Ewch i’r prif gynnwys

Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol (PgDip)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Dyddiad dechrau
deadline-date

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 30 Mehefin.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r rhaglen hon, sydd wedi’i hachredu gan Gymdeithas Seicotherapïau Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP), ar gael fel ail flwyddyn, yn dilyn ymlaen o'r dystysgrif ôl-raddedig. Mae'n galluogi staff iechyd meddwl i ddatblygu cymhwysedd pellach mewn CBT dwysedd uchel.

tick

Achredir gan Gymdeithas Seicotherapïau Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP)

Mae'r rhaglen hon yn bodloni safonau uchel addysg a osodwyd gan BABCP, a'r nod yw eich helpu i gael achrediad ymarferwr unigol gyda BABCP

globe

Dyma'r unig gwrs achrededig ar Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) yng Nghymru

Dyma'r unig raglen Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol yng Nghymru sydd wedi'i hachredu gan BABCP

rosette

4ydd yn y DU a 44fed yn y byd

Yn ôl rhestr Times Higher Education o Brifysgolion Gorau’r Byd 2020, mae ein Hysgol yn sgorio’n uchel am Seicoleg.

certificate

Addysgir gan ymarferwyr achrededig BABCP

Cewch eich addysgu gan ymarferwyr achrededig BABCP sydd ag amrywiaeth eang o brofiad proffesiynol, clinigol ac ymchwil.

Mae’r cwrs rhan-amser hwn ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd meddwl, fel nyrsys iechyd meddwl, therapyddion galwedigaethol, seiciatryddion, seicolegwyr clinigol a gweithwyr cymdeithasol. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i’ch helpu i ennill achrediad ymarferwr unigol gyda Chymdeithas Seicotherapi Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP). Rydym hefyd yn cynnig llwybr arall o’r enw Asesiad Gwybodaeth a Sgiliau (KSA) sy’n galluogi ymarferwyr sydd â’r profiad a’r wybodaeth ddigonol i gyflawni’r lefel hyfforddiant cyfatebol.

Mae'r maes llafur yn seiliedig ar fframwaith cymhwysedd Roth & Pilling ar gyfer CBT ynghylch anhwylderau gorbryder ac iselder. Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar CBT gydag oedolion, er ein bod hefyd yn croesawu ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant ac oedolion hŷn.

Dylai fod gennych eisoes lefel sgil glinigol uchel mewn CBT, a fyddai wedi'i gyflawni trwy gwblhau rhaglen lefel 1 a achredir gan BABCP. Byddwch yn rhoi eich gwybodaeth a'ch hyfforddiant ar waith trwy weithio gydag oedolion, plant ac oedolion hŷn mewn ystod eang o leoliadau.

Yn eich maes clinigol, p'un a yw hynny'n wasanaethau oedolion, plant neu oedolion hŷn, bydd disgwyl i chi weithio gydag ystod o broblemau cyflwyno, iselder ysbryd ac anhwylderau gorbryder yn bennaf, sydd wedi cael eu haddysgu ar eich Tystysgrif Lefel 1 a achredir gan BABPC.

Mae achrediad gan BABCP yn sicrhau safon ardderchog o hyfforddiant. Mae Panel Ymweld BABCP wedi argymell bod y rhaglen PGDip CBT yn cael ei hachredu ar lefel 2 yn amodol ar gadarnhad pan fydd y broses adrodd ffurfiol wedi'i chwblhau. Eu hargymhelliad yw y bydd achrediad cwrs Lefel 2 yn berthnasol o garfan 2022.

Er mwyn cael eich ystyried, rhaid i chi allu ymarfer CBT yn eich gweithle oherwydd bydd disgwyl i chi gyflawni 100 awr o ymarfer CBT. Cewch 14 sesiwn o oruchwyliaeth grŵp gydag ymarferydd profiadol sydd wedi’i achredu gan BABCP.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Seicoleg

Dewch i astudio mewn amgylchedd dysgu deinamig sy’n ysgogi, wedi'i lywio gan ein gwaith ymchwil blaenllaw ym maes seicoleg a niwrowyddoniaeth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4007
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd mewn maes pwnc perthnasol, neu radd gyfatebol ryngwladol.
 2. Tystiolaeth bod gennych broffesiwn craidd ym maes iechyd meddwl neu bortffolio Gwybodaeth, Sgiliau ac Agweddau (KSA) (cysylltwch â cbt-admin@cardiff.ac.uk am ragor o fanylion).
 3. Tystiolaeth eich bod yn gweithio (cyflogedig neu ddi-dâl) yn y DU, a gallwch ymarfer CBT unigol gyda chleientiaid sy'n profi gorbryder ac iselder.
 4. Tystiolaeth bod gennych reolwr a goruchwyliwr clinigol (gall y rhain fod yr un person). Llenwch ffurflenni'r Rheolwr a'r Goruchwyliwr.
 5. Datganiad personol, sy'n darparu eich addasrwydd, diddordeb ac ymrwymiad personol i CBT.
 6. Tystiolaeth eich bod yn aelod o fyfyrwyr BABCP.
 7. Tystiolaeth o TGAU Saesneg iaith gradd C/4. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudiwyd yn y DU, rhowch hyn yn lle TGAU.
 8. Copi wedi'i gwblhau o'r ffurflen Cwestiynau Ychwanegol.

