Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Mae gradd newyddiaduraeth, cyfryngau neu gyfathrebu ôl-raddedig o Brifysgol Caerdydd yn cael ei chydnabod yn eang fel gradd o ansawdd. Ein cenhadaeth yw meithrin cydadwaith unigryw, cyfoethog rhwng ‘theori’ ac ‘ymarfer’, boed hynny ym maes sgiliau proffesiynol neu ymchwil arloesol.

tick

Cyflogadwyedd

94% o'n graddedigion ôl-raddedig a addysgir mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

people

Addysg gan arbenigwyr

Mae ein staff arbenigol a phrofiadol yn cynnwys rhai o awduron, ymchwilwyr a meddylwyr mwyaf blaenllaw y byd yn ogystal â chydweithwyr proffesiynol o’r maes newyddiaduraeth, cysylltiadau cyhoeddus a’r cyfryngau.

academic-school

Cysylltiadau da

Byddwch chi’n gweithio yng nghanol ardal cyfryngau fywiog Caerdydd mewn cyfleuster pwrpasol drws nesaf at adeilad newydd BBC Cymru/Wales.

Cyrsiau

Cyfathrebu Gwleidyddol (MA)

Amser llawn

Mae’r cwrs hwn yn ymchwilio i rôl cyfathrebu mewn bywyd gwleidyddol - rôl sy'n prysur esblygu ar lefelau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae hefyd yn ystyried sut mae newidiadau fel pwysigrwydd cynyddol ‘swyddogion sbin’, gwleidyddiaeth sy'n seiliedig ar ddelwedd, newyddion 24 awr a globaleiddio’r cyfryngau yn llywio gwleidyddiaeth.

Cyfryngau Digidol a Chymdeithas (MA)

Amser llawn

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar rôl y cyfryngau digidol newydd wrth lunio a gweddnewid cymdeithas. Mae'n ymchwilio i sut mae cynulleidfaoedd y cyfryngau yn dod yn gynhyrchwyr, sut mae newyddiaduraeth dinasyddion a diwylliant digidol wedi newid arferion a disgwyliadau, sut mae’r cyfryngau cymdeithasol a chynyrchiadau gan gyfoedion yn effeithio ar wleidyddiaeth a busnes, a sut mae technoleg yn gysylltiedig â grym a newid cymdeithasol.

Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a Rheoli Cyfathrebu Byd-eang (MA)

Amser llawn

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cymysgedd o ymarfer, damcaniaeth ac astudiaeth academaidd uwch. Mae’n datblygu’r sgiliau a’r technegau angenrheidiol ar gyfer cysylltiadau cyhoeddus ar lefel ryngwladol a dealltwriaeth o rôl yr ymarferwr Cysylltiadau Cyhoeddus fel gwarcheidwad enw da corfforaethol.

Diwydiannau Diwylliannol a Chreadigol (MA)

Amser llawn

Gan adlewyrchu gwybodaeth, theori, ymarfer ac ymchwil gyfoes am y diwydiannau creadigol bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i ymateb i heriau'r sector cyffrous hwn.

Newyddiaduraeth Cylchgronau (MA)

Amser llawn

Mae ein cwrs Newyddiaduraeth Cylchgrawn dwys yn eich paratoi am eich swydd gyntaf mewn cyfryngau cylchgrawn. P’un a yw wedi’i argraffu, ar-lein, yn ddigidol, apiau neu’n gyfryngau cymdeithasol - byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio’r llwyfannau amlgyfrwng mae cylchgronau modern yn eu defnyddio.

Newyddiaduraeth Darlledu (MA)

Amser llawn

Mae'r MA mewn Newyddiaduraeth Darlledu yn gwrs blwyddyn dwys sy'n cwmpasu newyddiaduraeth radio, teledu, symudol a digidol. Ein nod yw eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn ystafell newyddion ddarlledu fodern.

Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data (MSc)

Amser llawn

Gradd arloesol yn canolbwyntio ar ddatblygu gwybodaeth a sgiliau drwy ddysgu ymarferol, ar sail ymchwil, am newyddiaduraeth, gwyddor data, codio cyfrifiaduron a datblygiadau digidol.

Newyddiaduraeth Newyddion (MA)

Amser llawn

Mae ein MA mewn Newyddiaduraeth Newyddion yn bont rhwng astudio ar lefel israddedig a chyflogaeth. Mae'r cwrs dwys hwn yn cynnwys y sgiliau ymarferol angenrheidiol i fod yn newyddiadurwr amlgyfrwng gyda myfyrwyr hefyd yn sefyll arholiadau diploma’r NCTJ, sy’n ffon fesur i’r proffesiwn.

