Ewch i’r prif gynnwys

Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol (PgDip)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r rhaglen hon, sydd wedi’i hachredu gan Gymdeithas Seicotherapïau Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP), ar gael fel ail flwyddyn, yn dilyn ymlaen o'r dystysgrif ôl-raddedig. Mae'n galluogi staff iechyd meddwl i ddatblygu cymhwysedd pellach mewn CBT dwysedd uchel.

tick

Achredir gan Gymdeithas Seicotherapïau Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP)

Mae'r rhaglen hon yn bodloni safonau uchel addysg a osodwyd gan BABCP, a'r nod yw eich helpu i gael achrediad ymarferwr unigol gyda BABCP

globe

Dyma'r unig gwrs achrededig ar Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) yng Nghymru

Dyma'r unig raglen Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol yng Nghymru sydd wedi'i hachredu gan BABCP

rosette

4ydd yn y DU a 44fed yn y byd

Yn ôl rhestr Times Higher Education o Brifysgolion Gorau’r Byd 2020, mae ein Hysgol yn sgorio’n uchel am Seicoleg.

certificate

Addysgir gan ymarferwyr achrededig BABCP

Cewch eich addysgu gan ymarferwyr achrededig BABCP sydd ag amrywiaeth eang o brofiad proffesiynol, clinigol ac ymchwil.

Mae’r cwrs rhan-amser hwn ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd meddwl, fel nyrsys iechyd meddwl, therapyddion galwedigaethol, seiciatryddion, seicolegwyr clinigol a gweithwyr cymdeithasol. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i’ch helpu i ennill achrediad ymarferwr unigol gyda Chymdeithas Seicotherapi Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP). Rydym hefyd yn cynnig llwybr arall o’r enw Asesiad Gwybodaeth a Sgiliau (KSA) sy’n galluogi ymarferwyr sydd â’r profiad a’r wybodaeth ddigonol i gyflawni’r lefel hyfforddiant cyfatebol.

Mae'r maes llafur yn seiliedig ar fframwaith cymhwysedd Roth & Pilling ar gyfer CBT ynghylch anhwylderau gorbryder ac iselder. Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar CBT gydag oedolion, er ein bod hefyd yn croesawu ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant ac oedolion hŷn.

Dylai fod gennych eisoes lefel sgil glinigol uchel mewn CBT, a fyddai wedi'i gyflawni trwy gwblhau rhaglen lefel 1 a achredir gan BABCP. Byddwch yn rhoi eich gwybodaeth a'ch hyfforddiant ar waith trwy weithio gydag oedolion, plant ac oedolion hŷn mewn ystod eang o leoliadau.

Yn eich maes clinigol, p'un a yw hynny'n wasanaethau oedolion, plant neu oedolion hŷn, bydd disgwyl i chi weithio gydag ystod o broblemau cyflwyno, iselder ysbryd ac anhwylderau gorbryder yn bennaf, sydd wedi cael eu haddysgu ar eich Tystysgrif Lefel 1 a achredir gan BABPC.

Mae achrediad gan y BABCP yn sicrhau hyfforddiant o safon ardderchog. Fodd bynnag, bydd yn rhaid i chi fodloni meini prawf pellach i ennill achrediad ymarferwr llawn gyda BABCP.

Er mwyn cael eich ystyried, rhaid i chi allu ymarfer CBT yn eich gweithle oherwydd bydd disgwyl i chi gyflawni 100 awr o ymarfer CBT. Cewch 14 sesiwn o oruchwyliaeth grŵp gydag ymarferydd profiadol sydd wedi’i achredu gan BABCP.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Seicoleg

Dewch i astudio mewn amgylchedd dysgu deinamig sy’n ysgogi, wedi'i lywio gan ein gwaith ymchwil blaenllaw ym maes seicoleg a niwrowyddoniaeth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4007
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Meini prawf derbyn

 Applicants need:

 • An undergraduate degree (please see the 'entry requirements' document for exceptions)
 • A core profession in mental health or KSA portfolio (please contact cbt-admin@cardiff.ac.uk for further details)
 • Work (paid or unpaid) in the UK in which you can practise individual CBT with clients experiencing anxiety and depression
 • A manager and a clinical supervisor (these may be the same person)
 • A GCSE level English qualification
 • Personal suitability
 • Demonstrated interest and commitment to CBT.

All applicants must be student members of BABCP.

Applicants should apply for the postgraduate certificate (PgCert) in the first instance unless they hold a BABCP accredited CBT certificate from another institution.

Please note that you also need to complete the following three additional forms which you can find at the bottom of the page.

 • Manager's Form
 • Supervisor's Form
 • Additional Questions.

Once you have completed these forms you need to upload them as Other information when you are completing the online application form

Potential students will be interviewed as part of the admissions process. Interviews are usually held in August.

