Ewch i’r prif gynnwys

Doethuriaeth mewn Seicoleg Addysgol

Bydd rhaglen y ddoethuriaeth broffesiynol hon yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i chi gymhwyso’n Seicolegydd Addysg wrth eich gwaith.

Nod y rhaglen doethuriaeth hon, a ariennir yn llawn, yw rhoi lefel uwch o wybodaeth i chi mewn seicoleg addysgol ac, ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn gymwys i ymarfer fel Seicolegydd Addysg.

Byddwch hefyd yn gymwys i wneud cais i gofrestru fel ymarferydd seicolegol gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac i’r Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) am statws EP Siartredig.

Byddwch yn treulio pob blwyddyn astudio mewn lleoliadau gwaith maes ymarferol yng ngwasanaethau seicoleg addysg awdurdodau lleol (ALlau), yn ogystal â mynychu sesiynau prifysgol yng Nghanolfan Datblygiad Dynol Prifysgol Caerdydd (CUCHDS) - ein canolfan seicoleg ddatblygiadol bwrpasol.

Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau beirniadol ac adfyfyriol i'r damcaniaethau a'r dulliau gweithredu perthnasol sy'n cynnwys y pwnc. Erbyn diwedd y tair blynedd, dylech:

 • Meddu ar wybodaeth fanwl am seicoleg addysgol, ei damcaniaethau allweddol a'r canfyddiadau sy'n cefnogi neu'n herio'r damcaniaethau hynny.
 • Y gallu i ddefnyddio eich gwybodaeth am y pwnc mewn ffyrdd gwreiddiol a chreadigol.
 • Y gallu i gynnal ymchwil o fewn gwahanol baradeimiau.
 • Gallu cymhwyso eich canfyddiadau ymchwil mewn ffyrdd creadigol, newydd.
 • Mabwysiadu dull seicolegol sy'n canolbwyntio ar newid o ran materion a phryderon:
  • plant wrth iddynt ddatblygu o fabanod i oedolion
  • rhieni, gofalwyr, athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill sy'n cyfrannu at ddatblygiad y plant yn eu gofal
  • y sefydliadau a'r systemau o fewn awdurdodau lleol sy'n cyflogi seicolegwyr addysgol.

Mae'r rhaglen yn rhoi trosolwg eang o faterion ac arferion mewn seicoleg addysgol. O fewn y fframwaith eang hwn, cewch eich annog i ddatblygu eich cryfderau a'ch safbwyntiau damcaniaethol penodol eich hun.

Nodau'r rhaglen

Nod y rhaglen yw cynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa fel seicolegydd addysgol (EP), drwy astudio ar lefel doethuriaeth. Mae cwblhau'r rhaglen yn rhoi cymhwyster i wneud cais i gofrestru fel ymarferydd seicolegol gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac i’r Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) am statws EP Siartredig.

Dylai ymgeiswyr nodi’r canlynol:

 • Mae gan Brifysgol Caerdydd Bolisi Pennu Addasrwydd Ymgeiswyr i Ymarfer a'u Cymhwysedd i Ddilyn Rhaglenni a Reoleiddir ar gyfer Astudio. Bydd y polisi hwn yn cael ei ddilyn lle mae gwybodaeth yn cael ei datgelu neu ei derbyn am ymgeiswyr, sy’n awgrymu bod angen prawf addasrwydd i ymarfer.
 • Mae cymhwysedd i gofrestru ar y rhaglen, os y byddwch yn cael cynnig lle, yn dibynnu ar gwblhau Gwiriad Manwl Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn llwyddiannus, h.y., un nad yw’n datgelu unrhyw wybodaeth sy’n awgrymu na fyddai’r hyfforddai yn addas i weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed.
 • Mae’r HCPC yn cynnal ei wiriadau iechyd a chymeriad ei hun i bennu p’un a yw unigolion yn addas i ymarfer ac y gellir eu cynnwys ar y Gofrestr. Felly nid yw pasio holl elfennau’r rhaglen hon yn sicrhau cael eich cynnwys yn awtomatig ar y Gofrestr HCPC.