Newyddiaduraeth Ryngwladol (MA)

Amser llawn

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sydd â meddylfryd rhyngwladol. Mae'n cynnig cymysgedd o ymarfer a theori i ddarpar newyddiadurwyr neu ymarferwyr mwy profiadol sydd am ddysgu am newyddiaduraeth mewn gwahanol gyfryngau ac mewn gwahanol wledydd.

Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu (MA)

Amser llawn

Mae’r cwrs yn rhoi golwg i chi ar sut mae newyddiaduraeth a’r cyfryngau’n newid mewn cyd-destun byd eang - o foesoldeb newyddiaduraeth i'r modd y llywodraethir y we. Bydd hefyd yn trin a thrafod dulliau adrodd am argyfyngau, a sut gallai technolegau newydd drawsnewid y maes.

Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwydiant (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Rydym wedi ymrwymo i gynnal ymchwil sy’n ymwneud â materion cyfoes ar draws newyddiaduraeth, y cyfryngau a diwylliant, yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol.

Ein fideos

Mae diwydiant y cyfryngau yn diffinio ein diwylliant a sut rydym yn byw

Felly, mae hyfforddi pobl gyda’r sgiliau addas a’r gwerthoedd cryfion i weithio yn y diwydiant cyfryngau yn hanfodol bwysig ac yn gofyn am ganolfannau rhagoriaeth fel Prifysgol Caerdydd i ymchwilio a deall y diwydiant cyfryngau modern.

Mae'r cwrs Newyddiaduraeth Ddarlledu wedi fy mharatoi ar lefel dechnegol a seicolegol. Mae'n rhoi stamina a mantais bwysig i chi sy'n baratoad da ar gyfer yr ystafell newyddion. Rydym yn gallu sylwi ar stori dda, ond gallwn hefyd ei ffilmio, ei golygu, ei chynhyrchu a'i chyfarwyddo. Rydym wedi cael ein paratoi'n eithriadol o dda ar gyfer gwerthu ein hunain ynghyd â'n sgiliau i ddarpar gyflogwyr.
Megan Davies Newyddiaduraeth Ddarlledu (MA)

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Three people look at screens whist producing a news broadcast

Cydnabyddiaeth ac enw da

Yn rhyngwladol, fe wnaeth Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yn ôl Pwnc ar gyfer 2023 ein gosod yn 29ain yn y byd (Cyfathrebu ac Astudiaethau'r Cyfryngau). Rydym hefyd yn 9fed yn y Complete University Guide 2023 (Cyfathrebu ac Astudiaethau'r Cyfryngau) a 6ed yn The Times Good University Guide (Cyfathrebu a’r Cyfryngau).

Postgraduate students in JOMEC

Ewch ymlaen - cael eich achredu

Mae graddio gyda gradd achrededig yn fantais sylweddol pan rydych chi'n ceisio gwneud argraff wrth edrych am swyddi. Ein pedair gradd achrededig yw: Newyddiaduraeth Ddarlledu, Newyddiaduraeth Cylchgronau, Newyddiaduraeth Newyddion a Chysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a Rheoli Cyfathrebu Byd-eang.

JOMEC PGR

Research your passion to build your future

Our PhD or MPhil programme covers all projects that we supervise within the fields of journalism, media and cultural studies. Our research, which is ranked 2nd in the UK for quality and impact, is organised into three over-lapping clusters: Journalism and Democracy; Media, Culture and Creativity; and Digital Media and Society.

Dysgais nifer o sgiliau digidol ac rwy'n barod ar gyfer llythrennedd digidol nawr. Mae gen i brofiad mewn rhwydweithio digidol, darllen yn feirniadol a chreu cynnwys ar gyfer y cyfryngau a dod o hyd i ddata a’i ddewis ar gyfer dysgu ac ymchwil. Bydd fy ngradd yn fy helpu i sicrhau swydd ddelfrydol mewn sectorau fel y cyfryngau, diwylliant, gwleidyddiaeth a busnes.
Amnah Ansari Cyfryngau Digidol a Chymdeithas (MA)

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

cursor
building

Gweld ein holl gyrsiau ôl-raddedig ymchwil

Porwch drwy ein rhaglenni.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.