Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Mae ein rhaglenni ôl-raddedig yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn galluogi dealltwriaeth academaidd a chymhwysol o fywyd cymdeithasol, ac yn darparu’r offer deallusol – gwybodaeth, dadansoddi, dadl, barn – er mwyn cymryd rhan mewn trafodaethau cymdeithasol a chyhoeddus presennol.

briefcase

Graddedigion cyflogadwy

Roedd 100% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

globe

Ymchwil o safon fyd-eang

Caiff ein graddau eu haddysgu gan ymchwilwyr sydd ar flaen y gad o ran eu pynciau, y mae eu harbenigedd a’u dirnadaeth yn llywio llywodraethau a llunwyr polisi yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

book

Astudiaethau rhyngddisgyblaethol

Rydym yn Ysgol ryngddisgyblaethol sy’n credu’n gryf mewn manteision astudio a chydweithio ochr yn ochr â meysydd arbenigol ategol eraill.

Cyrsiau

Addysg (MSc)

Amser llawn

Archwiliwch heriau a datblygiadau allweddol ym maes addysg yng nghyd-destun byd-eang y byd sydd ohoni.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau Addysg) (MSc)

Amser llawn

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau’r Gwyddorau a Thechnoleg) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cymdeithaseg) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cymdeithasol-Gyfreithiol) (Y Gyfraith) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cynllunio Amgylcheddol) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cysylltiadau Rhyngwladol) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwaith Cymdeithasol) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwleidyddiaeth) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Polisi Cymdeithasol) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Rheoli ac Astudiaethau Busnes) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Troseddeg) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Gwaith Cymdeithasol (MA)

Amser llawn

Astudiwch theori a sgiliau ymarferol gwaith cymdeithasol, a chael yr hyfforddiant sydd ei angen i gymhwyso a chofrestru fel gweithiwr cymdeithasol.

Nulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau Addysg) (MSc)

Rhan amser

Mae'r rhaglen hon yn cynnig hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil ar draws holl ystod y gwyddorau cymdeithasol - mae’n cyd-fynd â gofynion grant ESRC ar gyfer cwrs PhD.

Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (MSc)

Amser llawn

Astudiwch sut mae polisi’n cael ei lunio ledled y byd i fodloni anghenion dynol a gwella lles.

Troseddeg Ryngwladol a Chyfiawnder Troseddol (MSc)

Amser llawn

Datblygwch eich dealltwriaeth o droseddu ac ymarfer troseddol mewn cyd-destun rhyngwladol ac ystyriwch sut mae technolegau digidol yn creu ‘troseddau newydd’.

Doethur mewn Addysg (EdD)

Rhan-amser

Mae'r ddoethuriaeth broffesiynol yn gymhwyster doethurol sy'n gwbl gyfwerth â'r PhD, ond yn wahanol iawn iddo gan ei fod yn canolbwyntio'n gryf ar ymchwil 'gymhwysol' yn hytrach nag ymchwil 'bur'.

Doethur mewn Astudiaethau Iechyd (DHS)

Rhan-amser

Mae'r ddoethuriaeth broffesiynol yn gymhwyster doethurol sy'n gwbl gyfwerth â'r PhD, ond yn wahanol iawn iddo gan ei fod yn canolbwyntio'n gryf ar ymchwil 'gymhwysol' yn hytrach nag ymchwil 'bur'.

Doethur mewn Gwaith Cymdeithasol (DSW)

Rhan-amser

Mae'r ddoethuriaeth broffesiynol yn gymhwyster doethurol sy'n gwbl gyfwerth â'r PhD, ond yn wahanol iawn iddo gan ei fod yn canolbwyntio'n gryf ar ymchwil 'gymhwysol' yn hytrach nag ymchwil 'bur'.

Doethur mewn Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (SPPD)

Rhan-amser

Mae'r ddoethuriaeth broffesiynol yn gymhwyster doethurol sy'n gwbl gyfwerth â'r PhD, ond yn wahanol iawn iddo gan ei fod yn canolbwyntio'n gryf ar ymchwil 'gymhwysol' yn hytrach nag ymchwil 'bur'.