Nodweddion unigryw

 • Fe’i hariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru, gyda hyfforddeion yn cael bwrsariaeth ar gyfer pob un o’r tair blynedd
 • Byddwch yn ymgymryd â thri lleoliad ledled Cymru a Lloegr, sy'n cael eu trafod cyn dechrau'r cwrs. Mae hyn yn rhoi mwy o hyblygrwydd i chi ac yn eich galluogi i gynllunio a pharatoi'n effeithiol.
 • Mae'r rhaglen hon yn seiliedig ar fframwaith seicolegol wybodus ar gyfer ymarfer seicoleg addysgol o'r enw COMOIRA (Y Model Adeiladu ar gyfer Gweithredu Gwybodus a Rhesymegol: Rhydderch & Gameson, 2008; 2010; 2017) a ddatblygwyd o fewn Rhaglen DEdPsy Caerdydd ei hun;
 • Astudio o Ganolfan Gwyddoniaeth Datblygiad Dynol Prifysgol Caerdydd (CUCHDS), amgylchedd ymchwil ysgogol, seicolegol a gweithgar
 • Dull graddol o gynnal ac adrodd ar ymchwil, elfen o'r Rhaglen y mae hyfforddeion wedi adrodd ei bod wedi'i 'sgaffaldiau'n dda' ac yn sicrhau eu bod wedi'u harfogi i fodloni gofynion y traethawd ymchwil ac i ddilyn ymchwil ar ôl cymhwyso;
 • Grŵp bach, cydlynol o diwtoriaid sydd ag ystod amrywiol o brofiadau a chefndiroedd proffesiynol ym maes seicoleg addysgol

Ffeithiau allweddol

Achrediadau The British Psychological Society
Math o astudiaeth Amser llawn
Cymhwyster DEdPsy
Hyd amser llawn 3 blynedd
Hyd rhan-amser Ddim ar gael
Derbyniadau Medi

Mae'r rhaglen Doethuriaeth mewn Seicoleg Addysgol yn gwrs hyfforddiant proffesiynol llawn amser tair blynedd sy'n cynnwys elfennau prifysgol ac ymarfer. Mae’r tymor yn dechrau ar 1 Medi bob blwyddyn ac yn para tan tua diwedd Gorffennaf.

Yn ogystal â mynychu sesiynau yn y brifysgol, bydd pob hyfforddai yn cael tri lleoliad gwahanol mewn gwasanaethau seicoleg addysg awdurdodau lleol (un y flwyddyn). Yn gyffredinol, mae sesiynau prifysgol a lleoliadau’n cael eu cwblhau mewn blociau.

 • Mae blwyddyn un yn dechrau gyda gweithgareddau cyn-sefydlu a’u nod yw ehangu profiadau a gwybodaeth ym maes seicoleg addysg. Yn dilyn hyn, bydd tua deuddeg wythnos o weithgareddau ac addysgu yn y brifysgol. Ym mis Chwefror Blwyddyn 1, bydd hyfforddeion yn dechrau ar eu lleoliad blwyddyn gyntaf. Daw'r lleoliad hwn i ben tua mis Mehefin, pryd y bydd hyfforddeion yn dychwelyd ar gyfer mwy o weithgareddau yn y brifysgol.
 • Yn ystod blynyddoedd dau a thri, bydd hyfforddeion yn treulio’r rhan fwyaf o wythnosau ar leoliad, gydag wythnos o weithgareddau yn y brifysgol wedi’i threfnu yn nhymor un ac yn nhymor dau. Yn ystod tymor tri, bydd hyfforddeion yn gorffen y lleoliad tua mis Mehefin, yna’n dychwelyd ar gyfer rhagor o weithgareddau yn y brifysgol.

