesiynol 12-wythnos lle byddwch yn profi bywyd fel seicolegydd proffesiynol ac yn dysgu’r sgiliau sy’n gysylltiedig â hynny.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Seicoleg Gwybyddol a ChymdeithasolPST72020 credydau
Dulliau YmchwilPST72220 credydau
Prosiect YmchwilPST72360 credydau
Seicoleg Fiolegol a Gwahaniaethau UnigolPST72420 credydau
Seicoleg Ddatblygiadol a GlinigolPST72620 credydau
LleoliadPST72540 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae ein dulliau addysgu yn cael eu llywio’n helaeth gan ein hymchwil o safon fyd-eang ac maen nhw’n cyfuno manylrwydd academaidd â pherthnasedd ymarferol. Mae ein cyfadran, sydd o fri rhyngwladol, yn cynnwys academyddion sydd ar flaen y gad o ran gwybodaeth yn eu maes. Maen nhw’n dod â’r gwersi maen nhw wedi eu dysgu o’u hymchwil ddiweddaraf i’r ystafell ddosbarth, gan eich galluogi i feddwl yn feirniadol am seicoleg a chynnig enghreifftiau a senarios cyfredol, go iawn.

Mae'r rhan fwyaf o’r modiwlau yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd, addysgu mewn grwpiau bach (seminarau a thiwtorialau) a sesiynau ymarferol. Mewn darlith, bydd y darlithydd yn rhoi trosolwg o agwedd benodol ar gynnwys y modiwl (yn ogystal â chyfleoedd i chi ofyn cwestiynau a bod yn fyfyriol). Caiff darlithoedd eu recordio a byddan nhw ar gael yn fuan ar ôl eu traddodi i helpu gydag eglurder a dealltwriaeth o'r pwnc. Mewn seminarau a thiwtorialau cewch gyfle i drafod syniadau, cymhwyso cysyniadau a chyfnerthu eich dealltwriaeth yn y pwnc. Mewn sesiynau ymarferol, byddwch yn gallu cymhwyso'r technegau a'r theori rydych chi wedi dysgu amdanyn nhw a chael profiad o gynnal arbrofion.

Bydd modiwl y lleoliad, a gwblheir dros yr haf, yn cynnwys dysgu trwy brofiad (hyfforddiant ""yn y gwaith""). Byddwch yn ennill sgiliau a gwybodaeth trwy weithio'n agos gyda seicolegydd proffesiynol.

Sut y caf fy asesu?

Mae'r dulliau asesu'n amrywio o un modiwl i’r llall ond, ar draws cynllun y radd yn gyffredinol, gallwch ddisgwyl cymysgedd o arholiadau, gwaith cwrs, traethodau, gwaith ymarferol, cyflwyniadau, prosiectau unigol ac mewn grŵp, a phortffolio myfyriol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Byddwch yn cael tiwtor personol ar ddechrau eich astudiaethau. Fel arfer, bydd eich tiwtor personol yn addysgu ar eich cwrs gradd chi a byddwch yn cadw’r un tiwtor personol drwy gydol eich cwrs.

Bydd eich tiwtor personol yn gallu rhoi cyngor i chi ar faterion academaidd, gan gynnwys dewis modiwlau ac asesu. Os cewch unrhyw broblemau sy'n effeithio ar eich astudiaethau, eich tiwtor personol yw eich pwynt cyswllt cyntaf bob tro. Bydd eich tiwtor yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad â’r ystod eang o wasanaethau cymorth arbenigol ar gyfer myfyrwyr sy’n cael eu darparu gan y Brifysgol, ac Undeb y Myfyrwyr, fel y bo'n briodol. Bydd gofyn i chi gyfarfod â’ch tiwtor personol dair gwaith yn ystod pob blwyddyn academaidd, ond fe’ch anogir hefyd i gysylltu â’ch tiwtor personol ar unrhyw adeg arall os oes angen help neu gyngor arnoch chi.

I gael gwybodaeth gyffredinol, mae staff cefnogaeth Academaidd Broffesiynol ein Hyb Myfyrwyr Ôl-raddedig ar gael, yn bersonol, dros y ffôn neu drwy e-bost, rhwng 8am a 6pm bob dydd o'r wythnos yn ystod y tymor i ateb eich cwestiynau.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Bydd y cwrs hwn yn dysgu ystod o sgiliau i chi sy'n ddefnyddiol ar gyfer gyrfa mewn seicoleg. Byddwch yn dysgu am feysydd craidd seicoleg, fel Seicoleg Glinigol a Datblygiadol, a hefyd sut i arfarnu theorïau seicolegol yn feirniadol yn y meysydd hynny. Byddwch hefyd yn dysgu sgiliau ymarferol fel sut i ddylunio arbrawf, casglu, dadansoddi a dehongli ystod o ddata ymddygiadol cymhleth, a sut i gyflwyno a chyfleu eich gwaith. Yn ystod eich lleoliad byddwch yn dysgu sut i roi'r sgiliau hynny ar waith.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £12,450 £2,500

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £28,200 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol yn gysylltiedig â rhan academaidd y cwrs. Ond, os byddwch yn dewis mynd ar leoliad mewn tref wahanol efallai y byddwch yn wynebu costau byw neu deithio ychwanegol o gymharu â phe baech yn aros yng Nghaerdydd.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Gall gradd mewn seicoleg ddarparu amrywiaeth o opsiynau gyrfaol i chi a chaiff seicolegwyr eu cyflogi ar raddfa gynyddol eang mewn amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys iechyd meddwl, ffactorau dynol, busnes ac addysg.

Mae cyflogwyr yn ffafrio graddedigion seicoleg oherwydd eu set sgiliau eang. Mae gradd mewn seicoleg yn adlewyrchu addysg prifysgol sydd nid yn unig yn datblygu sgiliau dadansoddol, meddwl beirniadol a llythrennedd ond hefyd sgiliau rhifedd a meintiol.

Lleoliadau

Byddwch yn mynd ar leoliad 12 wythnos yn Semester 3 (haf) lle cewch gyfle i weithio gyda seicolegwyr proffesiynol mewn clinig, labordy ymchwil neu sefydliad. Bydd hyn yn eich galluogi i roi'r sgiliau a'r wybodaeth rydych chi wedi'u datblygu yn y ddau semester cyntaf ar waith mewn lleoliad proffesiynol.

Bydd y lleoliadau ar yr MSc hwn yn debyg i'r rhai sydd i’w cael ar y rhaglen israddedig. Dyma rai enghreifftiau o leoliadau y mae ein myfyrwyr israddedig wedi bod arnyn nhw:

 • Cynorthwy-ydd Ymchwil, Ysbyty Broadmoor;
 • Cynghorydd Annibynnol ar Drais Domestig (IDVA), Cymorth i Fenywod Caerdydd;
 • Hyfforddai Ymchwil, Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi;
 • Intern ymchwil yn adran cyfryngau, cyfathrebu a hysbysebu Ipsos MORI, Llundain (asiantaeth ymchwil i'r farchnad);
 • Cynorthwy-ydd Gwerthu, Lenovo;
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil, Canolfan Datblygiad yr Ymennydd a Gwybyddol yng Ngholeg Birkbeck (Prifysgol Llundain).

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Psychology


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.