Y Gwyddorau Cymdeithasol (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae gan Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ddiwylliant o ymchwil eithriadol o gryf a rhyngddisgyblaethol, ac mae’n cynnig goruchwyliaeth arbenigol ar draws amrywiaeth eang o bynciau ymchwil.

Ein cyflwyniadau a’n fideos

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Dyma Bennaeth yr Ysgol, yr Athro Tom Hall, yn trafod beth sy’n gwneud Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn lle mor wych i astudio ynddi.

MSc Addysg

Dyma’r Athro Manuel Souto-Otero yn egluro’r MSc Addysg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r rhaglen hon sy’n flwyddyn o hyd yn rhoi dealltwriaeth fanwl o addysg fel maes astudio a’r cysylltiadau rhwng addysg a sefydliadau cymdeithasol eraill sydd â rôl wrth fynd i’r afael ag anawsterau cymhleth ym myd addysg.

MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus

Dyma Dr Shailen Nandy yn esbonio’r MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r rhaglen hon sy’n flwyddyn o hyd yn canolbwyntio ar ddeall beth sy’n achosi ystod o broblemau cymdeithasol pwysig a beth allai eu datrys. Mae'r rhain yn cynnwys heriau fel tlodi, anghydraddoldebau economaidd a chymdeithasol cynyddol, a chytundebau datblygu rhyngwladol.

MSc Troseddeg Ryngwladol a Chyfiawnder Troseddol

Bydd Dr Luca Giommoni yn cyflwyno’r MSc Rhyngwladol a Chyfiawnder Troseddol, sy’n newydd ar gyfer Medi 2022. Astudiwch y byd rheoli troseddau a throseddu, o drais domestig, masnachu mewn cyffuriau, a llygredd, i ledaeniad maleiswedd, twyll a mynegi casineb ar-lein.

Mae’r rhaglen hon wedi fy helpu i ddeall yn helaeth sut a pham y mae penderfyniadau’n cael eu gwneud gan lywodraethau a sefydliadau anllywodraethol a’r effaith y mae’r rhain yn ei chael. Roedd y modiwlau’n berthnasol i faterion o bryder cenedlaethol a rhyngwladol presennol, a mwynheais ddysgu a deall sut mae gwledydd gwahanol ag ideolegau gwahanol yn mynd i’r afael â materion tebyg, megis pensiynau, dirwasgiad economaidd, democratiaeth a dinasyddiaeth.
Agnes Mwangoka MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

SOCSI PG research student

Cymerwch ran mewn ymchwil gyfredol

Anogir myfyrwyr ôl-raddedig i chwarae rhan lawn yn amgylchedd academaidd ac amgylchedd ymchwil yr Ysgol. Mae hyn yn cynnwys cynnal amrywiaeth mawr o grwpiau ymchwil gweithgar, cyfresi o seminarau, a grwpiau astudio anffurfiol.

World social work day

Gwneud gwahaniaeth

Rydym yn falch o’n hanes o ddylanwadu ar drafodaeth gyhoeddus, datblygu polisïau ac arloeseddau ymarferol.

SOCSI PGT

Our master’s degrees

Our flexible master’s degrees provide the intellectual tools with which to engage with current social and public debate. You’ll be taught by leading scholars who are recognised for their theoretical and methodological expertise both nationally and internationally.

SOCSI PGR

Cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn cynnig cyfleoedd ar gyfer astudiaeth ymchwil ôl-raddedig a gynlluniwyd i roi'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich gyrfa. Mae ein rhaglen PhD yn paratoi ymgeiswyr ar gyfer gyrfa sy'n seiliedig ar ymchwil, tra bod y Doethuriaeth Broffesiynol yn ceisio mynd i'r afael ag anghenion gyrfa gweithwyr proffesiynol sy'n ymarfer.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Cegin (hygyrch)

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

academic-school

Edrychwch ar ein cyrsiau gwyddorau cymdeithasol ôl-raddedig

Porwch drwy ar ein cyrsiau ar gyfer 2021.

building

Edrychwch ar ein cyrsiau gwyddorau cymdeithasol ôl-raddedig

Canfod ein rhaglenni sy’n dechrau yn 2021.

icon-chat

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, yr Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20, a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Hawlfraint: Yn cynnwys data gan HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliad y bydd trydydd partïon yn ei wneud o ganlyniad i’w data.