Asesir hyfforddeion drwy gyflwyniadau amrywiol bob blwyddyn. Mae'r rhain yn cynnwys aseiniadau academaidd, tasgau ymchwil (gan gynnwys traethawd ymchwil terfynol) a phortffolio gwaith maes.

Sut byddwch chi’n dysgu

Mae hyfforddeion a thiwtoriaid yn dod â chyfoeth o brofiad a gwybodaeth i'r rhaglen. Tasg y rhaglen yw adeiladu ar yr arbenigedd hwn. Tybir bod pawb sy'n gysylltiedig, o ganlyniad i'w hastudiaethau israddedig a/neu ôl-raddedig, yn dod i'r rhaglen gyda gwybodaeth gynhwysfawr am seicoleg.

Yn ystod pob blwyddyn, cefnogir hyfforddeion i fod yn gyfrifol am eu twf personol, i ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth seicolegol ymhellach, i ddefnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth o'r fath i ategu'r holl waith a wnânt, ac i fyfyrio'n weithredol ar y profiadau sydd ganddynt yn y maes ac yn y Brifysgol.

Drwy gydol y rhaglen, mae'r pwyslais ar safbwyntiau seicolegol ar broblemau a materion. Gyda chefnogaeth y rhaglen, bydd disgwyl i hyfforddeion:

 • mabwysiadu dull sy'n canolbwyntio ar newid
 • gweld materion/problemau'n gyfannol
 • cydnabod natur ryngweithiol ffactorau cyfrannol.
 • deall pwysigrwydd y broses o ran dod o hyd i atebion i broblemau, yn ogystal â'r cynnyrch terfynol
 • lleoli asesu, ymyrryd a gwerthuso'n gadarn o fewn y broses sy'n canolbwyntio ar newid
 • gweithio i ddatblygu fformiwleiddio seicolegol mewn cydweithrediad â phlant a phobl ifanc, rhieni, staff yr ysgol a defnyddwyr gwasanaeth eraill
 • dangos i ba raddau y mae theori yn sail i arfer
 • dangos dealltwriaeth o oblygiadau moesegol camau gweithredu.

Mae tîm y rhaglen yn ymfalchïo yn amrywiaeth y dulliau addysgu a ddefnyddir, rhywbeth sydd wedi cael ei werthuso'n gadarnhaol gan ein hyfforddeion. Yn ganolog, rydym yn defnyddio dull adeiladu - gan gefnogi myfyrwyr i lunio ystyr yn seiliedig ar eu gwybodaeth a'u profiad blaenorol, gan ddatblygu 'meddwl gwneud synnwyr' ond hefyd sicrhau bod dysgu'n gymdeithasol a bod ein dysgwyr yn asiantau allweddol yn y broses hon.

Yn ogystal â sesiynau dan arweiniad tîm y rhaglen, mae'r addysgu hefyd yn cynnwys cydweithio â siaradwyr proffesiynol, cyn-fyfyrwyr a rhanddeiliaid o amrywiaeth o ddisgyblaethau a chyd-destunau

Cynnwys y cwrs

Mae'r rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol Addysgu ar Seicoleg Addysgol yn cynnwys chwe thema:

 • Dulliau Ymchwil mewn Seicoleg Addysgol
 • Prosesau a Dulliau Asesu
 • Seicoleg Dysgu: Rheoli Newid
 • Seicoleg Ymddygiad: Rheoli Newid
 • Deall a Gweithio gyda Sefydliadau, Systemau a Grwpiau: Rheoli Newid
 • Rôl y Seicolegydd Addysg (EP): Rheoli Newid

Yn ogystal, darperir rhaglen gyfoethog ac amrywiol o gynadleddau bach bob blwyddyn, sy'n caniatáu hyblygrwydd wrth fynd i'r afael â chyd-destun ymarfer seicoleg addysgol sy'n newid yn gyson. Mae pob cynhadledd yn sicrhau bod cymysgedd priodol o siaradwyr, gan gynnwys siaradwyr lefel cenedlaethol, defnyddwyr gwasanaethau, cyn-fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y maes. Mae'r pynciau wedi cynnwys:

