Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Mae’r gyfraith yn bwnc y gallwch ei ddefnyddio ym mhob elfen o fywyd. Rydym yn cynnig ystod o raglenni fydd yn cynnig gwerthfawrogiad o faterion domestig a rhyngwladol. Bydd yn eich helpu i feddwl am reoliadau cyfredol ac arfaethedig mewn modd critigol, yn meithrin ffyrdd annibynnol o feddwl a’ch galluogi i gynnal ymchwil fanwl.

people

Pro Bono

Datblygu eich sgiliau cyfreithiol gan weithio ar achosion go iawn a helpu aelodau o'r gymuned gyda'n gwahanol gynlluniau Pro Bono.

certificate

Cyflogadwyedd

95% o'n graddedigion ôl-raddedig a addysgir mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

rosette

Rhagoriaeth ymchwil

Yn 5ed ar gyfer ein hamgylchedd ymchwil ac yn 6ed ar gyfer effaith ein hymchwil (REF 2021).

Cyrsiau

Agweddau Cyfreithiol ar Ymarfer Meddygol (LLM)

Dysgu cyfunol rhan amser

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r gyfraith sy’n ymwneud â meddygaeth a gofal iechyd wedi dod yn fwyfwy cymhleth. Mae gan hyn oblygiadau sylweddol i arferion meddygol a chwestiynau o ran atebolrwydd cyfreithiol ac iawndal. Nod y rhaglen hon yw rhoi gwybodaeth gadarn am y rheolau cyfreithiol sy'n berthnasol i gynnig a gweinyddu gofal iechyd.

Cwrs Hyfforddi Bar (PgDip)

Amser llawn

Rydym wedi cynnig hyfforddiant o safon uchel ar gyfer y Bar ers 1997, gyda chefnogaeth gref gan y Bar sy’n cyflogi’n lleol, y Bar annibynnol a’r Farnwriaeth.

Cwrs Hyfforddiant y Bar (LLM)

Amser llawn

Rydym wedi cynnig hyfforddiant o safon uchel ar gyfer y Bar ers 1997, gyda chefnogaeth gref gan y Bar sy’n cyflogi’n lleol, y Bar annibynnol a’r Farnwriaeth.

Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LLM)

Amser llawn

Gallwch gaffael y sgiliau, y wybodaeth a’r agwedd i’ch paratoi ar gyfer dechrau contract hyfforddi cyfreithiol.

Cyfraith Eiddo Deallusol (LLM)

Amser llawn

Gallwch ennill gwybodaeth mewn maes o’r gyfraith sy’n ganolog i lunio polisïau rhyngwladol a llywodraethol.

Cyfraith Ganonaidd (LLM)

Rhan amser yn dysgu o bell

Datblygwch eich gwybodaeth o Gyfraith Eglwysig ar y rhaglen ôl-raddedig cyntaf o’i math yn y DU.

Cyfraith Hawliau Dynol (LLM)

Amser llawn

Datblygwch eich gwybodaeth a’ch arbenigedd ym maes damcaniaeth a rheolau cyfreithiol cyfraith hawliau dynol rhyngwladol a domestig.

Cyfraith Masnach Ryngwladol (LLM)

Amser llawn

Astudiwch gyfraith masnach o safbwynt rhyngwladol a pharatowch eich hun ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd.

Cyfraith Trafnidiaeth (LLM)

Amser llawn

Datblygwch eich gwybodaeth mewn maes cyfreithiol o bwys sy’n ymwneud â llongau a pherchnogion y llwythi, gweithredwyr, banciau ac yswirwyr, yn ogystal â llywodraethau a sefydliadau rhyngwladol.

Diploma Graddedig yn y Gyfraith (Diploma Graddedig)

Amser llawn

Os ydych wedi graddio mewn pwnc heblaw'r gyfraith ac yr hoffech newid i yrfa gyfreithiol, bydd y Diploma Graddedig yn y Gyfraith (DGG) yn berffaith i chi.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cymdeithasol-Gyfreithiol) (Y Gyfraith) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Gyfraith (LLM)

Amser llawn

Astudiwch raglen sydd wedi’i dylunio i roi cymaint o hyblygrwydd â phosibl i chi wrth astudio’r gyfraith ar lefel uwch mewn unrhyw faes o’ch dewis.