Sylwer y dylech wneud cais am y dystysgrif ôl-raddedig (PgCert) yn y lle cyntaf oni bai bod gennych dystysgrif CBT achrededig BABCP o Brifysgol Caerdydd neu sefydliad arall.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Y dyddiad cau yw 30 Mehefin. Os byddwch yn cyflwyno cais ar ôl y dyddiad hwn, byddwn ond yn ei ystyried os oes lleoedd ar gael o hyd. 

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os byddwch yn bodloni'r gofynion mynediad byddwn yn eich gwahodd i gyfweliad, a gynhelir ym mis Awst fel arfer. Gwneir cynigion yn seiliedig ar ganlyniad y cyfweliad.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Lawrlwythiadau ymgeisio

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Os nad ydych yn gweithio i’r GIG ar hyn o bryd bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) os yw’ch cais yn llwyddiannus. Os ydych yn gwneud cais o wledydd penodol dramor neu wedi byw mewn gwledydd penodol, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y siec a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr waharddedig fod yn ymwybodol bod gwneud cais am y cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Strwythur y cwrs

Mae’r Diploma Ôl-raddedig (PgDip) yn cynnwys cyfres o sesiynau goruchwylio arbenigol sy’n dechrau ym mis Medi.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Hanfodion CBTPST40120 credydau
CBT ar gyfer Anhwylderau PenodolPST40240 credydau

Blwyddyn dau

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sgiliau Clinigol CBTPST60330 credydau
CBT MetacompetencesPST60430 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught in supervision sessions offered by BABCP-accredited practitioners and including live supervision using therapy recordings.

You will have online access to programme materials and resources via Learning Central and also have access to Cardiff University library facilities. We provide recording equipment for students on the diploma course.

Sut y caf fy asesu?

 • The course is assessed via a combination of written assignments and practical assessment
 • The PG Cert is assessed by one essay and two case reports
 • The PG Dip is assessed by a further case report and a rating of a recorded therapy session.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will have access to a personal tutor to oversee pastoral care, and there will be opportunities to consult with the teaching staff and to engage in discussion with visiting trainers.

A Programme Handbook will include detailed information about the programme of study including guidance on completing assessed work. The course outline, handbook and schedules of assessment will be available via the Cardiff University website, and you will have access to Cardiff University Library, a bench library of key text at the course base, and online resources via the Cardiff University website.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 By fully engaging with this course, you should be able to:

 • Demonstrate critical understanding of the theoretical and research base for CBT through completing a Master’s level essay
 • Develop disorder-specific competences in each of three areas: (i) depression, (ii) phobic anxiety disorders i.e. specific phobias, panic disorder, agoraphobia, social phobia (iii) diffuse anxiety disorders i.e. generalised anxiety disorder, health anxiety, post-traumatic stress disorder, obsessive-compulsive disorder
 • Demonstrate CBT skills for specific disorders through completing an extended case report
 • Evidence 100 hours of supervised clinical CBT practice.
 • Evidence 84 hours of training from BABCP accredited practitioners

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £4,500 Dim
Blwyddyn dau £4,500 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Bydd gan raddedigion o'r cwrs dystiolaeth o sgiliau mewn Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol, a gydnabyddir gan BABCP, y gellir eu defnyddio mewn nifer o feysydd cyflogaeth.

I wneud cais am achrediad, yn gyntaf mae angen i chi fod â chefndir proffesiynol cydnabyddedig BABCP ym maes iechyd meddwl y mae'r BABCP yn ei alw'n Broffesiwn Craidd. Os nad yw eich proffesiwn iechyd meddwl blaenorol wedi'i restru yma, neu os nad ydych yn bodloni'r meini prawf yn llawn, cydnabyddir hyfforddiant a phrofiad cyfatebol mewn iechyd meddwl drwy Lwybr Achrediad KSA.

Darllenwch y wybodaeth Proffesiwn Craidd ar wefan BABCP.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Seicoleg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.