 • Gwaith Ôl-16
 • Ymateb i Argyfyngau
 • Gwaith Tribiwnlys a Thystion Arbenigol
 • Materion Dwyieithog a Materion Trawsddiwylliannol
 • Plant mewn Gofal
 • Materion yr Iaith Gymraeg
 • Gweithio gyda SLD / PMLD ac ysgolion arbennig

Goruchwyliaeth

Er mwyn cynorthwyo parhad, dyrennir aelod o dîm y rhaglen i bob hyfforddai fel eu tiwtor proffesiynol wrth ddechrau'r cwrs. Mae'r tiwtor proffesiynol yn darparu goruchwyliaeth, arweiniad a chymorth sy'n ymwneud â gweithgareddau prifysgol a lleoliad. Gall hyfforddeion geisio a threfnu goruchwyliaeth gyda'u tiwtor proffesiynol yn ôl yr angen. Nod tîm y rhaglen yw cadw mewn cysylltiad. Yn ogystal, dyrennir tiwtor ymchwil ar wahân i hyfforddeion, a fydd yn eu cefnogi gyda gwaith sy'n gysylltiedig ag ymchwil, gan gynnwys eu traethawd ymchwil terfynol.

Er bod gan hyfforddeion oruchwylwyr a enwir, gallant hefyd gysylltu a cheisio goruchwyliaeth gan unrhyw aelod o dîm y rhaglen.

Mae tîm y rhaglen yn ymwybodol y gall ymgymryd â'r ddoethuriaeth tair blynedd fod yn heriol i hyfforddeion ar adegau, yn ymarferol ac yn emosiynol. O'r herwydd, maent yn ymdrechu i ddarparu ethos cefnogol ac anfeirniadol, lle gall hyfforddeion geisio a derbyn cymorth bugeiliol yn ôl yr angen.

Mae tîm y rhaglen yn croesawu canllawiau BPS ar gyfer goruchwylio, gan gynnig hyn fel proses seicolegol sy'n galluogi ffocws ar ddatblygiad personol a phroffesiynol gan sicrhau lle cyfrinachol ac adfyfyriol i'r hyfforddai ystyried eu profiadau a'u dysgu, yn ogystal â'u hymatebion i'r rhain. Mae hyn yn ddealltwriaeth o oruchwyliaeth wedi'i hintegreiddio â COMOIRA, gan ddarparu dull cyson o oruchwylio tra'n cydnabod y bydd anghenion unigol.


Yn ogystal â goruchwylwyr mewn prifysgolion, dyrennir goruchwyliwr gwaith maes (FWS) i hyfforddeion hefyd ar bob lleoliad gwaith maes. Mae'r FWS hwn yn goruchwylio gwaith a datblygiad yr hyfforddai ar leoliad ac yn cysylltu â thiwtor proffesiynol yr hyfforddai yn y Brifysgol. Mae'r Brifysgol yn darparu hyfforddiant ar gyfer pob FWS.

Asesiad

Ym Mlwyddyn 1, mae asesiad parhaus o waith damcaniaethol ac ymarferol. Ym Mlwyddyn 2, yn ogystal ag asesiad o waith ymarferol, mae adroddiad ymchwil ar raddfa fach a dogfennau cysylltiedig yn cael eu hasesu. Ym Mlwyddyn 3, ceir asesiad parhaus o waith ymarferol ac mae hyfforddeion yn cyflwyno portffolio ymchwil 35,000-45,000 - 45,000 gair, gan gynnwys traethawd.

Mae'r rhaglen Doethuriaeth mewn Seicoleg Addysgol wedi'i lleoli yng Nghanolfan Datblygu Dynol Prifysgol Caerdydd (CUCHDS), a bydd hyfforddeion yn cymryd rhan mewn amgylchedd ymchwil gweithredol, sy'n efelychu, wedi'i leoli ochr yn ochr â myfyrwyr meistr a PhD sy'n ymgymryd ag ymchwil arloesol gydag aelodau o'r cyhoedd.