Please note: Course intake for Cognitive and Behavioural Therapies is in September each year and the application deadline is at the end of June before each intake.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Lawrlwythiadau ymgeisio

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Os nad ydych yn gweithio i’r GIG ar hyn o bryd bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) os yw’ch cais yn llwyddiannus. Os ydych yn gwneud cais o wledydd penodol dramor neu wedi byw mewn gwledydd penodol, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y siec a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr waharddedig fod yn ymwybodol bod gwneud cais am y cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Strwythur y cwrs

Mae’r Diploma Ôl-raddedig (PgDip) yn cynnwys cyfres o sesiynau goruchwylio arbenigol sy’n dechrau ym mis Medi.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
The Fundamentals of CBTPST40120 credydau
CBT for Specific DisordersPST40240 credydau

Blwyddyn dau

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
CBT Clinical SkillsPST60330 credydau
CBT MetacompetencesPST60430 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Byddwch yn astudio modiwlau craidd gwerth hyd at 160 credyd i gyd, gyda modiwl dewisol gwerth 20 credyd. Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â phrosiect unigol a thraethawd hir hefyd. Mae'r dadansoddiad fel a ganlyn:

 • Blwyddyn 1: Modiwlau craidd 60 credyd.
 • Blwyddyn 2: Modiwlau craidd 40 credyd, modiwl dewisol 20 credyd.
 • Blwyddyn 3: Modiwl craidd 60 credyd.

Cwrs rhan amser yw hwn, a fydd yn cael ei ddilyn dros gyfnod o dair blwyddyn galendr. Mae hefyd ar gael fel cwrs amser llawn dros flwyddyn, ac fel cwrs gyda lleoliad.

Sut y caf fy asesu?

Mae gan yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ddiwylliant ymchwil cryf a gweithredol sy'n llywio ac yn arwain ein haddysgu. Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu addysgu o'r safon uchaf a chawsom adroddiad rhagorol yn adolygiad diweddaraf yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA).

Defnyddir ystod amrywiol o arddulliau addysgu a dysgu drwy'r MSc mewn Cyfrifiadura a Rheoli TG. Bydd myfyrwyr yn mynychu darlithoedd, yn cymryd rhan mewn seminarau, gweithdai a thiwtorialau ac yn gweithio yn y labordy.

Fel arfer, bydd myfyrwyr yn cael gafael ar ddeunyddiau cymorth drwy Dysgu Canolog (Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd).

Bydd myfyrwyr hefyd yn ymgymryd â phrosiect ac astudiaeth annibynnol i'w galluogi i gwblhau eu traethawd hir. Gall y myfyriwr awgrymu pynciau traethawd hir neu eu dewis o restr o ddewisiadau a gynigir gan staff academaidd, sy'n adlewyrchu eu diddordeb presennol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae'r modiwlau a addysgir o fewn y cyrsiau yn cael eu hasesu drwy arholiadau ac ystod eang o asesiadau yn ystod y cwrs, fel adroddiadau ysgrifenedig, traethodau estynedig, aseiniadau ymarferol a chyflwyniadau llafar.

Bydd y prosiect a’r traethawd hir unigol yn galluogi myfyrwyr i ddangos eu gallu i adeiladu ar wybodaeth a sgiliau a enillwyd, a’u datblygu, er mwyn dangos meddwl beirniadol a gwreiddiol yn seiliedig ar gyfnod o astudio a dysgu annibynnol. .

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Fel Ysgol, rydyn ni’n ymfalchïo mewn darparu amgylchedd cefnogol lle gallwn helpu ac annog ein myfyrwyr.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddyrannu i bob myfyriwr a fydd yn monitro eich cynnydd drwy gydol eich cyfnod yn y Brifysgol ac yn eich cefnogi yn eich cynllun datblygiad personol. Byddwch yn gweld eich Tiwtor Personol o leiaf unwaith y semester.

Gall yr Uwch-diwtor Personol roi cyngor ac ymateb i unrhyw faterion personol wrth iddyn nhw godi hefyd. Yn ogystal, mae gan yr Ysgol banel myfyrwyr a staff ffurfiol i drafod pynciau neu faterion sydd o ddiddordeb i'r ddwy ochr.

Adborth

Gallai adborth ar waith cwrs gael ei roi ar ffurf sylwadau ysgrifenedig ar waith a gyflwynir, atebion 'enghreifftiol' a/neu drafodaeth mewn sesiynau cyswllt.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £4,500 Dim
Blwyddyn dau £4,500 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Bydd gan raddedigion o'r cwrs dystiolaeth o sgiliau mewn Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol, a gydnabyddir gan BABCP, y gellir eu defnyddio mewn nifer o feysydd cyflogaeth.

I wneud cais am achrediad, yn gyntaf mae angen i chi fod â chefndir proffesiynol cydnabyddedig BABCP ym maes iechyd meddwl y mae'r BABCP yn ei alw'n Broffesiwn Craidd. Os nad yw eich proffesiwn iechyd meddwl blaenorol wedi'i restru yma, neu os nad ydych yn bodloni'r meini prawf yn llawn, cydnabyddir hyfforddiant a phrofiad cyfatebol mewn iechyd meddwl drwy Lwybr Achrediad KSA.

Darllenwch y wybodaeth Proffesiwn Craidd ar wefan BABCP.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Seicoleg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.