Llywodraethiant a Datganoli (LLM)

Amser llawn

Datblygwch eich gwybodaeth am drefniadau strwythurol a chyfansoddiadol y DU.

Ymarfer Cyfreithiol (PgDip)

Amser llawn

Gallwch gaffael y sgiliau, y wybodaeth a’r agwedd i’ch paratoi ar gyfer dechrau contract hyfforddi cyfreithiol.

Gwleidyddiaeth Gymharol, Polisïau a Llywodraethiant (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae Gwleidyddiaeth Gymharol, Polisïau a Llywodraethiant yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

Y Gyfraith (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn cynnig cyfleoedd i astudio’n amser llawn neu’n rhan amser gan arwain at raddau MPhil a PhD ar draws ystod o feysydd ymchwil.

Heb os nac oni bai, y staff academaidd yw’r elfen nes i eu fwynhau fwyaf yn y rhaglen. Mae pob darlithydd yn cyfuno eu profiad a’u dealltwriaeth helaeth ag angerdd at ddysgu ac addysgu. Yn ystod fy LLM, mae’r darlithwyr wedi addysgu eu pynciau’n frwdfrydig yn ogystal â gwrando ar ein mewnbwn ac annog beirniadaeth a thrafodaeth.
Annabella Ferrari LLM Cyfraith Llongau

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Student working on legal cases

Pro bono

Datblygwch sgiliau gofalu am gleientiaid, ymchwil gyfreithiol, ysgrifennu a siarad cyhoeddus wrth weithio ar achosion go iawn a helpu aelodau o'r gymuned drwy ein cynlluniau Pro Bono.

Professional legal students.

Rhaglenni galwedigaethol

Os ydych am fod yn gyfreithiwr neu’n fargyfreithiwr, rydym yn cynnig y prif gyrsiau hyfforddiant galwedigaethol sy’n ofynnol i gael mynediad at y proffesiwn cyfreithiol. Ni yw'r unig brifysgol Grŵp Russell yn y DU i gynnig cwrs trosi cyfreithiol y Diploma Graddedig yn y Gyfraith (GDL) - i raddedigion sydd heb radd yn y gyfraith, y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) - i ddarpar gyfreithwyr a Chwrs Hyfforddi'r Bar (BTC) - i ddarpar fargyfreithwyr.

Student in the library conducting research.

Cyfleoedd ymchwil

Ymunwch â'n diwylliant ymchwil bywiog a dod yn rhan o'r genhedlaeth nesaf o ysgolheigion cyfreithiol. Rydyn ni’n cynnig cyfleoedd PhD ac MPhil amser llawn a rhan-amser, gyda goruchwyliaeth ar gael yn y clystyrau ymchwil canlynol yn ymwneud â'r Gyfraith: Meddygaeth, Gofal Iechyd a Chymdeithas; Llywodraethiant a Chyfansoddiadaeth; Cyfiawnder Weithdrefnol; a Rheoleiddio Gweithgarwch Masnachol.

Rwyf yn Uwch-gwnselydd Cyfreithiol ac yn Is-lywydd mewn cwmni rheoli asedau rhyngwladol yn Munich, yn arbenigo mewn buddsoddiadau rhyngwladol. Rwyf yn defnyddio’r sgiliau nes i eu dysgu yn ystod y BTC bron yn ddyddiol, er nad wyf yn gyfreithiwr nac yn ymwneud ag ymgyfreitha. Fe wnaeth y cwrs fy addysgu sut i ymarfer y gyfraith yn hytrach na’i damcaniaethu - hynny ydy, sut i ymchwilio i’r gyfraith berthnasol yn gyflym ac yn gywir, a’i defnyddio mewn achos penodol.
Nick Wolfe Cwrs Hyfforddiant y Bar

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

academic-school
academic-school
icon-contact

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Student talking to a lecturer

Gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol

Ymunwch ag un o'r adrannau Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol mwyaf yn y DU, a 120 mlynedd o dreftadaeth gyfoethog.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.