Mae'r rhaglen Doethuriaeth mewn Seicoleg Addysgol ei hun wedi ymrwymo i gynhyrchu ymchwil berthnasol a chadarn o ansawdd uchel ym maes seicoleg addysgol. Anogir hyfforddeion ar y Rhaglen i archwilio a datblygu eu diddordebau a'u harbenigedd eu hunain drwy ymchwil fel rhan o'u traethawd ymchwil yn ogystal â chwblhau ymchwil â ffocws, wedi'i chomisiynu ar gyfer partneriaid awdurdodau lleol.

Mae'r rhaglen yn darparu dull graddol o gynnal ac adrodd ar ymchwil dros y tair blynedd. Mae hyfforddeion wedi adrodd bod yr agwedd hon ar y rhaglen wedi'i 'strwythuro'n dda' ac yn sicrhau eu bod wedi'u harfogi i fodloni gofynion y traethawd ymchwil ac i ddilyn ôl-gymhwyster ymchwil.

Isod ceir enghreifftiau o deitlau ymchwil diweddar gan Hyfforddeion Rhaglen Doethuriaeth mewn Seicoleg Addysgol Prifysgol Caerdydd:

Prosiectau ymchwil cydweithredol

 • Canfyddiadau Disgyblion o Effaith y Rhaglen ELSA ar eu Lles.
 • Pa ffactorau sy'n galluogi neu'n rhwystro gweithredu PALS yn llwyddiannus?
 • Beth yw barn disgyblion am gynnwys EP?

Prosiectau ymchwil ar raddfa fach

 • Canfyddiad athrawon o lesiant mewn ysgol drwy'r ysgol.
 • Cefnogi rhieni ar ôl cael diagnosis: Gwerthusiad o'r gweithdai a ddarparwyd ar gyfer rhieni plant sydd â diagnosis diweddar o Gyflwr y Sbectrwm Awtistiaeth.
 • Cyfryngau cymdeithasol, 'Ofn Colli Allan' a phlant ysgol gynradd: Archwilio defnydd cyfryngau cymdeithasol plant ysgol gynradd, eu hofn o golli allan (FOMO), eu canfyddiadau o ddefnydd cyfryngau cymdeithasol ac adeiladu ffyrdd ymlaen.

Prosiectau traethawd ymchwil

 • "Bod yn Rhiant Awtistiaeth": Profiad mamau o bryderon cychwynnol am eu merched i ddiagnosis o anhwylder sbectrwm awtistiaeth: Dadansoddiad ffenomenolegol dehongliadol.
 • Trais gan Bartner yn ei Arddegau: Barn pobl ifanc am ymwybyddiaeth, atal, ymyrryd ac adennill ymdeimlad o les.
 • Model Arfaethedig ar gyfer Rhagweld Parodrwydd Athrawon Uwchradd Prif Ffrwd i Gefnogi Anghenion Iechyd Meddwl Disgyblion.

Bydd graddedigion llwyddiannus yn bodloni holl Safonau Hyfedredd yr HCPC a Chymwyseddau Gofynnol y BPS ar gyfer Seicolegwyr Ymarferol. Byddant hefyd yn gymwys i wneud cais i gofrestru fel ymarferydd seicolegol gyda’r HCPC ac am statws Siartredig gyda’r BPS.

Mae'r rhan fwyaf o seicolegwyr addysg yng Nghymru a Lloegr yn gweithio o fewn Awdurdodau Lleol ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae'r proffesiwn yn arallgyfeirio fwyfwy gyda nifer cynyddol o seicolegwyr addysgol yn ymarfer yn annibynnol neu'n gweithio o fewn cyd-destunau ehangach fel y sector iechyd.

