Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Mae ein Canolfan Astudio Islam yn y DU wedi datblygu, a bellach dyma’r prif sefydliad academaidd ar gyfer ymchwil ac addysgu am Islam a Mwslemiaid ym Mhrydain, tra bod ein rhaglenni Diwinyddiaeth yn tynnu ar arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn Cristnogaeth, o adeg ei sefydlu i’r oes gyfoes.

academic-school

Staff arbenigol

Cewch eich addysgu gan ysgolheigion angerddol sy’n enwog am ansawdd ac effaith eu hymchwil.

star

Ein harbenigedd

Mae ein Canolfan Astudiaethau Islam yn y DU yn cyfuno’r ysgolheictod a’r ymchwil gorau yn y maes arbenigol pwysig hwn sy’n ehangu.

tick

Cyflogadwyedd

Roedd 98% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Data HESA).

Cyrsiau

Diwinyddiaeth (MTh)

Amser llawn, Rhan amser

Byddwch yn myfyrio’n feirniadol ar eich ymarfer proffesiynol mewn rhaglen sydd wedi’i dylunio i gefnogi datblygiad proffesiynol offeiriadaeth a phroffesiynau perthnasol eraill.

Ein fideos

Astudiaethau crefyddol a diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyrwyr am sut beth yw astudio crefydd gyda ni.

Mae astudio MA Islam ym Mhrydain Gyfoes wedi bod yn brofiad anhygoel a boddhaus. Rydw i wir wedi mwynhau dysgu o dan arweiniad yr ysgolheigion gorau ym maes Astudiaethau Mwslimaidd Prydeinig. Mae’r Ganolfan Islam-y DU yn llawn ysgolheigion anhygoel ac rydw i wedi ymwela ohonynt y tu fewn a’r tu allan i amgylchedd yr ystafell ddosbarth. Ochr yn ochr â’r elfen ddiddorol a addysgir, rydw i wedi mwynhau ymwneud â bywyd ehangach y Ganolfan; siaradwyr gwadd, prosiectau cymunedol ac amgylchedd gymdeithasol gynnes sydd wedi fy ngalluogi i ryngweithio â’r pynciau ymchwil diweddaraf ym maes Astudiaethau Mwslimaidd Prydeinig. Byddwn yn argymell yr MA yn gryf i unrhyw un sydd â diddordeb mewn Mwslimiaid Prydeinig.
Hamzah Zahid MA Islam ym Mhrydain Gyfoes

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Angkor Wat

Myfyrio ac ymarfer diwinyddol

Mae ein rhaglenni Diwinyddiaeth wedi'u dylunio’n arbennig ar gyfer dilyn gyrfa mewn ymchwil neu addysg uwch a/neu rôl mewn gweinidogaeth ordeiniedig, caplaniaeth a'r proffesiynau gofal ac addysg cysylltiedig. I'r rhai sydd eisoes yn y weinidogaeth, maent yn eich galluogi i fyfyrio'n feirniadol ar eich ymarfer proffesiynol. Gyda phum llwybr ar gael ac addysgu hyblyg, byddwch yn datblygu eich cymhwysedd deallusol a'ch sgiliau ymchwil, gan ddyfnhau eich ymarfer myfyriol a gwella eich gallu bugeiliol.

Female student in library

Meithrin gwell dealltwriaeth o Islam yn y gymuned ehangach

O astudio o fewn y brif Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU, byddwch yn cael y cyfle i ennill dealltwriaeth fanwl o eirfa gysyniadol a damcaniaethol sy’n ymwneud ag Islam ym Mhrydain. Sefydlwyd yr Ysgoloriaethau nodedig Jameel i alluogi’r myfyrwyr gorau i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd – y rhai hynny sydd â’r deallusrwydd a’r natur benderfynol i gymhwyso eu gwybodaeth er budd cymunedau Mwslimaidd yn y DU, a hyrwyddo gwell dealltwriaeth o Islam yn y gymuned ehangach.

A line of statues

Dilyniant PhD

Pa bynnag grefydd y byd sy'n cynnau eich diddordeb academaidd, bydd ein PhD/MPhil mewn Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth a'r arbenigedd ar gyfer gyrfa ymchwil lwyddiannus yn y byd academaidd, y cyfryngau, y sector cyhoeddus neu broffesiynau cysylltiedig.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

academic-school
book
icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Student working

Archaeoleg a chadwraeth

Mae ein graddau ymarferol o fri yn cyflwyno’r hyfforddiant, y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i chi wneud eich marc yn y sector treftadaeth, ynghyd â’r sgiliau cyflogadwyedd i ddilyn eich gyrfa mewn sectorau perthnasol.

Student in a classroom

Hanes a hanes yr henfyd

Bodlonwch eich chwilfrydedd am hanes a dyfnhau eich gwybodaeth o’r cysyniadau allweddol. Cyfunir hyn i gyd gyda’r posibilrwydd o archwilio treftadaeth, gweithredu cymunedol a lleoliadau gwaith.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig, Arolwg Hynt Graddedigion 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Yn cynnwys data HESA: Hawlfraintyr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am gasgliadau neu benderfyniadau gan drydydd partïon yn sgîl data’r Asiantaeth.