Hyd yma, mae holl raddedigion rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol Seicoleg Addysgol Prifysgol Caerdydd wedi dod o hyd i gyflogaeth addas, gan weithio'n bennaf fel seicolegwyr addysg mewn Awdurdodau Lleol yng Nghymru a Lloegr.

Arian

Ariennir y rhaglen Doethuriaeth mewn Seicoleg Addysgol yn llawn gan Lywodraeth Cymru, gyda hyfforddeion yn derbyn bwrsariaeth am y tair blynedd. O bryd i'w gilydd, rydym yn cynnig lleoedd hunan-ariannu ar y cwrs hwn, fodd bynnag, mae'r broses ymgeisio a dethol ar gyfer y lleoedd hyn yr un fath.

O fis Medi 2022, mae'n ofynnol i'r hyfforddeion hynny sy'n derbyn Cyllid Llywodraeth Cymru barhau i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cymhwyso.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Rhaid i bob ymgeisydd fod â'r gofynion mynediad canlynol:

 • Cymhwyster mewn seicoleg sy'n eich gwneud yn gymwys i fod yn Aelod Siartredig Graddedig (GBC) o Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS), fel arfer erbyn y mis Rhagfyr cyn dechrau'r rhaglen.
 • Profiad blwyddyn o weithio gyda phlant a phobl ifanc (0-25 oed), yn seiliedig ar gyflogaeth amser llawn mewn lleoliadau addysgol, cymdeithasol neu gymunedol.

Rhaid ennill y cymwysterau a’r profiad erbyn 31 Rhagfyr.

Gofynion Iaith Saesneg

Bydd angen IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.5.

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Byddwn yn derbyn ceisiadau o dydd Llun 25 Medi 2023 tan dydd Mercher 6 Rhagfyr 2023. Yn anffodus, bydd ceisiadau a dderbynnir y tu allan i'r dyddiadau hyn yn cael eu gwrthod yn awtomatig.

Bydd gofyn i ymgeiswyr gyflwyno ffurflen gais gan ddefnyddio'r system ymgeisio ar-lein ar gyfer y Ddoethuriaeth mewn Seicoleg Addysgol.

I ddechrau eich cais, sicrhewch fod y cyfnod ymgeisio ar agor a llenwi'r ffurflen 'Gwneud cais'.

Bydd angen i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth:

 • eu bod wedi ennill eu cymwysterau neu'n disgwyl erbyn 31 Rhagfyr
 • eu bod yn gymwys ar gyfer Sail Graddedigion ar gyfer aelodaeth Siartredig (GBC)
 • bod ganddynt brofiad gwaith perthnasol. Rhowch ddadansoddiad o bob cyfnod cyflogaeth a gwaith gwirfoddol gyda'r nifer cyfatebol o oriau'r wythnos yn cael eu treulio yn y rôl hon. Yn aml, mae hyn yn cael ei gyflwyno orau ar ffurf tabl.

Sicrhewch eich bod yn llenwi'r Datganiad Personol ar y ffurflen gais. Mae'r Datganiad Personol yn hanfodol i'n helpu i ddeall eich sgiliau, eich rhinweddau a'ch profiadau a sut rydych wedi cymhwyso seicoleg drwy eich profiad gwaith blaenorol. Noder y bydd y Datganiad Personol yn cael ei ddefnyddio fel rhan o'r broses ddethol a bydd ceisiadau heb Ddatganiad Personol wedi'u cwblhau yn cael eu gwrthod.

Yn ogystal, bydd angen i ymgeiswyr ddarparu geirda academaidd a geirda profiad gwaith.

Cysylltwch â Doethuriaeth mewn Seicoleg Addysgol Ymholiadau i ofyn am y ffurflenni perthnasol a chanllaw i gwblhau eich cais.

Nosweithiau agored

Mae nosweithiau agored 2023 bellach wedi cael eu cynnal.

Edrychwch ar y cyflwyniad gyda'r nos agored am fwy o fanylion.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Doctorate in Educational Psychology Enquiries

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig